Νέα

7/01/2015

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 38ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.Θα χορηγηθούν συνολικά για όλα τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία 80 τουλάχιστον υποτροφίες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2015, στα ακόλουθα επίπεδα σπουδών:

A. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

 

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Θα χορηγηθούν υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (Master, MPhil ως αυτοτελές δίπλωμα,
Master1, Master2 ή ισότιμο αυτών) μονοετούς ή διετούς διάρκειας ή κατ’ εξαίρεση τριετούς διάρκειας, σε
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

 

α) Όρια ηλικίας:
ΚΛΑΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (εκτός αποφοίτων Ιατρικής): 1985 και μετά
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: 1982 και μετά

β) Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/ διπλώματος:
ΧΩΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ 7,50/10
Γαλλικά Πανεπιστήμια 13/20
Βρετανικά Πανεπιστήμια 2.2
Πανεπιστήμια Η.Π.Α., Καναδά 2,5/4
Γερμανικά Πανεπιστήμια 2,3/1
Πανεπιστήμια άλλων χωρών Ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ,
βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.

Ξένες Γλώσσες:

Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν (ή την επίσημη γλώσσα διδασκαλίας της Σχολής) και να είναι κάτοχοι επίσημου αποδεικτικού, πτυχίου ή διπλώματος (σε ισχύ και ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε
Πανεπιστήμιου) το αργότερο μέχρι και 30 Απριλίου 2015.
Απαιτούνται τα ακόλουθα αποδεικτικά, πτυχία ή διπλώματα ξένων γλωσσών:
Για Αγγλόφωνες χώρες:
Proficiency (Cambridge ή Michigan) ή Certificate in Advanced English (Cambridge), ή TOEFL με 80 μονάδες τουλάχιστον (Internet- based Total) ή 213 μονάδες τουλάχιστον (Computer- based Total) ή IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6,5 ή άλλο αναγνωρισμένο ως ίδιου επιπέδου ή ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε Πανεπιστήμιου.
Για Γαλλόφωνες χώρες:
C2, DALF C2, Sorbonne II, διαφορετικά C1, DALF C1, DELF 2, Sorbonne I ή άλλο αναγνωρισμένο ως ίδιου επιπέδου ή ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθεΠανεπιστήμιου.
Για Γερμανόφωνες χώρες:
Grosses ή Kleines Deutsches Sprachdiplom ή Zentrale Mittelstufe Prüfung ή άλλο αναγνωρισμένο ως ίδιου επιπέδου ή ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθεΠανεπιστήμιου.
Για τις υπόλοιπες χώρες:
Επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο, αναγνωρισμένο ως αντίστοιχου επιπέδου με τα παραπάνω ή βεβαίωση από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Οργανισμό για την γλωσσική επάρκεια.

Β. ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Θα χορηγηθούν υποτροφίες για σπουδές με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (PhD, MPhil/PhD, Doctorat, κλπ.), διάρκειας 36 μηνών, με δυνατότητα κατ’ εξαίρεση μέγιστης παράτασης 12 μηνών. Οι υποτροφίες αυτές απευθύνονται σε υποψήφιους με σαφή προσανατολισμό στην ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν επιπλέον τις ακόλουθες προϋποθέσεις, αλλιώς η αίτηση θα απορριφθεί:

α) Όρια ηλικίας:
ΚΛΑΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (εκτός αποφοίτων Ιατρικής και Χορού): 1982 και μετά
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ: 1979 και μετά

β) Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/διπλώματος και μεταπτυχιακού διπλώματος:
ΧΩΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ 8,00/10 και Άριστα
Γαλλικά Πανεπιστήμια 15/20 και Très Bien
Βρετανικά Πανεπιστήμια 2.1 και Distinction
Πανεπιστήμια Η.Π.Α., Καναδά 2,8/4 και 3,5/4
Γερμανικά Πανεπιστήμια 2,00/1 και 1,5/1
Πανεπιστήμια άλλων χωρών Ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ, βεβαιωμένη από
τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.

