Νέα

28/11/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

Κατατέθηκε στη Βουλή νέο νομοσχέδιο  «Θεματικός τουρισμός – ειδικές μορφές τουρισμού – ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου, προβλέπονται μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Εισάγονται και τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με το θεματικό τουρισμό – τις ειδικές μορφές τουρισμού. Ειδικότερα:

1.    Καθορίζονται:
α. ο σκοπός προώθησης των διατάξεων που αφορούν το θεματικό τουρισμό – τις ειδικές μορφές τουρισμού, ήτοι η ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων αναψυχής και επιχειρηματικότητας, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών κ.λπ.,

β. οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται οι προτεινόμενες διατάξεις, ήτοι, η αρχή της ασφάλειας στον τουρισμό, η αρχή της ποιότητας και του υψηλού επιπέδου υποδομών και υπηρεσιών καθώς και η αρχή της συνεργασίας των οικονομικών δραστηριοτήτων, και

γ. η έννοια του όρου θεματικός τουρισμός.    (άρθρα 1-3)

2.    Ορίζεται και αναλύεται:

α. ο τουρισμός υπαίθρου, ο οποίος διακρίνεται σε πέντε (5) κατηγορίες, με βάση τις επιμέρους οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής (αγροτουρισμός, οινοτουρισμός, οικοτουρισμός – πράσινος τουρισμός, περιηγητικές διαδρομές – πεζοπορία, γεωτουρισμός και αλιευτικός τουρισμός). Επίσης ορίζονται οι επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου, των οποίων οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτές θέμα καθορίζεται με κ.υ.α.,

β. ο αθλητικός τουρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενεργητική αθλητική δραστηριότητα αναψυχής, ατομικά ή σε ομάδα, την προσωπική εξέλιξη ή βελτίωση της δεξιότητας και την εκμάθηση των κανόνων για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων αναψυχής ατομικά ή σε ομάδα, και διακρίνεται σε τουρισμό αθλητικών διοργανώσεων και τουρισμό αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας, κ.λπ.    (άρθρα 4-7)

3.    α. Υποχρεούνται, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικά τις σχετικές με τον τουρισμό αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας δραστηριότητες, να λάβουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας. Η διαδικασία χορήγησης του εν λόγω σήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, και

β. Θεσπίζεται Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού, το οποίο αποτελεί σήμα πιστοποίησης πενταετούς διάρκειας, που χορηγείται από την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού με διαδικασία και δικαιολογητικά που καθορίζονται με κ.υ.α. Επίσης, αναφέρονται οι περιπτώσεις ανάκλησής του.    (άρθρο 8)

4.    α. Προβλέπεται, η καταχώρηση των επιχειρήσεων στις οποίες χορηγείται Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε).

β. Τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού, Γενικό Μητρώο Σημάτων Αθλητικού Τουρισμού, στο οποίο θα καταχωρίζονται οι αποφάσεις χορήγησης σήματος Αθλητικού Τουρισμού, με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν. Η διαδικασία τήρησης του Γενικού Μητρώου Σημάτων Αθλητικού Τουρισμού, το οποίο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με υ.α.    (άρθρο 9)

5.    α. Καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης διοργανώσεων αθλητικού τουρισμού. Ειδικότερα, ορίζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού ως ο αρμόδιος φορέας για την αδειοδότηση των διοργανώσεων των δραστηριοτήτων αυτών και προβλέπεται η έκδοση κ.υ.α. για την κατάρτιση των κανονισμών ασφαλούς διοργάνωσής τους.

β. Για τη διοργάνωση των ανωτέρω δραστηριοτήτων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.3028/2002, εκ των οποίων προβλέπεται η καταβολή τέλους για την αδειοδότησή τους υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ).    (άρθρο 1θ)

6.    Περιγράφονται, οι λοιπές μορφές θεματικού τουρισμού όπως ο αεροπορικός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο τουρισμός γαστρονομίας, ο θρησκευτικός – προσκυνηματικός τουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός, ο εκπαιδευτικός τουρισμός και ο τουρισμός υγείας.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων:
Όσον αφορά τον τουρισμό γαστρονομίας, προβλέπεται η δυνατότητα λήψης του Σήματος Ελληνικής Κουζίνας από το Υπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις την υπ’ αριθμ. Τ. 4333/2001 υπουργικής απόφασης, από τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης και ενισχύουν την ποιότητα και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Όσον αφορά τον συνεδριακό τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα διοργάνωσης συνεδρίων όχι μόνον από τουριστικά γραφεία του ν.393/1976 αλλά και από φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και από σωματεία και ενώσεις προσώπων που οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους ή στους καταστατικούς σκοπούς τους να περιέχουν τον όρο «Συνεδριακές Υπηρεσίες» (Congress). Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να γνωστοποιούν τη δραστηριότητά τους με την καταχώρισή τους στο Μητρώο Συνεδρίων και Διοργανωτών Συνεδρίων το οποίο δημιουργείται στο ΜΗ.Τ.Ε που τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού.

Όσον αφορά τον τουρισμό υγείας,
επαναπροσδιορίζεται ο φορέας τήρησης του Μητρώου Ιατρικού Τουρισμού οριζόμενος εφεξής ο ΕΟΠΥΥ αντί του Υπουργείου Τουρισμού που ισχύει σήμερα, και
προβλέπεται ρητά ότι, εντός των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ) και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας (Κ.Θ.) υφίσταται υποχρεωτικά ιατρείο. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο εξοπλισμός, η σύνθεση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και οι όροι εργασίας τους, οι δικαιούχοι, το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος παραπομπής των ληπτών υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού, η σύνθεση και το έργο των επιτροπών ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Όσον αφορά τέλος, τον πολιτιστικό τουρισμό και τον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.3028/2002 σχετικά με τη διοργάνωσή τους, όπου μεταξύ άλλων, προβλέπεται η καταβολή τέλους υπέρ του ΤΑΠ.    (άρθρα 11-22)

7.    Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μπορεί να τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού επιλεγμένες δράσεις όπως διοργανώσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, διαγωνισμοί και φεστιβάλ, αν κρίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση των προαναφερόμενων ειδικών μορφών τουρισμού.    (άρθρο 23)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 393/1976, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων, στα εξής κατά βάση σημεία:

Προστίθενται στις εργασίες που δύνανται να φέρουν εις πέρας τα τουριστικά γραφεία η παροχή υπηρεσιών και διοργάνωση δραστηριοτήτων θεματικού τουριστικού χαρακτήρα καθώς και η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τουριστικού συνοδού, υπό την οριζόμενη επιφύλαξη.

Προβλέπεται ρητά ότι, τόσο τα φυσικά πρόσωπα υπήκοοι τρίτων χωρών, όσο και τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες, τα οποία δεν έχουν καταστήσει ειδικό πληρεξούσιο για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, δικαιούνται εφεξής, να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, μόνο εφ’ όσον συμβάλλονται για τον σκοπό αυτό με νομίμως λειτουργούν στην χώρα μας τουριστικό γραφείο.

Προβλέπεται η έκδοση νέας Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων (ΒΣΝΠ), σε αντικατάσταση της υφιστάμενης, σε περίπτωση μετατροπής συμβατικού (δηλ. με φυσική παρουσία) τουριστικού γραφείου σε γραφείο που παρέχει αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες του, και το αντίστροφο. Για την έκδοση αυτή απαιτείται, μεταξύ άλλων, η καταβολή παράβολου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εκ του οποίου ποσοστό 50% αποδίδεται στον Ε.Ο.Τ.

Αίρεται η απαίτηση διατήρησης υποκαταστημάτων στον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία για την παροχή εκ μέρους των τουριστικών γραφείων υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιού.

Θεσπίζεται κύρωση, [πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ], σε περίπτωση πώλησης και διάθεσης εισιτηρίων με τρόπο και σε χώρους διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους από τις κείμενες διατάξεις.    (άρθρα 24-27)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4093/2012, σχετικά με την εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης, αυτοκινήτων με οδηγό. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

α. επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με επιβατηγό αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με το τυπικά προκαθορισμένο πρόγραμμα του ταξιδιού και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Η παράβαση των ανωτέρω επισύρει πρόστιμο κυμαινόμενο από δύο χιλιάδες (2.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην τριετία, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα στην τριετία επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιμο και σε κάθε επόμενη υποτροπή μέσα στην τριετία ανακαλείται η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων της επιχείρησης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,

β. προβλέπονται αναλυτικά οι κυρώσεις (επιβολή μεταξύ άλλων χρηματικού προστίμου κυμαινόμενο από Ε000 – 15.000 ευρώ, κατά περίπτωση) σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων των περίπτ. 1 και 5 της υποπαρ.Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ανωτέρω νόμου, σχετικά με την εκτέλεση δραστηριότητας ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως, κ.λπ.    (άρθρα 28-29)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4276/2014, σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

