Νέα

09/04/2019

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

Με το άρθρο 12 του νομοσχεδίου «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.», καθορίζονται τα παρεχόμενα φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων όπως: α) η σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.4399/2016, β) η απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, γ) η επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 12
Φορολογικά Κίνητρα

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται το κίνητρο της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή, το οποίο προβλέπεται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, και ειδικότερα στο άρθρο 67 στο οποίο και γίνεται ρητά παραπομπή. Το κίνητρο αυτό μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν όλες οι στρατηγικές επενδύσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Με την παράγραφο 2 εισάγεται ρύθμιση που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης ενισχύσεων είτε με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής, είτε με τη μορφή προσαύξησης των προβλεπόμενων συντελεστών αποσβέσεων (υπεραποσβέσεων). Ειδικά για τον κλάδο της βιομηχανίας προβλέπεται η δυνατότητα επιταχυνόμενων αποσβέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, με την περίπτωση α’ προβλέπεται η δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό και υπολογίζεται με βάση την κλιμάκωση που αποτυπώνεται στη σχετική διάταξη. Η κλιμάκωση αυτή έχει διαμορφωθεί με κριτήριο τη δικαιότερη κατανομή της ωφέλειας σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου αλλά και σε συνδυασμό με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Η αξιοποίηση του συνόλου της ωφέλειας της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μπορεί να γίνει εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.

Με την περίπτωση β’ προβλέπεται η δυνατότητα επιτάχυνσης των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των οικείων συντελεστών του ΚΦΕ κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, τίθεται ανώτατο όριο ώστε ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει το 40%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Στην παράγραφο 3 ορίζεται το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες των περ. α και β παρ 2 ενώ οι εν προκειμένω όροι και προϋποθέσεις θα εξειδικεύονται με την Υπουργική Απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται το νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι συγκεκριμένες ενισχύσεις χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένες ενισχύσεις χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και υπό την επιφύλαξη των ορίων του Κανονισμού αυτού, οι διατάξεις του οποίου υπερισχύουν του εθνικού δικαίου, κατά τη γενική αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12
Φορολογικά Κίνητρα

1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4399/2016 (Α’ 117).

2. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί με απόφασή της Δ.Ε.Σ.Ε. να λάβουν διαζευκτικά:
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό και υπολογίζεται ως εξής:
αα) Για συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ύφους έως και 30.000.000 ευρώ παρέχεται το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης, και έως το ποσό των 7.500.000 ευρώ.
ββ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 30.000.000 ευρώ έως 35.000.000 ευρώ παρέχεται το 80% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
γγ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 35.000.000 ευρώ έως 40.000.000 ευρώ παρέχεται το 60% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
δδ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 40.000.000 ευρώ έως 45.000.000 ευρώ παρέχεται το 40% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
εε) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 45.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ παρέχεται το 20% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
στστ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 50.000.000 ευρώ έως 100.000.000 ευρώ παρέχεται το 10% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
ζζ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών που υπερβαίνουν τα 100.000.000 ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου.
Το ποσό της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους δικαιούμενων ποσών ενίσχυσης που αντιστοιχούν στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
β) Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

3. Οι επιλέξιμες δαπάνες της περίπτ. α’ και β’ της παρ. 2 του παρόντος προσδιορίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (EE) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) και θα εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20.

4. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και υπό την επιφύλαξη των ορίων του Κανονισμού αυτού, ή κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής.

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
April 9, 2019

Τα φορολογικά κίνητρα των «Στρατηγικών Επενδύσεων»

09/04/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 9, 2019

Εξειδικευμένο κλιμάκιο της ILF consulting από τις 17/04 έως και 20/04 στην Μύκονο

09/04/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 9, 2019

Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

09/04/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 9, 2019

LEADER : Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης των Νήσων Αττικής / Υποβολές έως 10/06/2019

09/04/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page