Νέα

8/07/2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

Έκτακτα Μέτρα στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά Ερωτήσεις και απαντήσεις

  1. Ποιά είναι τα μέτρα που έλαβε η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;

 

Σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α’65), με την οποία αποφασίστηκε η κήρυξη τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και της από 6 Ιουλίου 2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος της ως άνω τραπεζικής αργία έως και τις 8 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει τα παρακάτω μέτρα:

 

  1. Την παράταση της αναστολής διαπραγμάτευσης όλων των κινητών αξιών που είναι εισηγμένες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όλων των παραγώγων που διαπραγματεύονται στην Αγορά Παραγώγων, όλων των κινητών αξιών που διαπραγματεύονται στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Εναλλακτική Αγορά -ΕΝΑ), καθώς και όλων των ομολόγων που διαπραγματεύονται στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

  1. Την παράταση της αναστολής της εξαγοράς μεριδίων σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) που έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκονται υπό την διαχείριση ΑΕΔΑΚ.

 

iii. Την παράταση της αναστολής εκκαθάρισης και διακανονισμού για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην Αγορά Παραγώγων και στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ).

 

  1. Την παράταση της αναστολής λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού αξιών σε τίτλους της ελληνικής αγοράς που διενεργούνται από Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ) και

 

  1. Την παράταση της προσωρινής απαγόρευσης συναλλαγών, μετά από έκδοση γνώμης της ESMA, σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο που θα δημιουργούσε ή θα οδηγούσε σε αύξηση των καθαρών αρνητικών θέσεων. Ως συναλλαγές που εμπίπτουν στην απαγόρευση νοούνται όσες δημιουργούν ή οδηγούν σε αύξηση των καθαρών αρνητικών θέσεων επί μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ΕΝΑ (Εναλλακτική Αγορά) για τις οποίες αρμόδια εποπτική Αρχή είναι η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

  1. Ποιές είναι οι συγκεκριμένες κινητές αξίες που καταλαμβάνονται από τα ως άνω μέτρα;

 

Βλέπε αναλυτικά στους συνημμένους πίνακες.

 

ISIN numbers

Bonds

 

  1. Για πόσο καιρό θα ισχύσουν τα μέτρα αυτά;

 

Τα έκτακτα μέτρα των σημείων (i) έως (iii) θα ισχύσουν από τις 7 έως τις 8 Ιουλίου 2015 (συμπεριλαμβανομένης). Η προσωρινή απαγόρευση των συναλλαγών που αναφέρονται στο σημείο (iv) (καθαρές αρνητικές θέσεις) θα τεθεί σε ισχύ από ώρα 00:00:00 (CET) της 7ης Ιουλίου 2015 έως ώρα 24:00:00 την 13η Ιουλίου 2015. Η χρονική περίοδος εφαρμογής όλων των παραπάνω μέτρων μπορεί να συντμηθεί ή να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

  1. Τι θα ισχύσει για άλλες πλατφόρμες που συνδέονται με το σύστημα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX);

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να εκκαθαρίζει τις συναλλαγές που εκτελούνται στο SIBEX Ρουμανίας. Η συμμετοχή των ελληνικών συναλλακτικών μελών στην κοινή πλατφόρμα με το Χρηματιστήριο της Κύπρου (CSE) διακόπηκε λόγω της επιβολής των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

 

  1. Η απαγόρευση συναλλαγών που οδηγούν σε αύξηση της αρνητικής θέσης αφορά συναλλαγές σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα;

 

Η συγκεκριμένη απαγόρευση καταλαμβάνει όλες τις συναλλαγές στα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο Τμήμα Ι του Πρώτου Παραρτήματος του Κανονισμού 918/2012 από 5 Ιουλίου 2012 της Επιτροπής σε σχέση με το σχηματισμό της καθαρής αρνητικής θέσης. Ειδικά συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με δείκτες (indexes) και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) καταλαμβάνονται στο βαθμό που οι εισηγμένες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) μετοχές, και επί των οποίων αρμόδια εποπτική Αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% της συνολικής αξίας εκάστου χρηματοπιστωτικού μέσου.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες           

                                 Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

Banking solutions – Τραπεζικές Λύσεις και Υπηρεσίες

Real Estate – your buyer – Διαπραγματευτικές υπηρεσίες

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

July 8, 2015

Έκτακτα μέτρα στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά

8/07/2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ   Έκτακτα Μέτρα στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά Ερωτήσεις και απαντήσεις Ποιά είναι τα μέτρα που έλαβε η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;   Σε συνέχεια της […]
July 8, 2015

Προς νέα παράταση οι δηλώσεις εισοδήματος

8/07/2015 Προς νέα παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για τις δηλώσεις εισοδήματος πρέπει να προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο, λόγω της έκτακτης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα. […]
July 7, 2015

Πρόγραμμα επιδότησης Leader Ροδόπης

7/07/2015 Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης Υ.Γ: Μάθε για τις δωρεάν υπηρεσίες μας Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας […]
July 7, 2015

Για ακόμη δύο μέρες παρατείνεται η τραπεζική αργία. Τι αποφάσισε η ΕΚΤ

7/07/2015 Για ακόμη δύο μέρες παρατείνεται η τραπεζική αργία, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Λούκα Κατσέλη αλλά και όπως προβλέπει η απόφαση που […]
Prev page

Next page