• Home
 • Νέα
 • ERASMUS + Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29/3/2017

ERASMUS + Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29/3/2017

08/11/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Για όλες τις Δράσεις και την σχετική πρόσκληση  ERASMUS + click ΕΔΏ 

Η  ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων,Δημοσίων Φορέων και Επιχειρήσεων για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη  την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως 

Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) ERASMUS +

Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης 

και

Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ τοπικών/περιφερειακών και σχολικών αρχών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29/3/2017

Επιλέξιμοι Οργανισμοί:

Με βάση τους στόχους του το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάλληλη σύνθεση εταίρων με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, πείρα και εξειδίκευση ώστε να φέρουν σε πέρας κάθε πτυχή του σχεδίου και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας συναφή και καινοτόμα αποτελέσματα αξιοποιώντας τις εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη του καθενός. Ένας εκ των εταίρων ορίζεται ως συντονιστής και υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Οι στρατηγικές συμπράξεις είναι ανοιχτές σε κάθε είδους οργανισμό που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διάφορους τομείς.

 

Για παράδειγμα:

 • ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης
 • ένα σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)
 • μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ
 • μία δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (περιλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων) • ένας δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • ένας κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιομηχανιών, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • ένα ερευνητικό ινστιτούτο
 • ένα ίδρυμα
 • ένα κέντρο διεπιχειρησιακής κατάρτισης
 • επιχειρήσεις που παρέχουν από κοινού κατάρτιση (συνεργατική εκπαίδευση)
 • πολιτιστικός οργανισμός, βιβλιοθήκη, μουσείο·
 • ένας φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης
 • ένας οργανισμός επικύρωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης

 

Προτεραιότητες Στρατηγικών Συμπράξεων στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης

 • Αναβάθμιση του κύρους των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων μέσω της προσέλκυσης των καλύτερων υποψηφίων στο επάγγελμα και με τη στήριξη εκπαιδευτικών και διευθυντών για παροχή διδασκαλίας υψηλής ποιότητας, αντιμετώπιση της πολύπλοκης πραγματικότητας στις σχολικές τάξεις και υιοθέτηση νέων μεθόδων και εργαλείων.
 • Αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες μέσω πιο αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας.
 • Στήριξη των σχολείων για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) καθώς και για την κάλυψη όλων των σπουδαστών από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο επίπεδο του ακαδημαϊκού φάσματος.
 • Βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και να διασφαλιστεί η καλή αρχή για όλους στην εκπαίδευση.

 

Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ τοπικών/περιφερειακών σχολικών αρχών

Συμμετέχοντες:

Θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς από δύο διαφορετικές χώρες.

Για κάθε περιφέρεια που συμμετέχει στο σχέδιο η Σύμπραξη πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
− ένα σχολείο και
− έναν φορέα που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και/ή της αγοράς εργασίας

 

Χρηματοδότηση:  

Στη συνολική επιχορήγηση των σχεδίων των Στρατηγικών συμπράξεων επιβάλλεται ανώτατο όριο ύψους 150.000 ευρώ για ετήσια σχέδια, 300.000 ευρώ για διετή σχέδια και 450.000 ευρώ για τριετή σχέδια. Το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από διάφορα στοιχεία δαπανών που θα επιλέγονται από τους αιτούντες σύμφωνα με τις δραστηριότητες που επιθυμούν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που επιθυμούν να επιτύχουν.

Κανόνες χρηματοδότησης:

Έτσι, οι αιτούντες καλούνται να επιλέξουν κατηγορίες δαπάνης από τις παρακάτω προτεινόμενες δαπάνες:

 • Project Management and Implementation: Διαχείριση και υλοποίηση του σχεδίου (2.750 € το μήνα ανά σχέδιο)
  • Transnational Project meetings: Διακρατικές συναντήσεις για το σχέδιο (23.000 € το χρόνο ανά σχέδιο)
  • Intellectual Outputs: Πνευματικά Προϊόντα
  • Multiplier Events: Πολλαπλασιαστικές Δράσεις (μόνον εφόσον δημιουργηθούν Πνευματικά Προϊόντα)
  • Transnational Training Teaching and Learning Activities: Διεθνικές δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης
  • Exceptional Cost: Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατ’ εξαίρεση (50.000€ κατ’ ανώτατο όριο, ανά σχέδιο)
  • Special Needs Support: Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Linguistic Support: Γλωσσική Υποστήριξη (για δραστηριότητες κινητικότητας 2-12 μηνών)

 

Εφόσον υπάρχει προστιθέμενη αξία για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου, παρέχεται χρηματοδότηση για τις ακόλουθες δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας και μάθησης:

 • Blended mobility of learners: Μικτή κινητικότητα εκπαιδευομένων που συνδυάζει μια μικρής διάρκειας φυσική κινητικότητα (5 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού) με την εικονική κινητικότητα.
  • Short-term exchanges of groups of pupils: Μικρής διάρκειας ανταλλαγές ομάδων μαθητών (5 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού).
  • Long-term study mobility of pupils: Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών για τη φοίτησή τους σε άλλο σχολείο (2 έως 12 μήνες).
  • Long-term teaching or training assignments: Μεγάλης διάρκειας ανάθεση διδασκαλίας ή κατάρτισης (2 έως 12 μήνες)
  • Short-term joint staff training events: Μικρής διάρκειας κοινά προγράμματα κατάρτισης προσωπικού (5 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού).

Υπηρεσίες Έρευνας- Μελέτης- Καινοτομίας

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting