Νέα

30/07/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις τελευταίες διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Με τη δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε σήμερα διασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του φθινοπώρου του 2015, σύμφωνα με το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που όρισε ο πρόεδρος κ. Jean-Claude Juncker για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

 

Η Επιτροπή μόλις δημοσίευσε μια Ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των εθνικών τραπεζών προώθησης (ΕΤΠ) για την υποστήριξη του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jyrki Katainen, που είναι αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Ο ρόλος των εθνικών τραπεζών προώθησης είναι καθοριστικός για την επιτυχή έκβαση του Επενδυτικού Σχεδίου. Εννέα κράτη μέλη έχουν ήδη καταθέσει τις συνεισφορές τους στο Επενδυτικό Σχέδιο μέσω των εθνικών τραπεζών προώθησης, των οποίων οι γνώσεις και η εμπειρογνωμοσύνη σε τοπικό επίπεδο είναι ανεκτίμητες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεργάζεται ήδη στενά με αυτές τις ΕΤΠ και ελπίζουμε ότι το παράδειγμά τους θα εμπνεύσει πολύ περισσότερες να εντείνουν τις προσπάθειές τους.»

 

Ο επίτροπος κ. Pierre Moscovici, που είναι αρμόδιος για τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία, δήλωσε: «Η συνέργεια μεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων είναι σημαντική για την ταχεία κάλυψη του επενδυτικού ελλείμματος που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ένα καλά διαρθρωμένο δίκτυο εθνικών τραπεζών προώθησης μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη του σκοπού αυτού και να συμπληρώσει το έργο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.»

 

Στην ανακοίνωση εξηγείται ο σημαντικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΕΤΠ μέσω της συμμετοχής τους στις επενδύσεις του ΕΤΣΕ, ούτως ώστε να αρχίσει η Ευρώπη να επενδύει και πάλι. Η ανακοίνωση παρέχει διευκρινίσεις και πρακτικές οδηγίες σχετικά με το πώς μπορεί να συσταθεί μια νέα ΕΤΠ, τη στατιστική επεξεργασία των κοινών επενδύσεων των ΕΤΠ όσον αφορά το δημόσιο έλλειμμα και χρέος βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), τη μεταχείριση της συγχρηματοδότησης εθνικών έργων βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και τον τρόπο με τον οποίο διάφορες ΕΤΠ από διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να εργαστούν από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών. Αυτή η τόσο καίρια καθοδήγηση θα διευκολύνει τις εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσα από το ΕΤΣΕ, τον ακρογωνιαίο λίθο του επενδυτικού σχεδίου των 315 δισ. ευρώ.

 

Μεταξύ των υπόλοιπων αποφάσεων που έλαβε σήμερα το Σώμα των Επιτρόπων συγκαταλέγονται τα εξής:

 

Συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό για ένα Ευρωπαικό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker, ο αντιπρόεδρος κ. Jyrki Katainen και ο πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer υπέγραψαν τη συμφωνία ΕΤΣΕ στις Βρυξέλλες νωρίτερα σήμερα.

 

Επιβεβαίωση των προχρηματοδοτηθέντων ή «αποθηκευμένων» έργων από την ΕΤΕπ που θα λάβουν εγγυήσεις από το ΕΤΣΕ. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2014, με τα οποία η ΕΤΕπ κλήθηκε να «αναλάβει δράση μέσω ιδίων κεφαλαίων από τον Ιανουάριο του 2015», η τελευταία ανακοίνωσε την προχρηματοδότηση διαφόρων έργων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη ενώ δεν είχε ακόμη εκδοθεί ο κανονισμός ΕΤΣΕ. Τα «αποθηκευμένα» έργα που πρόκειται να λάβουν εγγυήσεις από την ΕΕ είναι τα εξής: Κοπεγχάγη Υποδομή II / Abengoa έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία II/ Ενεργειακή απόδοση σε κτίρια κατοικιών / Grifols Βιοεπιστήμες Ε&Α/ Äänekoski μονάδα βιολογικής παραγωγής χαρτοπολτού / RedexisGas Διαβίβαση και Διανομή Φυσικού Αερίου/Arvedi πρόγραμμα εκσυγχρονισμού/ Κέντρα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης PPP

 

Διορισμός, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), των τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΣΕ: Ambroise Fayolle, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την καινοτομία, ΕΤΕπ· Maarten Verwey, «Υπηρεσία στήριξης της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης» στη Γενική Γραμματεία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή· Γεράσιμος Θωμάς, ΓΔ Ενέργειας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή· Irmfried Schwimann, ΓΔ Ανταγωνισμού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής είναι: Benjamin Angel, ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων· Nicholas Martyn, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής· Robert-Jan Smits, ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Τελικές ρυθμίσεις για τη δρομολόγηση του Eυρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (EΚΕΣ). Ο ΕΚΕΣ θα υποστηρίζει την ανάπτυξη και χρηματοδότηση των επενδυτικών έργων στην ΕΕ, παρέχοντας ένα ενιαίο σημείο επικοινωνίας για την παροχή καθοδήγησης και συμβουλών, προσφέροντας μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συντονίζοντας την υπάρχουσα τεχνική βοήθεια.

 

Απόφαση για τη διαχείριση και τα κύρια στοιχεία της Eυρωπαϊκής Πύλης Επενδυτικών Έργων (EΠΕΕ). Η ΕΠΕΕ θα είναι μια ανοικτή στο κοινό και ασφαλής διαδικτυακή πύλη της ΕΕ, που θα προσφέρει τη δυνατότητα στους φορείς υλοποίησης έργων με ευρωπαϊκή διάσταση που επιζητούν εξωτερική χρηματοδότηση να προβάλουν τα σχέδιά τους σε δυνητικούς επενδυτές.

 

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για έναν Πίνακα αποτελεσμάτων με δείκτες που θα χρησιμοποιεί η ανεξάρτητη επιτροπή επενδύσεων προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο μια πρόταση έργου πληροί τα κριτήρια για να λάβει τη στήριξη που προσφέρει η εγγύηση της ΕΕ (ΕΤΣΕ).

 

Σχετικές μας υπηρεσίες           

                                 Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

Υπηρεσία Διαχείρισης Οφειλών Δημοσίου

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Τax Solutions-Λογιστικές Υπηρεσίες

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

July 30, 2015

Τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έτοιμο να λειτουργήσει από το φθινόπωρο

30/07/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις τελευταίες διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Με τη δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε […]
July 30, 2015

Παράταση στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους

30/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ   Δελτίο Τύπου   Παράταση στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους   Το […]
July 30, 2015

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 100% για την περίοδο 2007-2013 του ΕΣΠΑ – Αύξηση της προ-χρηματοδότησης για το 2014-2020

30/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κοινό ανακοινωθέν Σταθάκη-Ντομπρόβσκις-Κρέτσου   Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για το ευρώ και […]
July 29, 2015

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG – BALKAN MED ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 5 ΔΗΜΩΝ (ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ-ΣΚΟΠΙΩΝ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ)

29/07/2015 Το «Balkan-Meditteranean Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος «South East 2007-2013» καθώς και της ισχυρής θέλησης […]
Prev page

Next page