Ξένες Γλώσσες:

Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν (ή την επίσημη γλώσσα διδασκαλίας της Σχολής) και να είναι κάτοχοι επίσημου αποδεικτικού, πτυχίου ή διπλώματος (σε ισχύ και ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε Πανεπιστήμιου) το αργότερο μέχρι και 30 Απριλίου 2015.
Απαιτούνται τα ακόλουθα αποδεικτικά, πτυχία ή διπλώματα ξένων γλωσσών:
Για Αγγλόφωνες χώρες:
Proficiency (Cambridge ή Michigan) ή Certificate in Advanced English (Cambridge), ή TOEFL με 80 μονάδες τουλάχιστον (Internet- based Total) ή 213 μονάδες τουλάχιστον(Computer- based Total) ή IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6,5 ή άλλο αναγνωρισμένο ως ίδιου επιπέδου ή ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε Πανεπιστήμιου.
Για Γαλλόφωνες χώρες:
C2, DALF C2, Sorbonne II, διαφορετικά C1, DALF C1, DELF 2, Sorbonne I ή άλλο αναγνωρισμένο ως ίδιου επιπέδου ή ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε Πανεπιστήμιου.
Για Γερμανόφωνες χώρες:
Grosses ή Kleines Deutsches Sprachdiplom ή Zentrale Mittelstufe Prüfung ή άλλο αναγνωρισμένο ως ίδιου επιπέδου ή ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε Πανεπιστήμιου.
Για τις υπόλοιπες χώρες:
Επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο, αναγνωρισμένο ως αντίστοιχου επιπέδου με τα παραπάνω ή βεβαίωση από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Οργανισμό για την γλωσσική επάρκεια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2/2/2015

Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ


Θα χορηγηθούν υποτροφίες για τη βελτίωση τεχνικής (πρακτική εξάσκηση) σε όλους τους καλλιτεχνικούς
κλάδους, σε διπλωματούχους καλλιτέχνες, με ήδη υπάρχουσα καλλιτεχνική επαγγελματική δραστηριότητα,
οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου μέχρι την έναρξη του προγράμματος σπουδών.
Οι υποτροφίες αυτές αφορούν στην παρακολούθηση οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε
Πανεπιστήμια, εξειδικευμένες Σχολές, Κέντρα, Ινστιτούτα ή Εργαστήρια, τα οποία δεν αποσκοπούν στην
απόκτηση πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου, είναι ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών και μέγιστης διάρκειας
12 μηνών, ή κατ’ εξαίρεση έως 24 μηνών, βάσει του αντίστοιχου Κανονισμού Σπουδών, χωρίς τη δυνατότητα
παράτασης.
Δεν χορηγούνται υποτροφίες για την πραγματοποίηση Ιδιαιτέρων Μαθημάτων ή βασικών σπουδών στο
εξωτερικό, με σκοπό την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν επιπλέον τις ακόλουθες προϋποθέσεις, αλλιώς η αίτηση θα απορριφθεί:

α) Όρια ηλικίας:
ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ 1984 και μετά
ΧΟΡΟΣ 1989 και μετά
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1984 και μετά
ΘΕΑΤΡΟ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ 1984 και μετά

Έλα να φτιάξουμε μαζί τον φάκελο υποβολής δικαιολογητικών που χρειάζεται για την επιλογή σας σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-6926590.

Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                              Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Προγράμματα επιδοτήσεων δημοσίων οργανισμών, φορέων και άλλα

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ .

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

January 7, 2015

Δωρεάν υποτροφίες σε φοιτητές απο το ίδρυμα Ωνάση για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

7/01/2015 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 38ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.Θα χορηγηθούν συνολικά για όλα τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία 80 τουλάχιστον […]
January 7, 2015

Περαιτέρω πιέσεις στη ρευστότητα από τις εκδόσεις εντόκων

7/01/2015 Με ενδιαφέρον αναμένεται η προγραμματισμένη, συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς πρόκειται να συζητηθεί και το ελληνικό θέμα. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος […]
January 7, 2015

Προσλήψεις, ανανεώσεις και αποσπάσεις στο «πάρα πέντε» των εκλογών

7/01/2015 Θεσμικές, αλλά και μη θεσμικές συμπεριφορές καταγράφονται στον τομέα των προσλήψεων στο Δημόσιο κατά την προεκλογική περίοδο. Πολλά υπουργεία προχώρησαν σε προσλήψεις και ανανεώσεις συμβάσεων […]
January 7, 2015

Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)

7/01/2015 Δόθηκε στην δημοσιότητα η εγκύκλιος με τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή […]
Prev page

Next page