Νέα

28/07/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

Για υποβολή  αιτήσεων και περισσότερες  πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017 Α.Π. 25587
Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα Πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης Τηλέφωνο: 213 136 4710 Φαξ: 210 37 44 713 E-mail: [email protected]
Προς:

1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ∆/νσεις ∆ιοίκησης 2) ∆ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

ΘΕΜΑ: Ο αθλητισµός ως µέσο για την ενσωµάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων (Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνEAC/S16/2017)

 

Για την σχετική πρόσκληση click Εδώ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει στόχο να υλοποιήσει το πρόγραµµα εργασίας του 2017 σύµφωνα µε την απόφαση C(2017) 3847 της Επιτροπής της 9-6-2017 σχετικά µε την έγκριση του ετήσιου προγράµµατος εργασίας του 2017 για την εφαρµογή των πιλοτικών έργων. Το δυναµικό του αθλητισµού ως µέσου για την κοινωνική ένταξη έχει πλέον τεκµηριωθεί πλήρως. Κατά συνέπεια, οι ευκαιρίες που παρέχουν τα αθλητικά έργα για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων στις κοινότητες υποδοχής αξιοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε πολλά κράτη µέλη. ∆εδοµένου ότι ο αθλητισµός είναι ένα από τα µέσα που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την επιτυχή ένταξη των προσφύγων, ιδίως τα τοπικά έργα αθλητισµού θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν ολοένα και µεγαλύτερο ρόλο στην προσπάθεια να διευκολυνθεί η ένταξη των προσφύγων στις νέες κοινότητες. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο επίπεδο των κρατών µελών ή στο πλαίσιο των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα µεγάλο εύρος πρωτοβουλιών και ήδη εφαρµόζονται καινοτόµα έργα. Ωστόσο, δεδοµένου του αυξανόµενου αριθµού των προσφύγων που σκοπεύουν να εγκατασταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει σαφώς αυξηµένη ανάγκη για πρωτοβουλίες αποτελεσµατικής ενσωµάτωσης και κοινωνικής ένταξης. Αυτό το πιλοτικό έργο αποτελεί συµβολή στην εν λόγω προσπάθεια και στην καλύτερη ενσωµάτωση των προσφύγων µέσω του αθλητισµού.

Ε λληνική
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18/8/2017

2
1. Στόχοι Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2016 σχετικά µε την «Προώθηση των µέτρων πολιτικής και δράσεων για τους πρόσφυγες για τη σωµατική δραστηριότητα για τη βελτίωση της υγείας (HEPA)», το τρέχον έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη τοπικών αθλητικών έργων που επικεντρώνονται στην ενσωµάτωση των προσφύγων. Θα επιλεγούν περίπου 20 έργα. Στα έργα αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται τοπικές αθλητικές οργανώσεις και να λαµβάνεται υπόψη η ισότητα των φύλων, ιδίως µε τη συµµετοχή των γυναικών προσφύγων σε αθλητικές δραστηριότητες. Μια σηµαντική διάσταση του έργου αυτού θα είναι η συµµετοχή των τοπικών αθλητικών συλλόγων στην ενσωµάτωση των προσφύγων, χρησιµοποιώντας την τοπική εµπειρογνωµοσύνη που υπάρχει στα κράτη µέλη της ΕΕ. Πέρα από τις συγκεκριµένες δράσεις που στοχεύουν στην ενσωµάτωση των προσφύγων µέσω του αθλητισµού, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν τα εξής: • Την προώθηση της άµεσης συµµετοχής των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στο έργο. • Το σχεδιασµό ενός έργου που να µπορεί να διαδίδεται και, υπό την έννοια αυτή, την προώθηση µιας ευρωπαϊκής προσέγγισης, που να αυξάνει τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών κοινωνιών υποδοχής να συµµετάσχουν µε επιτυχία και να ενσωµατώσουν τους πρόσφυγες µέσω του αθλητισµού. Βασικός στόχος της δράσης αυτής είναι να προσδιοριστούν και να υποστηριχθούν οι καλές πρακτικές στην ΕΕ· στόχος επίσης είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη µεθόδων αξιολόγησης του αντικτύπου µε τρόπο που να είναι συστηµατικός και να µπορεί να αναπαράγεται. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την ένταξη των προσφύγων µέσω του αθλητισµού θα πρέπει να είναι διαθέσιµες σε µια πλατφόρµα δικτύωσης. Ο όρος «πρόσφυγας» αναφέρεται στα άτοµα τα οποία έχουν επίσηµο καθεστώς πρόσφυγα σε κράτος µέλος της ΕΕ καθώς και στα άτοµα που έχουν υποβάλει επισήµως αίτηση αναγνώρισης καθεστώτος πρόσφυγα στην ΕΕ και των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν ακόµα διεκπεραιωθεί. Τα άτοµα µε µεταναστευτικές καταβολές που δεν είναι «πρόσφυγες» εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η εφαρµογή του πιλοτικού έργου θα λάβει δεόντως υπόψη τη συµπληρωµατικότητα µε το αθλητικό πρόγραµµα Erasmus+ της ΕΕ καθώς και τις δράσεις που είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) αλλά και εκείνες που χρηµατοδοτούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου «προώθηση της σωµατικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη».

