Νέα

 4/7/2014

Πρόσκληση συμμετοχής για Δομές (Παιδικοί Σταθμοί κ.α.) και για Μητέρες (εγγραφή τέκνων σε παιδικούς, βρεφικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.α.) 2014-2015

 • Υποβολή προτάσεων από Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών. Οι θέσεις θα διατίθενται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης σε γυναίκες ωφελούμενες από τη Δράση μέσω «εντολής τοποθέτησης», σύμφωνα με τις διαδικασίες που εξειδικεύονται στο κείμενο της πρόσκλησης.
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ωφελούμενους δηλαδή  από μητέρες ή τους άνδρες (στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία) για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγραψουν τα παιδιά τους  σε Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες μητέρες θα γίνεται μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την E.E.T.A.A. Α.Ε.  Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς  αι αντικρουόμενους ρόλους
 • τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων

Σχετική μας υπηρεσία: Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Κοινωνική Υποστήριξη

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Απασχόληση – Εργασία , Κοινωνική Ενσωμάτωση – Κοινωνικές Υπηρεσίες , Ισότητα των φύλων

Κατηγορία δικαιούχων

Γυναίκες

Σε ποιους απευθύνεται

Δομές

Δομές που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως:

 • Βρεφικοί Σταθμοί
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
 • Παιδικοί Σταθμοί
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), και
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).

Οι ως άνω Δομές, κατά την υποβολή της αίτησης φορέων, δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:

 • Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών,
 • Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα,που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Ωφελούμενοι

Γυναίκες, που είναι

 • μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
 • μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία

 

και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Ανδρες, στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

 

 

Όροι και προϋποθέσεις

Δομές Οι όροι και προυποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όλη η διαδικασία υποβολής …

Τι χρηματοδοτείται

Στο κείμενο της πρόσκλησης που είναι αναρτημένο στην ενότητα Σχετικά Αρχεία σε αυτή τη σελίδα αναφέρονται τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης σε Ευρώ, που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ανά θέση που θα καλυφθεί και ανά κατηγορία για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών (κατηγορία θέσης)

Προϋπολογισμός

€ 160.000.000

Κατανομή Προπυπολογισμού ανά Περιφέρεια:

Ανατ. Μακεδονίας  & Θράκης : 11.200.000 €
Ηπείρου : 7.680.000 €
Θεσσαλίας : 12.000.000  €
Ιονίων νήσων : 2.880.000  €
Δυτικής Ελλάδας :10.080.000 €
Πελοποννήσου : 8.000.000  €
Βορείου Αιγαίου : 2.880.000  €
Κρήτης : 12.000.000,00 €
Κεντρικής Μακεδονίας : 38.400.000  €
Δυτικής Μακεδονίας: 4.480.000,00€
Αττικής : 43.200.000  €
Στερεάς Ελλάδας : 4.000.000 €
Νοτίου Αιγαίου : 3.200.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 149.000.000 €

Περίοδος υποβολής

από 2/7/2014 έως 4/8/2014 (Δομές: 2/7 – 21/7/2013 ώρα (14.00) Μητέρες: 25/7-4/8/2013 (ώρα 14.00))

Δομές

Καταληκτική ημερομηνία για την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ παραλαβή των Αιτήσεων Συμμετοχής, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 21/7/2014 και ώρα 14.00.Η «Αίτηση» υποβάλλεται στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο, αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων ΦορέωνΠερισσότερες Πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης (Μέρος Α) στα Σχετικά Αρχεία

Ωφελούμενοι (Μητέρες – Ανδρες/ Πατέρες)

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr ) από τις 25/7/2014.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 25/7/2014 έως τις 4/8/2014 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER).Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 4/8/2014 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

 

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

July 4, 2014

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής μέσω του ΕΣΠΑ.

 4/7/2014 Πρόσκληση συμμετοχής για Δομές (Παιδικοί Σταθμοί κ.α.) και για Μητέρες (εγγραφή τέκνων σε παιδικούς, βρεφικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.α.) 2014-2015 Υποβολή προτάσεων από Δομές και συγκεκριμένα […]
July 3, 2014
επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

Δες εάν μπορείς να επιδοτηθείς

Συμπληρώστε την  φόρμα και το αρμόδιο τμήμα μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας ενημερώσει για τις δυνατότητες επιδότησης σας.
July 3, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

«Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014»

3/7/2014 Τροποποίηση της 28530/06-06-2014 (ΦΕΚ 1622/Β’/2014)«Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014» απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ […]
July 3, 2014

Έναρξη προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας 2014

3/7/2014 Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι: Σήμερα έγινε η ηλεκτρονική κλήρωση για τη συμμετοχή στα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ 2014 και αναδείχθηκαν οι […]
Prev page

Next page