• Home
  • Νέα
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον (ΛΥΜΑΤΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον (ΛΥΜΑΤΑ)

20/07/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης – επιδότησης .

Για υποβολή  αιτήσεων και περισσότερες  πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590

 

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 98-100,Τ.Κ. 117-41, Αθήνα Πληροφορίες: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Τηλ.: 213-150.15.38 Fax: 213-150.15.01 Email: [email protected]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

Τεχνική Υπηρεσία της ILF consulting

 

Για την σχετική πρόσκληση Click ΕΔΩ

 
Αθήνα, 07/06/2017 Α.Π.: 1893
Κωδικός Πρόσκλησης: ATT059 Α/Α ΟΠΣ: 2226 Έκδοση: 1/0
Προς: Πίνακας Αποδεκτών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΕΛ» Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22–04–2005). 2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23–12–2014). 3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23–03–2015 (ΦΕΚ 715/Β/24–04–2015), με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής. 4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–2020. 5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013. 6. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014–2020″.
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 2
7. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/1–11–2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 8. Την από 03–07–15 απόφαση της 1ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–2020, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι. 9. Τις αποφάσεις της 1ης και της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020, με τις οποίες εγκρίθηκε η μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν. 10. Την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14–03–1997) και αναφέρει ότι οι οικισμοί Γ’ Προτεραιότητας οφείλουν να διαθέτουν σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων τους έως την 31 Δεκεμβρίου 2005. 11. Την Κ.Υ.Α. με αρ. 145737/27–01–2015 (ΑΔΑ: 6ΚΗΓ0–Σ97) για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–2020. 12. Το Άρθρο 68 του Ν. 4313/17.12.2014 που τροποποιεί το Άρθρο 8 του Ν. 2744/1999. 13. Την με αρ. πρωτ. 310/6-7-2016 επιστολή της ΕΓΥ με θέμα «Πίνακας των οικισμών που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών λυμάτων». 14. Το υπ. αριθμ. οικ. 10205/26-8-2016 έγγραφο της ΕΥΔ του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με θέμα: «Αξιοποίηση πόρων Ταμείου Συνοχής του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για την υλοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων στην Περιφέρεια Αττικής». 15. Το υπ’ αριθμ. 103751/ΕΥΚΕ 3598/6-10-2016 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Διατύπωση γνώμης σχετικά με την ένταξη έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στο ΠΕΠ Αττική 2014-2020 στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1742/11-5-2016 Πρόσκλησης με τίτλο «Συμπλήρωση και ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων σε οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ – Ολοκλήρωση επεξεργασίας λυμάτων Περιφέρειας Αττικής – Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων από υφιστάμενες ΕΕΛ – Μεταφερόμενα έργα» (ΑΔΑ: 7ΥΗ47Λ7-945). 16. Την με α.π. 1125/31-3-2017 της ΕΥΔΕΠ Αττικής έγκριση της 11ης Γραπτής Διαδικασίας (ΑΔΑ: 9Μ847Λ7-3Ν0). 17. Το υπ. αριθμ. 54929/ΕΥΚΕ 5601/16-5-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ)». 18. Τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος». Κ Α Λ Ε Ι Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):
• ΔΕΥΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
• ΕΥΔΑΠ
• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης [ΟΤΑ Α’ Βαθμού Περιφέρειας Αττικής]
