Νέα

7/05/2015

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιευτεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος:

                                 «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια».

Το πρόγραμμα «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα «Καταπολέμηση των διακρίσεων και Διαφορετικότητα» και «Ισότητα των φύλων».

Το πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:

– Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντικτύπου κ.λπ.

– Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κ.λπ.

– Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτομικές προσεγγίσεις κ.λπ.

– Παρέχει υποστήριξη σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος της δράσης είναι να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά σχέδια για την πρόληψη, την ενημέρωση και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, των νέων και των παιδιών που συνδέονται με επιβλαβείς πρακτικές. Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στο να παράγουν αποτελέσματα, με προστιθέμενη αξία για την Ε.Ε.

Στις προτεραιότητες της πρόσκλησης περιλαμβάνονται δράσεις για την καταπολέμηση και πρόληψη της βίας που συνδέεται με επιβλαβείς πρακτικές, όπως ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, αναγκαστικών ή πρόωρων γάμων ή καταναγκαστικών σεξουαλικών σχέσεων, και τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής» που διαπράττονται κατά των γυναικών, των νέων και των παιδιών.
Η συγκεκριμένη πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει δραστηριότητες που στοχεύουν στην:

1. Προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία θα στοχεύει στην ανάπτυξη και διάδοση οδηγών και πρωτοκόλλων σε διάφορους τομείς, για τους φορείς του συστήματος προστασίας των παιδιών, αλλά και άλλους φορείς (π.χ. στον τομέα της υγείας, της επιβολής του νόμου, της εκπαίδευσης και φροντίδας των παιδιών, σε νομικές υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων) με τη συμμετοχή των θυμάτων ή των εν δυνάμει θυμάτων από τέτοιες επιβλαβείς πρακτικές.

2. Ευαισθητοποίηση και αλλαγή της στάσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων κοινοτήτων, μέσω του διαλόγου, της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Τα έργα στο πλαίσιο της άμεσης προτεραιότητας θα πρέπει να αναπτυχθούν σε διαβούλευση με ομάδες τελικών δικαιούχων, ενώ τα έργα κάτω από τη δεύτερη προτεραιότητα πρέπει να ενσωματώνουν την άμεση συμμετοχή των σχετικών κοινοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην εμπλοκή των ανδρών, των ηγετών της κοινότητας, των θρησκευτικών ηγετών καθώς και των θυμάτων από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα κοινότητες. Η δημιουργία κατάλληλων δεσμών με τις χώρες προέλευσης, ιδίως προκειμένου να επωφεληθούμε από τις πρωτοβουλίες και να ενθαρρυνθεί η κοινωνική αλλαγή στη χώρα εφαρμογής της δράσης, ενθαρρύνεται καθώς και το να συμπεριλαμβάνονται οργανισμοί αυτών των χωρών στο σχήμα της σύμπραξης ως συνεργαζόμενοι εταίροι.

Ειδικές προτεραιότητες

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις που αφορούν τα εξής:

– Αμοιβαία μάθηση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, συνεργατικές δραστηριότητες.
– Ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση, δράσεις διάχυσης.

Τα έργα θα πρέπει να υιοθετήσουν μια παιδο-κεντρική προσέγγιση και/ή φυλετικά ευαίσθητη προσέγγιση στη βάση της τελικής δικαιούχου ομάδας-στόχου. Τα έργα θα πρέπει να είναι πολυεταιρικά και όπου απαιτείται η συνδρομή της κεντρικής διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να προβλέπεται και η συμμετοχή των αντίστοιχων φορέων. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται η καταγραφή του αριθμού των εμπλεκόμενων ατόμων/επαγγελματιών, να παρέχονται ανώνυμα δεδομένα, ταξινομημένα σύμφωνα με το φύλο και την ηλικία αλλά και να περιγράφεται η μεθοδολογία. Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί σχέδιο βιωσιμότητας του προτεινόμενου έργου, προκειμένου τα αποτελέσματά του να είναι χρήσιμα και αξιοποιήσιμα μακροπρόθεσμα μετά το πέρας της επιδότησης.

Οι ακόλουθοι τύποι δραστηριοτήτων δεν θα χρηματοδοτηθούν από την Επιτροπή:

– Ατομικές χορηγίες / υποτροφίες για συμμετοχή σε εργαστήρια, σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια, μαθήματα, κ.λπ.
– Δραστηριότητες που υποστηρίζουν μεμονωμένα πολιτικά κόμματα.
– Την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους.
– Νομικές ενέργειες ενώπιον εθνικών ή διεθνών δικαστηρίων ανεξαρτήτως των λόγων ή των στόχων τους.

Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος PRIAMOS το αργότερο ώς τις 3 Ιουνίου 2015.

 

Φορείς και εταιρικό σχήμα

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, μια εταιρική σχέση θα πρέπει να αποτελείται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τουλάχιστον τρία διαφορετικά επιλέξιμα κράτη (επιλέξιμα είναι όλα τα κράτη της Ε.Ε. και η Ισλανδία). Επισημαίνεται ότι:

– Ο αιτών μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

– Ο αιτών μπορεί να λάβει περισσότερες από μία επιδοτήσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Ενας οργανισμός μπορεί να συμμετέχει ως αιτών, εταίρος ή ως συνδεδεμένος εταίρος σε διαφορετικά υποψήφια σχήματα. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε διάφορα έργα πρέπει να έχουν επαρκή οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση πολλαπλών δράσεων.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται σε 4.500.000 ευρώ. Το ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Τα σχέδια πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μηνών. Το ύψος της ζητούμενης χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 75.000 ευρώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2106926590

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο  πρόγραμμα επιδοτήσεως.

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

Σχετικές μας υπηρεσίες :

                                                        Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 Αν θέλετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας  με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ  εδώ

Πού θα απευθυνθώ

  click εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

May 7, 2015

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια».

7/05/2015 Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιευτεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος:                                  «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια». Το πρόγραμμα «Δικαιώματα, […]
May 7, 2015

Οδηγίες και διευκρινίσεις για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

7/05/2015 Δόθηκε στην δημοσιότητα η απόφαση (ΠΟΛ.1088/17.4.2015) με τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων Φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014. Περαιτέρω δίνονται οδηγίες και […]
May 7, 2015

Υπογράφεται σήμερα η σύμβαση για την έκδοση και διαχείριση της Κάρτας Αλληλεγγύης για την αγορά τροφίμων από τους τελικούς δικαιούχους του νόμου περί ανθρωπιστικής κρίσης

7/05/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Η Σύμβαση  μεταξύ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Εθνικής […]
May 7, 2015

Μέχρι την Παρασκευή η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό

07/05/2015 Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1058/2015 τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία […]
Prev page

Next page