• Home
  • Νέα
  • Το νέο Νομοσχέδιο για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, οπως ψηφιστικε απο την Ολομέλεια της Βουλής.

Το νέο Νομοσχέδιο για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, οπως ψηφιστικε απο την Ολομέλεια της Βουλής.

27/10/2016
Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ: ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΉΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ  

 Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις

ΤΟ-ΝΕΟ-ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΓΙΑ-ΤΙΣ-ΚΟΙΝΣΕΠ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η δημιουργία του
νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία, ως μορφή εναλλακτικής οργάνωσης των οι-
κονομικών δραστηριοτήτων.
2. Ειδικότερα, ο παρών νόμος στοχεύει:
α. Στη διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικο-
νομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δρα-
στηριότητας.
β. Στη στήριξη και την ενίσχυση των παραγωγικών εγ-
χειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινω-
νικής επιχειρηματικότητας.
3. Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζονται θέματα που αφο-
ρούν στη σύσταση, στη λειτουργία και τη διοικητική επο-
πτεία των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν ακό-
λουθοι ορισμοί:
1. Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται
το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρί-
ζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέ-
σεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανε-
πένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ι-
σότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και
του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
2. Ως «συλλογική ωφέλεια» ορίζεται η από κοινού εξυ-
πηρέτηση των αναγκών των μελών του Φορέα Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσα από τη διαμόρ-
φωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέ-
σεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίω-
ση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζω-
ής.
3. Ως «κοινωνική ωφέλεια» ορίζεται η εξυπηρέτηση
κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με
την αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας, μέσα από
δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή παροχής «κοι-
νωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος» ή κοινωνικής
ένταξης.
4. Ως «κοινωνική καινοτομία» ορίζεται η παραγωγή
προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκο-
πούν στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, τη συμφι-
λίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση
προσφοράς και ζήτησης και τη διαμόρφωση νέου τύπου
κοινωνικών σχέσεων βασιζομένων στη συλλογικότητα
και στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό.
5. Ως «βιώσιμη ανάπτυξη» ορίζονται οι οικονομικές
δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές, που προω-
θούν την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και
οικονομική ισότητα, καθώς και την ισότητα των φύλων,
προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά και προ-
ωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση,
δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοι-
νωνιών. Ενδεικτικά, η βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει
τις εξής δραστηριότητες:
α. Την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περι-
βάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
β. Την αειφόρο γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει
έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπι-
κών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην απο-
τροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανι-
σμών.
γ. Την τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωρ-
γία ή κτηνοτροφία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευ-
θείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και κατα-
ναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώ-
της ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομά-
δων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή
τους.
δ. Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλ-
ληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη
διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη,
που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγ-
χώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προ-
σφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων
και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημέ-
νων παραγωγών και εργαζομένων.
ε. Την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
σε μικρή κλίμακα και την ανάπτυξη τεχνολογίας που μει-
ώνει την κατανάλωση ενέργειας.
στ. Τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμ-
μάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών,
μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύ-
κλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό
του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.
ζ. Την κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέρ-
γειας σε δημοκρατική συνεργασία με τις τοπικές κοινω-
νίες.
η. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνω-
σίας.
θ. Τον εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.
ι. Το σχεδιασμό και τη διάθεση καινοτόμων και ελεύθε-
ρων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή
τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη
στα κοινά παραγωγή.
ια. Την παραγωγή, τη μεταποίηση, την προώθηση ή τη
διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς
κάθε τόπου.
ιβ. Την παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πο-
λιτισμικής δημιουργίας.
ιγ. Την περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και
του κτιριακού αποθέματος.
ιδ.Τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια.
6. Ως «Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος»
ορίζονται οι υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες σε όλους,
προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική
προστασία σε ομάδες όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά,
άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαμβά-
νουν την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική στέγαση,
την κοινωνική σίτιση, την παιδική φροντίδα, τη μακρο-
χρόνια φροντίδα και τις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής,
χωρίς, ωστόσο, να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώ-
σεις του κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.
7. Ως «κοινωνική ένταξη» ορίζεται η δημιουργία των
προϋποθέσεων για την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνι-
κή και οικονομική ζωή ατόμων που ανήκουν στις ευάλω-
τες και τις ειδικές ομάδες.
8. Ως «ευάλωτες» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του
πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικο-
νομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή
λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν:
α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σω-
ματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή),
β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή
τα απεξαρτημένα άτομα,
γ) οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακι-
σμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.
Ως «ειδικές» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυ-
σμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς
την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικο-
νομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανή-
κουν:
α) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας,
β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας αν
ανθρώπων,
γ) οι άστεγοι,
δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας,
ε) οι οικονομικοί μετανάστες,
στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο
εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου,
ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
η) τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες,
θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και
άνω των πενήντα ετών.
9. Ως «κοινωνικός αντίκτυπος» ορίζεται η παραγόμενη
συλλογική και κοινωνική ωφέλεια που κομίζει η δραστη-
ριότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, σε οικονομικό, περι-
βαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο στις τοπικές κοινω-
νίες.
10. Ως «Εργαλείο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου»
ορίζεται το μοντέλο παρακολούθησης του κοινωνικού α-
ντικτύπου, που ο κάθε φορέας δύναται να συμπληρώνει
με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του
και την ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων του. Με από-
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα τεχνικά
ζητήματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 3
Έννοια
1. «Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»
είναι:
α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του άρ-
θρου 14,
β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από το άρθρο 12 του
ν. 2716/1999 (Α΄ 96), συμπληρωματικά από τις διατάξεις του
ν. 1667/1986 (Α΄196), του άρθρου 12 του ν. 3842/2010 (Α΄
58) και του παρόντος νόμου,
γ. οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, που συστήνονται με
το άρθρο 24,
δ. οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσω-
πο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως
2
ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν. 4384/2016 (Α΄ 78),
αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986, Αστικές Εται-
ρίες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ., εφόσον σωρευτικά
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
αα) Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοι-
νωνικής ωφέλειας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 2.
ββ) Μεριμνά για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή
των μελών του και εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λή-
ψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία
ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους.
γγ) Το καταστατικό του προβλέπει περιορισμούς στη
διανομή του ως εξής:
i. ποσοστό τουλάχιστον 5% διατίθεται για το σχηματι-
σμό αποθεματικού,
ii. ποσοστό έως 35% αποδίδεται στους εργαζόμενους
του Φορέα, εκτός κι αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συ-
νέλευσης αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση του
ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου iii,
iii. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής του
δραστηριότητας.
δδ) Εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της
εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός
δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές
τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής
Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά. Η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και σε οποιαδήποτε
μορφή σύμπραξης δύο ή περισσότερων Φορέων ΚΑΛΟ.
εε) Αποβλέπει στην ενδυνάμωση των οικονομικών
δραστηριοτήτων του και τη μεγιστοποίηση της παραγό-
μενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της οριζόντιας και ισό-
τιμης δικτύωσης με άλλους φορείς ΚΑΛΟ.
στστ) Δεν έχει ιδρυθεί και δεν διοικείται άμεσα ή έμμε-
σα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ή β΄ βαθμού ή από άλλο νο-
μικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2. Τα μέλη του Φορέα που δεν είναι εργαζόμενοι δεν
έχουν δικαίωμα στη διανομή των κερδών. Από την πρό-
βλεψη του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται τα μέλη
των Αστικών Συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 (Α΄ 196),
που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Φορέα Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, για τα κέρδη που προ-
κύπτουν από τις συναλλαγές μεταξύ των μελών με το
συνεταιρισμό, τα οποία και καλούνται πλεόνασμα. Για το
σχηματισμό του πλεονάσματος τηρείται διακριτός λογα-
ριασμός. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο-
νομικών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες τήρησης και εφαρ-
μογής του ανωτέρω λογαριασμού.
3. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο κατα-
γράφονται τα μη μέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές
και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα. Οι λεπτομέρει-
ες τήρησης του Μητρώου Εθελοντών καθορίζονται με α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
υποχρεούται, από τη δεύτερη χρήση λειτουργίας του, να
παρουσιάζει ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας τουλάχιστον ί-
ση με το 25% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης
χρήσης του. Η υποχρέωση αυτή αφορά τους Φορείς με
κύκλο εργασιών και έσοδα επιχορηγήσεων της προη-
γούμενης ετήσιας χρήσης μεγαλύτερα από το 300 % του
ετήσιου κόστους μισθοδοτικής δαπάνης ενός υπαλλή-
λου πλήρους απασχόλησης, με βάση τον κατώτατο νο-
μοθετημένο μισθό χωρίς επιδόματα. Ο ετήσιος κύκλος
εργασιών λαμβάνεται, όπως ορίζεται στο Παράρτημα
Α΄, του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 4
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας
1. Το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας (εφεξής «Τμήμα Μητρώου») του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) είναι η αρμόδια διοικητική
αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας κατά τη σύσταση των
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συ-
νεταιρισμών Εργαζομένων, για την εποπτεία και τον έ-
λεγχο νομιμότητας αυτών και των υποχρεωτικώς κατα-
χωριστέων στο Μητρώο πράξεών τους κατά τη λειτουρ-
γία τους, καθώς και για την απόδοση της ιδιότητας του
Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα νο-
μικά πρόσωπα του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 3.
2. Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονομίας (εφεξής «Μητρώο») είναι η βάση δεδο-
μένων που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από το Τμήμα
Μητρώου της επόμενης παραγράφου 1, στην οποία εγ-
γράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικο-
νομίας. Όπου στο ν.1667/1986 (Α΄ 196) αναφέρεται κα-
ταχώριση στο «Μητρώο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικεί-
ου» ή «στο Μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1» θεωρείται
το μητρώο του προηγούμενου εδαφίου.
3. Η τήρηση και η λειτουργία του Γενικού Μητρώου
ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 5
Συμμετοχή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας σε υποστηρικτικά μέτρα
1. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοι-
νωνικής Οικονομίας, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότη-
τας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου του Κεφαλαί-
ου Α΄ του ν. 3912/2011 (Α΄ 17) και μπορεί να υπάγονται
στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8).
2. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να ε-
ντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματι-
κότητας και σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη
της εργασίας.
3. Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ.-
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να παραχωρούν
με απόφαση του διοικητικού τους οργάνου τη χρήση κι-
νητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την ενίσχυση δρα-
στηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως
περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2.
Τα αντικειμενικά κριτήρια και η διαφανής διαδικασία πα-
ραχώρησης χρήσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας των
νομικών προσώπων του προηγούμενου εδαφίου ρυθμί-
3
ζοναι με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικο-
νομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της
παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα
προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν αντάλ-
λαγμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι εργασίες
διαμόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολε-
οδομικών ή άλλων αδειών βαρύνουν το φορέα προς τον
οποίο γίνεται η παραχώρηση.
Άρθρο 6
Συμμετοχή Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας σε προγραμματικές συμβάσεις
1. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις για
τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων κοινω-
νικής ωφέλειας που αναφέρονται στους καταστατικούς
σκοπούς τους με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή φο-
ρείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθμού. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον
προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του
ν. 4129/2013. Με ποινή ακυρότητας, οι συμβάσεις της
παρούσας παραγράφου αναρτώνται εντός πέντε (5) ερ-
γάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύναψης, στον ι-
στότοπο της Διαύγειας του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και καταχωρίζονται στο
Μητρώο από το Φορέα εντός της ίδιας προθεσμίας.
2. Στις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται α-
πό Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας απα-
ραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκο-
πός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των
προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός
τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλο-
μένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι
πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανό-
μενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμ-
βασης. Επίσης, ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της
εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και οι ρή-
τρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους
όρους της προγραμματικής σύμβασης.
3. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των
προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτού-
νται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρω-
παϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται
αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογι-
σμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς
και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φο-
ρέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομέ-
νων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέ-
χουν στην προγραμματική σύμβαση.
4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων
δεν επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός
συμβαλλομένου στον άλλον, αλλά επιτρέπεται η παρα-
χώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανη-
μάτων και μέσων.
Άρθρο 7
Οικονομική Συνεργασία των Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας
1. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
μπορεί να συμπράττουν μεταξύ τους για οικονομικούς
σκοπούς. Για τη σύμπραξη απαιτείται απόφαση των Γενι-
κών Συνελεύσεων των συμπραττόντων Φορέων. Οι μορ-
φές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των Φορέων περι-
λαμβάνουν:
α) τη σύναψη συμβάσεων για την ανταλλαγή προϊό-
ντων ή υπηρεσιών,
β) τη σύσταση κοινοπραξιών, δευτέρου ή ανωτέρου
βαθμού συνεταιρισμών, ευρωπαϊκών συνεταιρισμών ή
ευρωπαϊκών ομίλων και δικτύων οικονομικής συνεργα-
σίας με διακριτή νομική προσωπικότητα. Η σύσταση και
λειτουργία των ανωτέρω συμπράξεων διέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόμου και οι συμπράξεις καθί-
στανται Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας.
2. Μέλη των ανωτέρω συμπράξεων μπορούν να είναι
και φυσικά πρόσωπα, μόνον εφόσον είναι εργαζόμενοι
σε αυτές.
3. Το καταστατικό των ανωτέρω συμπράξεων πρέπει
να είναι σύμφωνο με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 3, πλην του στοιχείου γγ΄, την παράγραφο
3 και την παράγραφο 5 πλην 4 και 5, του άρθρου 2, να ε-
ξειδικεύει ρητά τις κατηγορίες μελών του ανάλογα με
τις ιδιότητες και τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτόν
και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.
4. Δεν επιτρέπονται συναλλαγές μεταξύ της σύμπρα-
ξης και των μελών των Φορέων που την απαρτίζουν.
Άρθρο 8
Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας με μη μέλη
1. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα μη μέλη
που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σω-
ρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα
έσοδα για το Φορέα.
β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η από-
φαση, η πρόσκληση και το πρόγραμμα της δράσης που
θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό,
το οποίο προδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα.
2. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας:
α) Ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προξενήθηκαν στον
εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχό-
λησης στο Φορέα.
β) Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο ε-
ξωτερικό, ο Φορέας παροχής εθελοντικής απασχόλησης
αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, κα-
ταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύ-
ψει κατά τη διάρκεια διαμονής του εθελοντή στο εξωτε-
ρικό.
4
Άρθρο 9
Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας
1. Δέκα (10) τουλάχιστον Φορείς Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας μπορούν να συστήσουν Ένωση Φο-
ρέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. H Ένω-
ση αυτή δεν μπορεί να έχει εμπορική ιδιότητα και σκο-
πός της είναι η προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτή-
των συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών
της, η ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγ-
γυας οικονομίας. Κάθε Ένωση επιδιώκει τους στόχους
της μέσω δραστηριοτήτων, όπως η εκπροσώπηση, βοή-
θεια και προστασία, εκπαίδευση και κατάρτιση, συμβου-
λευτικές υπηρεσίες, οικονομική, νομική και τεχνική βοή-
θεια, έλεγχος, επίλυση διαφορών, υποστήριξη ίδρυσης
νέων ή ανάπτυξη των υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση της
Ένωσης απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Φο-
ρέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – μελών.
Κάθε Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης από
έναν αντιπρόσωπο και κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψή-
φο. H Γενική Συνέλευση εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για τη σύσταση Ένωσης απαιτείται απόφαση των γε-
νικών συνελεύσεων των Φορέων Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας, που επιθυμούν τη σύστασή της, κα-
θώς και σύνταξη, υπογραφή και έγκριση του καταστατι-
κού της. Έδρα της Ένωσης είναι ο δήμος όπου είναι ε-
γκατεστημένη η διοίκησή της. Η διοικητική περιφέρεια
της Ένωσης ορίζεται από το καταστατικό της. Στην επω-
νυμία αναφέρεται η έδρα της Ένωσης. Η επωνυμία πρέ-
πει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλης Ένωσης με
την ίδια έδρα. Το καταστατικό της Ένωσης εγκρίνεται α-
πό το Ειρηνοδικείο της έδρας της.
3. Για την έγκριση του καταστατικού κατατίθεται από
το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο αίτηση στο Ειρηνο-
δικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκου-
σίας δικαιοδοσίας των άρθρων 739-866 Κ.Πολ.Δ..
