Νέα

01/06/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

Ενεργοποιείται το Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 30/05/18 – Αριθμός Φύλλου 1936) η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

από το Γραφείο Τύπου

___________________
Με την Κ.Υ.Α. αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101 γίνονται γνωστά τα εξής:

«Άρθρο 1
Ποσό ενίσχυσης

Η ενίσχυση λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα ορίζεται, αρχής γενομένης από το έτος 2018, στο ποσό των σαράντα δύο (42) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 2
Σύσταση ειδικού λογαριασμού

Με σκοπό τη χορήγηση της ενίσχυσης κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας, συστήνεται ειδικός λογαριασμός παροχής ενίσχυσης λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με διαχειριστή τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΣ Α.Ε), στον οποίον μεταφέρεται το ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι της ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2400 kWh. Σε περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη του ορίου των 2400 kWh, η ενίσχυση δίνεται μέχρι του ορίου αυτού.

2. Από την έκπτωση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης εξαιρούνται οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ) με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 3 που ακολουθεί, οι δικαιούχοι του Ειδικού Τιμολογίου Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες, οι δικαιούχοι ειδικού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον ΚΚΠ ΔΕΗ Α.Ε. και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 127/1990 ΠΥΣ, οι ενταγμένοι αυτοπαραγωγοί σε πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και οι ωφελούμενοι από πρόγραμμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018, όπως ισχύει.

3. Ειδικότερα η έκπτωση αυτή παρέχεται στους δικαιούχους Κ.Ο.Τ και μέχρι του ορίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μόνο εάν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/ Β΄/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’1403) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν εφαρμοστεί καθόλου η έκπτωση του Κ.Ο.Τ για το συγκεκριμένο τετράμηνο.

Άρθρο 4
Μεθοδολογία υπολογισμού της ενίσχυσης

1. Με την επιφύλαξη του ορίου κατανάλωσης του άρθρου 3, η ενίσχυση υπολογίζεται για κάθε δικαιούχο με βάση τα στοιχεία της καταμετρηθείσας κατανάλωσης ενέργειας, ως το γινόμενο της καταμετρηθείσας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας επί του ποσού της μοναδιαίας ενίσχυσης.

2. Η έκπτωση χορηγείται στον πρώτο λογαριασμό που εκδίδεται για κάθε δικαιούχο της ενίσχυσης μετά την αποστολή στοιχείων καταμέτρησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που τον εκπροσωπεί.

Άρθρο 5
Διαδικασία απόδοσης της ενίσχυσης Αρμοδιότητες φορέων

1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προσδιορίζει τους δικαιούχους του άρθρου 3, αναρτά, και επικαιροποιεί, όταν αυτό είναι αναγκαίο, στην ιστοσελίδα της πίνακα με τους αντίστοιχους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών. Ο πίνακας αποστέλλεται, σε ηλεκτρονική μορφή, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2. Υποβολή ενστάσεων από δικαιούχους που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον ανωτέρω πίνακα είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω των Δήμων στους οποίους ανήκουν. Οι Δήμοι εξετάζουν τις ενστάσεις και ενημερώνουν το ΥΠΕΝ και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης από τον οικείο Δήμο, η περίοδος έναρξης υπολογισμού και απόδοσης της ενίσχυσης άρχεται από την ημέρα αποστολής του αποτελέσματος της ένστασης από τον Δήμο στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

3. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επικαιροποιεί, όταν απαιτείται, τον πίνακα της παραγράφου 1 και τον αποστέλλει εκ νέου, σε ηλεκτρονική μορφή, στο ΥΠΕΝ και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

4. Η χορήγηση της ενίσχυσης στους δικαιούχους γίνεται από τον Προμηθευτή ο οποίος τον εκπροσωπεί. Για το σκοπό αυτό ο Προμηθευτής καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Περιβαλλοντική Έκπτωση Λιγνιτικής Περιοχής» καθώς και ένδειξη με τον τρόπο υπολογισμού του ποσού αυτού.

5. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προβαίνει στον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης και γνωστοποιεί τις πρώτες δέκα (10) ημέρες εκάστου μήνα τις καταναλώσεις και τα ποσά προς πίστωση, που αντιστοιχούν στις παροχές δικαιούχων της ενίσχυσης που καταμετρήθηκαν κατά τον προηγούμενο της γνωστοποίησης μήνα, στον Προμηθευτή που τους εκπροσωπεί.

6. Μετά την παραπάνω ενημέρωση οι Προμηθευτές έχουν προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών για υποβολή τυχόν ενστάσεων στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τα ποσά προς πίστωση που έλαβαν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οριστικοποιεί τα ποσά, τα οποία αποστέλλονται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

7. Το ποσό της ενίσχυσης αποδίδεται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή της από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στους Προμηθευτές που εκπροσωπούν τους δικαιούχους της ενίσχυσης.

8. Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να ενημερώνουν το ΥΠΕΝ, τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την έναρξη της διαδικασίας απόδοσης των ποσών στους δικαιούχους, να αποστέλλουν, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε έτους σε όλους τους παραπάνω φορείς κατάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν στους δικαιούχους τελικούς καταναλωτές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και να αποστέλλουν, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε όλους τους παραπάνω φορείς εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους τον τελικό κατάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν και αφορούν τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις του προηγούμενου έτους. Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας διαθέτουν τα στοιχεία αυτών των λογαριασμών (ποσό ανά παροχή δικαιούχου οικιακού καταναλωτή), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εφόσον αυτά ζητηθούν από το ΥΠΕΝ και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

9. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. γνωστοποιεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους, στο ΥΠΕΝ και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τα ποσά που πιστώθηκαν στους Προμηθευτές κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους καθώς και εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους τα τελικά ποσά που πιστώθηκαν και αφορούν τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις του προηγούμενου έτους.

10. Αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ για την εφαρμογή της παρούσας είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ για τα αποτελέσματα εφαρμογής της παρούσας, την κατάσταση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 2 και τυχόν αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ των στοιχείων που αποστέλλει ο ΛΑΓΗΕ και οι Προμηθευτές σχετικά με το μέτρο αυτό.»

 

 

 

 

 

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

June 1, 2018

Υπ. Ενέργειας: Ενεργοποιείται το Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο

01/06/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
May 31, 2018

YOUTUBE channel: ILF consulting team>(Μαϊου 2018)

31/05/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
May 31, 2018

Υπενθύμιση 25 μέρες πριν την λήξη υποβολών. Αναπτυξιακός Νόμος (Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ)

31/05/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
May 31, 2018

Ενεργειακοί ελεγκτές και έλεγχοι: Νέα απόφαση για την αναγνώριση προσόντων και πιστοποίηση – Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

31/05/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page