• Home
 • Νέα
 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016

       

30/11/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

          

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16, επιδοτεί φορείς ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π (υφιστάμενες-νέες- υπό σύσταση), για υποβαλλόμενους  προϋπολογισμούς έργου από 50.000€ και  σε ποσοστό μέχρι 55%, για σχέδια και δράσεις συναφή με τους καταστατικούς σκοπούς του φορέα επένδυσης.

Τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής του σχεδίου πρότασης  στο σύστημα του Υπ. Οικονομίας, η 20η Δεκεμβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημέρωση  και δωρεάν έλεγχο φακέλου και προϋποθέσεων επικοινωνήστε άμεσα στην ILFconsulting και στο τηλ. 2106926590.                   

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ: ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΉΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ  

 

 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4399/2016 (Α’ 117/22.6.2016) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», ο επονομαζόμενος και «νέος αναπτυξιακός νόμος».

 

Στόχοι του Νέου Αναπτυξιακού νόμου είναι:

Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοούμενων περιοχών της χώρας. Μια δίκαιη ανάπτυξη με ευκαιρίες ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων σε περιοχές που είχαν αδικηθεί από τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα πρέπει να μην είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον.

Η αύξηση της απασχόλησης με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας οι οποίες θα προκύψουν από τις νέες επενδύσεις που θα ενισχυθούν εξαιτίας των επιπρόσθετων αναγκών που θα υπάρξουν.

Βελτίωση της συνεργασίας και αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων. Μέσω των επιχορηγούμενων επενδύσεων αναπτύσσονται συνεργατικά σχήματα και αναμένεται να προκύψουν κίνητρα συγχωνεύσεων μεταξύ των επιχειρήσεων συμβάλλοντας στην επέκταση του μεγέθους τους.

Η τεχνολογική αναβάθμιση η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω των ενισχύσεων για αγορά νέου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding) αφού η εξωστρέφεια ανήκει στις βασικές προτεραιότητες για τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Δίδεται μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση επενδύσεων οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν από επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης. Βασική προτεραιότητα είναι να ενισχυθούν τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προς την ποιότητα των προϊόντων τους και των υπηρεσιών τους. Αλλά και τομείς στους οποίους η γνώση αποτελεί το βασικότερο στοιχείο για την ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγή.

Η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων.

Η εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας. Είναι βασική προϋπόθεση η προοπτική αειφόρου ανάπτυξης στα καθεστώτα ενίσχυσης επενδύσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνεται προτεραιότητα στις επενδύσεις εκείνες που δεν είναι επιβλαβής για τους φυσικούς πόρους αλλά συμβάλουν στην εξοικονόμηση τους έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται και στο μέλλον χωρίς να υπάρχει κίνδυνος σημαντικής έλλειψης.

Η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών. Για κάθε επένδυση που πραγματοποιείται από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών είτε μέσω σύγχρονης τεχνολογίας είτε με αξιοποίηση καινοτόμων στοιχείων.

Ένας ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό στόχος για ολόκληρη την ελληνική οικονομία είναι η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Ένα ευνοϊκό καθεστώς ενίσχυσης αποτελεί σημαντικό κίνητρο των ξένων επενδυτών για να συμμετάσχουν με χρηματικά κεφάλαια σε  ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες θα είναι βιώσιμες  και συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Στην τελική επιτυγχάνεται η εξασφάλιση μιας καλύτερης θέσης για τη χώρα στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πραγματοποιηθούν επενδύσεις οι οποίες θα δίνουν έμφαση στα εξής σημεία:

 • Εξωστρέφεια και καινοτομία
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • Αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού με σκοπό την παύση της φυγής των νέων επιστημόνων από την χώρα
 • Προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων
 • Υψηλή προστιθέμενη αξία
 • Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
 • Έξυπνη εξειδίκευση
 • Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων και ενθάρρυνση συγχωνεύσεων
 • Υγιείς επιχειρηματικότητα με έμφαση στη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Επανεκβιομηχάνιση της χώρας και υποστήριξη των μειονεκτικών περιοχών

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων:

Για πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι 100.000 €, για μικρές   150.000 €, για μεσαίες 250.000 €, ενώ για τις μεγάλες είναι 500.000 € και για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) είναι στα 50.000 €.

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. ατομική επιχείρηση

β. εμπορική εταιρεία

γ. συνεταιρισμός

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α΄ 78)

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

 • Δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού
 • Δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών
 • Δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21.

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται την προκήρυξη.

Στον κλάδο του τουρισμού ο νέος αναπτυξιακός νόμος δίνει ιδιαίτερη έμφαση καθώς θεωρείται βασικός πυλώνας ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, στα καθεστώτα ενίσχυσης υπάγονται επενδυτικά σχέδια σχετικά με την ίδρυση ή την επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων.

Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας.

Επέκταση και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

Ίδρυση, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

Ίδρυση και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων  παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.

Δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α΄ 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 65 έως 69.

Δημιουργία εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α΄ 155).

Δημιουργία εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηματικές συστάδες (cluster).

Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι όσοι αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων αφορούν:

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού  (κατασκευές, εκσυγχρονισμοί και επεκτάσεις κτηριακών εγκαταστάσεων, αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων του ενεργητικού ή και μέρους του ενεργητικού, αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων, μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης σύγχρονων μηχανημάτων, δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας μέσω αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειες και εγκαταστάσεις λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης επιχειρήσεων)   και

Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας (κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της).

 

Μη επιλέξιμες Δαπάνες:

α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης.

β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.

γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί

ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,

στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτόν τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και έχει νομίμως μεταγραφεί.

 

Είδη παρεχόμενων ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών.
 • Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
 • Χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κινδύνου

 

Ποσοστά ενίσχυσης για επενδύσεις που θα ενταχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόμο:

Η Επιχορήγηση που παρέχεται από τον νέο αναπτυξιακό νόμο ξεκινάει από 35% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης και φθάνει έως και 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται.

 

 

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting (Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)
Πλήρη υποστήριξη επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ 2014-2020, προγράμματα της ΕΕ, κλπ):
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ILF consulting ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ
Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting