Νέα

17/12/2013

Από «κόσκινο» θα περάσουν οι αρμόδιοι προϊστάμενοι Διοικητικού – Προσωπικού τα πιστοποιητικά όλων των δημοσίων υπαλλήλων, μετά από εντολή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως τονίζεται, σε περίπτωση που υπάρχουν ανακριβή στοιχεία θα πρέπει να ανακληθεί ο διορισμός τού εν λόγω υπαλλήλου.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες του Πολίτη

Η εγκύκλιος που του Κ.Μητσοτάκη προβλέπει αναλυτικά:

Καλούνται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Διοικητικού/Προσωπικού:

1. Να προβούν σε εμπεριστατωμένο έλεγχο των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και σε διασταύρωση των δικαιολογητικών/τυπικών προσόντων διορισμού, μετάταξης ή μετατροπής της εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου, σε συνεργασία με τις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδούσες αρχές.

2. Σε περίπτωση που οι καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδούσες αρχές βεβαιώσουν με επαρκώς αιτιολογημένο έγγραφό τους τη μη έκδοση ή την ανακρίβεια των στοιχείων που τους αποστέλλονται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού (π.χ. ως προς τον τίτλο σπουδών, βαθμό πτυχίου, επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις κλπ) ή σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι τα απαιτούμενα από την οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, τότε οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να προβούν σε προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Συντάγματος, τις γενικές αρχές του δικαίου, ιδίως της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη (βλ. Σ.τ.Ε. 2195/1982), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

3. Εφόσον, μετά την ακρόαση του ενδιαφερομένου, δεν προκύψουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία που να αναιρούν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του Υπαλληλικού Κώδικα (δόλια πρόκληση ή υποβοήθηση της παρανομίας), η Διοίκηση πρέπει να προβαίνει άμεσα σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την κίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκλησης του διορισμού. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η διοικητική πράξη της ανάκλησης του διορισμού/πρόσληψης θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη ειδικώς, πλήρως και επαρκώς, με αναφορά στα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία, η ύπαρξη ή η έλλειψη των οποίων στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε συνάρτηση με το ισχύον κατά την έκδοση της ανακαλούμενης πράξης νομικό καθεστώς, θεμελιώνει τη διαπιστούμενη παρανομία και κατ’ ακολουθία, τη συνδρομή νόμιμου λόγου ανάκλησης. (βλ. Σ.τ.Ε. 2216/1992, 3567/1989, ΑΠ 110/2013, Γνωμοδότηση του ΝΣΚ 349/2011, από όπου προκύπτει ότι για τη θεμελίωση της αντικειμενικής υποστάσεως της δόλιας πρόκλησης ή υποβοήθησης της παρανομίας απαιτείται ενδεικτικά: 1) δήλωση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, ή άρνηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, τα οποία δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, (όχι δε μόνο γεγονότων που αφορούν προσωπικά στοιχεία του δηλούντος) και 2) η ψευδής αυτή δήλωση να απευθύνεται, δηλαδή να υποβάλλεται, σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου τομέα, για δε την υποκειμενική θεμελίωσή της, γνώση με την έννοια της βεβαιότητας των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση της δόλιας πρόκλησης ή υποβοήθησης της παρανομίας.

4. Επίσης, σε περίπτωση που από την διαδικασία προκύψει παρεμπιπτόντως ευθύνη ή συνέργεια συλλογικών οργάνων, επιτροπών, του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου ή άλλων, η Διοίκηση οφείλει να ενεργήσει αρμοδίως κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ελεγχθούν και σε περίπτωση που αποτέλεσαν τυπικά προσόντα μετάταξης, δεδομένου ότι κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ [ΣΕ 1886/1966, 1396/1965, 1106/1962], η μετάταξη είναι οιονεί διορισμός, καθώς αναλύεται τυπικώς σε ταυτόχρονη απόλυση από μια θέση και διορισμό σε άλλη.

Οι καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και οι εκδούσες αρχές, προς τις οποίες αποστέλλονται προς διακρίβωση στοιχεία, παρακαλούνται για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους φορείς που εποπτεύουν.

Η Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, θα ελέγχει την εφαρμογή της εγκυκλίου.

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

December 17, 2013
elegxos etairia

Από «κόσκινο» τα πτυχία όλων των δημοσίων υπαλλήλων

17/12/2013 Από «κόσκινο» θα περάσουν οι αρμόδιοι προϊστάμενοι Διοικητικού – Προσωπικού τα πιστοποιητικά όλων των δημοσίων υπαλλήλων, μετά από εντολή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής […]
December 17, 2013
λογιστές, αθηνών, φοτοτεχνικοί, επιδοτήσεις

Υπ. Οικ.: Θα συμψηφίζονται οφειλές ιδιωτών και δημοσίου

17/12/2013 Μάλιστα, προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση ότι οι πληρωμές του δημοσίου προς τους ιδιώτες θα παγώνουν στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποβληθεί φορολογική […]
December 17, 2013
υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Νέα μεγάλη επιτυχία της ILF Consulting στα πλαίσια χειρισμού υπόθεσης υπερχρεωμένου δανειολήπτη

17/12/2013 Η ομάδα της ILF consulting, επέτυχε να μειώσει τη συνολική μηνιαία δόση, ύψους 1200 ευρώ, που κατέβαλλε πελάτης μας σε συνολικά τρία πιστωτικά ιδρύματα για […]
December 16, 2013
φωτοβολταικα epidotisi espa

Απαλλαγή από τον φόρο των κερδών από Οικιακά φωτοβολταικά (10kw)

16/12/2013 Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή σχετικά με το ΕΝ.Φ.Ι.Α., εκτός των άλλων τροποποιήσεων προστίθεται και νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 29 του νόμου […]
Prev page

Next page