• Home
  • Νέα
  • Προδημοσίευση Δράσης για δομές προσφύγων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Προδημοσίευση Δράσης για δομές προσφύγων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

01/12/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας,  που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλων πόρων, εξέδωσε Προδημοσίευση για τη δράση “Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων αιτούντων διεθνούς προστασίας“, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Ταυτότητα Δράσης Βασικός στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων αιτούντων διεθνούς προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση εκείνων που εντάσσονται σε ευπαθείς ομάδες, συνολικής δυναμικότητας 3.000 θέσεων, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν το κατοχυρωμένο για όλους, ανεξαρτήτως διακρίσεων, δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Οι στόχοι της δράσης είναι :  η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων που αιτούνται διεθνούς προστασίας και ιδιαίτερα των προσφύγων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,  η υποστήριξη των αιτούντων διεθνούς προστασίας, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες τους, και στο μέτρο του δυνατού και να τις ξεπεράσουν, καθώς και  η ανάπτυξη δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που θα επιτρέψουν στους εν λόγω πρόσφυγες στο μέλλον την αυτόνομη διαβίωσή τους. Προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω είναι η επικέντρωση των πόρων και των προσπαθειών στην παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών που θα διασφαλίσουν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων αιτούντων διεθνούς προστασίας και την υποστήριξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η δημιουργία των δομών σε υφιστάμενα κτίρια, ιδιοκτησίας ή ιδιοχρησίας (μετά από παραχώρησή τους από τους ιδιοκτήτες) των δικαιούχων, προκειμένου να μην δαπανηθούν πόροι για την ενοικίαση κτιρίων. Η δυναμικότητα της κάθε δομής μπορεί να κυμανθεί από 15 θέσεις έως 50 θέσεις. Οι δομές προσωρινής φιλοξενίας θα λειτουργήσουν για πέντε (5) έτη. Ωφελούμενος Πληθυσμός Πρόσφυγες που έχουν αιτηθεί διεθνούς προστασίας με ιδιαίτερη έμφαση ευάλωτα πρόσωπα. Ευάλωτα πρόσωπα αιτούντων διεθνούς προστασίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14, παράγραφος 8 του Νόμου 4375/2016 είναι: α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι (είτε έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία είτε όχι) β) τα άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, γ) οι υπερήλικες, δ) οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, ε) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, στ) τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων ζ) τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) Ο προϋπολογισμός της παρούσας δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000 ευρώ. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα ΤΑΜΕ 2014-2020 και στον Ειδικό Στόχο 1: Άσυλο και Εθνικό Στόχο 1: Υποδοχή/Άσυλο. Ποσό έως 500.000 ευρώ ανά δομή, δύναται να καλύψει δαπάνες μικρής κλίμακας παρεμβάσεων για την ανακαίνιση/επισκευή/διαμόρφωση χώρων, οι οποίες απαιτούνται για την κατάλληλη λειτουργία της κάθε δομής. Ποσό έως 100.000 ευρώ ανά δομή, δύναται να καλύψει δαπάνες για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (κρεβάτια, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, έπιπλα καθιστικού, τραπέζια, καρέκλες, γραφεία προσωπικού, ντουλάπες αποθήκευσης, είδη και σκεύη σίτισης, κλπ., εφόσον δεν είναι δυνατή η προμήθειά του από δωρεές και παροχές από φιλανθρωπικά ιδρύματα, ΜΚΟ, πολίτες κλπ. Δικαιούχοι Δικαιούχοι της Δράσης, όσον αφορά την εύρεση, επισκευή, ανακαίνιση και διαμόρφωση των εγκαταστάσεων, δύναται να είναι :  Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού (Δήμοι – Περιφέρειες)  Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από ΟΤΑ α’ βαθμού, όπως Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς)  ΜΚΟ, Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα ευπαθών ομάδων,  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΓΓ Πρόνοιας Οι Δικαιούχοι της Δράσης, όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία των επιμέρους δομών, θα εξειδικευτούν στην πρόσκληση. Τεχνικές Προδιαγραφές των εγκαταστάσεων Οι δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας θα πρέπει να στεγαστούν σε κτίρια ιδιοκτησίας των δικαιούχων ή σε κτίρια που έχουν παραχωρηθεί σε αυτούς, και η διάρκεια της παραχώρησής τους είναι τουλάχιστον πέντε (έτη). Όλα τα κτίρια και οι εν γένει εγκαταστάσεις που θα στεγαστούν οι δομές θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω λειτουργικές και κτιριακές προδιαγραφές:  να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α’ 79) ή του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α’ 210) για τα παλαιότερα κτίρια,  να είναι σε όλους τους χώρους προσβάσιμες και να εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες ή εμποδιζόμενα άτομα,  να πληρούν τους όρους πυροπροστασίας, όπως αυτοί τίθενται από το Π.δ. 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων» (ΦΕΚ Α’ 32),  να πληρούν τους όρους ασφάλειας, διαθέτοντας περίφραξη και ειδικό φωτισμό ασφαλείας, για την περίπτωση διακοπής ρεύματος,  σε όλους τους χώρους να πληρούν τις προδιαγραφές επαρκούς (φυσικού / τεχνητού) φωτισμού και αερισμού, τις οποίες θέτει η κείμενη νομοθεσία,  να διαθέτουν κατάλληλο απορροφητικό σύστημα για την απαγωγή των αερίων και οσμών που παράγονται κατά την παρασκευή του φαγητού,  να διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού, ή άλλο εναλλακτικό τρόπο ασφαλούς θέρμανσης και κλιματισμού όλων των χώρων,  να εξασφαλίζουν επαρκή παροχή νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την αριθμ. Υ2/οικ.2600/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (ΦΕΚ Β’ 892), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1998/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε από την ΔΥΓ2/Γ.Π/οικ. 38295/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 630) και ισχύει,  να διαθέτουν επαρκή σημεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (πρίζες). Ο πίνακας του ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένος με αντι- ηλεκτροπληξιακό διακόπτη,  να συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο ή πάντως τα υγρά απόβλητα να απομακρύνονται με υγιεινό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με την αριθμ. Γ1/9900/3.12.74 Υπουργική Απόφαση «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων» (ΦΕΚ Β’ 1266), ώστε να μην αποτελούν άμεσα ή έμμεσα πηγή ρύπανσης,  να επιτρέπουν τη συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων με τις μεθόδους και τα μέσα που προβλέπει η αριθμ. Ε1β/301/14.2.64 Υπουργική Απόφαση «Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων» (ΦΕΚ Β’ 63),  να επιτρέπουν την εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων,  να επιτρέπουν την εφαρμογή προγραμμάτων μυοκτονίας, απεντόμωσης και οφιοκτονίας – οφιοαπώθησης,  να βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας, κατά προτίμηση μέσα στον αστικό ιστό, και να παρέχουν εύκολη πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Όπου αυτό είναι αδύνατο, πρέπει να εξασφαλίζεται εναλλακτικός τρόπος μεταφοράς, χωρίς καμία επιβάρυνση του φιλοξενούμενου. Όλες οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ως δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητά τους, πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τους παρακάτω χώρους:  χώρο υποδοχής και καθιστικό,  κοιτώνες διανυκτέρευσης με ανώτατο αριθμό κλινών τις δεκαπέντε (15) ανά κοιτώνα. Πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίζεται η ύπαρξη διακριτών κοιτώνων για άνδρες και γυναίκες. Σε κάθε κοιτώνα, πέρα από τις κλίνες ή κουκέτες, πρέπει να υπάρχουν χώροι για ιματιοθήκες και μικρά ατομικά έπιπλα με κλειδαριά, για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των φιλοξενούμενων. Η έκταση του χώρου δε μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) τετραγωνικά μέτρα κατ’ άτομο,  χώρους υγιεινής (WC/λουτρά) για τους φιλοξενούμενους. Πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίζεται η ύπαρξη διακριτών χώρων υγιεινής για άνδρες και γυναίκες. Απαιτείται κατ’ ελάχιστο ένας χώρος υγιεινής ανά πέντε (5) φιλοξενούμενους,  ιατρείο, εξοπλισμένο κατάλληλα για παροχή πρώτων βοηθειών και νοσηλευτικής φροντίδας,  χώρο παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας,  χώρο τραπεζαρίας με επαρκή εξοπλισμό, ανάλογα και με τη δυναμικότητα της δομής,  ειδικό χώρο για την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και για τη διεξαγωγή ατομικών συναντήσεων συμβουλευτικής,  ειδικό χώρο με επαρκή εξοπλισμό και διαρρύθμιση, που θα χρησιμοποιείται για προσευχή και λοιπές εκδηλώσεις θρησκευτικής λατρείας,  αίθουσες με επαρκή εξοπλισμό και διαρρύθμιση, που θα χρησιμοποιούνται για διδασκαλία και διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,  χώρο πλυντηρίων και στεγνωτηρίων,  χώρο αποθήκευσης για τα παρεχόμενα είδη ατομικής υγιεινής, για τα είδη καθαρισμού και για τα προσωπικά αντικείμενα των φιλοξενούμενων και του απασχολούμενου προσωπικού,  επαρκώς εξοπλισμένη κουζίνα για την παρασκευή των γευμάτων,  γραφείο και χώρο υγιεινής για το απασχολούμενο προσωπικό, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στη δομή,  γραφείο προϊσταμένου και διοίκησης της δομής. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ως δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητά τους, σκόπιμο είναι να διαθέτουν επίσης:  ειδικούς χώρους ύπνου, με δυνατότητα εισαγωγής κλινών, για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (π.χ. έκτακτη βραχεία φιλοξενία ασυνόδευτου ανηλίκου ή μαζική εισαγωγή ασυνόδευτων ανηλίκων στη δομή),  ειδικό χώρο για τη διεξαγωγή ομαδικών συναντήσεων συμβουλευτικής,  ειδικές αίθουσες, κατάλληλες για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και διεξαγωγή εκδηλώσεων,  εξωτερικούς χώρους, κατάλληλους για αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Οι εξωτερικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν παροχή πόσιμου νερού και στέγαστρο για προστασία από τη βροχή ή άλλα καιρικά φαινόμενα,  χώρο αρχείου, όπου θα φυλάσσονται οι φάκελοι με τα προσωπικά στοιχεία των ασυνόδευτων ανηλίκων και κάθε άλλη πληροφορία που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της δομής,  χώρο επαγγελματικών πλυντηρίων και στεγνωτηρίων,  χώρο, όπου παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σε σημεία ασύρματης σύνδεσης (δίκτυο wi-fi). Οι επιλέξιμες υπηρεσίες και η στελέχωση των δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας, που περιγράφονται στη συνέχεια, είναι ζητήματα που δεν αφορούν την παρούσα προδημοσίευση και τίθενται αποκλειστικά προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. Οι δικαιούχοι και οι περαιτέρω λεπτομέρειες αυτών θα εξειδικευτούν στην πρόσκληση. Επιλέξιμες Υπηρεσίες Δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας Κάθε δομή προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας υποχρεωτικά θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:  εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλου χώρου φιλοξενίας, με ξεχωριστή κλίνη για κάθε πρόσωπο και ατομικά έπιπλα για τη φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων. Ο ως άνω χώρος φιλοξενίας δε μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) τετραγωνικά μέτρα κατ’ άτομο,  σίτιση με σταθερό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο πέντε γεύματα ανά ημέρα (πρωινό, πρόγευμα, μεσημεριανό, απογευματινό, δείπνο). Τα γεύματα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους υγιεινής που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ιδίως δε α. ο Α.ν. 2520/1940 «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ Α’ 273), β. η αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/ 21.02.2012 Υπουργική Απόφαση «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β’ 2718), και γ. ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και οι τροποποιήσεις αυτού. Τα γεύματα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποιότητα, ποσοτική επάρκεια, ποικιλία και διατροφική ισορροπία,  παροχή ρουχισμού, ειδών ατομικής υγιεινής και κλινοσκεπασμάτων,  καθαριότητα και διασφάλιση συνθηκών υγιεινής σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της δομής με βάση τους όρους που θέτει η κείμενη νομοθεσία,  παροχή υπηρεσιών ιατρικής, φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, με βάση την κατάσταση της υγείας και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φιλοξενούμενου,  παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,  παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης, με τη συνδρομή φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες των φιλοξενούμενων και μπορεί να περιλαμβάνουν ιδίως α. μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας, β. βασική διδασκαλία μαθηματικών και πληροφορικής, γ. δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγικά παιχνίδια (π.χ. ομαδικά αθλήματα), δ. εργαστήρια καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (π.