Νέα

19/6/2014

1. Στελέχωση Μητρώου Αξιολογητών – Σκοπός

Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, προκειµένου να προβεί στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων
που υποβάλλονται στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόµου 3908/2011, όπως ισχύει,
προχωρεί στην περαιτέρω στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 7 του Π∆ 33/2011
«∆ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.
3908/2011» (ΦΕΚ 83/14-4-2011), όπως ισχύει.
Το ΕΜΠΑ αποτελεί εργαλείο για την τεκµηριωµένη και αντικειµενική αξιολόγηση και
βαθµολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και λειτουργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών που
προβλέπονται στον Επενδυτικό νόµο 3908/2011, όπως ισχύει, και το προαναφερόµενο
Προεδρικό ∆ιάταγµα (33/2011) και ειδικότερα στα άρθρα 3 και 4 αυτού.
Το ανωτέρω µητρώο περιλαµβάνει τους αξιολογητές για όλες τις Κατηγορίες Επενδύσεων
– Καθεστώτα Ενισχύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 6 (Γενικά Επενδυτικά Σχέδια –
Καθεστώτα Ενισχύσεων) και 13 (Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια – Καθεστώτα Ενισχύσεως) του
προαναφερόµενου νόµου και είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες εφαρµογής αυτού.
Η διαχείριση του ΕΜΠΑ εµπίπτει στις αρµοδιότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υποστηρίζεται από
το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων – Επενδυτικός Νόµος (ΠΣΚΕ – Επ.).

 

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων

Σχετική μας υπηρεσία: Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων
2. Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα προσόντα συµµετοχής στο ΕΜΠΑ.

∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή
πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι:
– Είναι ηλικίας µέχρι 65 ετών
– ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ούτε υπάρχει εις βάρος
τους εκκρεµοδικία για το αδίκηµα της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή εκβίασης ή
πλαστογραφίας ή ψευδορκίας ή δωροδοκίας ούτε έχουν καταδικαστεί ή εκκρεµεί δίωξη
για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους όπως για απιστία περί την
υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Για τους εργαζόµενους µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στο δηµόσιο τοµέα, πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η µη επιβολή πειθαρχικής
ποινής καθώς και η µη έναρξη διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης για σοβαρό παράπτωµα
(όπως ενδεικτικά η παράβαση καθήκοντος, η παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας, η
δωροδοκία, κλπ)
– Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι) του εσωτερικού ή
αναγνωρισµένων ισότιµων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σε αντικείµενο
• οικονοµικής κατεύθυνσης (όπως οικονοµικά, διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή) 2

• τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης (όπως µηχανικού ή τεχνολόγου
οποιασδήποτε ειδικότητας, πληροφορικής, γεωλόγου, δασολόγου, γεωπόνου,
µαθηµατικού, φυσικού και συναφή)
– Έχουν σχετική εµπειρία σε αντικείµενα συναφή µε την αξιολόγηση επενδυτικών
σχεδίων
– Έχουν ικανότητα χειρισµού Η/Υ (εφαρµογές word – excel και εφαρµογές διαδικτύου
κλπ)
– Σε περίπτωση πολιτών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Ελλάδας και
Κύπρου) θα πρέπει να αποδεικνύεται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

3. Έργο των αξιολογητών

Το έργο των αξιολογητών του ΕΜΠΑ είναι η αξιολόγηση – βαθµολόγηση των
επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για υπαγωγή στον Ν. 3908/2011, όπως ισχύει
και η εξέταση ενστάσεων σε θέµατα που αφορούν την αξιολόγηση – βαθµολόγηση, όπως
προβλέπεται από τα άρθρα 4 και 5 του Π∆ 33/2011. Ειδικότερα, καθήκον των
αξιολογητών είναι η εκτίµηση του κόστους των επενδύσεων, η κατάρτιση των
προβλέψεων βιωσιµότητας και η βαθµολόγηση των επενδυτικών σχεδίων σύµφωνα µε τα
Κριτήρια Αξιολόγησης του άρθρου 10 παρ 1 του Ν. 3908/2011, όπως αυτά
εξειδικεύονται στη ΥΑ της παρ 2 του ίδιου άρθρου.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας και αφού ικανοποιούνται όλα τα
κριτήρια αποκλεισµού γίνεται η ανάθεση των επενδυτικών σχεδίων στους αξιολογητές. Η
ανάθεση θα γίνεται µε τυχαίο τρόπο µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών
Ενισχύσεων του ΥΠΑΑΝ (ΠΣΚΕ – Επ) και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου θα
ειδοποιείται ο αξιολογητής που έχει επιλεγεί. Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα
τάσσεται αποκλειστική προθεσµία, έως επτά (7) ηµερών. Έκαστος αξιολογητής
εγγεγραµµένος στο ΕΜΠΑ οφείλει εντός δύο (2) ηµερών από την ανάθεση να την
αποδέχεται ή να την αρνείται αιτιολογηµένα.
Ο αξιολογητής δεν απαιτείται να µεταβεί σε συγκεκριµένο χώρο εργασίας ούτε λαµβάνει
τον έντυπο φάκελο αλλά µέσω του προαναφερόµενου Πληροφοριακού Συστήµατος
αποκτά πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του αιτήµατος και διενεργεί την αξιολόγηση
συµπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. Επίσης κατά την διαδικασία αξιολόγησης ο
αξιολογητής δεν επιτρέπεται να επικοινωνεί µε άλλους αξιολογητές, µε τον φορέα του
επενδυτικού σχεδίου ή µε υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας. Τυχόν ερωτήµατα και
διευκρινίσεις που αναφύονται θα εγγράφονται και θα απαντώνται µέσω του ΠΣΚΕ – Επ.
Μετά την ολοκλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αξιολόγησης, ο αξιολογητής
παράγει από το Πληροφοριακό Σύστηµα την εκτύπωση της Έκθεσης Αξιολόγησης, την
οποία υπογράφει και αποστέλλει στην αρµόδια Υπηρεσία, µε επισυναπτόµενη Υπεύθυνη
∆ήλωση, στην οποία αναφέρει ότι δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό του κώλυµα αξιολόγησης
του συγκεκριµένου θέµατος σύµφωνα (Π∆ 33/2011, άρθρο 4 παρ 1 περ II ζ)
Οι αξιολογητές οφείλουν να γνωρίζουν το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του Επενδυτικού
Νόµου και να τηρούν τα προβλεπόµενα στον Οδηγό ∆εοντολογίας Αξιολογητών και τον
Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων.

Η αµοιβή των αξιολογητών για κάθε Έκθεση Αξιολόγησης ορίζεται µε Κοινή Υπουργική
Απόφαση.

4. ∆ιαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για ένταξη στο ΕΜΠΑ.
Μετά από τη δηµόσια πρόσκληση της Γενικής ∆/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προς κάθε ενδιαφερόµενο που έχει τις
προϋποθέσεις και τα προσόντα του άρθρου 2 του παρόντος, οι υποψήφιοι προς ένταξη
στο ΕΜΠΑ, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήµατά τους µέσω της σχετικής εφαρµογής
του ΠΣΚΕ – Επ., το οποίο είναι προσβάσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ependyseis.gr/mis.
Για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να
εγγραφούν ηλεκτρονικά ως χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστηµα για τη δράση «Μητρώο
Αξιολογητών – Ελεγκτών Επενδυτικού Νόµου», οπότε και θα λάβουν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση επικοινωνίας (email) που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους, τους
κωδικούς πρόσβασης στο Σύστηµα. 3

Κατόπιν, θα πρέπει να συµπληρώσουν στην σχετική εφαρµογή (Αίτηση υποψηφιότητας
για ΕΜΠΑ) τα στοιχεία της αίτησης και να καταχωρήσουν σε ηλεκτρονική µορφή τα
έγγραφα που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις ένταξης και τα προσόντα αυτών. (Τα
έγγραφα καταχωρούνται µετά από ψηφιοποίηση – σάρωση των πρωτότυπων εγγράφων
και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της ηλεκτρονικής αίτησης).

