Νέα

22/09/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

Χορήγηση κωδικού αριθμού 

 1. Ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει Αίτηση – ∆ήλωση
 2. Χορηγείται ο Κωδικός Αριθµός

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους νέους μελισσοκόμους είναι:

 • Αίτηση-∆ήλωση, εις διπλούν στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας
 • Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουµένων στην Αίτηση- ∆ήλωση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας από τον αιτούντα).
 • ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 • Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης µελισσοσµηνών.
 • Βεβαίωση περί κατοχής µελισσοσµηνών, από Μελισσοκοµικό Σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής µόνιµης κατοικίας του ενδιαφερόµενου. Εάν στην περιοχή µόνιµης κατοικίας του µελισσοκόµου δεν υπάρχει Μελισσοκοµικός ή Αγροτικός Σύλλογος, τότε αυτό δηλώνεται από τον µελισσοκόµο στην προαναφερθείσα ∆ήλωση του Ν.1599/86.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους κατόχους παλαιών μελισσοκοκομικών βιβλιαρίων είναι:

 • Τα 1,2 και 3 της προηγούµενης περίπτωσης. (Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση δηλώνεται και ο Κωδικός Αριθµός του παλαιού Μελισσοκοµικού Βιβλιαρίου)

Μετά την κατάθεση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών από την ΔΑΟΚ, χορηγείται στους Μελισσοκόµους ο Κωδικός τους Aριθµός.

Επιτόπιος έλεγχος

 1. Ο ενδιαφερόµενος πυροσφραγίζει και υποβάλλει Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Επιτοπίου Ελέγχου για τη ∆ιαπίστωση Σήµανσης των Κυψελών στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του τόπου όπου βρίσκονται τα μελισσοσμήνη.
 2. ∆ιενεργείται Επιτόπιος Έλεγχος.
 3. Εκδίδεται η Βεβαίωση.

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:

Α. Νέοι μελισσοκόμοι: Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη ∆/νση Αγροτικής Οικοµοµίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήµανσης των κυψελών τους.

Β. Κάτοχοι παλαιών μελισσοκομικών βιβλιαρίων: Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη ∆/νση Αγροτικής Οικοµοµίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήµανσης των κυψελών τους. Το παλαιό Μελισσοκοµικό τους Βιβλιάριο θεωρείται ή κατατίθεται για έκδοση νέου στη ∆/νση Αγροτικής Οικοµοµίας και Κτηνιατρικής που το είχε εκδώσει.

Χορήγηση μελισσοκομικού βιβλιαρίου

Αφού προσκοµισθούν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και αιτήσεις, χορηγείται το Μελισσοκοµικό Βιβλιάριο από την αρµόδια ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας.

September 22, 2017

Τι χρειάζεται για την έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου

22/09/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
September 22, 2017

19 Μέρες Πριν την λήξη για υποβολή προτάσεων – ΕΣΠΑ: Επιδότηση 100% Πτυχιούχων έως 50.000€. Καταληκτική ημερομηνία υποβολών 11/10/2017. Δικαιούχοι: Πτυχιούχοι Άνεργοι-Μισθωτοί (Πλήρους- Μερικής-Εποχιακής Απασχ/σης)-Υφιστάμενοι Ατομικοί Επιχειρηματίες

22/09/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
September 22, 2017

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου με τις νέες διατάξεις

22/09/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
September 22, 2017

Έως 23.10.2017 η παράταση για την ρύθμιση των αυθαιρέτων – Δημοσιεύθηκε η απόφαση

22/09/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page