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων. 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1 Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης προβλέπεται η κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων αποκλειστικά σε οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας της Περιφέρειας Αττικής. Οι προτάσεις Πράξεων, οι οποίες θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, συμβάλλουν: (α) Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. (β) Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς με πληθυσμό 2.000 – 15.000 ισοδύναμων κατοίκων, με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ). (γ) Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.
Ως εκ των ανωτέρω, και ειδικότερα μέσω της παρούσας Πρόσκλησης, δύναται να χρηματοδοτηθούν:
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 3
(1) Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα, εν συντομία Δ.Α.), σε οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας, δηλαδή σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000 – 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων (αποδέκτης). Με την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να ολοκληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού (οικιστικός πυρήνας). Επιλέξιμη είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης σε πυκνοδομημένες περιοχές που διαθέτουν εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο (ολοκληρωμένη πράξη εφαρμογής) για την κάλυψη του πληθυσμού αιχμής του οικισμού. Εφόσον τμήμα του πληθυσμού αυτού κατοικεί σε περιοχή με εγκεκριμένο αλλά μη εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή εκτός σχεδίου, είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμη η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και σε διανοιγμένους δρόμους, οι οποίοι δεν καταργούνται από την πολεοδομική μελέτη, εμφανίζουν υψηλή πυκνότητα δόμησης και αποτελούν λειτουργικό σύνολο δικτύου. Επεκτάσεις σχεδίου με εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο, οι οποίες δεν είναι κατοικημένες ή είναι αραιοκατοικημένες, δεν εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. (2) Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Η δυναμικότητα σχεδιασμού (οργανικού φορτίου) της ΕΕΛ για την φάση κατασκευής (20ετία) θα χρηματοδοτείται μέχρι το 130% του πληθυσμού (αιχμής) σχεδιασμού των επιλέξιμων οικισμών. Σε περίπτωση κατά την οποία θα συνδέονται με την ΕΕΛ οικισμοί <2.000 κατοίκους, που δεν διαθέτουν ΔΑ, η επί πλέον δυναμικότητα της ΕΕΛ που απαιτείται καθώς και το ΔΑ αυτών των οικισμών δεν θα χρηματοδοτούνται, μπορούν όμως να χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους του φορέα ή άλλη πηγή χρηματοδότησης. Η μονάδα υποδοχής ή/και επεξεργασίας βοθρολυμάτων θα χρηματοδοτείται εφόσον δεν υπερβαίνεται για τα λύματα μαζί με τα βοθρολύματα το 130% του πληθυσμού (αιχμής) σχεδιασμού των επιλέξιμων οικισμών. Επισημαίνεται ότι η λειτουργικότητα μιας ΕΕΛ διασφαλίζεται μόνο όταν η άρδευση είναι εναλλακτικός τρόπος διάθεσης και όχι ο μοναδικός. (3) Αγορές εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 16 «Πάγια στοιχεία» της 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/1–11–2016) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
1.2 O Δικαιούχος της κάθε Πράξης θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013. 1.3 Ο Δικαιούχος της κάθε Πράξης πρέπει να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 και Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/2013. 1.4 Ο Δικαιούχος της κάθε Πράξης οφείλει να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών της Προγραμματικής Περιόδου 2014–2020, ανάλογα με το επίπεδο της εμπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών της Πράξης του και να ενημερώνει έγκαιρα την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την πορεία υλοποίησης των δεικτών της Πράξης. Επίσης, οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον(στους) ακόλουθο (ους) θεματικό (ούς) στόχο (ους), επενδυτική (ές) προτεραιότητα (ες), ειδικό (οι) στόχο (οι), κατηγορία (ες) περιφέρειας (ών) ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αττική ΚΩΔ. 16 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον ΚΩΔ. 06 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ΚΩΔ. 3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: –