2. Κριτήρια επιλεξιµότητας

Για να είναι επιλέξιµα, τα έργα πρέπει να υποβληθούν από αιτούντες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: – να είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί µε νοµική προσωπικότητα και αποδεδειγµένη επιτυχή εµπειρία όσον αφορά την αντιµετώπιση διαδικασιών
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18/8/2017

3
ριζοσπαστικοποίησης (φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιµα για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης)· – να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα 28 κράτη µέλη της ΕΕ. Επιλέξιµες είναι µόνο οι αιτήσεις από νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες στα κράτη µέλη της ΕΕ.

3 Επιλέξιµες δραστηριότητες

Οι επιλέξιµες δραστηριότητες πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη µεθοδολογία ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών σε κάθε προτεινόµενη δραστηριότητα. Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των κύριων δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης: • αθλητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση της συµµετοχής των προσφύγων, διοργανωµένες µε προσέγγιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και οι οποίες συµπεριλαµβάνουν τον τοπικό πληθυσµό· • ανάπτυξη, προσδιορισµός, προώθηση και ανταλλαγή δραστηριοτήτων και ορθών πρακτικών σχετικά µε τη συµµετοχή των προσφύγων σε αθλητικές δραστηριότητες µε σαφή στόχο την ενσωµάτωσή τους στις κοινωνίες υποδοχής· • δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά µε την πρακτική και αποδεδειγµένη προστιθέµενη αξία του αθλητισµού σε σχέση µε την ενσωµάτωση των προσφύγων στις κοινωνίες, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την ισότητα των φύλων· • προετοιµασία, ανάπτυξη και εφαρµογή προγραµµάτων και εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης· • δράσεις διάδοσης στον τοµέα του αθλητισµού· • δικτύωση έργων στον τοµέα του αθλητισµού· Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να λαµβάνουν χώρα στα κράτη µέλη της ΕΕ. Περίοδος υλοποίησης: οι δραστηριότητες δεν µπορούν να αρχίσουν πριν από την 01-01-2018 και πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31-12-2018. Αιτήσεις για έργα που έχουν προγραµµατιστεί να διαρκέσουν µεγαλύτερο διάστηµα από αυτό που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν θα γίνουν δεκτές.

4. Κριτήρια ανάθεσης Οι επιλέξιµες αιτήσεις / τα επιλέξιµα έργα θα αξιολογηθούν µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Συνάφεια του έργου (κριτήριο 1) (κατ’ ανώτατο όριο 40 µόρια):
– Ο βαθµός στον οποίο η πρόταση συµβάλλει στον στόχο της στήριξης της ένταξης των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής της ΕΕ µέσω του αθλητισµού. – Ο βαθµός στον οποίο: η πρόταση βασίζεται σε σαφή προσδιορισµό των ειδικών τοπικών αναγκών των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης·
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18/8/2017

4
οι στόχοι είναι σαφώς καθορισµένοι και εφικτοί και αντιµετωπίζουν ζητήµατα σχετικά µε τις συµµετέχουσες οργανώσεις και οµάδεςστόχους·

β. Ποιότητα (κριτήριο 2) (κατ’ ανώτατο όριο 40 µόρια): – Η ποιότητα του συνολικού σχεδιασµού και της υλοποίησης των προτεινόµενων δραστηριοτήτων και της µεθοδολογίας για την επίτευξη των στόχων: οικονοµική αποδοτικότητα του έργου (ο βαθµός αποδοτικότητας του έργου από πλευράς κόστους και διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε δραστηριότητα)· βιωσιµότητα των προτεινόµενων δράσεων (ο βαθµός στον οποίο οι δράσεις θα υλοποιούνται και µετά το τέλος του έργου)· δηµοσιονοµική πρόταση (η συνοχή µεταξύ των στόχων, της µεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του προτεινόµενου προϋπολογισµού)· ποιότητα και σκοπιµότητα της προτεινόµενης µεθοδολογίας.

γ. ∆ιαχείριση του έργου (κριτήριο 3) (κατ’ ανώτατο όριο 20 µόρια):

– Ο βαθµός στον οποίο ο αιτών αποδεικνύει την ικανότητά του να οργανώσει, να συντονίσει και να υλοποιήσει τις διάφορες επιµέρους πτυχές των προτεινόµενων δραστηριοτήτων: – το έργο περιλαµβάνει κατάλληλο µείγµα εµπειρίας και εµπειρογνωµοσύνης για την επιτυχή έκβαση κάθε πτυχής του έργου· – η σύνθεση και η καταλληλότητα της προτεινόµενης οµάδας (συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων που έχουν αποδεδειγµένη πείρα στη διοργάνωση και επιτυχή υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων) και οι ρόλοι που ανατίθενται στα µέλη της οµάδας.

Στις επιλέξιµες αιτήσεις θα χορηγηθούν µόρια από σύνολο 100 µορίων, βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων. Για το πρώτο και το δεύτερο κριτήριο θα αποδοθεί τουλάχιστον το 65% των µορίων. Επιπλέον, 70 τουλάχιστον µόρια θα αποδοθούν για όλα τα κριτήρια ανάθεσης από κοινού. Οι αιτήσεις µε βαθµολογία κάτω από τα όρια αυτά θα απορριφθούν.

5. ∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός

Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός για τη συγχρηµατοδότηση των έργων ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ. Το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης είναι 60.000 ευρώ. Η Επιτροπή σκοπεύει να χρηµατοδοτήσει περίπου 20 προτάσεις. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να µη χορηγήσει όλα τα διαθέσιµα κονδύλια.

6. Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να συντάσσονται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ, µε βάση το έντυπο αίτησης που σχεδιάστηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18/8/2017

5
http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm Το έντυπο αίτησης, δεόντως συµπληρωµένο, πρέπει να αποσταλεί ταχυδροµικώς (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδροµείου) ή µε υπηρεσία ταχυµεταφορών έως τις 18 Αυγούστου 2017 στις 16:00 (ώρα Βρυξελλών).

 

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
July 28, 2017
Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Π.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. 100-εσπα-Time-to-Start

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 18/08/2017. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Ο αθλητισµός ως µέσο για την ενσωµάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων (Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνEAC/S16/2017)

28/07/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 28, 2017

Αχτσιόγλου: Οι τρεις άξονες δράσης του υπουργείου εργασίας

28/07/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 28, 2017

Η εγκύκλιος με την παράταση του φορολογικού πιστοποιητικού

28/07/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
July 28, 2017

Από σήμερα, οι αιτήσεις για απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 1.639 θέσεις

28/07/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page