Νέα

7/8/2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1975 Β/21-7-2014 η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια” του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων

Σχετική μας υπηρεσία: Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων
Δράσεις

 

1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.
2. Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
3. Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

 

Στόχοι
• Διαφοροποίηση προς νέα Είδη και παραγωγή Ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας
• Εφαρμογή μεθόδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις ωφέλειες στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας
• Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση για την ανάπτυξη, τόσο του οικονομικού και κοινωνικού ιστού όσο και του περιβάλλοντος.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.1, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτώνσυλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις,καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και θα εξειδικεύονται στις προσκλήσεις κάθε δράσης.
Ειδικότερα για πράξεις που αφορούν σε παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια :

• οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις απολαμβάνουν προτεραιότητας έναντι τωνμεσαίων επιχειρήσεων,
• με μειωμένα ποσοστά χρηματοδότησης θα εντάσσονται επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ.
• επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων και ετήσιου κύκλου εργασιών, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης αφορά σε περιοχή που εμπίπτει στη κατηγορία «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

Υπαγόμενες Πράξεις
Ειδικότερα οι υπαγόμενες πράξεις αφορούν:

(i) Ίδρυση νέων και επέκταση υφιστάμενων μονάδων παραγωγής ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων ή μη (Δράση 1)
(ii) Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων με αύξηση της δυναμικότητας στην ίδια ή σε νέα έκταση (Δράση 2)
(iii) Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως με την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και εξοπλισμών, την αναπροσαρμογή των διαχειριστικών μεθόδων και πρωτοκόλλων παραγωγής, την αναβάθμιση της εταιρικής οργάνωσης με ανασχεδιασμό της οργανωτικής και διοικητικής τους δομής. (Δράση 2)
iv) Στη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης σε πλωτές εγκαταστάσειςσε νέες θέσεις (έξω από κλειστούς κόλπους, σε «ανοιχτή θάλασσα» υπό την έννοια που κάθε φορά ισχύει από τις ειδικές διατάξεις, κλπ), προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση των όρων παραγωγής, η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και να αποφευχθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις με άλλες παρακείμενες δραστηριότητες. (Δράση 2)
(v) Στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών των ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεωνεσωτερικών υδάτων (λιμνοθάλασσες), όπου χρησιμοποιούνται παραδοσιακές μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας. (Δράση 2)
(vi) Στη στήριξη για την αγορά εξοπλισμού για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από αγρίους θηρευτές. (Δράση 2)
(vii) Στη στήριξη της απευθείας πώληση από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί τμήμα της επιχείρησης. (Δράση 2)
(viii) στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, ή /και στη χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ή /και στη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εξοπλισμών για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της παραγωγής και των περιβαλλοντικών παραμέτρων. (Δράση 2)
(ix) Στην εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, κοινωνικής μέριμνας κλπ (ISO, HΑCCP, EMAS, OHSAS, CSR, κλπ). (Δράση 2)
(x) Στην ίδρυση νέων σταθμών, εκσυγχρονισμό με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής ή επέκταση υφιστάμενων μονάδων παραγωγής γόνουΕιδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη.

 

Ποσοστό ενίσχυσης

  Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης Περιφέρειες Εκτός Στόχου Σύγκλισης Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά
Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις  

60%

 

40%

 

60%

Μεσαίες Επιχειρήσεις  

50%

 

35%

 

55%

Επιχειρήσεις που απασχολούν από 250 έως 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών από 50 έως 250 εκ. €  

 

 

 

30%

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

50%

Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου ισολογισμού      

 

 

 

 

 

45%

 

Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5%του προϋπολογισμού της Πράξης. Επιπλέον οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1/8/2012 και μέχρι την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη Ιδία Συμμετοχή εφόσον διαπιστώνεται η εξόφληση τους και για την ίδια παραγωγική μονάδα δεν έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 432/2012 πρόσκλησης του Μέτρου 2.1 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013 επενδυτικό σχέδιο με το ίδιο αντικείμενο – στόχο επένδυσης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

• Αγορά Οικοπέδου
• Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου
• Κατασκευή Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Κτιριακών Εγκαταστάσεων
• Αγορά καινούριων σύγχρονων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού
• Αγορά εξοπλισμού για το Λιανικό Εμπόριο εντός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας
• Αγορά Μέσων Μεταφοράς
• Εγκατάσταση & Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
• Αμοιβές Συμβούλων
• Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη δια βίου μάθηση
Ειδικότερα προβλέπεται:

• Aγορά οικοπέδου, ανάλογη για την ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού ή χερσαίας μονάδας πάχυνσης, μέχρι 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης κατά την ένταξη, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων).

• Δαπάνες για τη καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών-εγκαταστάσεων, είναι επιλέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της πράξης.
• Αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα, επι των οποίων έχουν οικοδομηθεί, είναι επιλέξιμη, εφόσον η αγορά του ακινήτου συνδέεται άμεσα με τους στόχους της σχετικής πράξης.
• Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

• Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά

• Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

• Αγορά μέσων (οχημάτων και σκαφών υδατοκαλλιέργειας) για: την υγιεινή μεταφορά ζωντανών και νωπών ειδών με σκοπό την εκτροφή ή την εμπορία, τη μεταφορά αναγκαίων εφοδίων τόσο στις χερσαίες όσο και στις πλωτές εγκαταστάσεις εκτροφής, την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της μονάδας, επί παραδείγματι σε απομακρυσμένες περιοχές ή λόγω έλλειψης αλλού τρόπου πρόσβασης.

• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε ποσοστό έως 5% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την ένταξη της πράξης, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων).

• Μελέτη εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμογής συστήματος αυτοέλεγχου, καθώς και μελέτη σήμανσης και πιστοποίησης των προϊόντων.

• Εξοπλισμός για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από αγρίους θηρευτές.

• Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επιχείρησης.

• Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη δια βίου μάθηση, για ποσό που δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών κατά την ένταξη της Πράξης, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων).

• Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση της πράξης.

• Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την ένταξη της πράξης.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1η Αυγούστου 2012 και μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσηςδύνανται να θεωρηθούν επιλέξιμες, εφόσον αυτές έχουν εξοφληθεί και δεν έχει ενταχθεί επενδυτικό σχέδιο με το ίδιο αντικείμενο στην πρόσκληση 432/2012 για την ίδια παραγωγική μονάδα.

 

Προθεσμίες Υποβολής

Η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στα πλαίσια του προγράμματος θα διαρκέσει έως την επίτευξη των στόχων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013.

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

August 7, 2014
alieia

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια”

7/8/2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1975 Β/21-7-2014 η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια” του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 Αναλαμβάνουμε την […]
August 7, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Ν. Μηταράκης – «Διπλασιασμός των εγγυήσεων για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις»

7/8/2014 Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Εξωστρέφειας Υπό την προεδρία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότη Μηταράκη συνεδρίασε χθες Τρίτη 5 Αυγούστου η Συντονιστική Επιτροπή Εξωστρέφειας. […]
August 7, 2014
οαεδ, εσπα

Επιταγή εισόδου στην εργασία για 12.000 ανέργους

7/8/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: “Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας” Μήνυμα Υφυπουργού […]
August 7, 2014
εφαπαξ, logistika, εκδοση, συντάξεως

Απαλλαγή από ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 10.000 ευρώ

7/8/2014 Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα -χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας- έως 10.000 ευρώ […]
Prev page

Next page