Ειδικότερα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα (µία σελίδα Α4)
β) Αντίγραφο των δύο όψεων της Ταυτότητας ή αντίγραφο του ∆ιαβατηρίου (όποιο εκ
των δύο δηλώνεται στην αίτηση)
γ) Τίτλοι σπουδών και πράξεις αναγνώρισης του ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ για την ισοτιµία για
τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν σε σχολές της αλλοδαπής
δ) ∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν την σχετική εµπειρία του ενδιαφερόµενου σε
αντικείµενα συναφή µε την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων από τα οποία θα πρέπει
να προκύπτουν µε σαφήνεια τα στοιχεία βαθµολόγησης στα κριτήρια 1, 2 και 3 του
Πίνακα βαθµολογίας της επόµενης παραγράφου. Ενδεικτικά δικαιολογητικά εµπειρίας
αποτελούν:
– Συµβάσεις ή αποφάσεις ανάθεσης στον ενδιαφερόµενο έργου σχετικού µε την
απαιτούµενη εµπειρία
– Βεβαιώσεις από το φορέα στον οποίο ο ενδιαφερόµενος εργαζόταν µε σχέση
µισθωτού ή µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση έργου σχετικού µε την
απαιτούµενη εµπειρία
ε) Στοιχεία Τεκµηρίωσης της ικανότητας χρήσης Η/Υ όπως

– Βεβαιώσεις από το φορέα στον οποίο ο ενδιαφερόµενος εργαζόταν για τις
εφαρµογές που χειριζόταν ο υποψήφιος
– Βεβαιώσεις για τη χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων λόγω συµµετοχής σε
Μητρώα Αξιολογητών ή Ελεγκτών άλλων καθεστώτων
– Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ, που εκδίδονται από
φορείς που πιστοποιούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ή τίτλοι σπουδών τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής, ή τίτλοι σπουδών
πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των
οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον
µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ
στ) Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία βεβαιώνεται ότι:
– τα στοιχεία που ο ενδιαφερόµενος έχει καταχωρήσει στο ηλεκτρονικά
υποβαλλόµενο αίτηµα είναι πραγµατικά, έγκυρα και ακριβή, και έχει στη διάθεσή του
τα πρωτότυπα δικαιολογητικά το οποία έχει υποβάλει ηλεκτρονικά,
– δεν υπάρχει εις βάρος του καταδίκη, εκκρεµοδικία, πειθαρχική ποινή ή δίωξη
για τα αδικήµατα που αφορούν στις προαναφερόµενες προϋποθέσεις υποβολής
υποψηφιότητας
– έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεων καθώς και του έργου που θα αναλάβει και των
προθεσµιών διεκπεραίωσης αυτού βάσει του άρθρου 4 παρ 1 ΙΙ, του άρθρου 5 παρ 4
και του άρθρου 7. του Π∆ 33/2011 και της παρ 3 της παρούσας, και αποδέχεται
αυτά
– γνωρίζει τις απαιτήσεις και έχει την ικανότητα χρήσης Η/Υ που απαιτείται όσον
αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία και την εφαρµογή του ΠΣΚΕ – Επ.
η) Επιπλέον, για τους εργαζόµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δηµόσιο,
πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών από το οποίο να φαίνεται ότι δεν τους έχει
επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για τα
παραπτώµατα που αφορούν στις προϋποθέσεις υποψηφιότητας.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να
τροποποιήσει τα στοιχεία του.

4

5. Επιλογή Αξιολογητών Μητρώου

Τα προσόντα κάθε ενδιαφερόµενου βαθµολογούνται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

Προσόντα Βαθµοί

1 Τεκµηριωµένη εµπειρία συµµετοχής στην αξιολόγηση επενδυτικών
σχεδίων ή στην κατάρτιση οικονοµοτεχνικών µελετών ή στο
σχεδιασµό, συντονισµό, διαχείριση ή υλοποίηση επενδυτικών
κοινοτικών προγραµµάτων
0-2

Αριθµός επενδυτικών
σχεδίων/µελετών ή κοινοτικών
προγραµµάτων
0 0
1-5 1
>5 2
2 Τεκµηριωµένη συµµετοχή σε ελέγχους επενδυτικών σχεδίων ή
στην υλοποίηση – διαχείριση – επίβλεψη επενδυτικών και τεχνικών
έργων
0-2
0 0

Αριθµός επενδυτικών σχεδίων ή
τεχνικών έργων
1-5 1
>5 2
3 Άλλη σχετική εµπειρία συναφή µε την αξιολόγηση επενδυτικών
σχεδίων
0-1
Έτη Εµπειρίας 0-3 0
>3 1
4 Μεταπτυχιακές σπουδές 0-3
∆εν υπάρχει µεταπτυχιακός τίτλος 0
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατεύθυνσης άλλης εκτός
οικονοµικής, τεχνολογικής και θετικής
1
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, οικονοµικής ή τεχνολογικής ή
θετικής κατεύθυνσης
2
∆ύο µεταπτυχιακοί τίτλοι εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον
οικονοµικής ή τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης ή ∆ιδακτορικό
στις προαναφερόµενες γνωστικές περιοχές.
3
5 Γνώση Αγγλικής 0-1
∆εν τεκµηριώνεται καλή γνώση της Αγγλικής 0
Τεκµηριώνεται καλή γνώση της Αγγλικής 1

Για την εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών του Επενδυτικού Νόµου (ΕΜΠΑ), ο
υποψήφιος θα πρέπει βάσει των προσόντων του να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο τέσσερις
(4) βαθµούς, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους ελάχιστους όρους συµµετοχής, όπως
αυτοί αναφέρονται στο σηµείο 2 της παρούσας, και συγκεντρώνει τουλάχιστον ένα (1)
βαθµό σε κάποιο από τα προσόντα που αναφέρονται στα σηµεία 1, 2 και 3 του ανωτέρω
πίνακα.

Στα Μητρώο Αξιολογητών τελικώς εγγράφονται οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετάσχουν
στη παρούσα πρόσκληση, πληρώντας τα τυπικά προσόντα και εφόσον και
συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθµολογία.

Επιπλέον, σύµφωνα µε την παρ 4 του άρθρου 7 Του Π∆ 33/2011 οι υποψήφιοι οι οποίοι
θα επιλεγούν κατά τα ανωτέρω, εάν δεν κατέχουν ήδη θέση δηµοσίου υπαλλήλου
καλούνται, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν αρµοδίως τον 5

παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζοµαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα
καθήκοντά µου σύµφωνα µε τον νόµο και θα φέρω σε πέρας το έργο που µου ανατίθεται
ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα». Μετά την ορκωµοσία ή διαβεβαίωση οι
ενδιαφερόµενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δηµιουργεί
εργασιακή σχέση µε το δηµόσιο.

Επίσης, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 7 του Π.∆. 33/2011, όπως ισχύει, µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, συγκροτείται, από υπαλλήλους του εν λόγω Υπουργείου και
των εποπτευοµένων απ` αυτό φορέων, τριµελής Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις των
ενδιαφεροµένων, κρίνει αν και σε ποιο βαθµό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την
αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν. 3908/2011 και
εισηγείται σχετικά στον Υπουργό, µε απόφαση του οποίου εγγράφονται στο Μητρώο.

6. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά από την 19η
Μαΐου 2014 µέχρι
και την 23η
Μαΐου 2014, ώρα 10.00 π.µ..

7. Πληροφορίες
– Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
(εργάσιµες ηµέρες από 9:00 µέχρι 16:30) στα τηλέφωνα: 210 3258800-04
– Για τεχνικά προβλήµατα που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται στο Help Desk του Πληροφοριακού Συστήµατος στο
τηλέφωνο: 210 77.87.940 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
– Στην ιστοσελίδα του Νέου Επενδυτικού Νόµου (www.ependyseis.gr) υπάρχουν
Οδηγίες για την εγγραφή χρήστη στο ΠΣΚΕ-Επ και την ηλεκτρονική υποβολή της
αίτησης καθώς και σχετικά Υποδείγµατα.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

June 19, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του Επενδυτικού Νόµου 3908/2011, όπως αυτός ισχύει (ΕΜΠΑ)

19/6/2014 1. Στελέχωση Μητρώου Αξιολογητών – Σκοπός Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειµένου να προβεί στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που […]
June 19, 2014
ρύθμιση οφειλών

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Δημόσιο Λογιστικό

19/6/2014 Υπερψηφίστηκε επί της αρχής και επί των άρθρων στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, το νομοσχέδιο για τις Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό. […]
June 19, 2014
epidotisi espa

Υπενθύμιση υποβολής αιτήσεων – Προγράμματα Αγροτικής Εστίας

19/6/2014 Υπενθύμιση για την υποβολή αιτήσεων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ για τα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας του 2014 Ο ΟΓΑ με στόχο την ενίσχυση […]
June 19, 2014
forologikh dilwsh

Δελτίο τύπου της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. για παρατάσεις φορολογικών υποχρεώσεων

19/6/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. θέλει να πληροφορήσει τα μέλη της και τους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς που εύλογα αγωνιούν με τις εκκρεμότητες πολλών φορολογουμένων και […]
Prev page

Next page