Νέα

29/12/2014

 1. Δεκ 2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

ΙΚΑ – ΑΠΔ

 1. Δεκ 2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Δημοτικοί Φόροι

 1. Δεκ 2014

Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Διάφορα τέλη

 1. Δεκ 2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. Δεκ 2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων

Λοιπές Υποχρεώσεις

 1. Δεκ 2014

Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. Δεκ 2014

Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. Δεκ 2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. Δεκ 2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Σεπτεμβρίου

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. Δεκ 2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 10 Δεκ 2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

Δημοτικοί Φόροι

 1. 29 Δεκ 2014

Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Οκτωβρίου)

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 29 Δεκ 2014

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

Φ.Π.Α. Vies

 1. 29 Δεκ 2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 30 Δεκ 2014

Διόρθωση περιουσιακής κατάστασης (υποβολή στοιχείων ακινήτων – Ε9) για τα έτη 2011, 2012, 2013 χωρίς πρόστιμα

Φορ. Κεφαλαίου

 1. 31 Δεκ 2014

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών έτους 2013

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών

 1. 31 Δεκ 2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

ΙΚΑ – ΑΠΔ

 1. 31 Δεκ 2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Δημοτικοί Φόροι

 1. 31 Δεκ 2014

Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Νοεμβρίου

Φ.Π.Α.

 1. 31 Δεκ 2014

Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Οκτωβρίου)

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Δεκ 2014

Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Οκτωβρίου)

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Δεκ 2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Οκτωβρίου

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Δεκ 2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Οκτωβρίου)

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Δεκ 2014

Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

Intrastat

 1. 31 Δεκ 2014

Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Διάφορα τέλη

 1. 31 Δεκ 2014

Υποβάλλεται δήλωσης και καταβάλλεται ο φόρος Ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 3ου τριμήνου (Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου)

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Δεκ 2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Δεκ 2014

Υποβολή Τιμοκαταλόγων διαφημίσεων

Διαφ/σεις – Αγγελιόσημο

 1. 31 Δεκ 2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων

Λοιπές Υποχρεώσεις

 1. 31 Δεκ 2014

Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Οκτωβρίου)

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Δεκ 2014

Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Λοιπές Υποχρεώσεις

Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                                            Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Λογιστικές-Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Υπηρεσία Διαχείρισης Οφειλών Δημοσίου

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ .

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

December 29, 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

29/12/2014 1 Δεκ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου. ΙΚΑ – ΑΠΔ 1 Δεκ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής […]
December 29, 2014

Από σήμερα η δυνατότητα προβολής των ενσήμων μέσω διαδικτύου

29/12/2014 Απόσπασμα από την Ομιλία του υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση κατά την παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος «Άτλας» και του ασφαλιστικού βιογραφικού» «Όταν στις 21 Ιουνίου […]
December 29, 2014

Έγκριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

29/12/2014 Δωρεάν Φόρμα ελέγχου δυνατοτήτων επιδότησης Προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 19 δισ. ευρώ, που αναμένεται να αλλάξουν το χάρτη της Ελλάδας και να ενισχύσουν την πορεία ανάκαμψης […]
December 19, 2014

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Leader Εύβοιας

19/12/2014 Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, Leader του νομού Εύβοιας. 2 […]
Prev page

Next page