Νέα

12/12/2014

Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, Leader του νομού Ηρακλείου.

Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος θα προωθούν ολοκληρωμένες αναπτυξιακές
παρεμβάσεις στη τοπική οικονομία, οι οποίες θα διαχέονται σε όλη την περιοχή παρέμβασης και θα
«ολοκληρώνονται» με άλλες παρεμβάσεις εντός και πλησίον της περιοχής παρέμβασης.

Στρατηγικός Στόχος 1
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώτος στρατηγικός στόχος αφορά την ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων και της απασχόλησης, την ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής, την ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας αποσκοπώντας στην
υπέρβαση των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν εμφανιστεί (ή πρόκειται να εμφανιστούν) στη
περιοχή λόγω των διαρθρωτικών μεταβολών στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα όμως ο στόχος
αυτός εμπεριέχει όχι μόνο το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας αλλά και αυτό της κοινωνικής
συνοχής και του περιορισμού της απομόνωσης κοινωνικών ομάδων και χωρικών εστιών
ανάπτυξης.

Στρατηγικός Στόχος 2
Δεύτερος στρατηγικός στόχος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών
προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την δημιουργία νέων βιώσιμων επενδύσεων ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα όπως ,υποδομές εστίασης και διανυκτέρευσης, μονάδες
μεταποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Με
στόχο τη αύξηση των θετικών επιπτώσεων των επενδύσεων αυτών στην τοπική οικονομία, θα
επιδιωχθεί η στενή διασύνδεσή τους με τον τοπικό παραγωγικό ιστό και ιδιαίτερα με τον
πρωτογενή τομέα, με στόχο την διάχυση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την
τοπική οικονομία.

Στρατηγικός Στόχος 3
Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί το τρίτο στρατηγικό στόχο για την ανάπτυξη της
περιοχής και αποσκοπεί στην αναβάθμιση όλων των παραγόντων που προωθούν την
επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς της οικονομίας της ενδοχώρας του Ν. Ηρακλείου και εν
τέλει, συντελούν στη δημιουργία καινοτόμων και σύγχρονων επιχειρηματιών.

Στρατηγικός Στόχος 4
Ο τέταρτος στρατηγικός στόχος για την ανάπτυξη της ενδοχώρας του Ν. Ηρακλείου αφορά την
επίτευξη περιβαλλοντικής ισορροπίας, διά μέσου της προστασίας και της ανάδειξης των
περιβαλλοντικών – πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής και της προώθησης μίας πολυλειτουργικής
γεωργίας που θα σέβεται το περιβάλλον. Αναγκαία κρίνεται επίσης και η προσπάθεια για την
αναβάθμιση των περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών.

Στρατηγικός Στόχος 5
Τέλος, ο πέμπτος στρατηγικός στόχος αφορά την επίτευξη κοινωνικής ισορροπίας και τη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή παρέμβασης, μέσω της ενδυνάμωσης των
θεσμών κοινωνικής προστασίας, της άρσης της απομόνωσης τμημάτων του πληθυσμού και
περιοχών, της παροχής ίσων ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνικο-οικονομικών υποδομών στις
κοινωνικά αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες (γυναίκες, μετανάστες, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους,
άτομα ηλικίας 45-65 ετών) αλλά και ιδιαίτερα στους νέους της περιοχής.

Η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων του τοπικού προγράμματος είναι η 11 Φεβρουαρίου 2015.

Το τοπικό πρόγραμμα  περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

1) Αύξηση της αξίας των γεωργικών
και δασοκομικών προϊόντων
2) Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές
δραστηριότητες
3) Στήριξη της δημιουργίας και
ανάπτυξης πολύ μικρών
επιχειρήσεων
4) Ενθάρρυνση τουριστικών
δραστηριοτήτων
5) Βασικές υπηρεσίες για την
οικονομία και τον αγροτικό
πληθυσμό
6) Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
7) Διατήρηση και αναβάθμιση της
αγροτικής κληρονομιάς

8) Διατοπική συνεργασία

9) Διακρατική συνεργασία

10) Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ
11) Απόκτηση δεξιοτήτων και
εμψύχωση

Για το Δήμο Ηρακλείου είναι οι εξής δημοτικές κοινότητες

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
Α/Α ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ” Δ.Δ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ      
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ.Δ.Πύργου
Δ.Δ.Αχεντριά
Δ.Δ.Εθιάς
Δ.Δ.Καλυβίων
Δ.Δ.Λιγορτύνου
Δ.Δ.Μεσοχωρίου
Δ.Δ.Παρανύμφων
Δ.Δ.Πραιτωρίων
Δ.Δ.Τεφελίου
Δ.Δ.Χαρακίου
Δ.Δ.Χάρακος
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Δ.Δ.Αγίων Παρασκιών
1 ΑΡΧΑΝΩΝ – Δ.Δ.Αγίου Βασιλείου
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Δ.Δ.Αλαγνίου
Δ.Δ.Αστράκων
Δ.Δ.Αστριτσίου
Δ.Δ.Δαμανίων
Δ.Δ.Καλλονής
Δ.Δ.Καταλαγαρίου
Δ.Δ.Κουνάβων
Δ.Δ.Μελεσών
Δ.Δ.Μεταξοχωρίου
Δ.Δ.Μυρτιάς
Δ.Δ.Πεζών
Δ.Δ.Χουδετσίου
Δ.Δ.Αγίων Δέκα
Δ.Δ.Αγίου Κυρίλλου
2 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Δ.Δ.Αμπελούζου
Δ.Δ.Απεσωκαρίου
Δ.Δ.Βαγιονιάς
Α/Α ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ     Δ.Δ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ”
Δ.Δ.Βασιλικής
Δ.Δ.Βασιλικών Ανωγείων
Δ.Δ.Γκαγκαλών
Δ.Δ.Μητροπόλεως
Δ.Δ.Μιαμούς
Δ.Δ.Πλατάνου
Δ.Δ.Πλώρας
Δ.Δ.Χουστουλιανών
Δ.Δ.Ασημίου
Δ.Δ.Άνω Ακρίων
Δ.Δ.Διονυσίου
ΚΟΦΙΝΑ Δ.Δ.Λουρών
Δ.Δ.Σοκαρά
Δ.Δ.Σταβιών
Δ.Δ.Στερνών
Δ.Δ.Στόλων
Δ.Δ.Βασιλειών
Δ.Δ.Βουτών
3 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Δ.Δαφνέ
Δ.Δ.Σκαλανίου
Δ.Δ.Σταυρακίων
Δ.Δ.Γαζίου**
Δ.Δ.Αχλάδας
4 ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ Δ.Δ.Καλεσιών
Δ.Δ.Ροδιάς
Δ.Δ.Φόδελε
Δ.Δ.Αρκαλοχωρίου
Δ.Δ.Γαρίπας
Δ.Δ.Ινίου
Δ.Δ.Καστελλιανών
5 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Δ.Λευκοχωρίου
Δ.Δ.Πανοράματος
Δ.Δ.Παρτίρων
Δ.Δ.Πατσιδερού
Α/Α ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ     Δ.Δ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ”
Δ.Δ.Θραψανού
Δ.Δ.Βόνης
ΘΡΑΨΑΝΟΥ
Δ.Δ.Ζωφόρων
Δ.Δ.Σαμπά
Δ.Δ.Καστελλίου
Δ.Δ.Αμαριανού
Δ.Δ.Αποστόλων
Δ.Δ.Αρχαγγέλου
Δ.Δ.Ασκών
Δ.Δ.Γερακίου
Δ.Δ.Ευαγγελισμού
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
Δ.Δ.Καρουζανών
Δ.Δ.Κασταμονίτσης
Δ.Δ.Λιλιανού
Δ.Δ.Λυττού (Ξιδά)
Δ.Δ.Μαθιάς
Δ.Δ.Πολυθέας
Δ.Δ.Σμαρίου
Δ.Δ.Μοιρών**
Δ.Δ.Αληθινής
Δ.Δ.Αντισκαρίου
Δ.Δ.Γαλιάς
Δ.Δ.Καστελλίου
Δ.Δ.Κουσέ
ΜΟΙΡΩΝ Δ.Δ.Περίου
Δ.Δ.Πετροκεφαλίου
6 ΦΑΙΣΤΟΥ
Δ.Δ.Πηγαϊδακίων
Δ.Δ.Πόμπιας
Δ.Δ.Ρουφά
Δ.Δ.Σκουρβούλων
Δ.Δ.Καμηλαρίου
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δ.Δ.Πιτσιδίων
Δ.Δ.Σίβα
7 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΟΥΒΩΝ Δ.Δ.Γουβών
Α/Α ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ     Δ.Δ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ”
Δ.Δ.Ανωπόλεως
Δ.Δ.Ελαίας
Δ.Δ.Επάνω Βαθείας
Δ.Δ.Καλού Χωρίου
Δ.Δ.Κάτω Βαθείας
Δ.Δ.Κόξαρης
Δ.Δ.Χαρασού
Δ.Δ.Επισκοπής
Δ.Δ.Αϊτανίων
Δ.Δ.Γαλίφας
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Δ.Δ.Καινούργιου Χωρίου
Δ.Δ.Σγουροκεφαλίου
Δ.Δ.Μαλίων
ΜΑΛΙΩΝ Δ.Δ.Κρασίου
Δ.Δ.Μοχού
Δ.Δ.Λιμένος Χερσονήσου
Δ.Δ.Αβδού
Δ.Δ.Γωνιών Πεδιάδος
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ.Δ.Κεράς
Δ.Δ.Ποταμιών
Δ.Δ.Χερσονήσου

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2106926590

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο  πρόγραμμα επιδοτήσεως  LEADER ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες :

                                                       Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

 

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 

 Αν θέλετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας  με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ  εδώ

 

Πού θα απευθυνθώ

  click εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

December 12, 2014

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Leader Ηρακλείου

12/12/2014 Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, Leader του νομού Ηρακλείου. Οι […]
December 12, 2014

Επενδύσεις 10 δισ. σε υποδομές ενέργειας μέχρι το 2020

12/12/2014 Η χώρα μας στα επόμενα 6 χρόνια, μέχρι το 2020, θα επενδύσει πάνω από 10 δισ. ευρώ σε Υποδομές Ενέργειας, σε Ηλεκτρισμό, Φυσικό Αέριο, Εξοικονόμηση, […]
December 12, 2014

Εγκρίθηκε 3ετές κοινοτικό πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων

12/12/2014 Εγκρίθηκε πρόσφατα τριετές κοινοτικό πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων της χώρας μας, προϋπολογισμού ύψους 4 εκ. ευρώ, για τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και […]
December 12, 2014

Διευκρινίσεις για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε2 από την Γ.Γ.Δ.Ε.

12/12/2014 Mε αφορμή ερωτήματα που τίθενται σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων του εντύπου Ε2, που αποτελεί συνυποβαλλόμενο έντυπο με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών […]
Prev page

Next page