Νέα

21/02/2019

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο του άρθρου 46 του ν.4578/2018 με το οποίο τροποποιήθηκε η περίπτωση γ’ της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων), αναμένεται υπουργική απόφαση με την οποία θα ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται κατά τόπο και χρόνο η έλλειψη ειδικού ιατρού εργασίας ή η έλλειψη διαθέσιμου ειδικού ιατρού εργασίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση της ως άνω υα, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας θα πρέπει να κατατίθεται βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός του Ειδικού Καταλόγου ως προς την έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα ειδικού ιατρού εργασίας. Η βεβαίωση αυτή θα εκδίδεται μετά από αντίστοιχη αίτηση του Ιατρού του Ειδικού Καταλόγου, η οποία θα αναφέρει και τις απαιτούμενες ετήσιες ώρες απασχόλησης, ώστε να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα. Η βεβαίωση πρέπει να εκδίδεται εντός δέκα εργασίμων ημερών αλλιώς τεκμαίρεται ή έλλειψη ιατρού ή διαθέσιμου ιατρού. Η ανωτέρω αίτηση και βεβαίωση μπορεί να αφορά σε μόνο μια επιχείρηση κάθε φορά. Αν ο Ιατρικός Σύλλογος εκδώσει βεβαίωση εντός του 10-ημέρου ότι υπάρχουν ή/ και είναι διαθέσιμοι ιατροί με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, τότε η επιλογή πρέπει να γίνει ανάμεσα σε αυτούς και μόνο, δηλαδή δεν είναι δυνατή η ανάληψη καθηκόντων ιατρού εργασίας από τον ιατρό του Ειδικού Καταλόγου και η προθεσμία διακόπτεται. Αν ο Ιατρικός Σύλλογος γνωρίζει ότι υπάρχουν Ιατροί με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, αλλά δεν γνωρίζει αν αυτοί είναι διαθέσιμοι, ενημερώνει εγγράφως για την ύπαρξή τους τον αιτούντα Ιατρό του Ειδικού Καταλόγου και ταυτόχρονα και τους εν λόγω Ιατρούς με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας εγκαίρως, σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.

Με την εγκύκλιο 403/Δ9.8/21-02-2019 της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, για την εφαρμογή ορίζονται τα εξής:

1. Αν ο Ιατρικός Σύλλογος χορηγήσει την ως άνω βεβαίωση (με αρνητικό περιεχόμενο), η επιχείρηση που θα αναθέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε ιατρό του Ειδικού Καταλόγου προσέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και καταθέτει την ως άνω βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.

2. Στην περίπτωση παρέλευσης δεκαημέρου κατά το οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει εκδώσει απάντηση, ο ιατρός του Ειδικού Καταλόγου καταθέτει στο ΣΕΠΕ υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι «δεν έχω λάβει απάντηση από τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είμαι εγγεγραμμένος περί ύπαρξης ή διαθεσιμότητας ειδικού ιατρού εργασίας. Συνημμένα σας καταθέτω φωτοτυπία της αίτησης για την παροχή βεβαίωσης από τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είμαι εγγεγραμμένος με τον αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης, από την οποία προκύπτει η παρέλευση δεκαημέρου».
Συγκεκριμένα, οι δέκα ημέρες μετρώνται ως εξής: Πρώτη ημέρα λογίζεται η επομένη της κατάθεσης αίτησης στον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ την ενδέκατη ημέρα δύναται ο Ιατρός του Ειδικού Καταλόγου να καταθέσει την υ/δ στο αρμόδιο τμήμα του ΣΕΠΕ. Η κατάθεση αυτών των εγγράφων (υπεύθυνη δήλωση και αντίγραφο της αίτησης όπου φαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσής της), δύναται να γίνει και από την επιχείρηση που θα του αναθέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας.

3. Οι Ιατροί του Ειδικού Καταλόγου, ακόμη και αν τους αναθέτονται καθήκοντα Ιατρού εργασίας μέσω ΕΞΥΠΠ, μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους μόνο στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου όπου έχουν ενταχθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στον Ειδικό Κατάλογο.

4. Γενικά συνιστάται η γραπτή επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (Ιατροί με την ειδικότητα της Ιατρικής της εργασίας, Ιατρικοί Σύλλογοι και Ιατροί του Ειδικού Καταλόγου), για την διασφάλιση της διαφάνειας και την ανάδειξη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας.

5. Ο έλεγχος του περιεχομένου των Βεβαιώσεων των Ιατρικών Συλλόγων εκφεύγει των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ, οι οποίες περιορίζονται στην ύπαρξη ή όχι της Βεβαίωσης. Ειδικοί Ιατροί Εργασίας οι οποίοι αμφισβητούν την Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτόν ως έχοντα την αρμοδιότητα έκδοσης.

6. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες Ειδικοί Ιατροί Εργασίας καταθέτουν δηλώσεις περί διαθεσιμότητάς τους στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι δηλώσεις αυτές θα διαβιβάζονται στους Ιατρικούς Συλλόγους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να διαπιστώνουν και να βεβαιώνουν τη διαθεσιμότητα των Ειδικών Ιατρών Εργασίας.

7. Αν, από την βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου προκύπτει ότι υπάρχουν και είναι διαθέσιμοι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας, η επιλογή πρέπει να γίνει αποκλειστικά μεταξύ αυτών. Δεν είναι δυνατό, για οποιοδήποτε λόγο, στη περίπτωση αυτή, να δοθεί δυνατότητα επιλογής Ιατρού του Ειδικού Καταλόγου από επιχείρηση.

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
February 21, 2019

Ιατροί εργασίας: Κατάθεση στο ΣΕΠΕ βεβαίωσης Ιατρικού Συλλόγου από τις επιχειρήσεις. 21/02/2019

21/02/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 21, 2019

Ε. Αχτσιόγλου: «Δεν υπάρχουν ασυλίες και άβατα, οι τράπεζες στο στόχαστρο των ελέγχων». 21/02/2019

21/02/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 21, 2019

21/02/2019 Κοινοποίηση Νέων από την ILF Consulting team

21/02/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
February 20, 2019

ΕΣΠΑ 2019 : 50% έως 65% Επιδότηση / Επιδοτούμενες Δαπάνες : Μηχανήματα και Εξοπλισμός 

20/02/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page