Νέα

25/07/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

Για υποβολή  αιτήσεων και περισσότερες  πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590

 

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Τεχνική Υπηρεσία της ILF consulting

 

Ίδρυση γραφείου του Α.Ν. 89/1967 (Ν. 3427/2005)

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Α.Ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3427/2005, παρέχεται η δυνατότητα σε αλλοδαπές εταιρείες να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920) και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης.

Για την υπαγωγή των αλλοδαπών αυτών εταιρειών στις διατάξεις του παραπάνω νόμου, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν ειδική άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε πενήντα (50) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης, οι εταιρείες αυτές υποχρεούνται μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έκδοση της απόφασης και στη συνέχεια να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, καθώς και να έχουν δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ το χρόνο.

Σε περίπτωση παραβάσεων της παραπάνω άδειας ή των ρυθμίσεων του νόμου 89/1967 ή των ρυθμίσεων περί αλλοδαπών, με όμοια απόφαση επιβάλλονται κυρώσεις (πρόστιμα ή ανάκληση της άδειας). Πριν από την επιβολή των κυρώσεων αυτών, η διοίκηση καλεί εγγράφως την εταιρεία για να υποβάλει έκθεση με τις απόψεις της για τις παραβάσεις που της αποδίδονται.

Οι ενδιαφερόμενες να υπαχθούν στη ρύθμιση του Α.Ν. 89/1967 αλλοδαπές εταιρείες υποχρεούνται να καταθέσουν στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τα παρακάτω δικαιολογητικά (επικυρωμένα με σφραγίδα apostille όπου απαιτείται):

1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ενδεικτικά, η πλήρης επωνυμία, η έδρα και η ιθαγένεια της εταιρείας, ο τύπος με τον οποίο λειτουργεί, η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα που τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Επίσης, η αίτηση πρέπει να αναφέρει την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας στην αλλοδαπή, τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρέχει από την Ελλάδα, τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της στην Ελλάδα, τα άτομα που θα απασχολήσει και τις ειδικότητές τους και τέλος τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920), στις οποίες παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες.

2. Κυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας, με όλες τις τυχόν υφιστάμενες τροποποιήσεις.

3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό (εντός διμήνου) από το οικείο Επιμελητήριο ή άλλη Δημόσια Αρχή, που θα βεβαιώνει τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της εταιρείας, τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα πρόσωπα που δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους. Σε περίπτωση που η σύνθεση του Δ.Σ. και η δέσμευση της εταιρείας, δεν προκύπτουν από τα παραπάνω δικαιολογητικά, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση των αξιωματούχων της εταιρείας («incumbency certificate»).

4. Ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του τελευταίου έτους, του ομίλου ή της μητρικής εταιρείας ή τον Ιδρυτικό ισολογισμό για νεοσύστατες εταιρείες, συνοδευόμενα και από έκθεση ορκωτών ελεγκτών.

5. Μελέτη τεκμηρίωσης (βάσει του υποδείγματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) του προτεινομένου περιθωρίου κέρδους της εταιρείας στην Ελλάδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τον όμιλο ή τα κεντρικά της.

6. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την υπαγωγή της στις διατάξεις του εν λόγω νόμου και το διορισμό νομίμου εκπροσώπου.

Στις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967, μετά από σχετική αίτησή τους, μπορούν να υπαχθούν και ημεδαπές εταιρείες, εφόσον παρέχουν αποκλειστικά τις παραπάνω αναλυτικά περιγραφόμενες υπηρεσίες σε υποκαταστήματά τους στην αλλοδαπή ή σε συνδεδεμένες με αυτές και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις παραπάνω διατάξεις των ημεδαπών εταιρειών είναι τα εξής:

1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ενδεικτικά, η πλήρης επωνυμία και η έδρα της εταιρείας, ο τύπος με τον οποίο λειτουργεί, η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα που τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Επίσης, το αντικείμενο των εργασιών της, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρέχει στις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920), το προτεινόμενο ποσοστό περιθωρίου κέρδους βάσει της μελέτης τεκμηρίωσης, τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της, τα άτομα που θα απασχολήσει και οι ειδικότητές τους.

2. Κυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας, με όλες τις τυχόν υφιστάμενες τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι το αντικείμενό της περιορίζεται αποκλειστικά στις αναφερόμενες στον νόμο δραστηριότητες

3. Πρόσφατη Βεβαίωση από το ΓΕΜΗ, η οποία θα βεβαιώνει ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη σε αυτό και η άδειά της (σε περίπτωση που απαιτείται άδεια) εξακολουθεί να ισχύει.

4. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της για την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν 3427/2005.

5. Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στο οποίο δημοσιεύθηκε η σύνθεση του Δ.Σ της εταιρείας (για Α.Ε.) ή η περίληψη με τα στοιχεία της Ε.Π.Ε., ή σχετική βεβαίωση του ΓΕΜΗ όπου προβλέπεται.

6. Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης του τελευταίου έτους, του ομίλου ή της μητρικής εταιρείας ή ο Ιδρυτικός ισολογισμός για νεοσύστατες εταιρείες.

7. Μελέτη τεκμηρίωσης (βάσει του υποδείγματος της υπηρεσίας) του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τον όμιλο.

Τέλος, στις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορούν να υπαχθούν και αλλοδαπές ή ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

July 25, 2017
ΕΣΠΑ 2017 100% επιδότηση για Λογιστικές - Οικονομικές δραστηριότητες

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Ν.89/67 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3427/2005

25/07/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 25, 2017
επιδοτήσεις, αναπτυξιακός, νόμος, εσπα, ευρωπαϊκές, leader, αγροτικής, ανάπτυξης

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

25/07/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 25, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΙΚ Ανακοινώθηκε η έκδοση ομολόγου – Η χώρα βγαίνει στις αγορές

25/07/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 25, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΙΚ Ανακοινώθηκε η έκδοση ομολόγου – Η χώρα βγαίνει στις αγορές

25/07/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page