Νέα

31/07/2015

Περίληψη

Το «Balkan-Meditteranean Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος  «South East 2007-2013» καθώς και της ισχυρής θέλησης των συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος «Balkan-Meditteranean» για την προώθηση της συνεργασίας στην περιοχή. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε (5) χώρες, τρία (3) κράτη μέλη της Ε.Ε. (Βουλγαρία, Κύπρος και Ελλάδα) και δύο (2) υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες, η Αλβανία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2015
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 85%

*Σας έχω επισυνάψει σχετική πρόσκληση

Αφορά Δήμους και Περιφέρειες της χώρας, και Μ.Κ.Ο.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε (5) χώρες: τρία (3) κράτη μέλη της Ε.Ε. (Βουλγαρία, Κύπρος και Ελλάδα) και δύο (2) υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες, η Αλβανία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Οι στόχοι του προγράμματος:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συμμετοχής, είναι 39.727.654 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 85%

Τα επιλεγόμενα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν δικαιούχους από τουλάχιστον τρεις (3) συμμετέχουσες χώρες εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας (1) θα πρέπει να προέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ

Όλοι οι εταίροι θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρους ρόλους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων του έργου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2015

H ILF consulting διαθέτη γραφεία στα Βαλκάνια με έδρα την Αλβανία  και τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρος, Πολώνια , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος Balkan Med είναι η προώθηση ολοκληρωμένης εδαφικής  ανάπτυξης και συνεργασίας για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  και αειφορίας της επιλέξιμης  περιοχής.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο  γενικός  στόχος του προγράμματος BalkanMed  θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων  δύο προτεραιτήτων:

 • Άξονας Προτεραιότητας 1: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
 • Άξονας Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία: Εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη, δομημένη και περιεκτική προσέγγιση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος του διαχωρισμού/τμηματοποίησης των αγορών (fragmentation of markets) και της ενίσχυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.

 

 • Ειδικός Στόχος 1.1/ Ανταγωνιστικές περιοχές: τόνωση της επιχειρηματικής απόδοσης και εξωστρέφειας μέσω διακρατικών διασυνδέσεων, συμπλεγμάτων και δικτύων

Στόχος είναι η παροχή ευκαιριών στήριξης προκειμένου να βελτιωθεί το επιχειρηματικό  περιβάλλον στην περιοχή συνεργασίας του προγράμματος, μέσω  μιας διακρατικής προσέγγισης με την εμπλοκή νέων τύπων  επιχειρηματικών μοντέλων, με τη στήριξη/ ανταλλαγή ιδεών και την ενθάρρυνση  της καινοτομίας. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση ικανοτήτων των ΜΜΕ για  μεταφορά τεχνολογίας ώστε να  βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Επίσης ο συγκεκριμένος ειδικός στόχος θα ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω συμπλεγμάτων/συστάδων.

 

 • Ειδικός Στόχος 1.2: Καινοτόμες περιοχές: Βελτίωση  σε διακρατικό επίπεδο  της  ικανότητας για  καινοτομία του επιχειρηματικού τομέα.

Ο ειδικός αυτός στόχος σκοπό έχει την παροχή επαρκούς στήριξης προς τις ΜΜΕ ώστε να βελτιώσουν την ικανότητα          προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες, με την υποστήριξη/                          διευκόλυνση καινοτόμων μοντέλων επιχειρήσεων.

 

 • Ειδικός Στόχος 1.3: Περιοχές με γνώση: επιχειρηματική μάθηση και μεταφορά γνώσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Σκοπός του στόχου αυτού είναι η στήριξη της επιχειρηματικής μάθησης και η βελτίωση των επιχειρηματικών                        δεξιοτήτων των ΜΜΕ και της ανταγωνιστικότητας τους μέσω της εκπαίδευσης, κατάρτισης,και καθοδήγησης, ώστε οι         ΜΜΕ να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες/εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, να                     αναπτυχθούν προς άλλες αγορές και να εισάξουν την καινοτομία σε όλες τις φάσεις του επιχειρηματικού τους κύκλου.        Απώτερος στόχος είναι οι ΜΜΕ να προσαρμόσουν τις ικανότητες τους και να προετοιμάσουν τις νέες γενεές για τις            ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον: Στοχεύει σε  μια ολοκληρωμένη, ολιστική προσέγγιση για τη βελτίωση του περιβάλλοντος,  την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης και απασχόλησης

 

 • Ειδικός Στόχος 2.1: Βιοποικιλότητα: Προώθηση της οικολογικής συνοχής  και της διακρατικής ολοκλήρωσης των οικοσυστημάτων

Ο ειδικός αυτός στόχος αποσκοπεί στη διατήρηση και προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στην         ενίσχυση των δυνατοτήτων των αρμόδιων φορέων για ανάπτυξη οικοσυστημικής προσέγγισης που να προωθεί την             αποδοτική χρήση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έμφαση θα δοθεί σε                      πολιτικές     και στρατηγικές καθώς και στη διαχείριση και το συντονισμό για τη μείωση της πίεσης που ασκείται στο           περιβάλλον σε  περιοχές φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που επηρεάζονται είτε από τοπικούς παράγοντες είτε          από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 

 • Ειδικός Στόχος 2.2.: Βιώσιμες περιοχές:Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την ανθεκτικότητα στην  κλιματική αλλαγή

Ο ειδικός αυτός στόχος αποσκοπεί στην προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας και δοκιμαστικών εφαρμογών για την         αποδοτικότερη χρήση των πόρων (νερού, αποβλήτων, εδάφους, αέρα και ενέργειας) και την ανθεκτικότητα στην                 κλιματική αλλαγή.

 

 • Ειδικός Στόχος 2.3.: Ανάπτυξη θεσμικού  περιβαλλοντικού πλαισίου: βελτίωση των ικανοτήτων της  διακυβέρνησης σε διακρατικό επίπεδο

Ο ειδικός αυτός στόχος αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των δημοσίων αρχών και άλλων εμπλεκομένων               φορέων, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να ενισχυθεί η                       περιβαλλοντική παρακολούθηση και διακυβέρνηση.

Συνολικός Προϋπολογισμός: το πρόγραμμα Balkan- Mediterranean συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με 28.330.108 ευρώ. Η συνολική στήριξη από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) ανέρχεται σε 5.126.138 ευρώ. Ως εκ τούτου, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συμμετοχής, είναι 39.727.654 ευρώ.

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Εφαρμόζεται ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% για όλη την επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος (εκτός για τις δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας).

Θεματικές Κατηγορίες: 

 • Απασχόληση
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι: 

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Δικαιούχοι είναι οι ακόλουθοι: (α) δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές), (β) οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ), (γ) μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο και (δ) διεθνείς οργανισμοί που ενεργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.

Τύποι Δικαιούχων (μη εξαντλητικός κατάλογος), όπως αναφέρεται στο Προσχέδιο του Εγχειριδίου του Προγράμματος ανά επί μέρους Στόχο και Άξονα:
•Οργανισμοί ομπρέλα των ΜΜΕ (όπως επιμελητήρια εμπορίου, βιομηχανίας, οικονομικά επιμελητήρια και άλλοι νομικοί φορείς που αντιπροσωπεύουν ΜΜΕ ή ΜΜΕ επαγγελματικών δικτύων στην περιοχή του προγράμματος)
•Οργανισμοί Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Χωροταξίας
•Οργανισμοί και φορείς διαχείρισης προστατευομένων/καθορισμένων περιοχών
•Τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές
•Κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας και πανεπιστήμια
•Δίκτυα προώθησης της καινοτομίας
•Μη –Κυβερνητικές Οργανώσεις και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Η συμμετοχή κερδοσκοπικών ιδιωτικών επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται. Διεθνείς οργανισμοί που διέπονται από το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 

 

Σχετικές μας υπηρεσίες           

                                 Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

July 31, 2015

Balkan-Meditteranean Programme 2014-2020

31/07/2015 Περίληψη Το «Balkan-Meditteranean Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος  «South East 2007-2013» καθώς και της ισχυρής […]
July 31, 2015

54 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 54 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»   Χρηματοδότηση ύψους 54 […]
July 31, 2015
λογιστές, αθηνών

ΦΠΑ: Τι αλλάζει στους όρους και τις διαδικασίες απαλλαγής

31/07/2015 Απόφαση η οποία προβλέπει αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή […]
July 30, 2015

Εξειδικευμένο κλιμάκιο της ILF consulting στην Αλβανία από 31/07/2015 έως και 3/08/2015

30/07/2015 Η ILF consulting στα πλαίσια της επικοινωνίας και ενημέρωσης  των Δήμων και των Κοινοτήτων όλων των περιφερειών  αλλά και άλλων νομικών προσώπων Δημοσίου συμφέροντος, θα […]
Prev page

Next page