Νέα

17/11/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

Για υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικά  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590 

 

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 

 

 

Με την υπόψη τροπολογία:

– Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης να θεσπίζει αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού. Τα έργα και οι πράξεις που εντάσσονται στα ως άνω προγράμματα είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

– Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4314/2014. Ειδικότερα:
α) Προβλέπεται ο ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) και στις περιπτώσεις δράσεων τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
β) Ορίζεται ότι ποσά καταβλητέα δυνάμει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συμβατικών αποζημιώσεων ή ποσά δαπανών συμβούλων υποστήριξης που αφορούν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την EE ή τον ΕΟΧ. τα οποία είναι ή ήταν ενταγμένα στο Π.Δ.Ε., δύναται να βαρύνουν είτε το εθνικό είτε το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε.
γ) Ρυθμίζεται η διαδικασία για τη θέσπιση ενιαίου συστήματος στοχοθεσίας για τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και την κεντρική υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.
δ) Παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το εθνικό είτε το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. έργων και δράσεων, που αξιοποιούν ανακυκλούμενους πόρους μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής προγραμμάτων του ΕΣΠΑ των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2014 -2020.

– Παρέχεται η δυνατότητα επιβάρυνσης είτε του εθνικού είτε του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε. με ποσά που αφορούν δαπάνες αποπληρωμής έργων σε δικαιούχους ή φορείς υλοποίησης ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου εποπτευόμενες από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ή παλαιότερες και είναι ενταγμένα στο Γί.Λ.Ε. ανεξαρτήτως του χρόνου  υλοποίησης των έργων.

– Προβλέπεται ότι η δαπάνη του άρθρου 55 του ν. 4465/2017 αναφορικά με την επιδότηση λειτουργίας και την πρόσθετη επιδότηση λειτουργίας του παραχωρησιούχου του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου «Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη»» δύναται να καλυφθεί και από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλους του Π.Δ.Ε. αντί αποκλειστικά και μόνο από το εθνικό σκέλος που ισχύει σήμερα.
Το αυτό ισχύει και για δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών που υλοποιούνται μετά την περίοδο μελετών – κατασκευών στο πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης έργων αυτοκινητοδρόμων που έχουν κυρωθεί με νόμο και αφορούν σε έργα που είχαν συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι ενταγμένα στο Π.Δ.Ε.

α) Θεωρούνται νόμιμες από την ημερομηνία εκδόσεως τους και επιφέρουν όλα τα σχετικά έννομα αποτελέσματα αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών αξιολογητών, επιτροπών αξιολόγησης, ομάδων αξιολογητών και γνωμοδοτικών επιτροπών που εκδόθηκαν από 01.01.2013 μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, με έργο την αξιολόγηση και πιστοποίηση επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας (ICT4GROWTH)».
β) Στον Πρόεδρο και τα μέλη των ως άνω συλλογικών οργάνων, τα οποία λειτούργησαν ή / και λειτουργούν εκτός του κανονικού ωραρίου και του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, καταβάλλεται αποζημίωση από την κατά τα ως άνω ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησης και μέχρι την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση του έργου τους για την ως άνω δράση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την απόφαση αυτή, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το ύψος της αποζημίωσης που δεν μπορεί να ξεπερνά για τον πρόεδρο και τα μέλη το συνολικό ετήσιο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή των αποζημιώσεων και την πραγματοποίηση της δαπάνης.
γ) Για την κάλυψη της δαπάνης των εν λόγω αποζημιώσεων εγγράφεται ειδικό έργο στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

November 17, 2017

Αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού – Νέες τροποποιήσεις για το ΕΣΠΑ 2014-2020

17/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 17, 2017

H ILF consulting στις 21:00 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΤΤΙΚΑ TV

17/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 17, 2017

Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

17/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 17, 2017

Με τον ΕΝΦΙΑ του 2018 οι νέες αντικειμενικές αξίες

17/11/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page