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ΚΩΔ. 06 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις ΚΩΔ. 6a ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα υγρά απόβλητα ΚΩΔ. 6.a.1
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 4
2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: Πίνακας 2: Δείκτες εκροών Ε.Π: 16 Α.Π.06 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6a
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
CO19
Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
Αριθμός
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
65000
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελέσματος
Ε.Π: 16
Α.Π.06
ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6a
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΩΔ. ΕΙΔIΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
T3261
Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Ποσοστό (%)
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
6.a.1 97
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
3.1 Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτική συνδρομής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται κατά πεδίο παρέμβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως: Πίνακας 5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αττική ΚΩΔ: 16 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον ΚΩΔ: 06 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗ:
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (1) (2) (3) (4)
022:Επεξεργασία υγρών λυμάτων
6.1.1.1:ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
14.000.000
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 5
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗ ΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΕΛ
3.2 Η Δ.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ). 3.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το 120% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, στην περιπτώση που από την αξιολόγηση των προτάσεων προκύψει ισοβαθμία σε σχέση με την τελευταία προς ένταξη πρόταση
4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
4.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.
4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.
4.3 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. Πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 4.4 4.5
4.6 Έργα με έσοδα Προκειμένου να καθοριστούν τα δυνητικά «καθαρά έσοδα» που παράγει η πράξη μετά την ολοκλήρωσή της και ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, διενεργείται από τον δικαιούχο χρηματοοικονομική ανάλυση σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που είναι συνημμένες στην παρούσα πρόσκληση Ο_Ε.Ι_4 «Oδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020»).
4.7 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας.
Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων ή απαλλοτριώσεων είναι επιλέξιμες εφόσον καλύπτονται οι αναφερόμενες προϋποθέσεις στην με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/1–11–2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
Ως προς τη συμμόρφωση με το κριτήριο του ΣΔΕ, αναφορικά με την συμβατότητα του έργου με το δίκαιο του ανταγωνισμού και ότι η χρηματοδότηση του έργου δεν απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό ή να έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές, επισημαίνεται το υπ. αριθμ. 54929/ΕΥΚΕ 5601/16-5-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: ««Διευκρινήσεις σχετικά με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ)». Στο έγγραφο αυτό και ειδικότερα στο σημείο 4 αναφέρεται για τα έργα αποχέτευσης ότι «δεν είναι σχεδιασμένα να ευνοούν επιλεκτικά μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή κλάδο, αλλά παρέχουν οφέλη στο κοινωνικό σύνολο».
4.8
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 6
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ: 5.1.1 αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και 5.1.2 αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση logon.mnec.gr. Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση logon.mnec.gr, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην • «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741 από την 26/06/2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 11/08/2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας. 5.3 Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• 01. Αίτηση Χρηματοδότησης • 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης • 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης • 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης • 20. Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα • 22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος • 24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών • 41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου • 52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής • 60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής • 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων • 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου • 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων • 64. Χρηματοοικονομική ικανότητα • Λοιπά έγγραφα, [(1) Ολοκληρωμένες τεχνικές Μελέτες και αδειοδοτήσεις για το σύνολο του έργου (εργολαβίες, προμήθειες). Όπως αναφέρεται και στο υποκριτήριο αξιολόγησης Δ1 (Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης) του Φύλλου Αξιολόγησης Πράξης (ΦΑΠ), ως ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη νοείται το σύνολο των εγκεκριμένων μελετών (κύριων και υποστηρικτικών βάσει της Εγκυκλίου 38/2005 «Οδηγός εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων» συνοδευόμενες από την αντίστοιχη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου (η βεβαίωση απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης) της αρμόδιας Υπηρεσίας. (2) Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εφόσον η προς αποχέτευση περιοχή περιλαμβάνεται στο πεδίο αρμοδιότητάς της. (3) Σε περίπτωση που έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις, όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τεκμηριώνουν τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, εκτός εάν έχουν ελεγχθεί από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής σε προγενέστερο χρόνο κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, καθώς και το αναγκαίο υλικό τεκμηρίωσης για τη συμβατότητα του
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 7
έργου με το δίκαιο ανταγωνισμού (εφόσον απαιτείται)) Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην
• ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741 τις ώρες 09:00 έως 15:30, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο ή τον συντονιστή εταίρο, στην περίπτωση που η υλοποίηση της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ανωτέρω απαιτήσεις του κεφαλαίου 4 η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
6.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ (ή εναλλακτικά τον Ενδιάμεσο Φορέα) σε δύο στάδια:
Α’ Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την παρακάτω μεθοδολογία : Συγκριτική Αξιολόγηση Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου, από την αρμόδια διαχειριστική αρχή, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων. [παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014] όπως ισχύει. Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους.
6.2 Έκδοση πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων (μόνο στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης).
6.3 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια Δ.Α. σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016)  . Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι: α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης β) του Προσωρινού Πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης, στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από το Δικαιούχο και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον δικαιούχο. Η Δ.Α. πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Α. και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Α., εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Σελίδα 8
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της Δ.Α. που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ (άμεση ή συγκριτική αξιολόγηση) γίνει δεκτή, η Δ.Α. προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’. Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης:
• Στην περίπτωση εφαρμογής συγκριτικής αξιολόγησης, με την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων οι προτάσεις για τις οποίες γίνεται αποδεκτή η ένσταση προστίθενται στον πίνακα κατάταξης στη σειρά που τους κατατάσσει η βαθμολογία τους, προκειμένου να προκύψει ο Οριστικός Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων.
6.4 Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων, μετά την εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων.
6.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον/την Περιφερειάρχη ΑΤΤΙΚΗΣ σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ. 6.6 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π.: του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, 2131501538, e-mail: [email protected] 7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pepattikis.gr/proskliseis/. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Δημόσια έργα και διαγωνισμοί

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting