Νέα

23/08/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

 

 

ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 

Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Αττικής


Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη – προαγωγή)

  • Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από υφιστάμενες δομές.
  • Δύο Προγράμματα διασύνδεσης υφιστάμενων ή νέων Κέντρων Ημέρας με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία όπως τα ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ.
  • Ένα Πρόγραμμα διασύνδεσης, των Ιατρείων Μνήμης των Νοσοκομείων με Κέντρα Υγείας (μέσω δράσεων κατάρτισης και on the job training) με στόχο την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας από τους επαγγελματίες ΠΦΥ.
 • Οικοτροφεία αποασυλοποίησης ψυχικά πασχόντων (Νέες δομές)
  • Δημιουργία έως 7 Οικοτροφείων Χρονίων με ψυχικές διαταραχές
  • Δημιουργία και λειτουργία ψυχιατρείου στις φυλακές Κορυδαλλού.
  • Δημιουργία και λειτουργία Ψυχιατροδικαστικής Δομής.
  • Λειτουργία δύο δομών φιλοξενίας εφήβων (οικοτροφεία) στο φάσμα του αυτισμού.

 

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α΄)
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α΄)

Περίοδος υποβολής

από 20/7/2018 έως 19/4/2019

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο … 

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Προγραμματική σύμβαση, εφόσον απαιτείται
 • Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης, εφόσον απαιτείται
 • Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών, εφόσον απαιτείται
 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα
 • Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται
 • Λοιπά έγγραφα: Υπουργική Απόφαση (ή όπως η αρμοδιότητα εκχωρείται, απόφαση Γ.Γ) Έγκριση Σκοπιμότητας. Για δράσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) πρέπει να προσκομιστεί στο φάκελο που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση έκθεση τεκμηρίωσης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. Τον πάροχο της ΥΓΟΣ και το κανονιστικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει ότι έχει αρμοδιότητα για τη χορηγούμενη ΥΓΟΣ.
  2. Την τεκμηρίωση της συγκεκριμένης ΥΓΟΣ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι γα να τεκμηριωθεί μια δράση ως ΥΓΟΣ πρέπει να αποδεικνύεται ότι: α) απευθύνεται σε πολίτες και αποβλέπει στο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, β) εξυπηρετεί τους ειδικούς στόχους που συνδέονται με τη Δημόσια Υγεία, γ) παρέχεται σε συνθήκες έλλειψης ή μη ικανοποιητικής ανάπτυξης της σχετικής αγοράς.
  3. Αναλυτική περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας και όλων των επιμέρους σταδίων παροχής της, καθώς και περιγραφή των τελικών «παραδοτέων» της παρεχόμενης υπηρεσίας.
  4. 4. Τη χρονική διάρκεια ανάθεσης της ΥΓΟΣ, λαμβάνοντας υπόψη και το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο καθορισμού της (Απόφαση ΥΓΟΣ ή Ανακοίνωση ΥΓΟΣ ή Κανονισμός de minimis ΥΓΟΣ).
  5. Τη γεωγραφική περιοχή που συνδέεται με την ΥΓΟΣ.
  6. Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό της αντιστάθμισης που χορηγείται για την παρεχόμενη ΥΓΟΣ που περιλαμβάνει τις ακριβείς παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό της χορηγούμενης αντιστάθμισης καθώς και περιγραφή του μηχανισμού ελέγχου της υπεραντιστάθμισης. Η αντιστάθμιση πρέπει να περιορίζεται στο μέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των δαπανών που πραγματοποιούνται για την εκπλήρωση υποχρέωσης παροχής της καθορισμένης ΥΓΟΣ, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ενός εύλογου κέρδους. Εφόσον η χρηματοοικονομική ανάλυση που συνοδεύει το έργο προβλέπει ποσοστό κέρδους, αυτό θα θεωρείται εύλογο εφόσον δεν υπερβαίνει το σχετικό διατραπεζικό επιτόκιο συν 100 μονάδες βάσης. Το σχετικό διατραπεζικό επιτόκιο είναι εκείνο του οποίου η λήξη και η διάρκεια της πράξης ανάθεσης. Η αντιστάθμιση για την παρεχόμενη ΥΓΟΣ θα αφορά αποκλειστικά στο καθαρό κόστος της παροχής της υπηρεσίας όπως αυτό προέκυψε από τη σχετική χρηματοοικονομική ανάλυση και με βάση τα οριζόμενα στο κατά περίπτωση εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο των ΥΓΟΣ.
Για την σχετική πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
August 23, 2018

ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ/Δικαιούχοι:ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ/Υποβολές έως:19/4/2019

23/08/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
August 23, 2018

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Τέλος ενός κεφαλαίου, αρχή ενός άλλου για την Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης»

23/08/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
August 23, 2018

23/8/2018 Ενημερωτικό Υλικό Για τους ενεργούς Πελάτες Λογιστηρίου της ILF consulting

23/08/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
August 22, 2018

Αναπτυξιακός Νόμος: Έως 55% Επιδότηση για δραστηριότητες Αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έως 17/09/2018

22/08/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page