Νέα

16/10/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020

Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

2

ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε;

Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο του 2012 (5ετία) σε 85,7% την τελευταία 2ετία

Έως 31/12/2015 πλήρης απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού

Εξορθολογισμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 

ΚΑΜΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

3

ΕΣΠΑ 2007-2013

Έμφαση στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων

118.400 συνολικά ωφελούμενες επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός: 9,1 δις €

4

Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Μάιος 2014: έγκριση πλαισίου νέου ΕΣΠΑ από Ε.Ε. –

3η χώρα από τα 28 Κράτη-Μέλη

Ιούλιος  2014:  υποβολή  στην  Ε.Ε. 19  Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων (13 Περιφερειακά + 6 Τομεακά)

Εκτιμώμενος Π/Υ : 26,07 δις € συνολικά

Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Ολοκληρώνεται και θα τεθεί σε διαβούλευση το Σ/Ν για το νέο ΕΣΠΑ

Προβλέπονται μέτρα απλούστευσης των διαδικασιών

Προτείνονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των έργων

Δίδεται έμφαση στο χρονικό προγραμματισμό των έργων και την τήρησή του

6

Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 / Εμπροσθοβαρείς

δράσεις

Διαπραγματευθήκαμε   με   την   Ε.Ε.   και   πετύχαμε   την

εμπροσθοβαρή έναρξη του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

700 περίπου έργα συνολικού  Π/Υ πάνω από  4 δις €  μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα

 

Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει Εμπροσθοβαρείς Δράσεις

για την απασχόληση ύψους 700 εκ. €

7

Συμβολή στην Ελληνική Οικονομία

4,2 δις € από ΕΣΠΑ 2007-2013

4,9  δις  €  από  εμπροσθοβαρείς  δράσεις  νέου

ΕΣΠΑ

2,9 δις € από έργα phasing στο νέο ΕΣΠΑ

12 δις € διαθέσιμα στην Ελληνική Οικονομία έως το τέλος του 2015

8

«Εμπροσθοβαρή» έργα / Τι περιλαμβάνουν

1.  Έργα που εντάχθηκαν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά εξαιτίας έλλειψης χρόνου ή/και διαθέσιμων πόρων δεν μπορούσαν  να  χρηματοδοτηθούν  από  τα  Ε.Π.  του  ΕΣΠΑ

2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020

2. Έργα  που  υποβλήθηκαν  στο  πλαίσιο  δημοσίευσης προσκλήσεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων πόρων, ή/και μη επάρκειας του εναπομείνοντος χρόνου δεν εντάχθηκαν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ

2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020

3.  Νέα έργα επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020

9

 

«Εμπροσθοβαρή» έργα / Οφέλη

Η υλοποίηση των έργων αποσυνδέεται από διαδικαστικούς περιορισμούς της Ε.Ε.

ü   Οριστική έγκριση των Ε.Π.

ü   Έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

ü   Σύσταση και στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης

ü   Δημοσίευση προσκλήσεων στο πλαίσιο των νέων Ε.Π.

ü   Υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση και ένταξη των έργων στο πλαίσιο των νέων Ε.Π.

Διασφαλίζεται    η    διαρκής,    ομαλή    και    απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων στη μεταβατική περίοδο από την τρέχουσα στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Κατηγορίες Εμπροσθοβαρών Δράσεων (1)

•  21 δράσεις για την ενίσχυση Έρευνας, Τεχνολογικής

Ανάπτυξης & Καινοτομίας  Π/Υ 127,5 εκατ.

•  49 δράσεις στον τομέα Τεχν. Πληρ. & Επικοιν.

Π/Υ  42 εκατ. €

•  18 δράσεις για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των

ΜμΕ ΜΜΕ Π/Υ 283 εκ. €

•  127 δράσεις για την Υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 Π/Υ 594 εκατ. €

•  23 δράσεις για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Π/Υ  51,5 εκατ.

•  280 δράσεις για τη Προστασία του Περιβάλλοντος Π/Υ

1,710 δις €

Κατηγορίες Εμπροσθοβαρών Δράσεων (2)

•  33 δράσεις στον τομέα των Μεταφορών Π/Υ 996 εκατ. €

•  4 δράσεις για την Προώθηση της Απασχόλησης Π/Υ

50 εκατ. € (πέραν των δράσεων που ήδη έχουν ανακοινωθεί

από το Υπουργείο Εργασίας Π/Υ 600 εκ €)

•  42 δράσεις για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας Π/Υ 68,6 εκατ. €

•  43 δράσεις για την Επένδυση στην εκπαίδευση & Κατάρτιση

Π/Υ 112,1 εκατ. €

•  85 δράσεις για την Ενίσχυση της Ικανότητας της Δημόσιας

Διοίκησης Π/Υ 192,6 εκατ. €

•  10 δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Π/Υ € 9 εκατ.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ  

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

2

3

4

5

6

7

8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΤΠΑ1 220.000.000 16.500.000,00 147.409.487,25

67 %

158.411.158,50

72%

Τ.Σ. 1.500.000.000 118.500.000,00 1.088.072.330,61

73 %

1.167.476.287,91

78%

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ1 1.963.000.000 118.725.000,00 1.605.899.131,19

82 %

1.673.285.874,22

85%

Τ.Σ. 2.197.160.864 158.787.064,80 1.977.269.705,04

90 %

1.991.141.168,03

91%

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΠΑ1 1.456.000.000 96.825.000,00 1.316.226.022,14

90 %

1.380.869.287,00

95%

ΨΗΦΙΑΚΗ  ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΤΠΑ1 605.000.000 64.500.000,00 283.467.648,89

47 %

332.069.826,56

55%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΤ1 2.335.859.324 164.340.428,03 1.759.694.391,20

75 %

1.849.079.240,55

79%

ΕΚΤ2 68.794.293 5.159.571,98 55.875.903,04

81 %

60.423.041,92

88%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΤ1 1.396.166.468 104.712.485,10 1.004.274.075,60

72 %

1.092.375.733,26

78%

ΕΚΤ2 43.833.532 3.287.514,90 43.833.532,00

100 %

41.641.855,40

95%

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΤ1 354.974.207 36.722.086,80 331.596.348,65

93 %

337.225.496,65

95%

ΕΚΤ2 15.372.176 1.152.913,20 14.712.780,84

96 %

14.603.567,20

95%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΠΑ1 225.000.000 14.400.000,00 205.863.591,16

91 %

207.742.508,50

92%

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΠΑ1 2.575.000.000 200.625.000,00 2.103.391.867,23

82 %

2.248.643.279,64

87%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΠΑ1 899.000.000 68.550.000,00 617.943.686,87

69 %

686.493.686,87

76%

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΠΑ1 723.000.000 54.825.000,00 477.860.344,59

66 %

513.689.827,50

71%

ΕΤΠΑ2 140.300.178 10.522.513,35 116.096.080,50

83 %

124.099.234,38

88%

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΠΑ1 738.000.000 55.350.000,00 576.744.450,71

78 %

601.452.028,55

81%

ΕΤΠΑ2 367.000.000 27.525.000,00 355.716.748,47

97 %

348.650.000,00

95%

ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΠΑ1 2.238.000.000 182.850.000,00 1.816.888.865,62

81 %

1.949.257.421,00

87%

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤ 148.800.403 11.910.030,23 124.935.703,35

84 %

136.845.733,58

92%

ΣΥΝΟΛΟ 20.210.261.445,00 1.515.769.608,38 16.023.772.694,95

79 %

16.915.476.257,21

84%

 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ                                                          17,3 Δις ΕΥΡΩ                                    86%

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2011

2012

2013

2014

ΣΤΟΧΟΣ Α’ ΑΞΑΜΗΝΟΥ 1.105,00

1.231,00

1.284,00

1.000,00
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

582,91

732,62

2.174,96

1.599,02
ΠΟΣΟΣΤΟ

53%

60%

169%

160%

ΣΤΟΧΟΣ ΕΤΟΥΣ 3.350,00

3.730,00

3.890,00

3.000,00
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 3.301,95

3.255,90

4.596,03

(2.000,00)*
ΠΟΣΟΣΤΟ

99%

87%

118%

 

Σχετικές μας υπηρεσίες

Υπηρεσίες επιδοτήσεων ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

                                                                                                                                                                                         Εδώ, Δίνουμε Λύση.

* ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

October 16, 2014
επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / Ολοκληρώνεται και θα τεθεί σε διαβούλευση το Σ/Ν για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

16/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων […]
October 16, 2014
επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / Ολοκληρώνεται και θα τεθεί σε διαβούλευση το Σ/Ν για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

16/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων […]
October 16, 2014
espa epidotisi

Θέσεις Εργασίας στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

16/10/2014 Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του στον νομό Αχαΐας, ενδιαφέρεται […]
October 16, 2014
espa epidotisi

ΕΣΠΑ: Ποιες κατηγορίες έργων προϋπολογισμού 4 δισ. μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα

16/10/2014 ο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, με συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό 26,07 δισ. ευρώ, ολοκληρώνεται, και τίθεται άμεσα σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου, όπως θα ανακοινωθεί την Πέμπτη […]
Prev page

Next page