Νέα

29/05/2015

Σύμφωνα με το έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου Γ.Ε.ΜΗ. 250/22.5.15,οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν είναι κατ’ αρχήν υποχρεωμένες να καταχωρίζουν και να αποδίδουν ΚΑΚ σε ιδιωτικά συμφωνητικά που συστήνουν ή τροποποιούν ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίες δεν προβλέπονται ρητά από το ν. 3419/2005.

Ωστόσο, προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής εγγραφής στο ΓΕΜΗ των κοινοπραξιών, των αστικών εταιρειών που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ και των φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005.

Συνεπώς, αν ένας από τους ανωτέρω αναφερόμενους προαιρετικά εγγραφόμενους ζητήσει να καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν μπορούν να αρνηθούν την καταχώριση.

Στις περιπτώσεις αυτές καλό είναι οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις συνέπειες της καταχώρισης, ήτοι:

Όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005:
«1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και Λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επέρχονται, ως προς τις ομόρρυθμες εταιρείες, τις ετερόρρυθμες εταιρείες (απλές ή κατά μετοχές), τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α. Τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αποκτούν νομική προσωπικότητα.
β. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν τη μετατροπή ή το μετασχηματισμό των εταιρειών, συντελείται η μετατροπή των υπόχρεων εταιρειών σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, αστικούς συνεταιρισμούς και σε εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού,
δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, με μόνη την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή της εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται.
ε. Επέρχεται η Λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης,
στ. Επέρχεται η αναβίωση.»

Όπως ορίζεται στη παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η εγγραφή στο ΓΕΜΗ για τους προαιρετικά εγγραφόμενους δημιουργεί μαχητό τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας

Η εγγραφή ΓΕΜΗ σημαίνει για τον εγγεγραμμένο υποχρέωση ετησίας καταβολής του τέλους τήρησης Μερίδας και υποχρεωτική εγγραφή του στο μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου.

Ειδικές διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν την υποχρέωση ή μη εγγραφής στο ΓΕΜΗ συγκεκριμένων περιπτώσεων:

Κοινοπραξία: Το θέμα της εγγραφής ή μη των κοινοπραξιών ρυθμίζεται στο άρθρο 293 του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 4072/2012. Για το θέμα έχει εκδοθεί και σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με ΑΠ Κ2 – 2192/20.5.2014, το οποίο επισυνάπτεται για τη διευκόλυνση σας,

Αστική εταιρεία του άρθρου 784 ΑΚ: Οι συνιστώμενες αστικές εταιρείες, εφόσον το επιθυμούν, αποκτούν Νομική Προσωπικότητα με την καταχώρισή των στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 Ν.3419/2005). Εφαρμογή έχει και το άρθρο 270 του ν. 4072/2012. Για το θέμα έχει εκδοθεί και σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με ΑΠ Κ2-6498δις/24.12.2013, το οποίο επισυνάπτεται για τη διευκόλυνσή σας.

Κοινωνία:
 Οι κοινωνίες δικαιώματος ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Κεφάλαιο 25 ΑΚ, άρθρα 735-805) και δεν είναι νομικά πρόσωπα, ούτε, ειδικότερα, εταιρείες, συνεπώς δεν είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Ειδικά για τις κοινωνίες κληρονόμων, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του ν.3419/2005, «Αν οι κληρονόμοι του υπόχρεου συνεχίσουν την εμπορική δραστηριότητα του θανόντος, καθένας από αυτούς υποχρεούται, αυτοτελώς, να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. από το χρόνο αποδοχής, εκ μέρους του, της κληρονομιάς ή την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση της.»

 

Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                  Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

Ρύθμιση Οφειλών – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Υπηρεσίες επιδοτήσεων ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

May 29, 2015

Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν μπορούν να αρνηθούν την καταχώριση ιδιωτικών συμφωνητικών και τροποποιήσεων αυτών που αφορούν σε κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ.

29/05/2015 Σύμφωνα με το έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου Γ.Ε.ΜΗ. 250/22.5.15,οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν είναι κατ’ αρχήν υποχρεωμένες να καταχωρίζουν και να αποδίδουν ΚΑΚ σε ιδιωτικά συμφωνητικά […]
May 29, 2015

Aπαλλάσσονται από την προσκόμιση δικαιολογητικών όσοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία θεώρησης βιβλιαρίων υγείας

29/05/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2015 Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αγ. Κωνσταντίνου 8, 104 31, Αθήνα, τηλ. 210-5215109, 5215460, […]
May 29, 2015

Παράταση της ολοκλήρωσης όλων των ενταγμένων έργων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» έως τις 31/12/2015

29/05/2015   Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της ολοκλήρωσης όλων των ενταγμένων έργων του […]
May 28, 2015

Πρόγραμμα επιδότησης Leader του Ν. Σερρών

28/05/2015 Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 3185/13.4.2009 & 5807/29.6.09, 5954/2.7.2009, 15340/31.10.2012 […]
Prev page

Next page