Νέα

15/07/2015

ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 1. ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 2. ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 3. Ε.Ε. – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει  δράσεις  σχετικά  με  τη  συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και  διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

 1. Ενήλικα φυσικά  πρόσωπα (άγαμα,  διαζευγμένα,  σε  διάσταση  ή  σε  χηρεία),  που  υποβάλλουν  ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων  μελών
 2. Οικογένεια,  δηλαδή  ενότητα  φυσικών  προσώπων,  που  περιλαμβάνει  ένα  ή  περισσότερα  εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
 3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:   α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:   − είναι ανήλικα ή  − είναι  ενήλικα  έως  25  ετών  και  φοιτούν  σε  σχολές  ή  σχολεία  ή  ινστιτούτα  επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή  − είναι ενήλικα έως 25 ετών και  είναι εγγεγραμμένα  στα  μητρώα  ανέργων  του ΟΑΕΔ  ή  υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. β.  Τα  παρακάτω  φυσικά  πρόσωπα  με  ποσοστό  αναπηρίας  τουλάχιστον  67%  εφόσον  είναι  άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία: − τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων  − αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων  γ. Οι ανιόντες  δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού  συγγένεια  με  έναν  εκ  των  δυο  συζύγων/γονέων  της  οικογένειας,  εφόσον  δεν  έχει  εκδοθεί  δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
 4. Τα  φυσικά  πρόσωπα  που  αναφέρονται  στις  περιπτώσεις  α,  γ  και  δ,  δεν  θεωρούνται  εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
 5. Τα  φυσικά  πρόσωπα  της  περίπτωσης  β.  δεν  θεωρούνται  εξαρτώμενα  μέλη  εάν  το  ετήσιο  ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
 6. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν  σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις  αναγκαίες  τεχνικές  προδιαγραφές  και  δεν  διαθέτουν  τις  βασικές  υπηρεσίες  ύδρευσης  και  ηλεκτροδότησης.

Εξαιρέσεις α.  Άτομα  τα  οποία φιλοξενούνται  ή περιθάλπονται  σε Μονάδες  Κλειστής  Φροντίδας  ή  σε  Στέγες  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β.  Άτομα,  τα  οποία  φιλοξενούνται  σε  Μονάδες  Ψυχοκοινωνικής  Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του  Ν.2716/99.   γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος. δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος  (Ε1,  Ε2  καιΕ3)  και  δήλωση  ακίνητης  περιουσίας  για  το  τελευταίο  οικονομικό  έτος,  εκτός  εάν  υποβάλουν  εκπρόθεσμα  τις  αντίστοιχες  δηλώσεις.  Η  παρούσα  εξαίρεση  δεν  αφορά  στην  ομάδα  των αστέγων.

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):  3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο ·  4.500 € ετησίως για το ζευγάρι  ·  Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 €· ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε · χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας   Ως  πραγματικό  εισόδημα  νοείται  το  συνολικό  καθαρό  πραγματικό  εισόδημα  όλων  των · κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης  μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους  − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών  για  κοινωνική  ασφάλιση,  των  κρατήσεων  του  ν. 4093/2012  ή  υπέρ  δημοσίου,  της  εισφοράς  αλληλεγγύης  του  ν. 3986/2011.

Στο  συνολικό  καθαρό  πραγματικό  εισόδημα  συμπεριλαμβάνεται  και  το  σύνολο  των  επιδομάτων  και  άλλων  ενισχύσεων,  με  τις  εξαιρέσεις  που  αναφέρονται  παρακάτω,  καθώς  και  το  εισόδημα  που  απαλλάσσεται  από  το  φόρο  ή  φορολογείται με ειδικό τρόπο.    Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:· α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης  β.  Διατροφές  που  καταβάλλονται  στο  ανήλικο  τέκνο  με  δικαστική  απόφαση,  ή  με  συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό  επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013. Περιουσιακά κριτήρια: α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην  υπερβαίνει  τις  115.000  ευρώ  κατ’  άτομο,  προσαυξανόμενη  κατά  20.000  ευρώ  για  κάθε  επιπλέον  ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή  οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ. β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα  πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να  μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των  παροχών της παρούσας απόφασης. γ.  Δεν  γίνονται  δεκτές  αιτήσεις  ατόμων  και  οικογενειών  τα  οποία  έχουν  στην  ιδιοκτησία  τους  αεροσκάφη,  ελικόπτερα  IX,  ανεμόπτερα  και  δεξαμενές  κολύμβησης  (πισίνες),  και  ιδιωτικά  σκάφη  αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών. Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05.08.2015

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.Α ΤΕΒΑ /

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

είτε  ιδιωτικά,  με  χρήση  των  κωδικών  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων

 • (TAXIS)

είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης

 • Η  Αίτηση  θα  είναι  προσβάσιμη  από  ηλεκτρονική  εφαρμογή  προσαρτημένη  στην  ιστοσελίδα
 • https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες           

                                 Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

Υπηρεσία Διαχείρισης Οφειλών Δημοσίου

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Banking solutions – Τραπεζικές Λύσεις και Υπηρεσίες

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

July 15, 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)»

15/07/2015 ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε.Ε. – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει  δράσεις  σχετικά  με  τη  συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και  διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Ενήλικα φυσικά  […]
July 15, 2015

TIDE – Μεταφορές Ανάπτυξης Καινοτομίας για την Ευρώπη

15/07/2015 ημερομηνία έναρξης 01/10/2012 ημερομηνία λήξης 30-09-2015 Η αποστολή του προγράμματος TIDE θα είναι να ενισχύσει την ευρεία μεταφορά και αφομοίωση των 15 καινοτόμων ιδεών των […]
July 15, 2015

Το φθινόπωρο οι πρώτες προσκλήσεις των διασυνοριακών προγραμμάτων INTERREG IV

15/07/2015 Με στόχο να μην δαπανηθεί άσκοπα ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, μπαίνουν στην αφετηρία τα πέντε διασυνοριακά προγράμματα του INTERREG […]
July 15, 2015

Τι αναφέρει το προσχέδιο που θα ψηφιστεί σήμερα στην Βουλή

15/07/2015 Όλο το προσχέδιο της συμφωνίας Θα αποτελείται από τρία κεφάλαια και από 4-6 άρθρα ενώ μέχρι τις 12:30  το μεσημέρι υπήρχαν διαβουλεύσεις με την Κομισιόν […]
Prev page

Next page