Νέα

27/02/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Εξειδικευµένες υποθαλάσσιες µετρήσεις για τη διερεύνηση του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος για τη σύνθεση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΣΜΠΕ”, MIS 375406 (Y-3087)

στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων», MIS 375406.

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι, Τηλ. 210 6603300, Fax: 210 6603301-2, δικτυακός τόπος: www.cres.gr, e-mail: [email protected] ή [email protected]

2. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το ΚΑΠΕ, προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για την ανάθεση σύµβασης υπηρεσίας µε τίτλο-“Εξειδικευµένες υποθαλάσσιες µετρήσεις για τη διερεύνηση του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος για τη σύνθεση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΣΜΠΕ”, στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων», MIS 375406.

 

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΠΕ, 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι, Αττική.

 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Ο ∆ιαγωνισµός αφορά στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη διερεύνηση της επιφάνειας του πυθµένα και του υποστρώµατος των θαλάσσιων περιοχών στις οποίες θα δηµιουργηθούν θαλάσσια αιολικά πάρκα, µε σκοπό την συλλογή βαθυµετρικών δεδοµένων, την κατανόηση της θαλάσσιας γεωλογικής- ιζηµατολογικής δοµής του υποστρώµατος και των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του, τον εντοπισµό πιθανών στόχων αρχαιολογικής σηµασίας και την καταγραφή των οικοτόπων προτεραιότητας, στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων», MIS 375406 που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας.

5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το χρονοδιάγραµµα της υπηρεσίας ορίζεται στους επτά (7) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης.

 

6.∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

 

7.ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/03/2015 και ώρα 12:00

 

8.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα µε το Ν 2513/9 7 ( ΦΕΚ 139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύν δεσης µε την Ε.Ε και έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στη συστηµατική διερεύνηση του πυθµένα και του υποστρώµατος θαλάσσιων περιοχών (βαθυµετρία, θαλάσσια γεωλογία, γεωτεχνικές ιδιότητες των ιζηµάτων, και ανάλυση θαλάσσιων οικοτόπων) η οποία αποδεικνύεται µε την περιγραφή αντίστοιχων έργων κατά την τελευταία πενταετία Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων µπορεί να υποβάλουν προσφορά χωρίς να προσλάβουν κάποια νοµική µορφή, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από τα µέλη τους έχει δικαίωµα συµµετοχής κατά την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση των Ενώσεων αρκεί ένα µέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής όπως αυτές ορίζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

9.ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από την Τεχνική Βοήθεια της Εφαρµογής (Άξονας προτεραιότητας 5-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

10.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,0), Ευρώ (προϋπολογισµός πλέον ΦΠΑ €). Ο προϋπολογισµός µε ΦΠΑ ανέρχεται στα (€) 246.000,0. Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονοµικής Προσφοράς.

11.ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται µαζί µε την προσφορά, να κατατεθεί και Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.000,0 (€) ευρώ. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό περιγράφονται στο τεύχος της Προκήρυξης.

 

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο  πρόγραμμα.

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες :

                                                        Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

 

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 

 Αν θέλετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας  με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ  εδώ

 

Πού θα απευθυνθώ  click εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

February 27, 2015

Πρόγραμμα απο το ΚΑΠΕ με τίτλο “Εξειδικευµένες υποθαλάσσιες µετρήσεις για τη διερεύνηση του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος για τη σύνθεση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΣΜΠΕ”, MIS 375406 (Y-3087) στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων»

27/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Εξειδικευµένες υποθαλάσσιες µετρήσεις για τη διερεύνηση του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος για τη σύνθεση της Στρατηγικής […]
February 27, 2015

Το αργότερο την Μεγάλη Τετάρτη τα οικογενειακά επιδόματα του 1ου τριμήνου του 2015

27/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Η Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου, σήμερα, 26 Φεβρουαρίου 2015, έδωσε εντολή για την […]
February 27, 2015

Παράταση Υποβολής Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. υπαγόμενων στην ασφάλιση υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

27/02/2015 Από τη  Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων με υποχρέωση υποβολής (συμπληρωματικών) Α.Π.Δ. για εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., μισθολογικών περιόδων Δεκεμβρίου 2013 […]
February 27, 2015

Το επίσημο Δελτίο τύπου – Μέχρι 30 Απριλίου 2015 το έντυπο Ε11

27/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πάνου Σκουρλέτη, παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής […]
Prev page

Next page