Νέα

23/10/2014

Σε δύο στάδια θα ολοκληρωθούν οι εκκαθαρίσεις για τη χορήγηση της έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ, με το πρώτο να ολοκληρώνεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και το δεύτερο εντός του Δεκεμβρίου.
Εγκύκλιοι που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου περιγράφουν τις διαδικασίες με τις οποίες θα παρέχεται η έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά και η έκπτωση ή απαλλαγή από το φόρο όσων φορολογουμένων πληρούν συγκεκριμένα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.
Όπως ξεκαθαρίζεται οι εκπτώσεις θα χορηγηθούν σε δύο φάσεις, τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο 2014, ηλεκτρονικά από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) του υπουργείου Οικονομικών.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο αυτών εκκαθαρίσεων, κάθε εκκαθάριση, που θα πραγματοποιείται λόγω υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ δεν θα μεταβάλλει το ποσοστό της ήδη χορηγηθείσας έκπτωσης ούτε θα χορηγεί ποσοστό έκπτωσης σε περίπτωση που δεν είχε χορηγηθεί με την πρώτη εκκαθάριση του Οκτωβρίου 2014.

Μετά την ολοκλήρωση των δύο κεντρικών εκκαθαρίσεων και στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ χωρίς να χορηγηθεί η μείωση, ο δικαιούχος θα μπορεί να υποβάλλει στον αρμόδιο προϊστάμενο της εφορίας που έχει εκδώσει τη δήλωση αίτηση μείωσης του φόρου, προσκομίζοντας, όπου απαιτείται, τα οικεία δικαιολογητικά.

Η διαδικασία χορήγησης έκπτωσης
Ειδικότερα, η διαδικασία χορήγησης έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ έχει ως εξής:

Η χορήγηση έκπτωσης επί του ΕΝΦΙΑ σε φυσικά πρόσωπα πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Οικονομικών, με αιτιολογημένη απόφαση της φορολογικής διοίκησης.
Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έκπτωσης ηλεκτρονικά, η έκπτωση χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου προϊσταμένου εφορίας. Δεν προσκομίζονται παραστατικάγια το ποσοστό της χορηγηθείσας μείωσης ΕΝΦΙΑ, όταν αυτή έχει χορηγηθεί κεντρικά από τη ΔΗΛΕΔ.
Ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2014. Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, αλλά και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.
Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014.
Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων, αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβάνεται από τις εμπρόθεσμες δηλώσεις ΕΝΦΙΑ 2014 του φορολογουμένου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.
Το ποσοστό της αναπηρίας, λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014 ή από άλλα αρχεία, που είναι στη διάθεση του υπουργείου Οικονομικών.
Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει η πληροφορία στα αρχεία του υπουργείου Οικονομικών, για τη χορήγηση έκπτωσης απαιτείται βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας.
Η έκπτωση χορηγείται στο συνολικό ποσό κύριου και συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ. Η δε χορήγηση της μείωσης επί του ΕΝΦΙΑ πραγματοποιείται κεντρικά από τη ΔΗΛΕΔ σε δύο εκκαθαρίσεις, τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο του έτους 2014.
Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο αυτών εκκαθαρίσεων, κάθε εκκαθάριση, που θα πραγματοποιείται λόγω υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ δεν θα μεταβάλλει το ποσοστό της ήδη χορηγηθείσας έκπτωσης ούτε θα χορηγεί ποσοστό έκπτωσης σε περίπτωση που δεν είχε χορηγηθεί με την πρώτη εκκαθάριση του Οκτωβρίου 2014.
Στην περίπτωση στην οποία, κατά την εκκαθάριση του Δεκεμβρίου 2014, διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος δεν δικαιούται τη χορηγηθείσα μείωση, λόγω της υποβολής ή της εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη μέχρι τη νέα εκκαθάριση, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις, αυτή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση της φορολογικής διοίκησης, και εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις μέχρι και την 27 Φεβρουαρίου 2015.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο κεντρικών εκκαθαρίσεων και στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2014 χωρίς να χορηγηθεί η μείωση, παρά το ότι ο φορολογούμενος τη δικαιούται, ο δικαιούχος υποβάλλει στον αρμόδιο προϊστάμενο της εφορίας που έχει εκδώσει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού, αίτηση μείωσης του φόρου, προσκομίζοντας, όπου απαιτείται, τα οικεία δικαιολογητικά.
Ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ μετά την παραλαβή της αίτησης, ελέγχει τα δικαιολογητικά, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 και την εκκαθάριση αυτής, ως προς το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, τη δήλωση ΕΝΦΙΑ έτους 2014 του ιδίου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, ως προς το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τους και το ύψος της ακίνητης περιουσίας, κατά περίπτωση, και στη συνέχεια αποφαίνεται για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος η έκπτωση χορηγείται στο συνολικό ποσό κύριου και συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ.
Στην περίπτωση κατά την οποία, ως προς τον ΕΝΦΙΑ, οι σύζυγοι ή και τα εξαρτώμενα τέκνα ανήκουν σε διαφορετική ΔΟΥ, η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ για τη φορολογία εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 του συζύγου.
Τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Αναφορικά με την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα η εγκύκλιος της κ. Σαββαΐδου προβλέπει ότι:
Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2013, λαμβάνονται από τα αρχεία του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ανά περιφέρεια.
Οι αριθμοί των παροχών του αρχείου του ΔΕΔΔΗΕ διασταυρώνονταιμε τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίοι αναγράφονται στις εμπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (έντυπα Ε9) έτους 2014 και στις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων (έντυπα Ε2) οικονομικού έτους 2014.
Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων οικονομικού έτους 2014, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τη δεύτερη εκκαθάριση, από τους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν το εμπράγματο δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα.
Για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και τη χορήγηση μείωσης, δεν απαιτείται να προηγηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών και ο έλεγχος αυτών από την αρμόδια ΔΟΥ, ανεξάρτητα από το ύψος της μείωσης, δεδομένου ότι η εκκαθάριση χορηγείται εκ του νόμου κεντρικά από τη ΔΗΛΕΔ.

Πηγή: www.in.gr

Σχετικές μας υπηρεσίες

Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Λογιστικές-Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

October 23, 2014

Πώς θα χορηγηθούν οι εκπτώσεις για τον ΕΝΦΙΑ

23/10/2014 Σε δύο στάδια θα ολοκληρωθούν οι εκκαθαρίσεις για τη χορήγηση της έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ, με το πρώτο να ολοκληρώνεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας […]
October 22, 2014

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων

22/10/2014 «Φωτογραφική» διάταξη με την οποία εταιρείες που έχουν ως κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων περιλαμβάνεται μεταξύ […]
October 22, 2014
συνταξη

Επισπεύδεται η έκδοση εφάπαξ σε 10.000 συνταξιούχους του Δημοσίου

22/10/2014 Επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης εφάπαξ για έναν στους τρεις δημοσίους υπαλλήλους που αναμένουν στην ουρά. Η πρόσθετη χρηματοδότηση προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, ύψους […]
October 22, 2014

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης

22/10/2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου […]
Prev page

Next page