Νέα

23/6/2014

Η συμβολή του τουριστικού τομέα μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για την

Ελλάδα. Αντιπροσωπεύει άλλωστε το 20% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα μπορεί,

αξιοποιώντας τους πόρους που διαθέτει, να αναβαθμίσει τη θέση της στη διεθνή

αγορά τουριστικών υπηρεσιών.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων

Σχετική μας υπηρεσία: Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Η προβολή με τον καλύτερο τρόπο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του

φυσικού μας περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση πάγιων

διαρθρωτικών αδυναμιών του τουριστικού κλάδου είναι ουσιώδους σημασίας. Γι’

αυτό άλλωστε έχει δημιουργηθεί αυτόνομο Υπουργείο Τουρισμού. Μεγάλης

σημασίας είναι επίσης η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Οι

επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου μπορούν με τις πρωτοβουλίες τους και τις

ιδέες τους να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της θέσεως της Ελλάδας στη διεθνή

τουριστική αγορά.

Κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο ο Τουρισμός μπορεί να συμβάλλει

καθοριστικά στην προσπάθεια για αναγέννηση της Ελληνικής Οικονομίας με

ισχυρές διατομεακές συνέργειες και συγκεκριμένες πολλαπλασιαστικές επιδόσεις σε

περιφερειακή κλίμακα, ιδιαίτερα στην απασχόληση. Η θέση της Ελλάδας στη

διεθνή αγορά τουριστικών υπηρεσιών έχει σημαντικά περιθώρια αναβάθμισης.

Βασικές στρατηγικές επιδιώξεις στην κατεύθυνση αυτή αποτελούν:

o Η αλλαγή του μοντέλου «ήλιος-θάλασσα» με παράλληλη χρονική διεύρυνση

της τουριστικής περιόδου και αύξηση του ποσοστού τουριστών υψηλού

εισοδήματος. Η ύπαρξη πιο εξειδικευμένου, πληροφορημένου και απαιτητικού

κοινού, ενισχύει σημαντικά τις ευκαιρίες και προοπτικές που διανοίγονται για

την αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου, των περιβαλλοντικών πόρων και, εν

γένει, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

o Ο εμπλουτισμός του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος με ενίσχυση ειδικών

μορφών τουρισμού (Αθλητικός, Συνεδριακός, Τουρισμός υγείας – ευεξίας,

τουρισμός κρουαζιέρας, city breaks). Στο πλαίσιο αυτό η ανάδειξη της

στρατηγικής σχέσης με τον τομέα του Πολιτισμού και η αναβάθμιση και

τουριστική αξιοποίηση χώρων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

o Η διαμόρφωση φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος και η υποστήριξη

τουριστικών επενδύσεων μέσω:

_ χωροταξικής πολιτικής

_ απλοποίησης διαδικασιών και πλαισίου λειτουργίας (νομοθεσία,

φορολόγηση),

_ νέων τουριστικών προϊόντων (σύνθετα τουριστικά καταλύματα,

οργανωμένοι τουριστικοί υποδοχείς) και

_ στρατηγικής marketing.

o Η βελτίωση του υφιστάμενου τουριστικού δυναμικού μέσω παρεμβάσεων για

απόσυρση παλαιών και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών

καταλυμάτων.

o Η υλοποίηση στρατηγικής σημασίας έργων υποδομής με έμφαση στις υποδομές

αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών και τον τομέα της κρουαζιέρας καθώς

και στοχευμένων έργων υποδομής για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε

περιφερειακή και τοπική κλίμακα.

o Η εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό μέσω

στοχευμένων προγραμμάτων με τομεακή και χωρική εξειδίκευση.

o Η εκμετάλλευση συνεργειών τουριστικών επιχειρήσεων (clustering) και

δημιουργία τουριστικών δικτύων (networking).

Οι δράσεις στον τομέα του τουρισμού για τη νέα προγραμματική περίοδο θα

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

o Ενεργός συμμετοχή σε ολοκληρωμένες δράσεις τοπικής και αστικής ανάπτυξης

χρηματοδοτούμενες από περισσότερα από ένα ταμεία με κύρια χαρακτηριστικά

την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Θα περιλαμβάνουν ποικιλία

δράσεων σε επιμέρους τομείς (πχ ενίσχυση επιχειρηματικότητας επιμέρους

ομάδων πληθυσμού, υποδομές, δικτύωση, εξωστρέφεια, προστασία του

περιβάλλοντος, προώθηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και

προορισμών) που θα συνδέονται και με τις κατευθύνσεις του Ειδικού

Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.

o ράσεις αξιοποίησης ΤΠΕ και ιδιαίτερα η δημιουργία του Μητρώου Τουριστικών

Επιχειρήσεων με ψηφιοποίηση των διαδικασιών εξυπηρέτησης τουριστικών

επιχειρήσεων και επενδυτών.

o Καινοτόμα και στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυσης της

απασχόλησης που να ανταποκρίνονται στις όλο και υψηλότερες απαιτήσεις

υπηρεσιών φιλοξενίας, ιδιαίτερα στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

o Έργα υποδομής στρατηγικής σημασίας για τον τουρισμό, κυρίως όσον αφορά

στον θαλάσσιο τουρισμό και την κρουαζιέρα, όπως η υλοποίηση τερματικών

εγκαταστάσεων κρουαζιέρας και το δίκτυο τουριστικών λιμένων, η Συνεδριακή

υποδομή μεγάλων πόλεων και κυρίως της Αθήνας με την ταυτόχρονη ανάδειξη,

με τα έργα ανάπλασης, του Φαληρικού Όρμου ως βασικού τουριστικού

προορισμού.

o Ειδικό πρόγραμμα για την τουριστική εικόνα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

με παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ελκυστικότητας και ασφάλειας των

πόλεων και την καθιέρωσή τους ως τουριστικών προορισμών city break.

o Στοχευμένα έργα υποδομής που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα

τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα πχ τουριστικές

διαδρομές, ανάδειξη τοπικού τουριστικού αποθέματος (παλιές βιοτεχνίες,

μύλοι, καφενεία), αλιευτικά καταφύγια, υποδομές οικοτουριστικής ανάπτυξης

κτλ.

o Δράσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος όπως δράσεις

ενεργειακής διαχείρισης τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων, έργα

διαχείρισης αποβλήτων και υδάτινων πόρων σε τουριστικούς προορισμούς,

δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κατάρτισης εμπλεκομένων

στελεχών κ.α.

o Δράσεις συγκρότησης και λειτουργίας τουριστικών δικτύων (clustering) με

στόχο διασύνδεση υπηρεσιών, δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών

πακέτων κτλ

o Δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της διασυνοριακής συνεργασίας.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

June 23, 2014
επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

Ο Τουρισμός μέσα από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

23/6/2014 Η συμβολή του τουριστικού τομέα μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδα. Αντιπροσωπεύει άλλωστε το 20% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα μπορεί, αξιοποιώντας τους πόρους […]
June 20, 2014
επικυρωση,

Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής δραστηριότητας

20/6/2014 Σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 19.6.14 δίνεται παράταση στη προθεσμία για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του […]
June 20, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Αίτημα παράτασης εκπρόθεσμων διακοπών από την Ε.Φ.Ε.Ε.Η.

20/6/2014 ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ε.Φ.Ε.Ε.Η.) ΠΑΠΑ ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΒΑΛΑ 21 71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 /243286 – FAX: 2810/211.399 e-mail: [email protected] ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ […]
June 20, 2014
forologikh dilwsh

Επιστολή Π.Ο.Ο.Ε.Ε. Ελλάδας για παράταση δηλώσεων

20/6/2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Γαμβέττα 4 ,Αθήνα , Τ.Κ.: 106 78 Τηλ.: 210-3826627 , Fax : 210-3845723 E-mail: [email protected] Αρ.πρωτοκόλλου Γραφείου Υπουργού: 0005145/18-06-2014 […]
Prev page

Next page