Νέα

27/01/2015

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του αθλητισμού.( για Δήμους και Περιφέρειες).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή φακέλου, την υποστήριξη και την παρακολούθηση για την δράση που σας ενδιαφέρει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα εδώ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας

Αφορά Δήμους και Περιφέρειες και κάθε είδους οργανισμό που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διάφορους τομείς (π.χ. τοπικές και περιφερειακές αρχές, ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), κέντρα αναγνώρισης και επικύρωσης, εμπορικά επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κέντρα προσανατολισμού, πολιτιστικές οργανώσεις).

Tο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη.

Δράσεις :

Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων (Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας). Το εν λόγω σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες: o Κινητικότητα Νέων. o Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία. o Κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας.

Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία για την καινοτομία και την  ανταλλαγή καλών πρακτικών (Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας).

Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής  (Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας).

Η μέγιστη χρηματοδότηση έχει οριστεί ως εξής:  Ο προϋπολογισμός ενός σχεδίου κινητικότητας καταρτίζεται σύμφωνα  με συγκεκριμένους κανόνες χρηματοδότησης (π.χ. ανάλογα με την απόσταση του συμμετέχοντα, τη διάρκεια διαμονής, την κάλυψη ειδικών αναγκών, την κάλυψη έκτακτων δαπανών).

  • 150.000 ευρώ/έτος-δηλ.12.500/μήνα (Στρατηγικές συνεργασίες στον  τομέα της νεολαίας).
  • 50.000 ευρώ (Συναντήσεις διαρθρωμένου διαλόγου)

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι την 1 η Οκτωβρίου 2015.
H ILF consulting διαθέτη γραφεία στα Βαλκάνια με έδρα την Αλβανία  και τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρος, Πολώνια , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

Προθεσμίες:
Βασική δράση 1
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας 4 Φεβρουαρίου 2015
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 4 Μαρτίου 2015
Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας
30 Απριλίου και 1 Οκτωβρίου 2015
Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας
3 Απριλίου 2015
Βασική δράση 2
Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας
4 Φεβρουαρίου & 1 Οκτωβρίου 2015
Συμμαχίες γνώσης/Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων 26 Φεβρουαρίου 2015
Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας 3 Απριλίου 2015 &
2 Σεπτεμβρίου 2015
Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς) 30 Απριλίου 2015
Βασική δράση 3
Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας
4 Φεβρουαρίου 2015 & 30 Απριλίου 2015 & 1 Οκτωβρίου 2015
Δράσεις για τον αθλητισμό
Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού
14 Μαΐου 2015
Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
14 Μαΐου 2015

 Το πρόγραμμα Erasmus+ συμβάλλει στην επίτευξη:  

1)των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου της που αφορά την εκπαίδευση 2)  των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων σημείων αναφοράς,

3)της βιώσιμης ανάπτυξης των χωρών εταίρων στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

4)των συνολικών στόχων του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)

5)του στόχου της ανάπτυξης ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον μαζικό αθλητισμό,σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό

6) και  της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+;

Φυσικά πρόσωπα: φοιτητές, σπουδαστές, ασκούμενοι, μαθητευόμενοι, μαθητές, ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, νέοι, εθελοντές, καθηγητές, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας ή σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας συνιστούν τον βασικό πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα. Ωστόσο, η επαφή των εν λόγω φυσικών προσώπων με το πρόγραμμα γίνεται μέσω οργανισμών, Ιδρυμάτων Ανώτατης/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, φορέων ή ομάδων που διοργανώνουν τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο πρόγραμμα συνδέονται με τις ακόλουθες δύο κατηγορίες φορέων: τους «συμμετέχοντες» (φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα) και τους «συμμετέχοντες οργανισμούς» (συμπεριλαμβανομένων ομάδων τουλάχιστον τεσσάρων νέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εργασίας με νέους αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο οργανώσεων νεολαίας, γνωστών και ως άτυπων ομάδων νέων). Οι προϋποθέσεις συμμετοχής τόσο για τα φυσικά πρόσωπα (συμμετέχοντες) όσο και για τους συμμετέχοντες οργανισμούς εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Οι δράσεις στον τομέα του αθλητισμού θα παράσχουν στήριξη για τα ακόλουθα:

