Νέα

19/6/2014

Αριθμ. 2/38310/0025/14 (ΦΕΚ 1262 Β/16-05-2014) : Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Ρύθμιση Οφειλών – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2322/1995 περί «Παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105/09.07.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρ­μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3816/2010 περί «Αποπληρωμής ενήμερων οφειλών επιχειρήσεων και επαγ­γελματιών πυρόπληκτων νομών» (ΦΕΚ 6 Α΄/26-1-2010).

4.  Την υπ’ αριθ. 2/19605/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

5.  Την υπ’ αριθ. 2/18872/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

6.  Την υπ’ αριθ. 2/23894/0025/28.06.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1058/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

7.  Την υπ’ αριθ. 2/56146/0025/29.09.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1541/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

8.   Την υπ’ αριθ. 2/56179/0025/07.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1697/2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι­κονομικών, όπως ισχύει.

9.   Την υπ’ αριθ. 2/75172/0025/26.01.2007 (ΦΕΚ Β΄ 131/2007) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

10.  Την υπ’ αριθ. 2/18875/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

11.  Την υπ’ αριθ. 2/27281/0025/08.08.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1303/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

12. Την υπ’ αριθ. 2/20087/0025/30.06.2010 (ΦΕΚ 974/2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

13.  Την υπ’ αριθ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2375/2007) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

14.  Την υπ’ αριθ. 2/35562/0025/24.08.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1899/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο­νομικών.

15.   Την υπ’ αριθ. 2/73490/0025/14.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3116/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο­νομικών, όπως ισχύει.

16.  Την υπ’ αριθ. 2/14709/0025/14.04.2009 (ΦΕΚ Β΄ 747/2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι­κονομικών, όπως ισχύει.

17.  Την υπ’ αριθ. 2/54310/0025/13.09.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858/2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι­κονομικών, όπως ισχύει.

18.   Την υπ’ αριθ. 2/5636/0025/13.07.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1400/2009) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

19.  Την υπ’ αριθ. 2/52815/0025/04.08.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1559/2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι­κονομικών, όπως ισχύει.

20.  Την υπ’ αριθ. 2/65089/0025/2.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2155/2009) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

21.  Την υπ’ αριθ. 2/39254/0025/12.09.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2217/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο­νομικών.

22.  Την υπ’ αριθ. 2/20592/0025/06.07.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1596/2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

23.  Την υπ’ αριθ. οικ. 22213/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

24.  Την υπ’ αριθ. οικ. 2/4242/0025/01.03.2006 (ΦΕΚ Β΄ 300/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

25.  Την υπ’ αριθ. οικ. 2/64312/0025/12.09.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2029/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο­νομικών.

26.  Την ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα και στους δανειολήπτες εγγυημένων από το Ελληνικό Δη­μόσιο δανείων να αιτηθούν την αναστολή καταβολής δόσεων επί ίσοις όροις και κατ’ αναλογία με τα εφαρμοζόμενα στα μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη, χωρίς να επέρχεται αύξηση της εγγυητι­κής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου και επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των εγγυημένων από το Ελ­ληνικό Δημόσιο δανείων.

27.  Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 9/13.5.2014), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την αναστολή καταβολής δόσεων των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες, των οποίων τα δάνεια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των με αριθ. 2/19605/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006), 2/18872/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006), 2/23894/0025/28.06.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1058/2006), 2/27281/0025/08.08.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1303/2006), 2/56146/0025/29.09.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1541/2006), 2/56179/0025/07.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1697/2006), 2/75172/0025/ 26.01.2007 (ΦΕΚ Β΄ 131/2007), 2/18875/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006), 2/20087/0025/ 30.06.2010 (ΦΕΚ 974/2010), 2/3203/0025/28.03.2011 (ΦΕΚ Β΄ 820/2011), 2/35562/0025/24.08.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1899/2011), 2/73490/0025/14.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3116 /2011), 2/14709/0025/14.04.2009 (ΦΕΚ Β΄ 747/2009) υπουργικών αποφάσεων, στο μέρος (1) της με αριθ. 2/54310/0025/13.09.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858/2007) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στα μέρη (Α) και (Γ) της με αριθ. 2/5636/0025/13.07.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1400/2009) από­φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και στο μέρος Α) της με αριθ. 2/64312/0025/12.09.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2029/2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ­γού Οικονομικών ή και στις σχετικές τροποποιήσεις αυτών, όπως αιτηθούν την αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 31.12.2014. Τα χρεολύσια των δόσεων των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, κατά τα ανω­τέρω, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου. Συγκεκριμένα, το χρεολύσιο της δόσης 31.12.2013 προσαυξάνει και απο­πληρώνεται με τη δόση της 30.06.2015, το χρεολύσιο της δόσης 30.06.2014 προσαυξάνει και αποπληρώνεται με τη δόση της 31.12.2015 και το χρεολύσιο της δόσης 31.12.2014 προσαυξάνει και αποπληρώνεται με τη δόση της 30.06.2016. Όσον αφορά στην κατάπτωση της εγγύ­ησης του Ε.Δ., έκαστη εκ των ανωτέρω δόσεων, όπως αυτή προσαυξάνεται με το αντίστοιχο χρεολύσιο της δόσης που αναστέλλεται, λογίζεται ως μία δόση.

Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προ­κύψουν λόγω της ως άνω αναστολής βαρύνουν εξολο­κλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ε.Δ.

Β. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες, των οποίων τα δάνεια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της με αριθ. 2/49741/0025/29.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3042/2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αιτηθούν την αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 31.12.2014. Το χρεολύσιο της δόσης 31.12.2013 προσαυξάνει και αποπληρώνεται με τη δόση της 30.06.2015, ενώ τα χρεολύσια των δόσεων 30.06.2014 και 31.12.2014 προσαυξάνουν και αποπληρώνονται με τη δόση της 31.12.2015, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου. Όσον αφορά στην κατάπτωση της εγγύησης του Ε.Δ., η δόση της 30.06.2015, όπως αυτή προσαυξάνεται με το αντίστοιχο χρεολύσιο της δόσης που αναστέλλεται, λογίζεται ως μία δόση.

Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προ­κύψουν λόγω της ως άνω αναστολής βαρύνουν εξολο­κλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ε.Δ.

Γ. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, των οποίων τα δάνεια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των με αριθ. 2/90986/0025/29.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3042/2011), 2/39254/0025/12.09.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2217/2011), 2/20592/0025/06.07.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1596/2011) υπουργικές αποφάσεις και στην παράγραφο ιι) του μέρους (Α) της με αριθ. 2/22475/0025/25.04.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1346/2012) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως αιτηθούν την αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφει­λόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 30.06.2014. Τα χρεολύσια των δόσεων των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, κατά τα ανωτέρω, προσαυξά­νουν και αποπληρώνονται μαζί με την τελευταία δόση του δανείου, ήτοι την 31.12.2014, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου.

Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προ­κύψουν λόγω της ως άνω αναστολής βαρύνουν εξολο­κλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ε.Δ.

Δ. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, των οποίων τα δάνεια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των με αριθ. 2/22213/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006) και 2/4242/0025/01.03.2006 (ΦΕΚ Β΄ 300/2006) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομι­κών, στο μέρος (Β) της με αριθ. 2/5636/0025/13.07.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1400/2009) απόφασης του Υφυπουργού Οικο­νομίας και Οικονομικών και στο μέρος Β) της με αριθ. 2/64312/0025/12.09.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2029/2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αιτηθούν την υπαγωγή των εγγυημένων οφειλών τους στις ανωτέρω Α, Β ή Γ περιπτώσεις της παρούσας, ανάλογα: i) με την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου και ii) την τελευ­ταία τροποποιητική απόφαση που αυτές έχουν υπαχθεί.

Ε. Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρή­σεων και επαγγελματιών στις διατάξεις της παρούσας είναι:

1.  να έχουν, προηγουμένως, εξοφλήσει όλες τις τυ­χόν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, πριν την έναρξη της περιόδου αναστολής, καθώς και την τυχόν οφειλόμενη προμήθεια ασφαλείας,

2. να βρίσκονται σε λειτουργία (προσκόμιση του τε­λευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε3 και της τελευταίας υποβληθείσας περιοδικής δήλωσης Φ.Π. Α. ή του τελευ­ταίου υποβληθέντος εντύπου Ε1 για όσους δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε3),

3. να μην έχουν υπαχθεί, αλλά ούτε και να έχουν υπο­βάλλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Πτωχευτι­κού Κώδικα του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει (προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από το οικείο Πρωτοδικείο) και

4. η αναστολή να οδηγεί σε αύξηση της καθαρής πα­ρούσας αξίας του δανείου (με την έννοια ότι η καθαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά την αναστολή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την καθα­ρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών σε περίπτωση εκκαθάρισης).

Επισημαίνεται ότι απαραίτητος όρος για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας είναι η αναστολή να πραγμα­τοποιείται επί ίσοις όροις τόσο για το εγγυημένο, όσο και για το μη εγγυημένο τμήμα των αναστελλόμενων δόσεων και κατ’ αναλογία με τα εφαρμοζόμενα για τα μη εγγυημέ­να από το Δημόσιο δάνεια. Σε κάθε περίπτωση και ιδίως ελλείψει μη εγγυημένου τμήματος, η υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης εκ μέρους του οικείου πιστωτικού ιδρύματος, κατ’ ελάχιστον των οικονομικών καταστάσεων και των καταστάσεων τα­μειακών ροών της αιτούσας επιχείρησης, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη, στην τραπεζική του πρακτική μέθοδο, αναφορικά με μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, η οποία έχει εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

ΣΤ. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαι­τούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυ­τών την 31.07.2014. Τα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων σύμ­φωνα με τα ανωτέρω.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ορίζεται η 30.11.2014.

Ζ. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλ­λουν μέχρι την 31.12.2014 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Δ.25-Τμήμα Δ, σε κεντρικό επίπεδο και σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση ένταξης των οφειλών τους στις διατάξεις της παρούσας, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Κωδικός Τράπεζας

2. Υποκατάστημα Τράπεζας

3. Αριθμός δανειακού λογαριασμού

4. Επώνυμο δανειολήπτη/Επωνυμία επιχείρησης

5. Όνομα δανειολήπτη

6. Α.Φ.Μ. δανειολήπτη

7. Δ.Ο.Υ. Κωδικός

8. Δ.Ο.Υ. Όνομα

9. Αρχική Υπουργική Απόφαση

10. Ημερομηνία αρχικής Υπουργικής Απόφασης

11. Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση

12. Ημερομηνία τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης

13. Αριθμός αρχικής σύμβασης

14. Ημερομηνία αρχικής σύμβασης

15. Αριθμός τελευταίας τροποποιητικής σύμβασης

16. Ημερομηνία τελευταίας τροποποιητικής σύμβασης

17. Είδος δανείου (χρεολυτικό, τοκοχρεολυτικό)

18. Αρχικό ποσό ρυθμιζόμενων οφειλών

19. Αρχικό ποσό εγκριθέντος δανείου

20. Ημερομηνία εκταμίευσης/ρύθμισης

21. Υπόλοιπο δανείου πριν την έναρξη της περιόδου αναστολής

22. Ποσό χρεολυσίου/χρεολυσίων που αναστέλλεται/ αναστέλλονται

23. Διάρκεια του δανείου

24. Ημερομηνία λήξης δανείου

25. Αιτιολόγηση υπαγωγής (σύμφωνα με την αξιολόγη­ση που αναφέρεται στην παράγραφο Ε της παρούσας).

Σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης, οι δανειολήπτες υποχρεούνται, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση σε αυτούς του γεγονότος της καταγγελίας, να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Ελληνικό Δημόσιο τυχόν ενστάσεις που μπορούν να προβάλλουν κατά της δανείστριας τράπεζας, προσκομίζοντας απαραιτήτως τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα δια­λαμβανόμενα στις ως άνω αναφερόμενες υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

June 19, 2014
λογιστές, αθηνών, φοτοτεχνικοί, επιδοτήσεις

Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

19/6/2014 Αριθμ. 2/38310/0025/14 (ΦΕΚ 1262 Β/16-05-2014) : Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Σχετικές μας […]
June 19, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του Επενδυτικού Νόµου 3908/2011, όπως αυτός ισχύει (ΕΜΠΑ)

19/6/2014 1. Στελέχωση Μητρώου Αξιολογητών – Σκοπός Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειµένου να προβεί στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που […]
June 19, 2014
ρύθμιση οφειλών

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Δημόσιο Λογιστικό

19/6/2014 Υπερψηφίστηκε επί της αρχής και επί των άρθρων στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, το νομοσχέδιο για τις Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό. […]
June 19, 2014
epidotisi espa

Υπενθύμιση υποβολής αιτήσεων – Προγράμματα Αγροτικής Εστίας

19/6/2014 Υπενθύμιση για την υποβολή αιτήσεων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ για τα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας του 2014 Ο ΟΓΑ με στόχο την ενίσχυση […]
Prev page

Next page