α. υποχρεούνται, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των καταλυμάτων που υπάγονται στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/2016, να μεριμνήσουν για την καταχώρηση του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης εντός μηνός από την χορήγησή του στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (Ε000) ευρώ,

β. επανακαθορίζεται η διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων και έγκρισης διακριτικών τίτλων Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων- Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 της 8592/2017 κ.υ.α. (χρηματικό πρόστιμο, κ.λπ.), στην περίπτωση που το πιστοποιητικό κατάταξης καταλύματος σε κατηγορία αστέρων δεν τηρείται στο αρχείο της επιχείρησης,
υποχρεούνται οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, να καταχωρίζουν το διακριτικό τίτλο τους, και σε περίπτωση περισσότερων το σύνολο αυτών, στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση. Ο διακριτικός τίτλος των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων εγκρίνεται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση. Η επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα ημέρες από την έγκριση του διακριτικού τίτλου να ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Προβλέπεται τέλος η επιβολή προστίμου ύψους χιλίων (1.000) ευρώ σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων,
η κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού τηρεί μητρώο διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων,

γ. αναπροσαρμόζονται, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας. Ειδικότερα:
διευρύνεται το πεδίο επιβολής του διοικητικού μέτρου της σφράγισης επιβαλλόμενο εφεξής και σε περιπτώσεις τουριστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν χωρίς τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.), ή χωρίς να έχουν υποβάλλει γνωστοποίηση έναρξης, (σήμερα περιορίζεται σε τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας),
μειώνεται από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ που είναι σήμερα, σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των πενήντα (50) κ.εκ. χωρίς οδηγό, Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ναυλομεσιτικά γραφεία που λειτουργούν χωρίς Ε.Σ.Λ. Η κύρωση αυτή επιβάλλεται εφεξής και στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς Β.Σ.Ν.Π. Αν η επιχείρηση, σε συμμόρφωση με την παράβαση που έχει διαπιστωθεί, εκδώσει το Ε.Σ.Λ. ή τη Β.Σ.Ν.Π., αίρεται το διοικητικό μέτρο της σφράγισης. Αν όμως καταληφθεί μέσα στο ίδιο έτος
διαπίστωσης της παράβασης να λειτουργεί εκ νέου χωρίς Ε.Σ.Λ. ή Β.Σ.Ν.Π., επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο και σφράγιση και σε περίπτωση νέας υποτροπής επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιμο και σφράγιση,
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ σε τουριστικό κατάλυμα που διαφημίζει ότι ανήκει σε διαφορετική μορφή καταλύματος ή διαφορετική κατηγορία αστέρων ή κλειδιών από την αναγραφόμενη στο πιστοποιητικό κατάταξης που τους έχει χορηγηθεί ή στο Ε.Σ.Λ. ή στην αίτηση γνωστοποίησης έναρξης.    (άρθρα 30-33)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 2160/1993, σχετικά με τη λειτουργία, χωροθέτηση, κ.λπ., τουριστικών λιμένων. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

Εκτελείται με ευθύνη και δαπάνες του φορέα διαχείρισής του, ο καθαρισμός θαλάσσιου πυθμένα – αποκατάσταση των ωφέλιμων βαθών εντός θαλάσσιας ζώνης τουριστικού λιμένα και δεν λογίζεται ως μετατροπή, συμπλήρωση ή επέκταση του τουριστικού λιμένα.

Η παρακολούθηση της λειτουργίας των τουριστικών λιμένων πραγματοποιείται μέσω του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή ετήσιας έκθεσης, πλην των οριζόμενων περιπτώσεων. Προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι οι κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής της ετήσιας έκθεσης, καθορίζονται με υπουργική απόφαση. Επίσης, ορίζεται ότι η χρήση και η εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων που έχουν χωροθετηθεί ή δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Δημοσίου ή του EOT μπορεί να παραχωρείται ύστερα από σύμβαση παραχώρησης στην οποία καθορίζεται και το αντάλλαγμα, σε Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή σε εταιρεία στην οποία μετέχει ο Ο.Τ.Α., ο οποίος και αναλαμβάνει τη δέσμευση εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα έργων, είτε ο ίδιος είτε η εταιρεία, χωρίς να είναι κύριος ή επικαρπωτής παράκτιου ακινήτου στη χερσαία ζώνη.

Επιτρέπεται, με υ.α., η νομιμοποίηση των υφιστάμενων καθ’ υπέρβαση ή χωρίς άδεια κατασκευασθέντων έργων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, σε χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και αξιοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, την ΕΤΑΔ ή το ΤΑΙΠΕΔ. Καθορίζονται μεταξύ άλλων με υ.α., οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας για τη λειτουργία τουριστικών λιμένων.
Στις περιπτώσεις που η σύμβαση παραχώρησης απαιτείται να καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα καθώς και όποια δαπάνη απαιτείται έως την ολοκλήρωση της μεταγραφής θα βαρύνουν τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα.
Σε περιπτώσεις που γίνεται ανάκληση της απόφασης χωροθέτησης, η κατά τόπον αρμόδια κτηματική υπηρεσία λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν.2971/2001, στα
οποία περιλαμβάνονται και διοικητικά πρόστιμα, που αφορούν σε καταπατήσεις ή εκτέλεση έργων άνευ άδειας ή καθ’ υπέρβαση αυτής, στις οριοθετημένες κοινόχρηστες ζώνες αιγιαλού και παραλίας των τουριστικών λιμένων.
Υποχρεούνται να καταβάλλουν αντάλλαγμα, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, οι ξενοδοχειακές μονάδες, στις οποίες έχει παραχωρηθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού η χρήση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση των τουριστικών λιμένων οι οποίες εξαιρούνταν της υποχρέωσης καταβολής ανταλλάγματος για διάστημα είκοσι (20) ετών. Για το ύψος του ανταλλάγματος και για τον τρόπο καθορισμού του, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τους τουριστικούς λιμένες του ν 2160/1993.    (άρθρα 34-38)

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Τουρισμού (π.δ. 127/2017). Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:
-επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες διαφόρων τμημάτων του Υπουργείου,
-συστήνεται τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Εκτέλεσης ΠΔΕ στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου,
-ιδρύεται Γραφείο Υποστήριξης Αερολιμένα Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ», το οποίο προστίθεται στη διάρθρωση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης,
-συνιστώνται δυο (2) θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Περιβάλλοντος με αντίστοιχη μείωση δυο (2) θέσεων όμοιας κατηγορίας ειδικότητας Πληροφορικής, στο Υπουργείου Τουρισμού. (άρθρα 39-46)

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
Ρυθμίζονται διάφορα θέματα αναφορικά με την τουριστική εκπαίδευση. Ειδικότερα:
-ορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατέχουν τα άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, προκειμένου να τους χορηγηθεί ειδική, κατ’ εξαίρεση, άδεια ξενάγησης,
-καθορίζονται με κ.υ.α. αντί με προεδρικό διάταγμα που ισχύει σήμερα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Σ.Τ.Ε.,
-τοποθετούνται με υ.α., στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με αριθμό καταρτιζομένων μεγαλύτερο των εκατόν ογδόντα (180), και υποδιευθυντές με τριετή θητεία, εκπαιδευτικοί κατηγορίας ΠΕ και, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού -κατηγορίας ΠΕ, οι οποίοι συνεπικουρούν τους διευθυντές στην άσκηση των καθηκόντων τους.    (άρθρα 47-51)

ΜΕΡΟΣ ΟΓΑΟΟ
Τροποποιείται – συμπληρώνεται ο Οργανισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ. π.δ. 72/2018 και π.δ.343/2001) στα εξής κατά βάση σημεία:

α. Παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. να ορίζει ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. να τον συνοδεύουν κατά την εκπροσώπηση του Οργανισμού στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, ή και να εκπροσωπούν τα ίδια τον Ε.Ο.Τ.

β. Προστίθεται στο Τμήμα Αποδόσεων Υπολόγων, Πληρωμών και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. η αρμοδιότητα της παρακολούθησης, του ελέγχου και της καταγραφής των εκμισθωμένων, μισθωμένων και παραχωρημένων κτιρίων του Ε.Ο.Τ., της εκμετάλλευσης, της αξιοποίησης, της εκμίσθωσης, της μίσθωσης και της παραχώρησης ακινήτων, καθώς και της σύναψης, της ανανέωσης και της τροποποίησης των σχετικών συμβάσεων.

γ. Συνιστάται μία (1) οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού με αντίστοιχη μείωση κατά μία (1) των υφιστάμενων οργανικών θέσεων ειδικότητας ΠΕ Δημοσιογράφων.

δ. Συνιστάται Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ισπανίας, με έδρα τη Μαδρίτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Νότια Αμερική.

