Δημιουργία και Ανάρτηση διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων. 16/11/2018

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία το Μητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών. 16/11/2018
November 16, 2018
19/11/2018 Κοινοποίηση νέων από την ILF Consulting team
November 19, 2018

Δημιουργία και Ανάρτηση διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων. 16/11/2018

16/11/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

 

Δημιουργία και Ανάρτηση διακηρύξεων  Δημοσίων Συμβάσεων    

 

 

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Κατάρτιση Διακηρύξεων, Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κλπ στα πλαίσια Εφαρμογής της Νομοθεσίας “Δημοσίων Συμβάσεων” για Διαγωνισμούς Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών (Ν.4412/2016) & των Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών για Αναθέτουσες Αρχές.

 

Ολοκληρωμένη Πρόταση της εταιρείας μας, παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ορθή Εφαρμογή της Νέας Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016) & των Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών.

 

Με την ολοκλήρωση μετάπτωσης των ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας αγαθών & υπηρεσιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), οι Αναθέτουσες Αρχές καλούνται να εφαρμόσουν το νέο Θεσμικό πλαίσιο (Ν.4412/2016) που αφορά στην “Ανάθεση & Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Αγαθών & Υπηρεσιών” – Ενσωμάτωση στην Ελληνική Έννομη τάξη των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις & την κατάργηση των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ.

 

Η εταιρεία μας, διαθέτει εξειδικευμένους Συμβούλους οι οποίοι έχουν μακρόχρονη πρακτική & συμβουλευτική εμπειρία, σε θέματα Διαγωνιστικών διαδικασιών στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

 

Γενικότερα η εταιρεία μας, μπορεί να σας υποστηρίξει αποτελεσματικά  & άμεσα  για θέματα:

 • Κατάρτισης Διακήρυξης Ηλεκτρονικών Δημοσίων Διαγωνισμών σύμφωνα με το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο (Ν.4155/2015 & Ν.4412/2016).
 • Ανάρτησης της Διακήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών
 • Κατακύρωσης διαγωνισμού
 • Εκπαίδευσης στη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).
 • Ανάρτησης πρωτογενών αιτημάτων & εγκρίσεις αυτών, Διακηρύξεις, Συμβάσεις & Εντολές Πληρωμών στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
 • Υποστήριξης έκδοσης και προμήθειας ψηφιακών πιστοποιητικών και ΑΔΔΥ (Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής).
 • Υποστήριξης χρήσης ψηφιακών πιστοποιητικών και εισαγωγής των ψηφιακών πιστοποιητικών στα ψηφιακά έγγραφα για την ανάρτηση των Διακηρύξεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).

 

Αναλυτικότερα μπορούμε να αναλάβουμε:

Υποστήριξη στην κατάρτιση & σύνταξη Διακηρύξεων

 

 • Επιλογή είδους Διαγωνιστικής Διαδικασίας
  • Απευθείας ανάθεσης
  • Συνοπτικών διαγωνισμών
  • Ανοικτών διαγωνισμών
  • Διαγωνισμών άνω των ορίων
  • Διαπραγμάτευσης με / χωρίς δημοσίευση
 • Όροι – Προθεσμίες διενέργειας διαγωνισμού
 • Τήρηση φακέλων Δημοσίων Συμβάσεων και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ

 

Ανάρτηση της Διακήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 • Ανάρτηση Διακηρύξεων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο (Ν.4412/2016)
 • Δικαιολογητικά συμμετοχής – Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης
 • Τεχνικές προδιαγραφές
 • Οικονομικές προδιαγραφές
 • Κριτήρια ανάθεσης
 • Με Ένα Είδος & Υποβολή Προσφοράς του Συνόλου της Αιτούμενης Ποσότητας ή
 • Με Πολλά Είδη και Υποβολή Προσφοράς του Συνόλου της Αιτούμενης Ποσότητας

 

 Υποστήριξη Έκδοσης – Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

 • Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικών
 • Εγκατάσταση και Αρχικοποίηση ΑΔΔΥ
 • Παραλαβή και Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών
 • Ενεργοποίηση Υπηρεσίας Χρονοσήμανσης

 

Έκδοση – Χρήση κωδικών πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

 • Συμπλήρωση Αιτήματος Χορήγησης Κωδικών Πρόσβασης στο ΕΣΗΔΗΣ
 • Αλλαγή Συνθηματικού Χρήστη
 • Προσαρμογή Διεπαφής (Interface) Χρήστη

 

Εκπαίδευση στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στα πλαίσια του Ν.4412/2016

 • Σχεδιασμός – Εκπαίδευση επί των Διαγωνισμών:
  • Κριτήρια ανάθεσης
  • Με Ένα Είδος & Υποβολή Προσφοράς του Συνόλου της Αιτούμενης Ποσότητας ή
  • Με Πολλά Είδη & Υποβολή Προσφοράς του Συνόλου της Αιτούμενης Ποσότητας
 • Αξιολόγηση Προσφορών – Κατακύρωση
  • Δημιουργία Επιτροπής
  • Ορισμός Επιτροπής Αποσφράγισης Διαγωνισμού
  • Αποσφράγιση Δικαιολογητικών – Τεχνικής Προσφοράς Διαγωνισμού
  • Αξιολόγηση Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς
  • Καταχώρηση Βαθμολογιών / Κριτήρια Αξιολόγησης
  • Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών
  • Ορισμός Επιτροπής Αποσφράγισης Διαγωνισμού (Οικονομικής Προσφοράς)
  • Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών
  • Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών
  • Ορισμός Μειοδότη για Υποβολή Δικαιολογητικών
  • Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Μειοδότη
  • Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Μειοδότη
  • Κατακύρωση Διαγωνισμού / Υπογραφή Σύμβασης / Επικοινωνία – Ενστάσεις

 

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης παρέχεται με τους εξής τρόπους:

 

 • Με Φυσική παρουσία του Συμβούλου στην έδρα  της Υπηρεσίας σας
 • Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας   με τον ειδικό  Σύμβουλο της εταιρείας μας
 • Με χρήση Εφαρμογής Απομακρυσμένης Διαχείρισης  ( Team Viewer, Ammy)

 

 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.