4. Αν το καταστατικό δεν είναι σύννομο, το δικαστήριο
εκδίδει αναβλητική απόφαση με την οποία καλεί το προ-
σωρινό διοικητικό συμβούλιο να προβεί στις απαραίτη-
τες διορθώσεις ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις μέσα σε
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, από τη δημοσίευση
της απόφασης αυτής. Στη συνέχεια εκδίδεται η οριστική
απόφαση του Ειρηνοδικείου. Εάν με την απόφαση γίνει
δεκτή η αίτηση, καταχωρίζεται το καταστατικό στο Βι-
βλίο Ενώσεων, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, με μνεία
του αριθμού της σχετικής δικαστικής απόφασης. Από
την καταχώριση αυτή, η Ένωση αποκτά νομική προσωπι-
κότητα. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την τροποποίη-
ση του καταστατικού. Κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτι-
κής απόφασης του Ειρηνοδικείου και του καταστατικού
αποστέλλει η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στην επο-
πτεύουσα αρχή, εντός ενός (1) μηνός από την καταχώρι-
ση της απόφασης.
5. Το καταστατικό της Ένωσης καταρτίζεται με ιδιωτι-
κό έγγραφο, που φέρει χρονολογία και υπογράφεται α-
πό τα ιδρυτικά μέλη που εκπροσωπούν τους Φορείς Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που επιθυμούν τη
σύσταση της Ένωσης και για να είναι έγκυρο πρέπει να
περιέχει τουλάχιστον:
α) Την επωνυμία των ιδρυτικών μελών, καθώς και τον
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., ε-
φόσον υπάρχει, τον Αριθμό Γενικού Μητρώου Κοινωνι-
κής Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), την έδρα αυτών και την α-
πόφαση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2.
β) Την επωνυμία, την έδρα και την περιφέρεια της Έ-
νωσης.
γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες της Ένωσης.
δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής
των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώ-
σεις αυτών.
ε) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις αρ-
μοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συνέλευση,
Διοικητικό Συμβούλιο).
στ) Τη χρονική διάρκεια της Ένωσης.
ζ) Τον ορισμό προσωρινής διοίκησης για την έγκριση
του καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης της πρώτης
γενικής συνέλευσης, για την ανάδειξη των οργάνων δι-
οίκησης.
η) Τον τρόπο ορισμού των ελεγκτών.
θ) Τη λύση και εκκαθάριση της Ένωσης.
6. Το καταστατικό μπορεί, επίσης, να προβλέπει και να
ρυθμίζει θέματα που δεν ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν,
εφόσον δεν αντίκεινται σε ισχύουσες διατάξεις.
7. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεω-
τικά με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
μία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος.
8. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτά-
κτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμέ-
νο θέμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το 1/3 των
μελών της Γ.Σ.. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη
σύγκληση, παρά το αίτημα τουλάχιστον του 1/3 των με-
λών, τα μέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέσουν. Κατά
τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7
του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.
9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκει-
νται στον παρόντα νόμο, στο ν. 1667/1986 ή στο κατα-
στατικό είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα
αποτελέσματα.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από
τον Πρόεδρο ή το νόμιμο εκπρόσωπό της και δύο τουλά-
χιστον μέλη. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός
των μελών της είναι περιττός αριθμός. Τα μέλη του Δ.Σ.
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέ-
λους Δ.Σ. είναι άμισθη.
11. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. ορίζε-
ται από το καταστατικό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πά-
ντα με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της ΔΕ.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία
(1) τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) μήνες ή συχνότερα
αν το ζητήσει το 1/3 των μελών του. Η σύγκλησή του γί-
νεται από τον Πρόεδρο. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά
την υποβολή σχετικού αιτήματος, η σύγκληση διενεργεί-
ται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.
13. Οι αποφάσεις των οργάνων προσβάλλονται από το
1/3 των μελών τους εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημε-
ρών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει
η Ένωση, κατά την τακτική διαδικασία.
Άρθρο 10
Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας
1. Συνιστάται Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Κοι-
νωνικής Οικονομίας». Το Ταμείο τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
5
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εδρεύει στην Αθήνα.
2. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προ-
γραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως αυτοί ο-
ρίζονται στο παρόντα νόμο.
3. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τον προϋπο-
λογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό ή/και συγχρημα-
τοδοτούμενο σκέλος), καθώς και από άλλες πηγές χρη-
ματοδότησης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονο-
μικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορί-
ζονται οι λεπτομέρειες για την κατάρτιση Οργανισμού
και Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου.
5. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης και
λειτουργίας του φορέα της παραγράφου 1, δημιουργεί-
ται λογαριασμός «Ταμείο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας» υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται οι λεπτομέ-
ρειες διαχείρισης του ως άνω Λογαριασμού, κατ’ εφαρ-
μογή των εδαφίων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 11
Έλεγχος των Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας και κυρώσεις
1. Αρμόδιο για την άσκηση ελέγχου στους Φορείς Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι το Τμήμα Πα-
ρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα-
θώς και οι υπηρεσίες των Περιφερειών που είναι αρμό-
διες για τα θέματα Απασχόλησης-Εμπορίου – Τουρι-
σμού. Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα μπορεί: α) να κα-
λούν τους εκπροσώπους των Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας να παρέχουν έγγραφα και
πληροφορίες, β) να έχουν πρόσβαση, κατά τον έλεγχο,
σε έγγραφα και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποια-
δήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, μαγνητική ή άλ-
λη), στην εγκατάσταση των φορέων, εκτός αν αυτά εμπί-
πτουν κατά προφανή τρόπο σε επαγγελματικό ή άλλο α-
πόρρητο ή συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
και να προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων, συμπερι-
λαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευ-
σης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον έλεγχο των πα-
ραβάσεων, γ) να ενεργούν έρευνες στους χώρους των
φορέων.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εί-
ναι αρμόδια για την αποστολή αναλυτικού δελτίου κατα-
γεγραμμένων καταγγελιών σχετικών με παραβιάσεις
των διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α΄191) από τους Φο-
ρείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας προς την
αρμόδια Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και προς υπηρεσίες
των Περιφερειών της προηγούμενης παραγράφου. Οι α-
νωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται μέσα σε εύ-
λογο χρονικό διάστημα να κινούν τις διαδικασίες ελέγ-
χου και κυρώσεων του παρόντος άρθρου, ενημερώνο-
ντας σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμμα-
τείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
3. Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από το Τμήμα Παρα-
κολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαπιστω-
θεί ότι ένας Φορέας παραβαίνει τις ρυθμίσεις του παρό-
ντος νόμου, τότε επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι νομικά ή φυσι-
κά πρόσωπα με την ιδιότητα του μέλους Φορέα Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας χρησιμοποιούν τις
ρυθμίσεις του παρόντος νόμου με σκοπό να αποκομί-
σουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων
παράνομο περιουσιακό όφελος, πέραν της επιβολής
προστίμου σε βάρος τους, ο Φορέας Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονομίας στον οποίο αυτά μετέχουν δια-
γράφεται από το Μητρώο με απόφαση του Τμήματος Πα-
ρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η α-
πόφαση περί διαγραφής του Φορέα Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονομίας από το Μητρώο κοινοποιείται
στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στα α-
σφαλιστικά ταμεία. Τα παραπάνω μέλη για διάστημα
τριών (3) ετών δεν έχουν δικαίωμα να είναι μέλη οποιου-
δήποτε Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
ή εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, να είναι τα ίδια
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται
τα ποσά των προστίμων της παραγράφου 3, τα κριτήρια
επιμέτρησης του ύψους του προστίμου της παραγράφου
4 λαμβανομένου υπόψη του ύψους του παράνομου περι-
ουσιακού οφέλους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε
περίπτωση το επιβληθέν πρόστιμο δε μπορεί να είναι μι-
κρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και μεγαλύτερο των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
6. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται αποδίδο-
νται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
7. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι
ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική
κύρωση που προβλέπεται σε βάρος των διοικούντων με-
λών Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας α-
πό την κείμενη νομοθεσία.
8. Οι αδρανείς Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας διαγράφονται από το Μητρώο. Ως αδράνεια
νοείται η έλλειψη οικονομικής δραστηριότητας του Φο-
ρέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών.
9. Αν Κοιν.Σ.Επ. ή Συνεταιρισμός Εργαζομένων δια-
γραφούν από το Μητρώο για οποιονδήποτε λόγο, οφεί-
λουν εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε
αυτούς της πράξης διαγραφής, να ενεργήσουν τη νόμιμη
μετατροπή τους σε μορφή επιχείρησης που τα μέλη επι-
θυμούν και να καταχωρήσουν τη μετατροπή αυτή ή να
προβούν σε διακοπή εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι α-
νωτέρω ενέργειες πρέπει να γνωστοποιούνται στο Μη-
τρώο.
