Υπηρεσίες Φορέων, Οργανισμών, ΜΚΟ,Σωματείων, Συλλόγων και Αθλητικών εγκαταστάσεων

Η πιστοποίηση και αναγνώριση Φορέων, οργανισμών, ΜΚΟ και αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί μία εξειδικευμένη υπηρεσία της ILF consulting με σκοπό την αναγνωρισμένη λειτουργία τους από το κράτος. Η πιστοποίηση και η αναγνώριση είναι υποχρεωτική για να μπορέσουν να λαμβάνουν επιδοτήσεις από κρατικά και Ευρωπαϊκά ταμεία.

Η αναγνώριση των Αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και η εναρμόνιση των αθλητικών σωματείων με τον νέο αθλητικό νόμο αφορά την πιστοποιημένη λειτουργία τους καθώς και την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων βάση της σχετικής νομοθεσίας.

Σε εφαρμογή του Ν 2725/99 όπως έχει παραταθεί και ισχύει μέχρι σήμερα η ILFconsulting σε συνεργασία με φορείς και Δήμους προσφέρει την δυνατότητα πρακτικής βοήθειας στα σωματεία και συλλόγους που εμπίπτουν στον παραπάνω νόμο να υποβάλλουν εμπρόθεσμα στην Δ/νση Σωματείων της Γ.Γ.Α, τους απαραίτητους φακέλους που αφορούν την εγγραφή τους:

α) στο Μητρώο Συλλόγων και
β) την πιστοποίηση ή επικαιροποίηση της αναγνώρισης Σωματίων -Συλλόγων
γ) καθώς και την αδειοδότηση των αντίστοιχων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμων-Κοινοτήτων -Σωματείων, βάσει της ΚΥΑ 10/09/2014 καθώς και των εκθέσεων ελέγχου των εργασιών ολοκλήρωσης ,όπως προβλέπετε στην σχετική εγκύκλιο.

 

Η ILF consulting παρέχει επιπλέον:

  • -Λογιστική Υποστήριξη Συλλόγων, Φορέων, ΜΚΟ, Σωματείων
  • -Σύνταξη φακέλου για την λήψη επιχορηγήσεων από κρατικά και Ευρωπαϊκά ταμεία
  • -Νομική υποστήριξη

Για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες επιδότησης σας πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