Νέα

23/11/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

Η ILF consulting με σκοπό την υποβολή χρηματοδοτικής πρότασης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές,  τον σωστό και άμεσο προέλεγχο της επιλεξιμότητας της πρότασης, του φακέλου των δικαιολογητικών, του έλεγχου του προϋπολογισμού και των προσφορών.

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται Δωρεάν, σε όλη την διάρκεια δημιουργίας του προ φακέλου υποβολής , παρέχοντας τις προϋποθέσεις επιτυχίας στην υποβαλλόμενη πρόταση .

 

 

 

 

 

N4399/16

Άρθρο 12

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Στο παρόν καθεστώς, το ποσοστό επιχορήγησης της

περ. β΄της παρ. 1 του άρθρου 10 ορίζεται στο 100% για

επενδυτικά σχέδια που πληρούν τουλάχιστον μία από

τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Είναι εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις: ως

τέτοιες ορίζονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την

εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών

τους προς τον κύκλο εργασιών τους, είτε σε ποσοστό

τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία

πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επεν-

δυτικού σχεδίου, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά

μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής

της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον

οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το

70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν το

έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού

σχεδίου. Για την τεκμηρίωση της αύξησης των εξαγωγών

οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν κλείσει τρεις διαχειριστι-

κές χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

β. Είναι καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καινο-

τόμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις, των οποίων οι δαπά-

νες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του

συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1)

τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν την υποβο-

λή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.

γ. Είναι επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώ-

νευση ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (κατά

τον ορισμό της Ε.Ε. Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ)

364/2004), με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εται-

ρείας, αποκλειομένης ρητά της εξαγοράς, Οι ανεξάρτη-

τες ΜΜΕ θα πρέπει να υφίσταντο κατά την 22-6-2016,

ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4399/2016, ενώ η

συγχώνευση θα πρέπει να (έχει) πραγματοποιηθεί μετά

την παραπάνω ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση, πριν

την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

 

 

δ. Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν

την απασχόλησή τους (με βάση τις Ετήσιες Μονάδες

Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία

τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού

σχεδίου. Υπολογίζεται η μεταβολή μεταξύ των ΕΜΕ των

τελευταίων 12 μηνών πριν την αίτηση υπαγωγής (λογί-

ζεται ως πρώτο έτος) και των ΕΜΕ από τον 25ο έως τον

36ο μήνα πριν την αίτηση υπαγωγής (λογίζεται ως τρίτο

έτος). Η ενίσχυση αυτή παρέχεται σε επιχειρήσεις που

έχουν συσταθεί τουλάχιστον 36 μήνες πριν την υποβολή

της αίτησης υπαγωγής.

ε. Είναι συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές

Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216),

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ),

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016

(Α΄ 78).

 

 

στ. Είναι επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέ-

δια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογί-

ας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατρο-

φής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους.

ζ. Είναι επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη

προστιθέμενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την

ΕΛΣΤΑΤ στο Παράρτημα 4.

η. Είναι επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επεν-

δυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρη-

ματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.)

εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμε-

σου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα

και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων

(Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκτα-

ση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

Ειδικότερα, ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης

νέων μονάδων ή τα επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων

μονάδων για νέα οικονομική δραστηριότητα εντός του

χώρου υποδοχής. Ως νέα οικονομική δραστηριότητα

νοείται κάθε δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια

τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστι-

κής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα

δραστηριότητα.

θ. Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο

υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρο-

νται στο σχετικό Παράρτημα του Ν. 4399/2016, καθώς

πληρούν τα κριτήρια της περ. θ του άρθρου 12 του

Ν. 4399/2016.

ι. Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο

υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυ-

γικές και μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι,

Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος,

Σύμη, Χίος.

 

 

 

Αναπτυξιακός νόμος ( ΦΕΚ Α 117 – 22.06.2016 ) Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ-ΧΑΡΤΗΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 55%-ΤΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΝΟΜΟΥ 

 

 

Δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Αναπτυξιακού Νόμου 

 

*Για οποιαδήποτε δράση η οποία δεν είναι μέσα στους επιλέξιμους ΚΑΔ ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδια τμήμα για διευκρινήσεις και ενημέρωση.

Ενδέχεται η δράση σας ενώ δεν είναι επιλέξιμη κατά νόμο, να επιδοτείται με Eιδικές διατάξεις.

 

*Δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ – Δραστηριότητα που έχει την ένδειξη  00.00000 ΧΧΧΧΧ 

 

 

 

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

November 23, 2017

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόμου

23/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 22, 2017

Επιδότηση έως 50% για Ίδρυση και Λειτουργία Ξενώνων φιλοξενίας νέων

22/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 22, 2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 55% ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

22/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 22, 2017

Επιδοτούνται οι δραστηριότητες για καλλιέργειες ενδεικτικά : φυτών για αφεψήματα, ελαιωδών καρπών , φρούτων και καρπών με κέλυφος, άλλων μη πολυετών φυτών

22/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page