Άρθρο 12
Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία
1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Εθνική Επιτρο-
πή για την Κοινωνική Οικονομία. Η Επιτροπή συγκροτεί-
ται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
6
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιου για
την κοινωνική οικονομία και αποτελείται από τον Υπουρ-
γό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, ως Πρόεδρο, τον πρόεδρο Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, από έ-
ναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
(Κ.Ε.ΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(Εν.Π.Ε.), έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), έναν εκπρόσωπο της
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.),
τον Πρόεδρο της Συνόδου Πρυτάνεων, ένα μέλος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών
Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.), έναν εκπρό-
σωπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
(Ε.Κ.Ε.), τον Πρόεδρο της Συνόδου Πρυτάνεων Ανωτά-
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.)
και από έναν εκπρόσωπο κάθε Ένωσης Φορέων Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στην Εθνική Επιτροπή
μπορεί να συμμετέχουν, αναλόγως του θέματος και εφό-
σον κρίνεται αναγκαίο από την Επιτροπή, και εκπρόσω-
ποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή εκπρόσωποι
άλλων φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή επι-
στημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, εκπρόσωποι
συνδέσμων ή ενώσεων ή επιμελητηρίων που ορίζονται
με απόφαση του οικείου Συνδέσμου ή Επιμελητηρίου,
καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων κατανα-
λωτών.
2. Οι Φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή υπο-
χρεούνται να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους μέσα
σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγρα-
φη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν δεν υποδει-
χθούν μέσα στην προθεσμία αυτή, η Επιτροπή συγκρο-
τείται και συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά μέλη μέχρι
την υπόδειξη και το διορισμό εκπροσώπων. Στην Επιτρο-
πή μπορεί να παρίστανται και να εκφράζουν τις απόψεις
τους, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς
τους, Γενικοί Γραμματείς άλλων Υπουργείων και των Πε-
ριφερειών της χώρας.
3. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η προώθηση του
κοινωνικού διαλόγου για τη διαμόρφωση πολιτικών ανά-
πτυξης των δραστηριοτήτων Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονομίας και η γνωμοδότηση για την αναθεώρη-
ση, την εξειδίκευση και την εφαρμογή της Εθνικού Σχε-
δίου Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία.
Άρθρο 13
Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία
1. Συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνι-
κή και Αλληλέγγυα Οικονομία, η οποία αποτελείται από:
αα) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με
τον αναπληρωτή του.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, με τον αναπληρωτή του.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τον αναπληρωτή
του.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών,
με τον αναπληρωτή του.
εε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.
στστ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τον αναπληρω-
τή του.
ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του.
ηη) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, με
τον αναπληρωτή του.
θθ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον ανα-
πληρωτή του.
2. Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής ορίζεται ο
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, με απόφαση του οποίου συγκροτεί-
ται η Επιτροπή.
3. Στη Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν,
αναλόγως του θέματος και εφόσον κρίνεται από την Επι-
τροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση
Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων.
Η Συντονιστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιό-
τητες: α) Τη γνωμοδότηση για θέματα που αφορούν
στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική και Αλληλέγ-
γυα Οικονομία, η οποία εκπονείται και εφαρμόζεται από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης. β) Την αξιολόγηση, παρακολού-
θηση της εφαρμογής και επικαιροποίηση της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονο-
μία. γ) Την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
τους συναρμόδιους Υπουργούς, για την εκπόνηση μελε-
τών και προγραμμάτων σχετικά με την προώθηση της ε-
φαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 14
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
1. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.
Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986, που
έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοι-
νωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3
και 4 του άρθρου 2 και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική
ιδιότητα.
2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι
Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο
υποκατηγορίες:
αα) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες
επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική
ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνι-
κές Ομάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών
και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν
υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε
αυτές των φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Eυάλω-
τες Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπά-
νω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στο κατα-
στατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο στα-
ματήσει να πληρούται το ανωτέρω ποσοστό, ο Φορέας
πρέπει εντός τριών (3) μηνών να προβεί στις απαραίτη-
τες εγγραφές μελών ή προσλήψεις εργαζομένων. Άλ-
7
λως μετατρέπεται σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνι-
κής Ωφέλειας.
αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επι-
διώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή
των ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυ-
σμού. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των μελών και των
εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρε-
ωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές
των φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Ειδικές Ομά-
δες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω πο-
σοστό πρέπει να διενεργείται για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της
Κοιν.Σ.Επ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να
πληρούται το ανωτέρω ποσοστό, ο Φορέας πρέπει εντός
τριών (3) μηνών να προβεί στις απαραίτητες εγγραφές
μελών ή προσλήψεις εργαζομένων.
αγ) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύ-
νης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, θεω-
ρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει-
ρήσεις Ένταξης.
β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι
οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανά-
πτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού
ενδιαφέροντος».
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον
πληρούνται οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο προϋ-
ποθέσεις, μία Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να τροποποιήσει το κα-
ταστατικό της με σκοπό να ενταχθεί σε άλλη κατηγορία
Κοιν.Σ.Επ.. Η τροποποίηση αφορά μόνο στην κατηγορία
Κοιν.Σ.Επ. και τα λοιπά στοιχεία εγγραφής και λειτουρ-
γίας της διατηρούνται.
4. Η συμμετοχή νομικών προσώπων στην Κοιν.Σ.Επ.
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών
της.
5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται
σε Ο.Τ.Α.. Κατ’ εξαίρεση, στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, όπως
αυτές ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 4, μπορούν να είναι μέλη νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
κατόπιν έγκρισης του δημόσιου φορέα που τα εποπτεύ-
ει.
6. Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος και
άλλης Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα.
7. H συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου μόνο με την
ιδιότητα του μέλους σε Κοιν.Σ.Επ. δεν του προσδίδει ε-
μπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ατομικές ασφαλι-
στικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.
8. Το ποσοστό των ακαθαρίστων εσόδων από τις δρα-
στηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. που προέρχεται από
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
65% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, υπολογι-
ζόμενου σε τριετή βάση. Από την πρόβλεψη του προη-
γούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2.
Άρθρο 15
Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
1. Η σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και η υπαγωγή της στις διατά-
ξεις του νόμου αυτού συντελείται με την εγγραφή της
στο Μητρώο, οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και ε-
μπορική ιδιότητα. Η αίτηση, το Καταστατικό και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα κατατίθενται προς έγκριση στο
Τμήμα Μητρώου.
2. Για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνι-
κής Ωφέλειας απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν και η υ-
πογραφή του καταστατικού της από τουλάχιστον πέντε
(5) πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, και από τουλάχιστον ε-
πτά (7), αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.
3. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να εξειδικεύει
τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 3 και να
περιέχει:
α) Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της
Κοιν.Σ.Επ.. Ως έδρα ορίζεται ο δήμος, στην περιφέρεια
του οποίου έχει την έδρα του ο φορέας. Η επωνυμία της
Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται από το σκοπό της και το είδος της
Κοιν.Σ.Επ.. Ονόματα μελών ή τρίτων δεν περιλαμβάνο-
νται στην επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ..
β) Για τα φυσικά πρόσωπα: τα ονοματεπώνυμα, τις διευ-
θύνσεις κατοικίας, τους Α.Φ.Μ. των ιδρυτικών μελών και α-
ντίστοιχα για τα νομικά πρόσωπα: την επωνυμία, την έδρα,
τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό Γ.Ε.Μ.Η..
γ) Τους όρους εξόδου και εισόδου των μελών και τους
λόγους αποβολής ενός μέλους.
δ) Την έκταση της ευθύνης των μελών, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 5 του άρθρου 16.
ε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας.
στ) Τον ορισμό της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκληση
της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργά-
νων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ..
Κατά τα λοιπά, το καταστατικό μπορεί να παραπέμπει
στις διατάξεις των οικείων νόμων.
4. Προβολή ακυρότητας σχετικά με τη σύσταση
Κοιν.Σ.Επ. επιτρέπεται από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον με αγωγή που ασκείται μέσα σε αποσβεστική
προθεσμία δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ..
Άρθρο 16
Λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ.
