Νέα

12/08/2015

ΕΕΤ: Διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα / επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)

Διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα / επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων

 

Αποφάσεις Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπ’ αριθμ. 664/21.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1563 και ΦΕΚ Β΄ 162) και 759/5.8.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1664/10.8.2015)

 

Από τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015, η διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα/ επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι τράπεζες, είναι το ακόλουθο:

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

 

Όλα τα αιτήματα των νομικών προσώπων/ επιτηδευματιών, πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, στην τράπεζα συνεργασίας τους.

Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, έως 5.000 ευρώ ανά πελάτη, απαιτείται:

η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.), και

η συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, άνω των 5.000 ευρώ ανά πελάτη, απαιτείται:

η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.),

η συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι:

 1. τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια,

 

 1. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,

 

iii. δεν πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά την προηγούμενη χρήση (τρίμηνο για εισαγωγικές εταιρείες ή έτος για εξαγωγικές/ παραγωγικές εταιρείες) από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα

 

ή

 

 1. πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά την προηγούμενη χρήση (τρίμηνο για εισαγωγικές εταιρείες ή έτος για εξαγωγικές/ παραγωγικές εταιρείες) από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα οπότε και προσκομίζει αναλυτική κατάσταση και δικαιολογητικά όλων των μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη χρήση από τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, τις ημερομηνίες και τα ποσά των εν λόγω μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό,

 

 1. δεν πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά τον τρέχοντα μήνα από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα

 

ή

 

 1. πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά τον τρέχοντα μήνα από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα οπότε και προσκομίζει αναλυτική κατάσταση και δικαιολογητικά όλων των μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό που πραγματοποίησε κατά τον τρέχοντα μήνα από τράπεζα που λειτουργούν στην Ελλάδα, τις ημερομηνίες και τα ποσά των εν λόγω μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό, και

 

vii. αποδέχεται ότι πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, οπότε και θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκρινόμενη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.

 

 

 

1η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αιτήματα που αφορούν μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό βάσει παραστατικών που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ ανά πελάτη και τα εν λόγω παραστατικά είναι πληρωτέα έως και 30 ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα θα πρέπει να συνοδεύονται από ίδιου περιεχομένου υπεύθυνη δήλωση του πελάτη προκειμένου να διαβιβαστούν προς έγκριση στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που συστήθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

 

2η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τυχόν αιτήματα που αφορούν νέες ενέγγυες πιστώσεις, πιστώσεις σε αναμονή και εγγυητικές επιστολές θα υποβάλονται κατά το άνοιγμα ή έκδοση στην Ειδική Υποεπιτροπή της τράπεζας ή στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μέσω της τράπεζας, ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής και θα καλύπτουν όλες τις παρεπόμενες με την συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αλλάζει το ύψος της συναλλαγής.

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

 

Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, έως 5.000 ευρώ ανά πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία), η διαδικασία έγκρισης προϋποθέτει:

 1. έλεγχο των προσκομιζόμενων παραστατικών, δικαιολογητικών και της υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη από την τράπεζα στην οποία υπέβαλε το αίτημά του,

 

 1. ικανοποίηση της κατηγορίας προτεραιοποίησης της συναλλαγής, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 κατωτέρω,

 

iii. να μην υπερβαίνουν, τα εν λόγω αιτήματα, το 10% του ανά τράπεζα ημερήσιου εγκριτικού ορίου, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 κατωτέρω.

 

Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, άνω των 5.000 ευρώ ανά πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία), η διαδικασία έγκρισης προϋποθέτει:

 1. έλεγχο των προσκομιζόμενων παραστατικών, δικαιολογητικών και της υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη από την τράπεζα στην οποία υπέβαλε το αίτημά του,

 

 1. ικανοποίηση της κατηγορίας προτεραιοποίησης της συναλλαγής, σύμφωνα με τον πίνακα 1 κατωτέρω,

 

iii. για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, να μην υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών προσαυξημένη κατά 20%, κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο του προηγουμένου έτους, μέσω τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.

 

 1. για τις λοιπές επιχειρήσεις, να μην υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των πρώτων και λοιπών βοηθητικών υλών προσαυξημένη κατά 20%, που σχετίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος, μέσω τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.

 

 1. Στις ως άνω περιπτώσεις υπ’ αριθμ. iii) και iv), το σύνολο των εγκρινόμενων συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο διάστημα από 30.07.2015 έως και 31.12.2015, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποίησε η ως άνω επιχείρηση το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο του προηγουμένου έτους.

 

Η έγκριση συναλλαγής τόσο από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών όσο και από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι. ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της στον αιτούντα πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

Ενδεικτικός πίνακας με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες

 

Αγαθά / Υπηρεσίες εισαγωγής

 

Προτεραιοποίηση

 

 1. Φάρμακα
 2. Καύσιμα, Ενέργεια

 

III. Τρόφιμα, Ευπαθή προϊόντα

 

 1. Πρώτες ύλες για παρασκευή βασικών τροφίμων

 

 1. Υλικά Συσκευασίας για όλα τα αγαθά της κατηγορίας προτεραιοποίησης 1

 

 1. Προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 

VII. Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

 

VIII. Ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός παραγωγικών εταιρειών

 

1

 

 1. Πρώτες ύλες για παρασκευή κατεργασμένων προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή
 2. Προϊόντα ή υλικά – μηχανήματα για τη δημιουργία ή παρασκευή προϊόντων ή υποδομών που αποσκοπούν στη δημόσια υγεία, ασφάλεια και κοινωνική πρόνοια

 

III. Είδη που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού

 

 1. Εποχιακά είδη που αποσκοπούν στη διαφύλαξη του κοινωνικού συμφέροντος όπως, ενδεικτικά, σχολικά είδη και παιχνίδια

 

2

 

Λοιπά

Είδη μέσης αναγκαιότητας για τη καθημερινή διαβίωση (ένδυση, υπόδηση, κ.λπ). Είδη που προάγουν το βιοτικό επίπεδο (ψυχαγωγία, διασκέδαση, κλπ). Λοιπά είδη (είδη πολυτελείας μη απαραίτητα για κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, κλπ.). Πληρωμή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών νομικών, οικονομοτεχνικών συμβούλων, κλπ

 

3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

Το συνολικό εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών των τραπεζών ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, είναι, από 30 Ιουλίου 2015, το ακόλουθο :

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Συνολικό ημερήσιο εγκριτικό όριο (σε ευρώ)

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

5.000.000

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

5.000.000

 

ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

450.000

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

5.000.000

 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

5.000.000

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

60.000

 

AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.

60.000

 

CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

0

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

110.000

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

60.000

 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.

200.000

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

60.000

 

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0

 

FCA BANK GmbH

0

 

UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A.

0

 

OPEL BANK GmbH

0

 

FCE BANK. plc

0

 

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

120.000

 

HSBC BANK PLC

230.000

 

UNICREDIT BANK A.G.

120.000

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0

 

CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED

120.000

 

VOLKSWAGEN BANK GmbH

0

 

BMW AUSTRIA BANK GmbH

0

 

MERCEDES-BENZ BANK POLSKA SA

0

 

DEUTSCHE BANK AG

0

 

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

0

 

FIMBANK PLC.

0

 

HSH NORDBANK AG

0

 

BANK SADERAT IRAN

0

 

BANK OF AMERICA N.A.

20.000

 

KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

20.000

 

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

20.000

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

0

 

 

Σχετικές μας υπηρεσίες           

                                 Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

Διαχείριση επιχειρήσεων σε κρίση

Τax Solutions-Λογιστικές Υπηρεσίες

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

August 12, 2015

Διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα – επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

12/08/2015 ΕΕΤ: Διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα / επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.   Ελληνική Ένωση Τραπεζών […]
August 12, 2015

Κυβέρνηση: Τι κερδίζει η χώρα από τη συμφωνία με τους θεσμούς

12/08/2015 Κυβέρνηση: Τι κερδίζει η χώρα από τη συμφωνία με τους θεσμούς   Τα 14 σημεία που κερδίζει η Ελλάδα από την παρούσα συμφωνία με τους […]
August 11, 2015

ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Σ.ΛΑΤΣΗ

11/08/2015 Το Ίδρυμα δέχεται και αξιολογεί αιτήματα χρηματοδότησης.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι οποίες εξετάζονται από την […]
August 10, 2015

Αντικατάσταση των επενδυτικών ενισχύσεων με φορολογικά κίνητρα εξετάζει η Αθήνα

10/08/2015 Την αντικατάσταση των άμεσων ενισχύσεων του επενδυτικού νόμου με φοροαπαλλαγές ή/και συμψηφισμό φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον νόμο, εξετάζει το υπουργείο Οικονομίας, […]
Prev page

Next page