Νέα

10/12/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

 

 

 

Η αγορά αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης είναι ένα από τις παροχές που απολαμβάνει κάθε πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια. Ωστόσο, μπορεί να αγοράζουν αυτοκίνητο σε καλύτερη τιμή αλλά δεν έχουν καμία έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας ή το φόρο πολυτελούς διαβίωσης.Πληρώνουν ακριβώς τα ίδια ποσά που καταβάλουν και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι.

Κάθε πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια με 3 τουλάχιστον ανήλικα τέκνα (κάτω των 18 ετών) ή προστατευόμενα (μέχρι 24 ετών όταν σπουδάζουν) δικαιούται να αγοράσει ένα επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς τέλος ταξινόμησης. Σε περίπτωση, μάλιστα, πλήρους καταστροφής του αυτοκινήτου δικαιούται αντικατάσταση με ίδιους όρους.

Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα ανήλικα παιδιά.

 

 

1. Ποια είναι τα δικαιούχα πρόσωπα για την χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων;

Δικαιούχα πρόσωπα της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης είναι οιπολύτεκνοι γονείς και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι είναι:

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

β) Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

γ) Πολίτες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

δ) Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο ανά οικογένεια.

Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά, μετά την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα ανήλικα τέκνα.

Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων παρέχεται και στους γονείς, οι οποίοι πριν καταστούν πολύτεκνοι είχαν υπαχθεί στις διατάξεις περί απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα.

Προστατευόμενα παιδιά

Για τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής ως προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται:

α) τα παιδιά που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και

β) τα ανάπηρα παιδιά με αναπηρία 67% και άνω, ηλικίας από τεσσάρων ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

2. Ποια δικαιολογητικά προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στο Τελωνείο;

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Αίτηση –δήλωση,

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου,

– Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,

– Σε περίπτωση διαζυγίου, οριστική δικαστική απόφαση από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών που προέρχονται από τον προηγούμενο γάμο.Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων με προστατευόμενα ενήλικα τέκνα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ζητά φορολογικά στοιχεία, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι τα τέκνα βαρύνουν το φορολογούμενο και συνοικούν μαζί του. Στην περίπτωση προστατευόμενων παιδιών, αντίστοιχη βεβαίωση (από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, την στρατιωτική υπηρεσία κ.α.).

3. Ποια είναι η διαδικασία για την τελωνειακή αποδέσμευση του αυτοκινήτου;

Απαγορεύεται ρητά η μεταβίβαση, η μίσθωση ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου, πριν από την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία παραλαβής του, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από την παραλαβή του, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί κατά τον χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί. Μετά την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής.

4. Ποιοι μπορεί να οδηγήσουν το αυτοκίνητο;

Κατά το περιοριστικό διάστημα των 3 ετών η οδήγηση του αυτοκινήτου επιτρέπεται μόνο στα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, στη σύζυγο και στα άγαμα τέκνα.

5. Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του αυτοκινήτου;

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής των ως άνω παραλαμβανόμενων αυτοκινήτων, επιτρέπεται η αντικατάστασή τους, με την τήρηση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις όρων και προϋποθέσεων.

6. Ποια είναι η διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτου πολυτέκνου που περιέρχεται στους κληρονόμους λόγω θανάτου αυτού;

Στην περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με τις διατάξεις περί ατέλειας των πολυτέκνων και τα οποία συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους κληρονόμους των παραπάνω προσώπων, οι κληρονόμοι καταβάλλουν τόσα δέκατα του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί ή αντίστοιχα της διαφοράς μεταξύ του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί, όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος. Το κλάσμα του εξαμήνου θεωρείται ολόκληρο εξάμηνο. Το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά τον χρόνο της αποδέσμευσης.

 

 

 

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

December 10, 2017

Αγορά αυτοκινήτου χωρίς τέλος ταξινόμησης από τρίτεκνους – πολύτεκνους

10/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
December 10, 2017

582.041 εργαζόμενοι στη γενιά των 360 ευρώ

10/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
December 9, 2017

Λογιστική κάλυψη / Φορολογική Συμβουλευτική και οικονομοτεχνικές υπηρεσίες για Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδιώτες – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Π.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ.

10/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
December 9, 2017

Κοινωνικό μέρισμα: Πάνω από 1.127.000 οι εγκεκριμένες αιτήσεις

09/12/2017 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page