Νέα

26/06/2015

1. Γενικά

Οι περιβαλλοντικοί πόροι είναι άνισα κατανεµηµένοι ανά την Ένωση, αλλά τα οφέλη τους αφορούν και γίνονται αισθητά από την Ένωση ως σύνολο. Η υποχρέωση που έχει η Ένωση να διατηρεί τους πόρους αυτούς προϋποθέτει τη συνεκτική εφαρµογή των αρχών της αλληλεγγύης και του επιµερισµού των ευθυνών, πράγµα που συνεπάγεται ότι ορισµένα περιβαλλοντικά και κλιµατικά προβλήµατα της Ένωσης αντιµετωπίζονται καλύτερα σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Από το 1992, τα προγράµµατα LIFE έχουν διαδραµατίσει ουσιώδη ρόλο για τη βελτίωση της αλληλεγγύης και του επιµερισµού ευθυνών όσον αφορά τη διατήρηση του κοινού αγαθού που συνίσταται στο περιβάλλον και το κλίµα της Ένωσης. Το πρόγραµµα LIFE αναµένεται να συνεχίσει να διαδραµατίζει το ρόλο αυτό. Με δεδοµένα τα χαρακτηριστικά και το µέγεθός του, το πρόγραµµα LIFE δεν µπορεί να επιλύσει όλα τα περιβαλλοντικά και κλιµατικά προβλήµατα. Στόχος του είναι να γίνει καταλύτης για την προώθηση αλλαγών στην ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, παρέχοντας και διαδίδοντας λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων αλλά και προωθώντας καινοτόµες τεχνολογίες όσον αφορά το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίµατος.

 

2. Περίοδος υποβολής

Από 9/2015

3. Στόχος της πρόσκλησης

Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και για τα δύο υπο-προγράµµατα του LIFE (Περιβάλλον και ∆ράση για το Κλίµα) για «παραδοσιακά» έργα, προπαρασκευαστικά έργα, ολοκληρωµένα (integrated) έργα, έργα τεχνικής βοήθειας και έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων.

4. Επιλέξιµες δράσεις

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παρούσα πρόσκληση επιδοτούνται τα κάτωθι έργα: τα «παραδοσιακά έργα» που καλύπτουν τις κάτωθι θεµατικές προτεραιότητες:

 • Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων.
 •  Φύση και Βιοποικιλότητα.
 • Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (υπο- πρόγραµµα για το περιβάλλον).
 •  Μετριασµός της κλιµατικής αλλαγής.
 •  Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.
 •  Κλιµατική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (υπο-πρόγραµµα για δράση για το κλίµα).

Τα προτεινόµενα «παραδοσιακά» έργα µπορούν να έχουν τις κάτωθι µορφές:

 • πιλοτικά έργα
 • έργα επίδειξης
 • έργα βέλτιστων πρακτικών
 • ολοκληρωµένα έργα
 • έργα τεχνικής βοήθειας
 • έργα οικοδόµησης δυναµικού
 • προπαρασκευαστικά έργα
 • έργα πληροφόρησης
 • ευαισθητοποίησης και διάδοσης
 • οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται για την επίτευξη των γενικών στόχων. 

Τα «προπαρασκευαστικά έργα» που ορίζονται κυρίως από την Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη για να υποστηρίζουν συγκεκριµένες ανάγκες για την ανάπτυξη και υλοποίηση της περιβαλλοντικής ή κλιµατικής πολιτικής και νοµοθεσίας της Ένωσης. 

 

5. Ποσοστό επιδότησης

75%-100%

 

6. Επιλέξιµοι φορείς

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µη- κερδοσκοπικοί οργανισµοί µπορούν να υποβάλλουν πρόταση µόνοι τους (coordinating beneficiary), ενώ ενθαρρύνεται η συνεργασία ενός ή περισσοτέρων φορέων είτε ως εταίροι (associated beneficiaries) είτε ως συγχρηµατοδότες (co-financer) εφόσον παρέχουν προστιθέµενη αξία στο έργο, ενισχύοντας την υλοποίηση της πρότασης ή την προώθηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα, την ευρωπαϊκή διάσταση, τον αντίκτυπο και τη διάδοση των αποτελεσµάτων του έργου. Ιδιαιτέρως λαµβάνονται υπόψη τα εξής, όσον αφορά το χαρακτήρα των έργων και τη σύσταση ενός εταιρικού σχήµατος: 

 • έργα διεθνικά που συµβάλλουν στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και την επίτευξη των κλιµατικών στόχων
 • συνέργειες φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, που συµβάλλουν στη βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων του έργου 
 • έργα που ενθαρρύνουν τη συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, ΜΚΟ και τοπικών οικονοµικών και κοινωνικών οργανώσεων.

7. Προϋπολογισµός

Ο προϋπολογισµός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 240.811.337 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 184.141.337 εκ. ευρώ αφορούν το υπο-πρόγραµµα για το περιβάλλον και τα 56.670.000 εκ. ευρώ αφορούν το υπο-πρόγραµµα για το κλίµα.

 

8. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων Είδη έργων Ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων

Έργα Τεχνικής Βοήθειας 15 Σεπτεµβρίου 2015

Ολοκληρωµένα Έργα 1 Οκτωβρίου 2015

Παραδοσιακά Έργα Μετριασµός της κλιµατικής αλλαγής 15 Σεπτεµβρίου 2015 

Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή 15 Σεπτεµβρίου 2015 

Κλιµατική διακυβέρνηση και πληροφόρηση 15 Σεπτεµβρίου 2015 

Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων 1 Οκτωβρίου 2015 

Φύση και Βιοποικιλότητα 7 Οκτωβρίου 2015 

Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση 7 Οκτωβρίου 2015

Προπαρασκευαστικά έργα 30 Οκτωβρίου 2015

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2106926590

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο  πρόγραμμα επιδοτήσεως .
H ILF consulting διαθέτη γραφεία στα Βαλκάνια με έδρα την Αλβανία  και τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρος, Πολώνια , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες :

                                                        Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 Αν θέλετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας  με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ  εδώ

Πού θα απευθυνθώ

  click εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

June 26, 2015

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE: Αφορά την δράση για το κλίμα και το περιβάλλον.Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015

26/06/2015 1. Γενικά Οι περιβαλλοντικοί πόροι είναι άνισα κατανεµηµένοι ανά την Ένωση, αλλά τα οφέλη τους αφορούν και γίνονται αισθητά από την Ένωση ως σύνολο. Η […]
June 26, 2015

Στήριξη λειτουργίας σχολείων μέσω ΕΣΠΑ

26/06/2015 Δες τις δωρεάν υπηρεσίες για επιδοτούμενα προγράμματα Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων Στα 373,4 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ της περιόδου […]
June 26, 2015

Διαγραφή τελών κυκλοφορίας σε ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων που δεν είναι οι φυσικοί κάτοχοί τους.

26/06/2015   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Έλα να φτιάξουμε μαζί με το αρμόδιο τμήμα υπηρεσιών μας το φάκελο για την υποβολή της φορολογικής […]
June 26, 2015

Συνοπτικά όλες οι αλλαγές που αφορούν τις προθεσμίες δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

26.06.2015 Έλα να φτιάξουμε μαζί με το αρμόδιο τμήμα υπηρεσιών μας το φάκελο για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ για να […]
Prev page

Next page