ε. Η Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ηπείρου και Ιονίων Νήσων διαιρείται σε δύο νέες Υπηρεσίες, την Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα (υφίσταται και σήμερα) και την Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα.

στ. Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία επιλογής προσωπικού των Υπηρεσιών Εξωτερικού Ε.Ο.Τ.

ζ. Επιτρέπεται έως έξι (6) επιπλέον έτη, αντί έως επιπλέον τριών (3) που προβλέπεται σήμερα, η παράταση της μετάθεσης ή απόσπασης υπαλλήλων σε Υπηρεσίες Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ.

η. Επανακαθορίζονται τα δικαιώματα και υποχρεώσεις υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. και του Υπουργείου Τουρισμού που μετατίθενται ή αποσπώνται σε Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.    (άρθρα 52-59)

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
Ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού. Ειδικότερα:

α. Αποσαφηνίζεται ότι οι οριζόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται προδιαγραφές συγκεκριμένων εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού και Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων) ισχύουν, από την έναρξη ισχύος του υπο ψήφιση νομοσχεδίου και εφεξής, για την υπαγωγή στο καθεστώς κινήτρων της εκάστοτε αναπτυξιακής νομοθεσίας καθώς και για την ανέγερση των εγκαταστάσεων αυτών χωρίς υπαγωγή σε καθεστώς κινήτρων αναπτυξιακής νομοθεσίας κ.λπ.

β. Επανακαθορίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels).

γ. Για τις συντελεσμένες απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν υπέρ και με δαπάνες του Ε.Ο.Τ., αρμόδιος για τον καθορισμό της επιστραφείσας αποζημίωσης ορίζεται ο Ε.Ο.Τ., ο οποίος είχε καταβάλει και τα ποσά των αποζημιώσεων για τη συντέλεσή τους.

δ. Προβλέπεται, κατόπιν απόφασης, που εκδίδεται είτε από το οικείο δημοτικό συμβούλιο είτε από το οικείο περιφερειακό συμβούλιο, η δυνατότητα χορήγησης άδειας για τη δημιουργία εσοχής στο πεζοδρόμιο, διαφορετικά για την ειδική διαγράμμιση και σηματοδότηση τμήματος του δρόμου, εντός του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους και συγκεκριμένα στο δρόμο που βρίσκεται έμπροσθεν της εισόδου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία από το νόμιμο εκπρόσωπο του καταλύματος αυτού για την προσωρινή στάθμευση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πελατών του ξενοδοχειακού καταλύματος.
Με την προαναφερθείσα απόφαση μπορεί να προσδιοριστεί ετήσιο τέλος που καταβάλλει το ξενοδοχειακό κατάλυμα στο δημοτικό ταμείο υπέρ του δήμου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατό (100) ευρώ ανά παραχωρούμενο μέτρο.

ε. Επανακαθορίζεται – συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.). Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης σε ζώνη πεντακοσίων (500) μέτρων, καθώς και δραστηριοτήτων με μη συμβατές προς τη λειτουργία των Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις σε ζώνη επτακοσίων (700) μέτρων περιμετρικά των ορίων υφιστάμενων ή δη μιουργούμενων Π.Ο.Τ.Α.

στ. Ορίζεται εφεξής, σε εβδομήντα (70) τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, από εκατό (100) τ.μ. που προβλέπεται σήμερα, το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.

ζ. Αποσαφηνίζεται το θεσμικό πλαίσιο του ν.3986/2011 σχετικά με τη δημιουργία ή τη χρήση υφιστάμενης τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης σε φορείς διαχείρισης για την αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων ως περιοχών τουρισμού-αναψυχής ή ως περιοχών παραθεριστικού-τουριστικού χωριού.
(άρθρα 60-74)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
Τίθενται μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των καταλυμάτων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/2016 υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την καταχώριση του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης στο ΜΗ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού εντός μηνός από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.    (άρθρα 75-77)

 

 

 

 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

November 28, 2018

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή για τον θεματικό τουρισμό και τις ειδικές μορφές τουρισμού. 28/11/2018

28/11/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 28, 2018

28/11/2018 Κοινοποίηση Νέων από την ILF CONSULTING team

28/11/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 27, 2018

Επιδότηση 55% για Δημιουργία Cluster Επιχειρήσεων στην Κεντρική Μακεδονία

27/11/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
November 27, 2018

Time for business Coffee / Φορολογική Συμβουλευτική και Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης της επιχείρησής σας. 27/11/2018

27/11/2018 Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές > Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας […]
Prev page

Next page