1)Συμπράξεις συνεργασίας, με στόχο την προώθηση της ακεραιότητας του αθλητισμού (αντι-ντόπινγκ, καταπολέμηση των «στημένων» αγώνων, προστασία των ανηλίκων), υποστηρίζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις για την εφαρμογή των αρχών της ΕΕ σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και των στρατηγικών της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε αθλήματα και τη σωματική άσκηση (υποστηρίζοντας την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τη σωματική άσκηση, τον εθελοντισμό, την απασχόληση στον αθλητισμό, καθώς και την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του αθλητισμού), και υποστηρίζοντας την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών.

2)Ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παρέχοντας επιχορηγήσεις σε μεμονωμένους οργανισμούς που αναλαμβάνουν την προετοιμασία, τη διοργάνωση και την παρακολούθηση των εκδηλώσεων. Οι σχετικές δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης των αθλητών και των εθελοντών πριν από τη διοργάνωση, τις τελετές έναρξης και λήξης, τους αγώνες, τις δραστηριότητες που θα διεξάγονται παράλληλα με το αθλητικό γεγονός (διασκέψεις, σεμινάρια), καθώς και την υλοποίηση δραστηριοτήτων «κληρονομιάς», όπως αξιολογήσεις ή δραστηριότητες συνέχειας.

3)Ενίσχυση της βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής μέσω μελετών, συλλογής δεδομένων, ερευνών, δικτύων, διασκέψεων και σεμιναρίων με σκοπό τη διάδοση ορθών πρακτικών από τις χώρες του προγράμματος και τις αθλητικές οργανώσεις και την ενίσχυση των δικτύων σε επίπεδο ΕΕ, ούτως ώστε τα μέλη κάθε χώρας στο πλαίσιο των εν λόγω δικτύων να επωφελούνται από συνέργειες και ανταλλαγές με τους εταίρους τους.

4)Διάλογος με τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς, κυρίως στο πλαίσιο του ετήσιου φόρουμ της ΕΕ για τον αθλητισμό, και στήριξη των αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της προεδρίας, που διοργανώνονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία ασκούν την προεδρία της ΕΕ. Άλλες ad-hoc συνεδριάσεις και σεμινάρια σχετικά με την εξασφάλιση βέλτιστου διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα του αθλητισμού μπορούν επίσης να διοργανώνονται κατά περίπτωση.

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση κάντε κλικ εδώ

Σχετικές μας υπηρεσίες

Προγράμματα επιδοτήσεων, δημόσιων οργανισμών και άλλα

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ .

Εδώ, Δίνουμε Λύση

January 27, 2015

Πρόγραμμα Erasmus+

27/01/2015 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του αθλητισμού.( για Δήμους και Περιφέρειες). Η εταιρεία […]
January 27, 2015

Μετάπτωση/υπαγωγή στη νέα ρύθμιση του ν. 4305/2014 ή διατήρηση της ρύθμισης της Nέας Αρχής, με πρόσθετο ευεργέτημα

27/01/2015 Σύμφωνα με την απόφαση Β/7/οικ.621/26/9.1.15 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:   Ι) Μετάπτωση/Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4305/2014   Οι οφειλέτες, κατόπιν αίτησής τους για […]
January 27, 2015

Τι προβλέπουν τα νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ για κατώτατο μισθό, εργασιακά και οφειλές

27/01/2015 Mε τρία νομοσχέδια που θα σηματοδοτούν την στήριξη σε εργαζόμενους και συνταξιούχους που επλήγησαν από την πολιτική των μνημονίων θα κάνει…ποδαρικό στη βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ […]
January 27, 2015

Ποιά μισθωτήρια μπορούν να υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ.

27/01/2015 Δημοσιεύθηκε η απόφαση της ΓΓΔΕ με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στην Δ.Ο.Υ. (με απλοποιημένο έντυπο)  για […]
Prev page

Next page