Νέα

16/09/2015

Την υποχρέωση να βελτιώσει τους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων έχει αναλάβει η Ελλάδα με το νέο Μνημόνιο, ενώ δεσμεύθηκε και να αφαιρέσει την προσωπική αστική ευθύνη των εφοριακών για τη μη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφειλών.

Δεδομένου ότι συνεχίζεται από πλευράς των φορολογούμενων η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς τον εφορία και το συνολικό απόθεμα του ληξιπρόθεσμου χρέους προς το δημόσιο ξεπερνά τα 78,55 δισ. ευρώ οι θεσμοί θέλουν να ξεκαθαρισθεί «άπαξ και δια παντός» τί μπορεί να εισπραχθεί και τι όχι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή αυτό που συσσωρεύτηκε έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2014 διαμορφώνεται στα 72,27 δισ. ευρώ. Το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή αυτό που δημιουργήθηκε από την αρχή του 2015 διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στα 6,27 δισ. ευρώ.

Από τα 72,27 δισ. ευρώ του παλαιού χρέους, τουλάχιστον τα 30 δισ. ευρώ θεωρούνται από στελέχη της φορολογικής διοίκησης ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

Σήμερα για να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης οι οφειλές πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν εξαντληθεί σωρευτικά όλες οι ενέργειες για τον εντοπισμό πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης, χωρίς να έχει επιτευχθεί η πλήρης εξόφληση των οφειλών.

Δηλαδή :

  • Να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον εντοπισμό πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων (κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων ή τυχόν άλλης πηγής εσόδων).
  • Να έχει ολοκληρωθεί η αναγκαστική εκτέλεση επί των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων και να έχει εισπραχθεί το προϊόν της εκποίησης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και προσόδων του οφειλέτη.
  • Να μην υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ. η καθ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
  • Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, να έχει περατωθεί αυτή ή να έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της.
  • Σε περίπτωση εκκαθάρισης επιχείρησης ή περιουσίας λόγω λύσης του φορέα της, υπαγωγής σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας ή για άλλο λόγο, να έχει περατωθεί.
  • Να έχει υποβληθεί εμπεριστατωμένη έκθεση ελέγχου από ειδικά οριζόμενο για τον σκοπό αυτό ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί ότι συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και ότι δεν υφίσταται άλλη πηγή αποπληρωμής της οφειλής από τον οφειλέτη.
  • Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κίνηση της ποινικής διαδικασίας, να έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, όταν πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των 10.000 ευρώ

Ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί πως το νέο Μνημόνιο προβλέπει την αφαίρεση της προσωπικής αστικής ευθύνης των φορολογικών υπαλλήλων για τη μη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφειλών.

Σημειώνεται πως η αστική ευθύνη των υπαλλήλων σχετίζεται με την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προξένησαν με πράξη ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Βάσει του άρθρου 38 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 68 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», οι υπάλληλοι υπέχουν αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου για τυχόν ζημία που προκαλείται σε αυτό, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Άμεση συνέπεια της στοιχειοθέτησης της αστικής ευθύνης των υπαλλήλων είναι ότι υποχρεούνται να επιστρέψουν στο Δημόσιο το ποσό της ζημίας που προξένησαν σε βάρος του.

Οι υπάλληλοι της ΓΓΔΕ που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση χρημάτων ή τίτλων που ενσωματώνουν απαιτήσεις του Δημοσίου (δημόσιοι υπόλογοι), υπέχουν σήμερα ιδιαίτερη ευθύνη κατά την εκτέλεση των διαχειριστικών τους καθηκόντων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εν λόγω υπάλληλοι ευθύνονται, έναντι του Δημοσίου, με την προσωπική τους περιουσία, σε περίπτωση ελλείμματος ή αχρεώστητης καταβολής ποσών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες           

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Τax Solutions-Λογιστικές Υπηρεσίες

Ρύθμιση Οφειλών – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις – Business solutions Economic Problems

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

September 16, 2015

Έρχονται αλλαγές στους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων

16/09/2015 Την υποχρέωση να βελτιώσει τους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων έχει αναλάβει η Ελλάδα με το νέο Μνημόνιο, ενώ δεσμεύθηκε και να αφαιρέσει την […]
September 16, 2015

Bloomberg: 94% των οικονομολόγων ‘βλέπουν’ ελάφρυνση χρέους

16/09/2015 Τι διαφορά κάνουν δύο μήνες. Δείτε τι έδειξε η δημοσκόπηση του Bloomberg για τη μείωση του χρέους και το Grexit τον Ιούλιο και τι δείχνει […]
September 16, 2015

Bloomberg: 94% των οικονομολόγων 'βλέπουν' ελάφρυνση χρέους

16/09/2015 Τι διαφορά κάνουν δύο μήνες. Δείτε τι έδειξε η δημοσκόπηση του Bloomberg για τη μείωση του χρέους και το Grexit τον Ιούλιο και τι δείχνει […]
September 15, 2015

Βοήθεια ύψους 16,3 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές σε Ελλάδα και Βουλγαρία

15/09/2015   Η επιτροπή Προϋπολογισμών του ΕΚ ενέκρινε την παροχή βοήθειας ύψους 16,3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για την επισκευή ζημιών που προκλήθηκαν […]
Prev page

Next page