• Home
  • Νέα
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη»

02/12/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Η  ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων,Δημοσίων Φορέων και Επιχειρήσεων για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη  την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως 

Υπηρεσίες Έρευνας- Μελέτης- Καινοτομίας

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και
ατόμων»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΜΕ ΤΙΤΛΟ « Δράση 6ε. 14.2
Υποδομές χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων»
ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010),
3. Το Π.Δ. 144/23.12.2010 (ΦΕΚ 237/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
4. Το από 30/10/2016 Πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης περί εκλογής Περιφερειάρχη, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 18186/02.11.2016 (ΑΔΑ:7Λ8ΡΟΡΙΥ-
0Σ2) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης .
5. Το αριθ. πρωτ. ΔΔοικ5437/07.11.2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. περί
εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων του νέου Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει,
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σελίδα 2
7. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
8. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) με την οποία
αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 7
του N. 4314/2014 και αντικατάστασης της αριθμ. 41543/278/Γ΄ΚΠΣ / ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
9. Το με αριθ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.05.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020»,
10. Την αριθ. C(2014) 10174 final / 18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση
ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις
για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Ελλάδα (CCI
2014GR16M2OP014),
11. Την με αρ. πρωτ. 145740/27.01.2015 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020,
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
«για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως ισχύει,
14. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες
για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα
χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και
το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει,
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 3 Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και συγκεκριμένα το Άρθρο 27 και το Παράρτημα IV,
16. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
2014-2020» (2013/C 209/01),
17. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β’/24.8.2015) με θέμα «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
18. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β’ 2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές
των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ
46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β’)» (ΑΔΑ: ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6)
19. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β’) και θέμα: «Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του
20. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του
Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» όπως ισχύει.
21. Το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» όπως
τροποποιείται και ισχύει,
22. Την από 26/6/2015 απόφαση της 1ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020»,
με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο
προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι,
23. Την από 26/6/2015 απόφαση της 1ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020»,
με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, όπως
περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο,
24. Τη με αρ. 4/23.01.2013 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη των Ρομά και
πληθυσμών που διαμένουν σε Ιδιαίτερα Υποβαθμισμένους Οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Κ Α Λ Ε Ι
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σελίδα 3
· Δήμοι
και δημοτικές επιχειρήσεις αυτών.
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων
παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.

 

ΓΙΑ-ΤΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΤΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-CLICK-ΕΔΩ

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting