Νέα

19/04/2019

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

Μια πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ (827/2019) έρχεται να μας υπενθυμίσει ποιο είναι το ανώτατο όριο δαπανών (για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών) που πρέπει να εξοφληθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4172/2013.

Ιστορικό

Ο φορολογούμενος με ενδικοφανή προσφυγή που κατέθεσε στην Δ.Ε.Δ. ζήτησε να ακυρωθεί η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, ισχυριζόμενος τα εξής:

• με υπαγόμενο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 184.117,71 €, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1005/2017, όφειλε να προσκομίσει αποδείξεις με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής 20% και ως 30.000,01 €, ωστόσο όμως κάλυψε ποσό 26.470,27 € . Συνεπώς, προέκυψε μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος, διαφορά ποσού 3.529,73 € , επί της οποίας έπρεπε να είχε προκύψει προσαύξηση φόρου ποσού 776,54 € (3.529,73 χ 22% = 776,54). Σύμφωνα όμως με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, έναντι της οποίας προσφεύγει , υπολογίσθηκε προσαύξηση φόρου αποδείξεων ποσού 1.656,54 € ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε απαιτούμενες αποδείξεις ποσού 34.000 € (ήτοι 7.529,73 χ 22% =1.656,54 €)
• Εσφαλμένη ερμηνεία της ΠΟΛ.1005/2017 και του αρθ. 16 του ν. 4172/2013
• Αντισυνταγματικότητα του άρθρου 16 του ν. 4172/2013

Η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή με τα παρακάτω αιτιολογικά:

Επειδή με τις διατάξεις του άρθ. 16 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι:
«…..
παρ. 3. α) Προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ, το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ) ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000 10%
10.000,01­30.000 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

β)….
γ) Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
δ)….

Επειδή με την ΠΟΛ.1005/2017, ορίζεται ότι: «Άρθρο 1: Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κ.λπ, το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή Και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000 10%
10.000,01-30.000 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ


Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.».

Επειδή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει ελάχιστες δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, αναλόγως του φορολογητέου εισοδήματός του, υπολογιζόμενες με βάση την ανωτέρω κλίμακα και τους συντελεστές.

Επειδή εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, όπως εν προκειμένω, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από την θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22% .

Επειδή η διατύπωση «και μέχρι 30.000 ευρώ» αφορά τον περιορισμό της κλίμακας από 30.001 και πάνω του άρθρου 16 του ν.4174/2013 .
Συνεπώς : Εισόδημα 1-10.000 χ 10%=1.000 € δαπάνες
10.001-30.000 χ 15%= 3.000 € δαπάνες
30.001 και άνω χ 20% έως 30.000 δαπάνες,
ήτοι: 1.000 + 3.000 + 30.000 = 34.000 αποδείξεις δαπανών θα έπρεπε να προσκομισθούν εν προκειμένω.

Επειδή ορθά και σύννομα διενεργήθηκε η ως άνω εκκαθάριση.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ /09.11.2018 ενδικοφανούς προσφυγής του ….του με Α.Φ.Μ…..

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

April 19, 2019

Ανώτατο όριο δαπανών (αποδείξεων) που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να διατηρηθεί η μείωση φόρου εισοδήματος

19/04/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 18, 2019

Γενική Συνέλευση εισηγμένων εταιρειών: Καθίστανται υπόχρεοι και οι αρμόδιοι ελεγκτές για τη σύγκλησή της

18/04/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 18, 2019

Ε. Αχτσιόγλου: Οι νέες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους διανομείς

18/04/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
April 17, 2019

Τέλος στα βιβλιάρια υγείας – Έρχεται ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος

17/04/2019 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page