Νέα

03/10/2018
Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδώ
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

Δημιουργία θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Περίοδος υποβολής από 15/10/2018 έως 30/11/2018

 

Αντίστροφη μέτρηση έναρξης

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


 

Δημιουργία θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περίοδος υποβολής: 15/10/2018 – 30/11/2018

 

Ίδρυση θερμοκοιτίδων, ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης σχεδιασμένο να επιταχύνει την ανάπτυξη και την επιτυχία νεοϊδρυθεισών και εκκολαπτόμενων επιχειρήσεων, παρέχοντας στους νέους επιχειρηματίες πρόσβαση σε πόρους και σε μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες.

 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
 • Συλλογικοί Φορείς στήριξης επιχειρηματικότητας (π.χ. Επιμελητήρια και λοιποί φορείς Επιχειρηματικότητας) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Α’ και Β’ βαθμού,  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

από 15/10/2018 έως 30/11/2018

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου, στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 691 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • 01. Αίτηση Χρηματοδότησης
 • 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου: Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα υλοποίησης της πράξης όπως: νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης του δικαιούχου με τυχόν τροποποιήσεις ή και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ όπου εμφανίζεται ο σκοπός, αρμοδιότητες, ο νόμιμος εκπρόσωπος κλπ & αποφάσεις συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 • 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • 06. Προγραμματική σύμβαση, εφόσον απαιτείται
 • 07. Παράρτημα ΤΔΠ – Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται
 • 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • 20. Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα: Η χρηματοοικονομική ανάλυση, θα πρέπει να αποτελεί παράρτημα τη Μελέτης Σκοπιμότητας, και εκπονείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες και τα αναφερόμενα στην Παράγραφο 4.7.3
 • 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης, εφόσον απαιτείται
 • 22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος, εφόσον απαιτείται
 • 24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών, εφόσον απαιτείται
 • 31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη), εφόσον απαιτείται
 • 32. Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ, εφόσον απαιτείται
 • 33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • 35. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Σύνοψη και σχετικός χάρτης, εφόσον απαιτείται
 • 36. Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης για έργα που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης, εφόσον απαιτείται
 • 40. Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης
 • 41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου
 • 43. Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων πράξης από Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας, εφόσον διαφέρουν
 • 44. Σχέδιο Δράσης: Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην Παράγραφο 4.7.3, θα πρέπει να υποβληθεί Σχέδιο Δράσης του δικαιούχου, το οποίο να αναλύει και να τεκμηριώνει όλα τα στάδια υλοποίησης της δράσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: ενεργοποίηση (π.χ. σύσταση φορέα λειτουργίας Θερμοκοιτίδας, υπόδειγμα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων), επιλογή (π.χ. κριτήρια ένταξης & διαδικασία επιλογής ωφελουμένων), λειτουργίας (π.χ. δικαιώματα & υποχρεώσεις ωφελουμένων, Κανονισμός Λειτουργίας Θερμοκοιτίδας, υπόδειγμα συμφωνητικού ένταξης ωφελουμένων), υποστήριξης (π.χ. περιγραφή διαδικασιών, περιγραφή δράσεων, χρονοδιάγραμμα, π/ϋ), εξόδου ωφελουμένων από τη Θερμοκοιτίδα (π.χ. περιγραφή διαδικασιών), αξιολόγησης (π.χ. επίτευξης στόχων Θερμοκοιτίδας, διαδικασιών ανατροφοδότησης σχεδιασμού), κλπ.
 • 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών, εφόσον απαιτείται
 • 51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης, εφόσον απαιτείται
 • 52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής, εφόσον απαιτείται
 • 60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων
 • 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • 64. Χρηματοοικονομική ικανότητα
 • Λοιπά έγγραφα: Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται. Αποφάσεις αρμόδιου συλλογικού οργάνου, π.χ. σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης εξειδικευμένων εργαστηρίων ή/και άλλων παραπλήσιων περιβαλλόντων προσομοίωσης., εφόσον απαιτείται.

 

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυσηγια τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 3.000.000

 

 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
October 3, 2018

3/10/2018.Δημιουργία θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Περίοδος υποβολής από 15/10/2018 έως 30/11/2018

03/10/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 3, 2018

3/10/2018.Υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περίοδος υποβολής από 28/9/2018 έως 11/1/2019

03/10/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 3, 2018

3/10/2018.Επιδότηση για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περίοδος υποβολής: 1/10/2018 – 21/12/2018, έως 16:00

03/10/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
October 3, 2018

Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο «Αναβάθμιση ΜμΕ για λιανικό εμπόριο, εστίαση και ιδιωτική εκπαίδευση»3/10/2018

03/10/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page