Νέα

25/09/2013

Το Πρόγραμμα βασίζεται στο θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων και συγκεκριμένα στις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κυρίως με το άρθρο 31 του Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚΑ Α΄ 18) και με το άρθρο 52 του Νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», μέσω των οποίων προσδιορίζεται η διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, μέσω καταβολής προκαθορισμένου ποσού ενίσχυσης ανά κατηγορία Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Το είδος της ενίσχυσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι τριών κατηγοριών:

 • Κατηγορία 1 – Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών κτιρίων: Ποσό ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ (ελάχιστη εκπαίδευση 60 ωρών)
 • Κατηγορία 2 – Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης: Ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών)
 • Κατηγορία 3 – Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού: Ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών).

Η διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις:

 • Στην πρώτη φάση (Α΄Φάση) της διαδικασίας, οι δυνητικά δικαιούχοι καταθέτουν αίτηση στην υφιστάμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) www.buildingcert.gr, όπου ελέγχονται οι τυπικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και εκδίδεται Πίνακας δυνητικών δικαιούχων (βλ. Παράγραφος 3.1 Πρόσκληση-Οδηγός Προγράμματος στα Σχετικά Αρχεία).
 • Στη δεύτερη φάση (Β΄ Φάση), οι δυνητικά δικαιούχοι ενημερώνονται για τον τελικό Πίνακα δικαιούχων και επιλαχόντων και καταβάλλεται το ποσό της ενίσχυσης (βλ.Παράγραφος 4.4 Πρόσκληση-Οδηγός Προγράμματος σταΣχετικά Αρχεία).
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού στο δικαιούχο είναι η επιτυχής παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που επέλεξε και η αντίστοιχη επιτυχής απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) και στο άρθρο 52 του Νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄174).

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να ολοκληρώσουν την εξειδικευμένη κατάρτιση για να αποκτήσουν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

Είδος ενίσχυσης

Οικονομική Ενίσχυση – Επιδότηση

Κατάρτιση / Εκπαίδευση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Ενέργεια , Περιβάλλον , Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχος του Προγράμματος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄) και το άρθρο 52 του
Ν.4178/2013 (174 Α’), και απευθύνεται σε


ιπλωματούχους Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένο (αναγνωρισμένο)
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 192/2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β’) όπως ισχύει.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα – υποψήφιοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι …

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα – υποψήφιοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι εφεξής καλούνται Δικαιούχοι του Προγράμματος. Επιπλέον κριτήρια για την ανάδειξη των δικαιούχων της ενίσχυσης είναι:

 • α) Εισοδηματικά: με βάση το δηλωθέν εισόδημα, του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος. Ως δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του τμήματος Γ «Εκκαθάριση Φ.Ε.» του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος.
 • β) Ηλικιακά: με βάση τα έτη από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου ή του διπλώματος.
 • γ) Γεωγραφικά: με βάση την Περιφέρεια της δηλωθείσας επαγγελματικής έδρας.

Επισημαίνεται ότι από το πρόγραμμα μπορούν να ωφεληθούν όσοι ανήκουν στο μητρώο προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών. Ωστόσο, προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις των μη προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, καθώς οι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές παρουσιάζουν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών, δεδομένου ότι απολαμβάνουν ήδη του δικαιώματος εκπόνησης ενεργειακών επιθεωρήσεων, αποκτώντας ταυτόχρονα πρακτική εμπειρία, πελατολόγιο και έσοδα από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Τι χρηματοδοτείται

Το είδος της ενίσχυσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι τριών κατηγοριών:

 • Κατηγορία 1. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών κτηρίων: ποσό ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 60 ωρών).
 • Κατηγορία 2. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης: ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών).
 • Κατηγορία 3. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού: ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών).

Το ποσό της ενίσχυσης για τους εν δυνάμει Ενεργειακούς Επιθεωρητές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τετρακόσια (400) ευρώ ανεξάρτητα από το κόστος της κατάρτισης που αυτοί καταβάλλουν.

Προϋπολογισμός

€ 8.000.000

Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια :

 • Ανατολική Μακεδονία-Θρακη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιοι Νήσοι, Πελοπόννησος, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο: 3.500.000€
 • Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική: 4.300.000€
 • Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο: 200.000€

Περίοδος υποβολής

από 20/9/2013 έως 11/10/2013

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

September 25, 2013
εξοικονομηση

Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή

25/09/2013 Το Πρόγραμμα βασίζεται στο θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων και συγκεκριμένα στις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 100/2010 […]
September 25, 2013
espa, εσπα epidotisi espa

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

25/09/2013 Στη νέα προγραμματική περίοδο, τα Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας αντικαθίστανται από τα Προγράμματα του Στόχου ΙΙΙ «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων του στόχου ΙΙΙ ανέρχεται […]
September 25, 2013
αποδείξεις logistes

Μαζεύουμε αποδείξεις το 2013. Ποιοι και ποιες;

 25/09/2013 Είχα αποφασίσει από το πρωί να ασχοληθώ σε αυτό το άρθρο με τον ΕΦΑΚ, τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, μιας και είναι το θέμα της ημέρας. […]
September 25, 2013
epixeirish nea

Έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. γενικών καθηκόντων σε επιβλέποντες φορείς

25/09/2013 Σήμερα στις 24-9-2013 εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς […]
Prev page

Next page