Νέα

05/11/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Συνέργειες και Δικτυώσεις»/Δικαιούχοι: Επιχειρηματικές συστάδες (cluster)/ Υποβολές έως 31/01/2019

 

 

 

Με τα δύο τρίτα (64%) των ταξιδιωτών να  επιθυμούν ένα  δοκιμάσουν περισσότερο τοπικές γεύσεις, η διεκδίκηση σημαντικού μεριδίου του τζίρου της γαστρονομίας από τον πρωτογενή τομέα είναι µία ιστορία που απασχολεί τουλάχιστον µία πενταετία τους παραγωγικούς φορείς.

Ένα από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους, είναι το καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου που δέχεται αιτήσεις µέχρι 31 Ιανουαρίου 2019, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο συντονισµό της προσπάθειας αγροτικών και τουριστικών επιχειρήσεων να αναπτύξουν κοινό εµπορικό δίκτυο, αλλά και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων που δεν συγκεντρώνουν κρίσιµη µάζα παραγωγής από µόνες τους για να ικανοποιήσουν απαιτητικές αγορές. Κοινή συνισταµένη όλων είναι πως τα σχήµατα αυτά θα έχουν έναν φορέα διαχείρισης, ο οποίος µπορεί να είναι αγροτικός συνεταιρισµός, οµάδα παραγωγών ή εµπορική εταιρεία.

Ένα παράδειγµα για το πώς µπορεί να βοηθήσει το καθεστώς αυτό είχε δώσει ο µέχρι πρότινος γενικός γραµµατέας Βιοµηχανίας Στρατής Ζαφείρης, σε ηµερίδα για τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης στη Μυτιλήνη αναφέροντας πως: «η πλειοψηφία τόσο των παραγωγικών επιχειρήσεων όπως π.χ. τα τυροκοµεία όσο και οι συνηθισµένες τουριστικές µονάδες, είναι µικρές επιχειρήσεις µε προσωπικό λιγότερα από 10 άτοµα. Για να συντονιστούν όµως αυτές οι επιχειρήσεις και να αποφασίσουν πώς θα συνεργάζονται στην πράξη πρέπει να σπαταλήσουν πόρους και ανθρώπινο δυναµικό, ενώ θα µπορούσαν όλες οι οµοειδείς επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν ένα κοινό δίκτυο που να εξασφαλίζει οικονοµίες κλίµακας στη συνεργασία τους».

Να σηµειωθεί εδώ πως το καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόµου δεν περιορίζεται µόνο σε τουριστικές δικτυώσεις για τον αγροτικό χώρο, αλλά και για σχήµατα συνεργασίας µε µεταποιητές, εξαγωγείς, τυποποιητές, πανεπιστηµιακά ιδρύµατα κ.α.

Αναλυτικότερα σύµφωνα µε την προκήρυξη (ΦΕΚ  Β’ 4764/24.10.2018) ο συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2018 ανέρχεται σε  100.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 80.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων και τα 20.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων 250.000 ευρώ.

Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι οι φορείς διαχείρισης Επιχειρηµατικών Συστάδων (cluster), δηλαδή δικτύων επιχειρήσεων, στα οποία µπορούν παράλληλα να συµµετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ πανεπιστήμια, δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί έρευνας και ανάπτυξης) που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεµατική εστίαση. Οι επιχειρηματικές συστάδες διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης µε νοµική προσωπικότητα, στον οποίο συμμετέχουν όλα τα µέλη του. Στις επιχειρηµατικές συστάδες που υπάγονται στο καθεστώς θα πρέπει να συµµετε τουλάχιστον έξι επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια εντός Περιφέρειας Αττικής ή στο Νοµό Θεσσαλονίκης, ή τέσσερις επιχειρήσεις για όλους του υπόλοιπους νοµούς της επικράτειας.

H ενίσχυση όπως και στα άλλα καθεστώτα του Αναπτυξιακού μπορεί να δοθεί µε τη µορφή φοροαπαλλαγής, επιδότησης επί των δαπανών και κάλυψης µισθολογικού κόστους. Η φοροαπαλλαγή υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται µε χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό και αξιοποιείται σε ετήσια βάση έως 20% της συνολικής ενίσχυσης για διάστημα έως και 15 φορολογικά έτη. Η επιδότηση είναι ανάλογη µε την Περιφέρεια που δραστηριοποιείται το σχήμα. Το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας αφορά τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα επιδοτείται η χρηματοδοτική μίσθωση. Να σημειωθεί εδώ πως δύναται ο συνδυασμός των παραπάνω καθεστώτων ενίσχυσης.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, η κατασκευή, η επέκταση ή ο εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκαταστάσεων, συµβουλευτικές υπηρεσίες, οι δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας κ.α

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα που άνοιξε στις 29 Οκτωβρίου. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.

Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα καθεστώτα του νόμου, το καθεστώς «Συνέργειες και ∆ικτυώσεις» παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης κοινών δράσεων επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών παραγόντων (π.χ. επιμελητηρίων , συνδέσμων επιχειρήσεων).

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
November 5, 2018

Συνέργειες και Δικτυώσεις μέσω Αναπτυξιακού μέχρι 31 Ιανουαρίου. 05/11/2018

05/11/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 5, 2018

YOUTUBE channel: ILF consulting team<< Η Εβδομαδιαία σου Ενημέρωση για Επιδοτήσεις, Οικονομοτεχνικές-Φοροτεχνικές ειδήσεις >>(05/11/2018)

05/11/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 5, 2018

Κοινωνικό Μέρισμα 2018: Ποιοι βρίσκονται στη λίστα των δικαιούχων. 05/11/2018

05/11/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 5, 2018

Την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών. 05/11/2018

05/11/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page