Νέα

4/08/2015

Παρακάτω παραθέτουμε Βασικούς όρους και προϋποθέσεις διενέργειας συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτή:
 
·         Εάν πρόκειται για αγορά Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή το άνοιγμα θέσεων επί παραγώγων σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τότε πρέπει να έχει πιστωθεί, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας (31.07.2015), με νέα κεφάλαια τουλάχιστον ισόποσα με τις ανάγκες της εκκαθάρισης/διακανονισμού της συναλλαγής αγοράς Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή του ανοίγματος και διατήρησης θέσεων επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, ο  επενδυτικός λογαριασμός του δικαιούχου στην ΕΠΕΥ. 
 
      Ως νέα κεφάλαια νοούνται αυτά που πιστώνονται στο λογαριασμό πελατείας που τηρεί ο παρέχων τις επενδυτικές υπηρεσίες (ΕΠΕΥ) σε πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα), μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας και προέρχονται:
 
-        από υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ελεύθερα πιστωτικά υπόλοιπα δικαιούχων στους επενδυτικούς λογαριασμούς που τηρούνται στην ΕΠΕΥ.
Προσοχή: Τα πιστωτικά υπόλοιπα που τηρούνται κατά την έναρξη της 03.08.2015 στους λογαριασμούς πίστωσης που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) Eurobank, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων & Τράπεζα Αττικής δεν είναι διαθέσιμα για χρηματιστηριακές συναλλαγές αφού δεν νοούνται βάσει της Υπουργικής Απόφασης ως “νέα κεφάλαια”.
-        από το προϊόν πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007,  εξαιρουμένων των Μεριδίων Οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (στοιχείο γ΄ του άρθρου 5 του ν.3606/2007).
-        από πιστώσεις προερχόμενες από θέσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (ημερήσιος ή τελικός διακανονισμός).
-        από χρηματικές διανομές στους δικαιούχους των χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, συνδεόμενες με τα οικεία χρηματοπιστωτικά μέσα, ενδεικτικώς λόγω τακτικής λήξης τους, εταιρικών ή παρεμφερών πράξεων (πληρωμές τοκομεριδίων, μερισμάτων και άλλες σχετικές μορφές εσόδων)
-        από επιστροφή ασφαλειών (margin), η κάλυψη των οποίων αρχικά προήλθε από νέα κεφάλαια
-        από καταβολή σε μετρητά στο λογαριασμό πελατείας που τηρεί η ΕΠΕΥ σε πιστωτικό Ίδρυμα.
-        από έμβασμα εξωτερικού.
 
 
·         Επιτρέπονται και γίνονται αποδεκτές από την ΕΠΕΥ, μεταφορές κεφαλαίων στο λογαριασμό πελατείας που τηρεί η ΕΠΕΥ σε πιστωτικό Ίδρυμα εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, χωρίς τους περιορισμούς των “νέων κεφαλαίων” μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
-        Όταν διενεργούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων εκκαθάρισης και διακανονισμού για την κάλυψη υποχρεώσεων παροχής ασφαλειών (margin) σε κινητές αξίες.
-        Όταν διενεργούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από θέσεις επί παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, για τη χρονική μετακύλιση αυτών (rollover), για τις ανάγκες κάλυψης με μετρητά του ημερήσιου ή τελικού διακανονισμού τους (mark-to-market), καθώς και για την κάλυψη ελλειμμάτων περιθωρίων ασφάλειας για χαρτοφυλάκια ασφαλείας του ν. 2843/2000 (Α΄219), που υφίσταντο μέχρι και την 26η Ιουνίου 2015.
-        Όταν διενεργούνται για την απόκτηση α) νεοεκδιδόμενων Χρηματοπιστωτικών Μέσων που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου και β) κάθε είδους τίτλων που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα, προς ανακεφαλαιοποίησή τους.
 
 
·         Προς υποδοχή των νέων κεφαλαίων, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται, να ανοίγουν ή προσθέτουν νέους ειδικού τύπου λογαριασμούς ή υπολογαριασμούς, πρόσθετους σε ή συνδεδεμένους με υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, κατόπιν αιτήματος δικαιούχου τους. Οι εν λόγω ειδικού τύπου λογαριασμοί ή υπολογαριασμοί θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς προς εξυπηρέτηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών (των παραγράφων 1 και 2 της Υ.Α.) και σ’ αυτούς θα πιστώνονται μόνον νέα κεφάλαια. Κεφάλαια που μεταφέρονται από τους ως άνω ειδικού τύπου λογαριασμούς / υπολογαριασμούς, σε άλλους λογαριασμούς, πέραν του σκοπού της εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, δεν νοούνται πλέον νέα κεφάλαια.
Με βάση τα ανωτέρω, εάν αιτηθείτε την πίστωση νέων κεφαλαίων, όπως αυτά ορίζονται στην επισυναπτόμενη Υπουργική Απόφαση, από την ΕΠΕΥ σε πιστωτικό ίδρυμα, πρέπει για να μπορείτε να τα ξαναχρησιμοποιήσετε για χρηματιστηριακές συναλλαγές, να κατατεθούν σε νέους κατά τα ανωτέρω ειδικού τύπου λογαριασμούς ή υπολογαριασμούς οι οποίοι ανοίγονται/δημιουργούνται από το Πιστωτικό Ίδρυμα κατόπιν αίτησης σας.


Σχετικές μας υπηρεσίες           

                                 Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

 

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.


August 4, 2015

Με βάση την επισυναπτόμενη Υπουργική Απόφαση επαναλειτουργεί από σήμερα 03.08.2015 το Χρηματιστήριο Αθηνών.

4/08/2015 Παρακάτω παραθέτουμε Βασικούς όρους και προϋποθέσεις διενέργειας συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτή:   ·         Εάν πρόκειται για αγορά Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή το άνοιγμα θέσεων επί […]
August 4, 2015

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων και διάθεση σε φυσικά πρόσωπα

4/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ   Την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων […]
August 4, 2015

Νέες προθεσμίες για τη δράση αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου κατοικιών με συστήματα φυσικού αερίου

4/08/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   Τροποποίηση προθεσμιών για τη δράση αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου κατοικιών με συστήματα φυσικού αερίου   Νέες προθεσμίες για […]
August 3, 2015

Φορολογικές Υποχρεώσεις Αυγούστου 2015

3/08/2015 10 Αυγ 2015 10 Αυγ 2015 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου     10 […]
Prev page

Next page