Νέα

14/08/2015

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο  Δ.13: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του νέου μνημονίου καταργούνται μια σειρά από φόρους υπερ τρίτων.
  
Αναλυτικά: 
 
 Καταργούνται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρ. 30, του ν. 4507/1966. (Πρόκειται περί μη ανταποδοτικής χρέωσης, η οποία αποτελεί επιβάρυνση κατά τη σύνταξη κρατικών και λοιπών συμβολαίων και εισπράττεται υπέρ των σκοπών των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων. Η κατάργηση της εν λόγω χρέωσης θα επιφέρει μείωση του κόστους σύνταξης των κρατικών συμβολαίων με άμεσα ωφελούμενους τους συμβαλλόμενους.)
 
 Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4359/64 όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1085/1971 και τη διάταξη του άρθρου 1, του ν. 79/1974. (Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, η κατάργηση του οποίου θα ωφελήσει άμεσα τους τελικούς καταναλωτές.)
 
 Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του ν.682/1977 (Α΄244) τροποποιείται ως εξής: “1. Για την ίδρυση, λειτουργία και μεταφορά Ιδιωτικών Σχολείων και Οικοτροφείων, για την υποβολή ενστάσεων κατά των πρωτοβαθμίως επιβαλλομένων κυρώσεων, για την εγγραφή στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, καθώς και για τις εξετάσεις των μαθητών στα Ιδιωτικά Σχολεία και τους εκδιδομένους τίτλους σπουδών από αυτά, καταβάλλονται παράβολα, εξέταστρα και εκπαιδευτικά Τέλη, τα οποία καθορίζονται κάθε φορά με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών”. (Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο καταβάλλεται από τους μαθητές ιδιωτικών σχολείων, η κατάργηση του οποίου αποσκοπεί στη μείωση των διδάκτρων.)
 
 Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 645/1970 και του άρθρου 11 του ν. 2042/1992 (Α’ 75).(Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο επιβαρύνει τις συντάξεις των πολιτικών συνταξιούχων.)
 
 Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 60 του ν. 1731/1987, 38 του ν. 3220/2004 και 5 του ν. 3905/2010.(Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο επιβάλλεται επί της τιμής των εισιτηρίων, η κατάργηση του οποίου θα επιφέρει ισόποση μείωση της τελικής τιμής τους.)
 
 Καταργείται η διάταξη του άρθ. 60 του ν. 2214/1994 (Α’ 75). (Φόρος Δωδεκανήσων. Πρόκειται περί φόρου, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τους επιτηδευματίες των Δωδεκανήσων, ο οποίος καταργείται για λόγους ίσης μεταχείρισης φορολογουμένων.)
 
 Καταργείται η διάταξη της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 1108/21-12-1948 (ΦΕΚ Α΄ 322), η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 1620/1951 (Α’ 2), καθώς επίσης και η διάταξη του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.δ. 572/1970 (Α’ 125).(Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος επιβάλλεται επί της τιμής των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων. Ο σκοπός για τον οποίο αρχικά θεσπίσθηκε συνίσταται στην ενίσχυση των Βορείων Επαρχιών της Χώρας και δεν υφίσταται πλέον. Η κατάργηση του άνω ειδικού φόρου θα επιφέρει ισόποση μείωση της τελικής τιμής των εισιτηρίων.)
 
 Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. δ. 671/1948. (Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο επιβάλλεται επί της τιμής των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων για την ενίσχυση του Ωδείου Αθηνών.)
 
 Καταργείται η περίπτωση ζ της παρ. 1 του αρθ. 10, του ν. 2932/2001.(Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο επιβάλλεται επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβατών και οχημάτων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές. Η κατάργησή του θα οδηγήσει στην άμεση μείωση της τιμής των ναύλων.)
 
 Καταργείται η διάταξη του άρθρου 14 του β. δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171), καθώς επίσης και η διάταξη του άρθρου 12 του ν. 1080/1980 (Α’ 246).(Φόρος επί του Ζύθου και φόρος επί του ζύθου και για τον πωλούμενο στο εσωτερικό της Χώρας ζύθο, ο οποίος εισάγεται ή προέρχεται από άλλες χώρες.)
 
 Ο επιβαλλόμενος δυνάμει της διάταξης του άρθρου 39 του ΒΔ 24/9/1958 φόρος 3% υπέρ Δήμων και κοινοτήτων επί της αξίας του πωλουμένου στο εσωτερικό ζύθου, ο οποίος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου, θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου. 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος. (Πρόκειται περί φόρου, τα έσοδα εκ του οποίου εισπράττονται υπέρ των Δήμων. Με την προτεινόμενη τροποποίηση ο άνω φόρος θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου.)
 
 Οι πόροι της ειδικής εισφοράς, η οποία θεσπίσθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν.1571/1985 και 19 του ν.3054/2002, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν υπέρ του καταργηθέντος με τη διάταξη του άρθρου 2 του ν.3637/2008 ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία “Λογαριασμό Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της χώρας” διατίθενται για την κάλυψη δαπανών του ελληνικού δημοσίου.(Κρίνεται επιβεβλημένο οι πόροι της ειδικής εισφοράς (1,2%) επί της προ φόρων και εισφορών αξίας των πετρελαιοειδών (άρθρο 16 ν.1571/1985) να αποτελούν πλέον έσοδο για την κάλυψη δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου και κατόπιν να διατίθενται σύμφωνα με την εκάστοτε κατανομή μέσω του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού)
 

Σχετικές μας υπηρεσίες           

                                 Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

Τax Solutions-Λογιστικές Υπηρεσίες

 

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

August 14, 2015

Ποιες μη ανταποδοτικές χρεώσεις υπέρ τρίτων καταργούνται

14/08/2015 Σύμφωνα με την υποπαράγραφο  Δ.13: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του νέου μνημονίου καταργούνται μια σειρά από φόρους υπερ τρίτων.   Αναλυτικά:    Καταργούνται οι διατάξεις των παρ. […]
August 14, 2015

Άμεσα σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα δημόσια έργα

14/08/2015 Το νομοσχέδιο για τα δημόσια έργα που ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός θα βγει σε διαβούλευση στο τέλος αυτής της εβδομάδας, πιθανώς αύριο, Παρασκευή, όπως […]
August 13, 2015

Αλλάζει το περίφημο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα

13/08/2015 Αλλάζει το περίφημο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα που αποτέλεσε «σωσίβιο» για εκατοντάδες επιχειρήσεις στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων της ύφεσης και γίνονται πιο ευνοϊκές […]
August 13, 2015

Ανοικτή πρόσκληση αποστολής προτάσεων για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

13/08/2015 Ανοικτή πρόσκληση αποστολής προτάσεων για τον νέο αναπτυξιακό νόμο, μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2015, δημοσιοποίησε η γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ). Δωρεάν υπηρεσίες […]
Prev page

Next page