Νέα

Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, Leader του νομού ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το αναπτυξιακό όραμα της περιοχής εξυπηρετείται από τους παρακάτω Στρατηγικούς Στόχους
μέσω των οποίων αξιοποιούνται οι ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα αλλά και αντιμετωπίζονται
οι απειλές και οι αδυναμίες της περιοχής παρέμβασης:

1. Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και ενίσχυση
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.
2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω προσέλκυσης επενδύσεων στην περιοχή
παρέμβασης.
3. Ενίσχυση της συμπληρωματικότητας και της συνεργίας των διαφορετικών τομέων της
τοπικής οικονομίας.

4. Ενίσχυση (ανάπτυξη) ενδογενούς δυναμικού της περιοχής.
5. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αύξηση των ευκαιριών πολυαπασχόλησης.
6. Προώθηση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες, τους νέους και τις ειδικές ομάδες του
πληθυσμού.
7. Αξιοποίηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής.
8. Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της ζωής του τοπικού πληθυσμού.
9. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση των πόρων της περιοχής.
10. Μεταβίβαση τεχνογνωσίας μέσω ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών προς τους
φορείς και τους κατοίκους της περιοχής.

Πέντε  γενικοί στόχοι  είναι οι εξής:

1. Η διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
και της ανταγωνιστικότητας του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της τοπικής
οικονομίας
2. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης.
3. Η προστασία-ανάδειξη-αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού
αποθέματος.
4. Η ενθάρρυνση φορέων για συλλογικές δράσεις και συνεργασίες σε τοπικό, διατοπικό και
διεθνικό επίπεδο.
5. Η ενδυνάμωση του αναπτυξιακού δυναμικού και της ομάδας τοπικής δράσης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων του τοπικού προγράμματος είναι
η 20η Ιανουαρίου 2015.

Το τοπικό πρόγραμμα  περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

1)Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
2)Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
3) Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
4)Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
5)Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
6) Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
7)Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
8)Διατοπική συνεργασία

9)Διακρατική συνεργασία

10)Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

Για το Δήμο Χανίων είναι οι εξής δημοτικές κοινότητες

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ- ΧΩΡΔΑΚΙΟΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΜΟΥΖΟΥΡΑ
ΘΕΡΙΣΟΥ- ΑΓΙΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΩΝ – ΔΡΑΚΟΝΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΩΝ – ΚΑΜΠΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΩΝ -ΠΑΠΠΑΔΙΑΝΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΩΝ -ΠΛΑΤΥΒΟΛΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΩΝ -ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΩΝ -ΜΑΛΑΞΗΣ

Για το δήμο Ρεθύμνου είναι οι εξής δημοτικές κοινότητες

ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΑΔΕΛΕ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΕΡΦΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΠΗΓΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΠΡΙΝΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΥ
ΛΑΠΑΙΩΝ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΛΑΠΑΙΩΝ- ΒΙΛΑΝΔΡΕΔΟΥ
ΛΑΠΑΙΩΝ- ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΛΑΠΑΙΩΝ- ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΥ
ΛΑΠΑΙΩΝ- ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ- ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΓΕΡΑΝΙΟΥ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ -ΖΟΥΡΙΔΙΟΥ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΚΑΤΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΜΑΛΑΚΙΩΝ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΜΟΥΝΤΡΟΥ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΓΩΝΙΑΣ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΚΑΛΟΝΥΚΤΟΥ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΠΡΙΝΕ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙΑΝΩΝ ΜΕΤΟΧΙΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΚΑΡΕΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΚΟΥΜΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΜΑΡΟΥΛΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΟΡΟΥΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΠΡΑΣΙΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΣΕΛΛΙΟΥ
ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΑΡΜΕΝΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ

Για το δήμο Αγίου Βασιλείου είναι οι εξής δημοτικές κοινότητες

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΣΩΜΑΤΟΥ

ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ
ΣΕΛΛΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ
ΚΟΞΑΡΕΣ
ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ
ΜΑΡΙΟΥ
ΜΥΡΘΙΟΥ

Για το δήμο Αποκορώνου είναι οι εξής δημοτικές 

ΑΡΜΕΝΩΝ- ΚΑΡΩΝ
ΑΡΜΕΝΩΝ- ΡΑΜΝΗΣ
ΑΡΜΕΝΩΝ- ΜΑΧΑΙΡΩΝ
ΣΤΥΛΟΥ-ΑΡΜΕΝΩΝ
ΑΡΜΕΝΩΝ- ΚΑΛΥΒΩΝ
ΑΡΜΕΝΩΝ- ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ- ΑΡΜΕΝΩΝ
ΒΑΜΟΥ-ΒΑΜΟΥ
ΒΑΜΟΥ- ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΑΜΟΥ- ΚΑΪΝΑΣ
ΒΑΜΟΥ- ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΒΑΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑ
ΒΑΜΟΥ- ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΒΑΜΟΥ -ΞΗΡΟΣΤΕΡΝΙΟΥ
ΒΑΜΟΥ- ΠΛΑΚΑΣ
ΒΑΜΟΥ- ΣΕΛΛΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ -ΚΟΥΡΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ -ΦΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ -ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΙΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ- ΑΛΙΚΑΜΠΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ-ΒΑΦΕ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ-ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ-ΒΡΥΣΩΝ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ-ΜΑΖΑΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ- ΝΙΠΟΥΣ
ΦΡΕ-ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ
ΦΡΕ-ΠΕΜΟΝΙΩΝ
ΦΡΕ-ΤΖΙΤΖΙΦΕ
ΦΡΕ
ΦΡΕ-ΠΑΙΔΟΧΩΡΙΟΥ

Για την κοινότητα Γαύδου είναι το δημοτικό διαμέρισμα της Γαύδου

Για το δήμο Πλατανιάς είναι οι εξής δημοτικές κοινότητες

ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΝΤΕΡΕ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΞΑΜΟΥΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΣΙΡΙΛΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΒΛΑΧΕΡΩΝΙΤΙΣΣΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΒΡΥΣΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΓΕΡΑΝΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΜΑΛΕΜΕ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΜΟΔΙΟΥ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΚΟΥΦΟΥ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΣΚΙΝΕ

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΦΟΥΡΝΕ

Για το δήμο Αμαρίου είναι οι εξής δημοτικές κοινότητες

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
ΠΑΤΣΟΥ
ΒΩΛΕΩΝΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2106926590

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο  πρόγραμμα επιδοτήσεως  LEADER ΝΟΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

Σχετικές μας υπηρεσίες :

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Πού θα απευθυνθώ

  click εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

December 1, 2014

Νέο πρόγραμμα Leader Νομού ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, Leader του νομού ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Το […]
December 1, 2014

Τα τρία σενάρια που εξετάζονται για τους συντελεστές ΦΠΑ

01/12/2014 Μέσα από μία δεξαμενή μέτρων που κανένα δεν είναι εύκολο να υιοθετηθεί, αναζητά η κυβέρνηση τη λύση που θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή […]
December 1, 2014

Εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων τα τέλη κυκλοφορίας

01/12/2014 Δεν είναι μόνο ο ΕΝΦΙΑ που εξαιρείται από τη ρύθμιση των 100 δόσεων, αλλά και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από τέλη κυκλοφορίας. Έτσι, επιχειρούν να ρυθμίσουν […]
December 1, 2014

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 500 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο

01/12/2014 Ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ έχει ενταχθεί στη νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας […]
Prev page

Next page