χ. ζωγραφικής, χειροτεχνίας, χορού), ε. εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές, στ. σεμινάρια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, ιδίως σε ζητήματα κανόνων συμπεριφοράς, ισότητας των φύλων και σωματικής υγιεινής, ζ. συμβουλευτική σε ζητήματα επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής ένταξης, η. συμβουλευτική σε ζητήματα κοινωνικής δικτύωσης, θ. πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και την αγορά εργασίας,  φύλαξη της δομής και ασφάλεια των φιλοξενούμενων σε εικοσιτετράωρη βάση,  παροχή νομικής συνδρομής, είτε από εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, είτε από φορείς της κοινωνίας των πολιτών που πληρούν τους όρους που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ιδίως δε α. η αριθμ. 7001/2/1454κδ’/3.09.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της κοινωνίας των πολιτών προς διεκπεραίωση διαδικασιών πρώτης υποδοχής» (ΦΕΚ Β’ 2491), και β. η αριθμ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ.34029/10.04.12 Υπουργική Απόφαση «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού Χαρακτήρα» (ΦΕΚ Β’ 1163), είτε από νομικούς συμβούλους και δικηγόρους. Αρμόδιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ως άνω νομικής συνδρομής είναι το κλιμάκιο ενημέρωσης της περ. γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρούσας,  μεταφορά ή διευκόλυνση της μετακίνησης των προσφύγων προς τις περιφερειακές υπηρεσίες ασύλου και πρώτης υποδοχής, στις οποίες εξετάζεται το αίτημα διεθνούς προστασίας του κάθε πρόσφυγα σε α’ και β’ βαθμό,  παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας, σε γλώσσα που κατανοεί ο κάθε φιλοξενούμενος. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κάθε δομής καθορίζει τους δείκτες αποδοτικότητας των ως άνω υπηρεσιών, με σκοπό την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους, σε κάθε περίπτωση με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των εκάστοτε φιλοξενούμενων και τις ιδιαίτερες ανάγκες που συντρέχουν τυχόν στο πρόσωπό τους. Επιπλέον, Κάθε δομή προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας σκόπιμο είναι να παρέχει και τις παρακάτω υπηρεσίες:  Εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού σε παιδιά και ενήλικες,  Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο και με τη συνδρομή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως τοπικών συλλόγων, σωματείων, εθελοντικών οργανώσεων, με στόχο την κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξη των προσφύγων,  Διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση στη συνύπαρξη των προσφύγων, ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων, με τους γηγενείς. Στελέχωση Η κάθε δομή στελεχώνεται με προσωπικό, ανάλογα με τη δυναμικότητά της και ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στους φιλοξενούμενους. Σε κάθε περίπτωση, στις δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας απασχολούνται κατ’ ελάχιστο οι εξής ειδικότητες:  Κοινωνικός λειτουργός,  Ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος,  Νοσηλευτής,  Ψυχολόγος ή σχολικός ψυχολόγος,  Προσωπικό καθαριότητας,  Διερμηνέας ή Διαπολιτισμικός μεσολαβητής,  Διοικητικός υπάλληλος,  Φύλακας. Μία δομή δύναται να αναθέσει σε τρίτους τις υπηρεσίες σίτισης, καθαριότητας, φύλαξης, ιατρικής παρακολούθησης. Σκόπιμο ωστόσο είναι να απασχολούνται οι ίδιοι οι πρόσφυγες, καθώς και εθελοντές, με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του τακτικού προσωπικού και την εποπτεία του συντονιστή της δομής. Για σχόλια και παρατηρήσεις, καθώς και για την καταγραφή των κτιρίων που διαθέτουν οι δυνητικοί δικαιούχοι, να συμπληρωθεί το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Σχολίων και Παρατηρήσεων, καθώς και το Υπόδειγμα Αποτύπωσης και Καταγραφής των διαθέσιμων Κτιρίων και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως τις 22 Δεκεμβρίου 2016. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2103256533.

 

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting (Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)
Πλήρη υποστήριξη επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ 2014-2020, προγράμματα της ΕΕ, κλπ):
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ILF consulting ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ
Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting