Νέα

22/10/2014

«Φωτογραφική» διάταξη με την οποία εταιρείες που έχουν ως κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στην εκπρόθεσμη «πολύ- τροπολογία» που κατέθεσε χθες το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα».

Με την τροπολογία οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών εναρμονίζουν μετά από 21 χρόνια το Ν. 2166/ 1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» με το Νομοθετικό Διάταγμα 1297/1972 «Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων».

Συγκεκριμένα, η διάταξη που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή προβλέπει ότι αποσυναρτάται αναδρομικά η υποχρέωση ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων που ανήκουν σε μετατρεπόμενες επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων, προκειμένου να απαλλαγούν αυτές από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Συγκεκριμένα τονίζει πως στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ 1297/1972 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα εδάφια δεύτερο ως και έκτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα ακίνητα που ανήκουν σε μετατρεπόμενες επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων».

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους από μόνη της η διατύπωση του υπουργείου γεννά ερωτήματα καθώς η σχετική παράγραφος του Ν.Δ 1297/1972 δεν περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα εδάφια. Όπως αναφέρουν, με τον τρόπο και χρησιμοποιώντας ως όχημα δύο διαφορετικά νομοθετήματα  42 και 21 ετών αντίστοιχα το υπουργείο Οικονομικών έρχεται να απαλλάξει αναδρομικά από το φόρο μεταβίβασης εταιρείες συμμετοχών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων και Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

Πρέπει να σημειωθεί πως το Διάταγμα του 1972 προέβλεπε πως η σύμβαση συγχώνευσης ή μετατροπής, η εισφοράς και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων και κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, ή οιουδήποτε ετέρου τέλους υπέρ του Δημοσίου, αλλά και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου.  Ωστόσο ξεκαθάριζε πως προκειμένου περί ακινήτων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την συγχωνευομένη ή μετατρεπομένη επιχείρηση και εισφέρονται στην συγχωνεύουσα ή την συνιστωμένη εταιρεία, η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα εισφερόμενα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της συγχωνευούσας ή της συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μιαν πενταετία από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής.

Από την άλλη ο Ν. 2166/ 1993 για τα κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων προβλέπει πως «η σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιριών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για το μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρίας, η δημοσίευση αυτών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οποιουδήποτε τρίτου».

Πηγή: www.in.gr

Σχετικές μας υπηρεσίες

Υπηρεσία Διαχείρισης Οφειλών Δημοσίου

Λογιστικές-Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

October 22, 2014

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων

22/10/2014 «Φωτογραφική» διάταξη με την οποία εταιρείες που έχουν ως κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων περιλαμβάνεται μεταξύ […]
October 22, 2014
συνταξη

Επισπεύδεται η έκδοση εφάπαξ σε 10.000 συνταξιούχους του Δημοσίου

22/10/2014 Επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης εφάπαξ για έναν στους τρεις δημοσίους υπαλλήλους που αναμένουν στην ουρά. Η πρόσθετη χρηματοδότηση προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, ύψους […]
October 22, 2014

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης

22/10/2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου […]
October 22, 2014

Μέσω ΚΕΠ η αίτηση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

22/10/2014 Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπενθυμίζει ότι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), από σήμερα Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, μέχρι και τις 30 Μαΐου 2015, […]
Prev page

Next page