Νέα

12/11/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αριθμό Φύλλου Β’ 1987/14.08.2013 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 45964/06.08.2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 9ης Ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» που ανήκουν στην υποομάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Δίκαιο Περιβάλλοντος – LLM Environmental law master

Με την εν λόγω Υ.Α. καθορίστηκαν οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα με τηνπαράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν.4014/2011 (Α΄ 209), για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β, του παραρτήματος IX, του πίνακα 1, της 9ης Ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις», υποομάδα «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας»), με α/α:

1. 208 «Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με υγρά καύσιμα, πλην βιοκαυσίμων»

2. 209 «Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, πλην βιοαερίου» και

3. 211 «Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)» της Υ.Α. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/2012).

Σύμφωνα με τη περίπτωση (γ) του άρθρου 2, στις διατάξεις της εν λόγω Υ.Α. υπάγονται και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και είναι οι εξής:

1. Συμβατικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με εγκατεστημένη ισχύ ≤ 20 KWe, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.3, του ν.2244/1995 (ΦΕΚ Α’ 168).

2. Σταθμοί ΣΗΘΥΑ με εγκατεστημένη ισχύ ≤ 1,0 MWe, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85).

3. Εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, ανεξαρτήτου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.1δ, του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), για τους στους οποίους χορηγείται Απόφαση Απαλλαγής της Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/2009 (ΦΕΚ Β’ 2442) από τη Δ/νση Ανάπτυξης της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ των εξαιρέσεων αυτών είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011.

Στο άρθρο 3 της Υ.Α. περιγράφεται η διαδικασία της υπαγωγής σε ΠΠΔ των εν λόγω σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Ειδικότερα, για τους εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στους οποίους χορηγείται Απόφαση Απαλλαγής, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/2009 (ΦΕΚ Β’ 2442) από τη Δ/νση Ανάπτυξης της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, πριν από τη χορήγηση της Απόφασης Απαλλαγής για τον εφεδρικό σταθμό, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υπαγωγή του σε ΠΠΔ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3.

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

November 12, 2013
φωτοβολταικα epidotisi espa

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σταθμών ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας

12/11/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σας γνωρίζουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αριθμό Φύλλου Β’ 1987/14.08.2013 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 45964/06.08.2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις […]
November 12, 2013
epidotisi espa

Θεσπίζεται τέλος πλόων για σκάφη άνω των 7 μέτρων.

12/11/2013 Στο νομοσχέδιο ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής Αμυντικά Συστήματα […]
November 12, 2013
λογιστικές υπηρεσίες

Παράταση έως την 31.12.2013 για την υπαγωγή των μισθώσεων στο ΦΠΑ από τους εκμετελευτές ακινήτων.

12/11/2013 Με την τροπολογία που προστέθηκε στο σχέδιο νόμου ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών […]
November 12, 2013
Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων

Οι διαδικασίες κατάθεσης πινακίδων αυτοκινήτων

12/11/2013 Τι ισχύει με την παράδοση πινακίδων Τα δύο προηγούμενα χρόνια, λόγω της εφαρμογής των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια), παρουσιάστηκε μαζική παράδοση πινακίδων στις ΔΟΥ, ώστε […]
Prev page

Next page