1. Η Κοιν.Σ.Επ. καταχωρεί στο Μητρώο κάθε μεταβολή
του καταστατικού της, λοιπών στοιχείων της αλλά και τον
ετήσιο προγραμματισμό, τον ετήσιο απολογισμό και τον ε-
τήσιο ισολογισμό ή Οικονομική Κατάσταση Αποτελεσμά-
των, εγκεκριμένους από τη Γενική Συνέλευση των μελών
της.
2. Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιρι-
στικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική
τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται
στο καταστατικό της επιχείρησης. Κάθε μέλος της
Κοιν.Σ.Επ. διαθέτει από μία υποχρεωτική συνεταιριστική
μερίδα, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο
των εκατό (100) ευρώ.
3. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν από μία υποχρεω-
τική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη συμμετοχή στο
κεφάλαιο της επιχείρησης και είναι ίση για όλα τα μέλη.
Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση μέ-
χρι πέντε (5) προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψή-
φου.
4. Η απόκτηση υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερί-
δων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών, ενώ η α-
πόκτηση προαιρετικών μερίδων μπορεί να πραγματοποι-
είται με καταβολή μετρητών, καθώς και με την εισφορά
κινητής ή και ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτό προβλέ-
πεται ρητά στο καταστατικό.
8
5. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η
Κοιν.Σ.Επ. με την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώ-
σεις προς το Δημόσιο ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της
διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και
εις ολοκλήρον με την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της
προς το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 31 του
ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του ν. 2238/1994
(Α΄151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και δια-
τηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της
Κοιν.Σ.Επ.. Για τις οφειλές προς το Δημόσιο διατηρεί δι-
καίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της
Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούμενου
εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολό-
κληρον.
6. Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι
η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το άρθρο 7 του
ν. 1667/1986, με την επιφύλαξη του παρόντος νόμου.
7. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις
συμβάσεις που συνάπτει μία Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υ-
ποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο Α-
ριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας
(Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), οι οποίοι της αποδίδονται κατά τη σύστα-
σή της και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει η ισχύουσα
νομοθεσία.
8. Κάθε Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να αναρτά δημόσια σε
ηλεκτρονική σελίδα κάθε πρόσκληση σε συλλογικό όρ-
γανο, με ελάχιστα δημοσιευτέα στοιχεία, την ακριβή δι-
εύθυνση σύγκλησης, ημερομηνία, ώρα και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Άρθρο 17
Σχέσεις μεταξύ μελών και της Κοιν.Σ.Επ.
1. Η σχέση μεταξύ των μελών της Κοιν.Σ.Επ., η διοίκη-
ση, η λειτουργία της και η λύση της διέπονται από το
ν. 1667/1986, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρό-
ντα νόμο. δεν εφαρμόζονται το άρθρο 1, οι παράγραφοι
2, 3, 7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρ-
θρου 3, η παράγραφος 4 του άρθρου 4, η παράγραφος 2
του άρθρου 5, το άρθρο 8, το τελευταίο εδάφιο της πα-
ραγράφου 3 και οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 9, το
άρθρο 13 και το άρθρο 14 του ν. 1667/1986.
2. Η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται κατ’ εφαρμογή
των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του
ν. 1667/1986 και συντελείται με την εγγραφή τους ως
μέλη. Τα νέα μέλη αποκτούν μία υποχρεωτική συνεταιρι-
στική μερίδα, η ονομαστική αξία της οποίας δε μπορεί να
είναι μικρότερη από αυτή που ορίζεται στον παρόντα νό-
μο και στο καταστατικό.
3. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με
την αποχώρηση, την αποβολή ή τη μεταβίβαση της συνε-
ταιριστικής του μερίδας και είναι καταχωριστέα στο Μη-
τρώο.
4. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την
Κοιν.Σ.Επ. με δήλωση που υποβάλλεται εγγράφως σε
αυτή και ισχύει από την αρχή του επόμενου λογιστικού
έτους. Στο μέλος που αποχωρεί επιστρέφεται εντός
τριών (3) μηνών από την έγκριση του ισολογισμού ή της
οικονομικής κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης
μέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση η αξία της συ-
νεταιριστικής του μερίδας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί
κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης περί έγκρισης της
αποχώρησης. Αν η ανωτέρω αξία της συνεταιριστικής
μερίδας του αποχωρούντος υπερβαίνει την αξία του πο-
σού που καταβλήθηκε για την απόκτησή της, ως ανώτε-
ρο όριο επιστροφής ορίζεται το τριπλάσιο της αρχικής α-
ξίας της μερίδας. Με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η
σχέση της Κοιν.Σ.Επ. με το μέλος, χωρίς αυτό να έχει α-
ξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί. Η απο-
χώρηση του μέλους ολοκληρώνεται με τη λογιστική εκ-
καθάριση του επόμενου λογιστικού έτους.
5. Η μεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής
μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος και εγκρίνε-
ται από το συλλογικό όργανο που προβλέπει το κατα-
στατικό και εν αμφιβολία από τη Διοικούσα Επιτροπή. Ε-
πιτρέπεται η μεταβίβαση των προαιρετικών συνεταιριστι-
κών μερίδων σε υφιστάμενα μέλη, εφόσον αυτό προβλέ-
πεται ρητά στο καταστατικό.
6. Η αποβολή μέλους γίνεται με απόφαση των 3/5 του
συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον
συντρέχει ένας από τους λόγους αποβολής που ορίζο-
νται ρητώς στο καταστατικό.
7. Η ιδιότητα του μέλους δεν κληροδοτείται και, αν μέ-
λος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, η αξία της συνεταιρι-
στικής του μερίδας καταβάλλεται στον ειδικό ή καθολικό
διάδοχο. Αν μέλος νομικό πρόσωπο τεθεί σε εκκαθάριση
λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της συνεταιριστι-
κής του μερίδας καταβάλλεται σε αυτό. Αν ο αριθμός
των μελών μειώνεται κάτω των πέντε (5), τότε επιβάλλε-
ται η αναπλήρωσή τους, με την είσοδο νέων μελών, άλ-
λως, η Κοιν.Σ.Επ. λύεται.
8. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζό-
μενοί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αμείβονται
για την παρεχόμενη εργασία και έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική
και ασφαλιστική νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινω-
νικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ..
9. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκο-
πού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκο-
νται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη
σύμβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α.Κ.. Η σύμβαση ε-
ντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. ο-
φείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια
την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε
μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως. Με α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι ειδικό-
τεροι όροι υπό τους οποίους παρέχονται οι σχετικές υ-
πηρεσίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τους
Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρμόζεται το άρθρο 12 του ν. 2716/1999
(Α΄ 270).
Άρθρο 18
Σχέσεις Κοιν.Σ.Επ. με εργαζόμενους μη μέλη
Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υ-
περβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζο-
μένων της Κοιν.Σ.Επ.. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξά-
νεται μέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των ερ-
γαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογημένης από-
φασης του Τμήματος Μητρώου επί αιτήσεως της
Κοιν.Σ.Επ. για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών α-
ναγκών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τους έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό έτος.
9
Άρθρο 19
Γενική Συνέλευση
1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεω-
τικά τουλάχιστον μία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε πε-
ρίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δή-
λωσης, με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
ή του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα μέλη, προ
τουλάχιστον τριών (3) ημερών.
2. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτά-
κτως με πρόσκληση που απευθύνεται προς τα μέλη του-
λάχιστον προ δύο (2) ημερών, είτε με απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής, είτε με πρωτοβουλία του διαχειρι-
στή, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκρι-
μένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των
μελών της Γ.Σ.. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύ-
γκληση αυτή, τα μέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέ-
σουν αυτοβούλως.
3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν πα-
ρευρίσκεται το 1/2 των μελών της. Επί μη απαρτίας, συ-
γκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι ε-
πτά (7) ημέρες, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω
απαρτία. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Κατά τα λοιπά, ε-
φαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου
5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλο-
νται από τα 2/5 των μελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθε-
σμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο
Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της
περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική
διαδικασία.
Άρθρο 20
Διοικούσα Επιτροπή
1. Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο και δύο (2) τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων έ-
νας φέρει την ιδιότητα του Γραμματέα και ένας του Τα-
μία. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μελών
της πρέπει να είναι περιττός αριθμός. Τα μέλη της Δ.Ε.
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέ-
λους Διοικούσας Επιτροπής είναι άμισθη. Αν η Κοιν.Σ.Επ.
έχει μόνο πέντε (5) μέλη, αντί Διοικούσας Επιτροπής, τα
μέλη μπορεί να εκλέξουν διαχειριστή, ο οποίος αναλαμ-
βάνει όλες τις αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Η διάρκεια της θητείας των μελών ορίζεται από το
καταστατικό. Η θητεία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 9, εντός της
οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη γενική συ-
νέλευση των μελών, εφαρμοζόμενων αναλόγως των πα-
ραγράφων 7, 8, 9 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄
37).
3. Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το
1/2 των μελών της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται
πάντα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών
της Δ.Ε.. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων μελών,
υπερτερεί η ψήφος του προέδρου της.
4. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία (1)
τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) μήνες ή συχνότερα αν
το ζητήσει το 1/3 των μελών της, αλλά όχι λιγότερα από
δύο (2) άτομα. Η σύγκλησή της γίνεται από τον Πρόεδρό
της κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ..
Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την υποβολή σχετικού αι-
τήματος, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέ-
λος της Διοικούσας Επιτροπής.
5. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλ-
λονται από τα 2/5 των μελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προ-
θεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους
στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τα-
κτική διαδικασία.
6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 7
του ν. 1667/1986.
Άρθρο 21
Αποθεματικά – Διανομή κερδών
1. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη,
εκτός αν αυτά είναι εργαζόμενοι, οπότε εφαρμόζεται η
παράγραφος 2.
2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:
α. κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού απο-
θεματικού,
β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομέ-
νους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γε-
νικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημέ-
να τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε
δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,
γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παρα-
γωγικής του δραστηριότητας.
Άρθρο 22
Λύση και εκκαθάριση
1. Η Κοιν.Σ.Επ. λύεται στις εξής περιπτώσεις:
α. αν τα μέλη μειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 15,
β. σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986,
γ. κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15.
2. Τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακο-
λουθεί η θέση της σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία κα-
ταχωρίζονται στο Μητρώο.
3. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται
και μετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάρι-
ση. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. καθίστανται συνεκκαθαριστές
μετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, εφόσον το
καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευ-
ση μπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά
πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αμείβο-
νται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάρι-
ση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως
εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία
και εξοφλούνται τα χρέη. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι
εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρι-
σης. Αν απομένει ενεργητικό, τα μέλη λαμβάνουν την ο-
νομαστική αξία των συνεταιριστικών τους μερίδων, ακέ-
ραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που απομένει δεν ε-
παρκεί. Αν απομένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρ-
χεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
4. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι
αποφάσεις αυτών λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψη-
φία.
5. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται α-
πό οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθε-
σμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο
10
Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της
περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική
διαδικασία.
6. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο
Μητρώο και το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει για την ορι-
στική διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. κάθε μητρώο στο οποίο έ-
χει πρόσβαση και υποχρέωση ενημέρωσης.
7. Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθεί-
ται η πτωχευτική διαδικασία.
Άρθρο 23
Αναβίωση της Κοιν.Σ.Επ.
1. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς
της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όμως ανακλήθηκε ή πε-
ρατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή της
με απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέ-
σεις του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο.
Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν
λύθηκε ποτέ.
2. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα μέλη της μειώθη-
καν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή,
αν μέσα σε τρεις (3) μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος
ελάχιστος αριθμός μελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέ-
ων μελών από τη γενική συνέλευση.
3. Η απόφαση της αναβίωσης λαμβάνεται από τα 3/5
του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζε-
ται στο Μητρώο.
4. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή μετά την έναρξη δια-
νομής του απομένοντος ενεργητικού στα μέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 24
Συνεταιρισμοί Εργαζομένων
1. Συνεταιρισμοί Εργαζομένων είναι οι Αστικοί Συνε-
ταιρισμοί του ν.1667/1986 που έχουν ως καταστατικό
σκοπό τη «συλλογική ωφέλεια», όπως ορίζεται στον πα-
ρόντα νόμο και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότη-
τα. Μέλη τους είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρό-
σωπα, τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν, παράγοντας
από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.
2. Μέλος ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων δεν μπο-
ρεί να είναι μέλος άλλου Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
Άρθρο 25
Σύσταση Συνεταιρισμού Εργαζομένων
1. Η σύσταση Συνεταιρισμού Εργαζομένων και η υπα-
γωγή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου συντελεί-
ται με την εγγραφή του στο Μητρώο, οπότε αποκτά νο-
μική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η αίτηση, το
καταστατικό και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα κατατί-
θενται προς έγκριση στο Τμήμα Μητρώου.
2. Για τη σύσταση Συνεταιρισμού Εργαζομένων απαι-
τείται η συμμετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του κατα-
στατικού της από τουλάχιστον τρία φυσικά πρόσωπα.
3. Το καταστατικό πρέπει να εξειδικεύει τη συνδρομή
των προϋποθέσεων του άρθρου 3 και να περιέχει:
α) Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό του Συνεταιρι-
σμού Εργαζομένων. Ως έδρα ορίζεται ο δήμος, στην πε-
ριφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο φορέας. Η επω-
νυμία του Συνεταιρισμού Εργαζομένων ορίζεται από το
σκοπό του και την έκταση της ευθύνης των μελών του.
Ονόματα μελών ή τρίτων δεν περιλαμβάνονται στην ε-
πωνυμία,
β) τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις κατοικίας, τους
Α.Φ.Μ. των ιδρυτικών μελών,
γ) τους όρους εισόδου και εξόδου των μελών και τους
λόγους αποβολής των μελών,
δ) το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας,
ε) τον ορισμό του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου
που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκληση
της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργά-
νων διοίκησης του Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
Για λοιπά στοιχεία, το καταστατικό μπορεί να παραπέ-
μπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.
Άρθρο 26
Λειτουργία Συνεταιρισμού Εργαζομένων
1. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων καταχωρεί στο Μη-
τρώο κάθε μεταβολή του καταστατικού του, λοιπών στοι-
χείων του αλλά και τον ετήσιο προγραμματισμό, τον ετή-
σιο απολογισμό και ισολογισμό ή οικονομική κατάσταση
αποτελεσμάτων, εγκεκριμένα από τη Γενική Συνέλευση
των μελών του.
2. Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού Εργαζομένων διαι-
ρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερί-
δων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για
κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχεί-
ρησης. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού Εργαζομένων
διαθέτει από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, το
ύψος της οποίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκα-
τό (100) ευρώ.
3. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση
μέχρι τριών (3) προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα
ψήφου.
4. Η απόκτηση υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερί-
δων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών, ενώ η α-
πόκτηση προαιρετικών μερίδων μπορεί να πραγματοποι-
είται με καταβολή μετρητών και με την εισφορά κινητής
ή και ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτό προβλέπεται
ρητά στο καταστατικό.
5. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο ο Συ-
νεταιρισμός Εργαζομένων με την περιουσία του. Ειδικά
για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ο Διαχειριστής ή
ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρι-
σμού Εργαζομένων ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρον με το Συνεταιρισμό Εργαζομένων, σύμφωνα με
το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του
ν. 2238/1994 (Α΄ 151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997
(Α΄ 270) και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοι-
πών μελών του Συνεταιρισμού Εργαζομένων, τα οποία
για τις οφειλές αυτές ευθύνονται έναντί του απεριόρι-
στα και εις ολόκληρον.
6.α. Το σύστημα αμοιβών και οι όροι εργασίας των με-
λών καθορίζονται από το καταστατικό ή από ειδικές ρυθ-
μίσεις εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση.
β. Ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα μέ-
λη του Συνεταιρισμού Εργαζομένων εγγράφονται και α-
σφαλίζονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Ε-
παγγελματιών, διέπονται από τις ρυθμίσεις των παρα-
γράφων 1, 2, 3 και 9 του άρθρου 39 και της παρ. 2 του
άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), από την έναρξη ε-
φαρμογής αυτών. Το ασφαλισμένο κατά τα ανωτέρω μέ-
11
λος του Συνεταιρισμού Εργαζομένων δεν υπόκειται σε
περαιτέρω ή άλλη παράλληλη ασφαλιστική υποχρέωση
που προκύπτει εξ άλλης ιδιότητάς ή ως επιτηδευματίας
ατομικής δραστηριότητας, και μόνη η ως άνω ασφαλιστι-
κή του κάλυψη, εκ της ιδιότητάς του ως μέλος του Συνε-
ταιρισμού Εργαζομένων, το απαλλάσσει από κάθε άλλη
προηγούμενη ή επόμενη ταυτόχρονη ασφαλιστική υπο-
χρέωση, από την οποία να απορρέει ασφάλιση. Η δαπά-
νη για τις ασφαλιστικές εισφορές των μελών βαρύνει το
Συνεταιρισμό Εργαζομένων και εκπίπτει φορολογικά α-
πό τα έσοδά του.
γ. Ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις
αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη, υπάγονται στις διατά-
ξεις του εδαφίου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12, καθώς και
στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., οι δε αμοιβές τους εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα του Συνεταιρισμού.
7. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις
συμβάσεις που συνάπτει ένας Συνεταιρισμός Εργαζομέ-
νων αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου και ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής
Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), οι οποίοι του αποδίδονται κα-
τά τη σύστασή του, και όποιο άλλο στοιχείο, κατά περί-
πτωση, προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
8. Κάθε Συνεταιρισμός Εργαζομένων υποχρεούται να
αναρτά δημόσια, σε ηλεκτρονική σελίδα, κάθε πρόσκλη-
ση σε συλλογικό όργανο, με ελάχιστα δημοσιευτέα στοι-
χεία, την ακριβή διεύθυνση σύγκλησης, ημερομηνία, ώρα
και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Άρθρο 27
Σχέσεις μελών και του Συνεταιρισμού Εργαζομένων
1. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την εγγραφή
του στο Συνεταιρισμό. Η είσοδος νέων μελών διενεργεί-
ται κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4, 5, 6 του άρθρου 2
του ν. 1667/1986. Τα νέα μέλη αποκτούν μία υποχρεωτι-
κή συνεταιριστική μερίδα, η αξία της οποίας δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζεται στον παρόντα
νόμο και στο κατασταστικό.
2. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με
την αποχώρηση, τη μεταβίβαση της συνεταιριστικής του
μερίδας, την αποβολή ή το θάνατο και είναι καταχωρι-
στέα στο Τμήμα Μητρώου.
3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το
Συνεταιρισμό Εργαζομένων με δήλωση που υποβάλλε-
ται εγγράφως στον διαχειριστή ή στο Διοικητικό Συμβού-
λιο. Στο μέλος που αποχωρεί επιστρέφεται η παρούσα,
κατά την έγκριση της απόφασης αποχώρησης, αξία της
συνεταιριστικής του μερίδας εντός τριών μηνών από την
έγκριση του ισολογισμού ή της οικονομικής κατάστασης
αποτελεσμάτων της χρήσης μέσα στην οποία δηλώθηκε
η αποχώρηση. Αν η ανωτέρω αξία της συνεταιριστικής
μερίδας του αποχωρούντος υπερβαίνει την αξία του πο-
σού που καταβλήθηκε για την απόκτηση της συνεταιρι-
στικής μερίδας, ως ανώτερο όριο επιστροφής ορίζεται
το τριπλάσιο της αρχικής αξίας της μερίδας. Με την επι-
στροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού Εργα-
ζομένων με το μέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της
περιουσίας που έχει σχηματιστεί. Η αποχώρηση του μέ-
λους ολοκληρώνεται με τη λογιστική εκκαθάριση του ε-
πόμενου λογιστικού έτους.
4. Η μεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής
μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος και εγκρίνε-
ται από το συλλογικό όργανο που προβλέπει το κατα-
στατικό και εν αμφιβολία από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επιτρέπεται η μεταβίβαση των προαιρετικών συνεταιρι-
στικών μερίδων σε υφιστάμενα μέλη, εφόσον αυτό προ-
βλέπεται ρητά στο καταστατικό.
5. Η αποβολή μέλους γίνεται με απόφαση των 2/3 του
συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον
συντρέχει ένας από τους λόγους αποβολής που ρητώς
προβλέπονται στο καταστατικό.
6. Η ιδιότητα του μέλους δεν κληροδοτείται, αν μέλος
φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, η αξία της συνεταιριστικής
του μερίδας καταβάλλεται στον ειδικό ή καθολικό του
διάδοχο. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και
δεν κληροδοτείται. Αν με το θάνατο του φυσικού προσώ-
που, ο αριθμός των μελών μειώνεται κάτω των τριών, τό-
τε επιβάλλεται η αντικατάστασή του με την είσοδο νέου
μέλους, άλλως, ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λύεται.
7. Η σχέση μεταξύ των μελών του Συνεταιρισμού Ερ-
γαζομένων, η διοίκηση, η λειτουργία, καθώς και η λύση
του διέπονται από το ν. 1667/1986, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στον παρόντα νόμο. Δεν εφαρμόζονται το
άρθρο 1, οι παράγραφοι 2, 3, 7 και 8 του άρθρου 2, οι πα-
ράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 και 4
του άρθρου 4, η παρ. 2 του άρθρου 5, το άρθρο 8, το τε-
λευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 και η παράγραφος 4
του άρθρου 9, το άρθρο 13 και το άρθρο 14 του
ν. 1667/1986.
Άρθρο 28
Σχέσεις Συνεταιρισμού Εργαζομένων
με εργαζόμενους μη μέλη
1. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων μπορεί να προσλαμ-
βάνει εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
χωρίς αυτοί να καθίστανται μέλη του. Υπόχρεος προς α-
πόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανι-
σμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι ο Συνεταιρισμός Ερ-
γαζομένων.
2. Ο αριθμός των εργαζόμενων μη μελών δεν μπορεί
να υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% του αριθμού των με-
λών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι και το
50% του συνόλου των εργαζομένων, κατόπιν αιτιολογη-
μένης απόφασης του τμήματος Μητρώου επί αιτήσεως
του Συνεταιρισμού Εργαζομένων για αντιμετώπιση έκτα-
κτων εποχικών αναγκών, το οποίο σε κάθε περίπτωση
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ανά ημερο-
λογιακό έτος.
Άρθρο 29
Γενική Συνέλευση
1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεω-
τικά τουλάχιστον μία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε πε-
ρίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δή-
λωσης, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
ή του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα μέλη, προ
12
τουλάχιστον τριών (3) ημερών.
2. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτά-
κτως με πρόσκληση που απευθύνεται προς τα μέλη, του-
άχιστον προ δύο (2) ημερών είτε με απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου είτε με πρωτοβουλία του διαχειρι-
στή είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκρι-
μένο θέμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το 1/3 των
μελών της Γ.Σ.. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη
σύγκληση αυτή, τα μέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκα-
λέσουν αυτοβούλως.
3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν πα-
ρευρίσκεται το 1/2 των μελών της. Επί μη απαρτίας, συ-
γκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι ε-
πτά (7) ημέρες, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω
απαρτία. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την απόλυτη
πλειοφηφία των παρόντων μελών της. Κατά τα λοιπά ε-
φαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου
5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλο-
νται από το 1/3 των μελών του Συνεταιρισμού Εργαζομέ-
νων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κα-
ταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρι-
σμός Εργαζομένων, κατά την τακτική διαδικασία.
Άρθρο 30
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο και δύο τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων ένας
φέρει την ιδιότητα του Γραμματέα και ένας του Ταμία. Σε
κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μελών του πρέ-
πει να είναι περιττός αριθμός. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγο-
νται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους Δι-
οικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη. Αν ο Συνεταιρισμός
Εργαζομένων έχει μόνο τρία μέλη, αντί Διοικητικού Συμ-
βουλίου, τα μέλη μπορεί να εκλέξουν διαχειριστή, ο οποί-
ος αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το
1/2 των μελών του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται πά-
ντα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του
Δ.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων μελών, υ-
περτερεί η ψήφος του Προέδρου του.
3. Η διάρκεια της θητείας των μελών ορίζεται από το
καταστατικό. Η θητεία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29, εντός της
οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη γενική συ-
νέλευση των μελών, εφαρμοζομένων αναλόγως των πα-
ραγράφων 7, 8, 9 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄
37).
4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) τουλάχιστον φο-
ρά κάθε τρεις (3) μήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3
των μελών του, αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) άτομα. Η
σύγκλησή του γίνεται από τον Πρόεδρό του κατά τα ορι-
ζόμενα στο καταστατικό Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Αν
ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την υποβολή σχετικού αιτήμα-
τος, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος του
Δ.Σ..
5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. προσβάλλονται από το 1/3 των
μελών του Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εντός προθε-
σμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο
Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της πε-
ριφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων, κα-
τά την τακτική διαδικασία.
6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 7
του ν. 1667/1986.
Άρθρο 31
Αποθεματικά – διανομή κερδών
Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:
α. Κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού απο-
θεματικού,
β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους
της επιχείρησης, εκτός κι αν τα 2/3 των μελών της Γενικής
Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέ-
ρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του
στοιχείου γ΄,
γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσε-
ων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγι-
κής του δραστηριότητας.
Άρθρο 32
Λύση και εκκαθάριση
1. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λύεται στις εξής περι-
πτώσεις:
α. αν τα μέλη μειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 25,
β. σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986,
γ. κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 25.
2. Τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση του Συνεταιρισμού
Εργαζομένων ακολουθεί η θέση του σε εκκαθάριση, στοι-
χεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο.
3. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λογίζεται ότι εξακο-
λουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση του, για όσο χρόνο
διαρκεί η εκκαθάριση. Τα μέλη του καθίστανται συνεκκα-
θαριστές μετά τη θέση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων
σε εκκαθάριση, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφο-
ρετικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει άλλο ή και
τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκ-
καθαριστές δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρι-
σης. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς
υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστο-
ποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν απομέ-
νει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην πε-
ράτωση της εκκαθάρισης. Αν απομένει ενεργητικό, τα μέ-
λη λαμβάνουν την ονομαστική αξία των συνεταιριστικών
τους μερίδων, ακέραιη ή αναλογικά, εφόσον το ποσό που
απομένει δεν επαρκεί. Αν απομένει αδιάθετο ενεργητικό,
αυτό περιέρχεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
4. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι
αποφάσεις αυτών λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψη-
φία.
5. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται α-
πό οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθε-
σμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο
Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της πε-
ριφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων κα-
τά την τακτική διαδικασία.
13
6. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο
Μητρώο και το τμήμα Μητρώου ενημερώνει για την ορι-
στική διαγραφή του Συνεταιρισμού Εργαζομένων κάθε
μητρώο, στο οποίο έχει πρόσβαση και υποχρέωση ενημέ-
ρωσης.
7. Αν ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων κηρυχθεί σε πτώ-
χευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.
Άρθρο 33
Αναβίωση Συνεταιρισμού Εργαζομένων
1. Αν ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λύθηκε λόγω λήξης
της διάρκειάς του ή λόγω πτώχευσης, η οποία όμως ανα-
κλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η α-
ναβίωσή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις
προϋποθέσεις του παρόντος, που καταχωρίζεται στο οι-
κείο Μητρώο. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι ο Συ-
νεταιρισμός Εργαζομένων δεν λύθηκε ποτέ.
2. Αν ο Συνεταιρισμός των Εργαζομένων λύθηκε επειδή
τα μέλη του μειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η ανα-
βίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες συμπληρω-
θεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών, κατόπιν έ-
γκρισης εισόδου νέων μελών από τη Γενική Συνέλευση.
3. Η απόφαση της αναβίωσης λαμβάνεται από το 1/3 του
συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού Εργαζομένων και
καταχωρίζεται στο Μητρώο.
4. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή μετά την έναρξη διανο-
μής του απομένοντος ενεργητικού στα μέλη.
Άρθρο 34
Πόροι και οικονομικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ.
και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων
1. Ως πόροι των Κοιν.Σ.Επ. και των Συνεταιρισμών Εργα-
ζομένων νοούνται το κεφάλαιο της επιχείρησης, κάθε έσο-
δο από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και από
την αξιοποίηση της περιουσίας τους, δωρεές τρίτων, επι-
χορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού, έσοδα α-
πό άλλα προγράμματα, κεφάλαια από κληροδοτήματα, δω-
ρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχεί-
ων.
2. Εργαζόμενοι στους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και
στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες
Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα
επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή ή
σύνταξη ως έμμεσα ασφαλισμένοι, συνεχίζουν να ει-
σπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή
τους από την Κοιν.Σ.Επ. ή το Συνεταιρισμό Εργαζομένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταρ-
γούνται τα άρθρα 1 μέχρι και 17 του ν. 4019/2011 (A΄ 16).
2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι υφιστά-
μενες Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ή
Φροντίδας δύνανται να μετατραπούν σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλο-
γικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ή σε Συνεταιρισμούς Εργα-
ζομένων, ύστερα από απόφαση των Γενικών τους Συνε-
λεύσεων και τροποποίηση του καταστατικού τους, η οποία
αποστέλλεται στο Τμήμα Μητρώου εντός εξήντα (60) ημε-
ρών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
3. Μέχρι τη σύσταση του Ταμείου Κοινωνικής Οικονο-
μίας που προβλέπεται στον παρόντα νόμο: α) μετά την πε-
ράτωση της εκκαθάρισης των επιχειρήσεων κοινωνικής οι-
κονομίας, τυχόν απομένον ενεργητικό περιέρχεται στα μέ-
λη κατά την ονομαστική αξία των συνεταιριστικών τους
μερίδων, ακέραιη ή αναλογικά προς το εναπομείναν ποσό
και β) τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται σε φορείς
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, αποτελούν δημό-
σιο έσοδο και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), όπως ισχύει.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 36
Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ειδική Γραμματεία
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, υπαγόμενη α-
πευθείας στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινω-
νικής Οικονομίας.
2. Η Ειδική Γραμματεία έχει ως κύριο έργο τη χάραξη, ε-
κτέλεση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία με αποτελεσματικό-
τερο τρόπο, καθώς καθίσταται δυνατή η εκπόνηση και η
παρακολούθηση βραχυπρόθεσμων αλλά και μεσομακρο-
πρόθεσμων πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία.
Αναλυτικότερα, καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική για
την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, παρακολουθεί
και συντονίζει τις σχετικές δράσεις για την εφαρμογή και
τη διασφάλιση της συνεκτικότητας της Εθνικής Στρατηγι-
κής. Μελετά και παράγει πολιτικές και επιβλέπει την εφαρ-
μογή τους, προς όφελος του πολίτη. Αναπτύσσει συνεργα-
σία στους θεματικούς τομείς με αρμόδια Υπουργεία. Εξει-
δικεύει την Εθνική Στρατηγική ανά τομέα, σε συνεργασία
με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, παρακολουθεί τις
διεθνείς εξελίξεις.
Άρθρο 37
Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας
1. Συνιστάται μία (1) θέση μετακλητού Ειδικού Γραμμα-
τέα με βαθμό Β΄ της κατηγορίας των ειδικών θέσεων (άρ-
θρο 28 του ν. 1558/1985, Α΄ 137). Ο Ειδικός Γραμματέας
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας διορίζεται και
παύεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο Ειδικός Γραμματέας προΐσταται των υπηρεσιακών
14
μονάδων και του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, συντονίζει τη
λειτουργία τους και είναι υπεύθυνος της αποδοτικότη-
τάς τους. Προσυπογράφει όλα τα διοικητικά έγγραφα,
που προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρε-
σιακές μονάδες και υπογράφονται από τον Υπουργό Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Οικονομίας.
Άρθρο 38
Διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας
1. Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας διαρθρώνεται στις κάτωθι οργανικές μονά-
δες:
α. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα.
β. Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας, με πέντε Τμήματα:
Ι. Τμήμα Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία.
ΙΙ. Τμήμα Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και Δι-
κτύωσης.
ΙΙΙ. Τμήμα Έρευνας και Μελετών για την Κοινωνική και
Αλληλέγγυα Οικονομία.
IV. Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονομίας.
V. Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Άρθρο 39
Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων
της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας
1. Το Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας παρέχει γραμματειακή υπο-
στήριξη και κάθε αναγκαία στήριξη για την άσκηση των
καθηκόντων του Ειδικού Γραμματέα (επιμέλεια αλληλο-
γραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου κ.ά.).
2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας έχει επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό, το συντονι-
σμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτι-
κών που αφορούν στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
και στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, καθώς
και τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και στήρι-
ξη του θεσμού. Η Διεύθυνση συγκροτείται από πέντε
Τμήματα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Ι. Το Τμήμα Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγ-
γυα Οικονομία έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α) Τη χάραξη και την εποπτεία υλοποίησης της Εθνι-
κής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οι-
κονομία, ως προς το συντονισμό, την ανάλυση κόστους-
ωφέλειας, την προτεραιοποίηση, την ωρίμανση των σχε-
τικών δράσεων για την εφαρμογή και τη διασφάλιση της
συνεκτικότητάς της.
β) Την εκπόνηση και συνεχή προσαρμογή του θεσμι-
κού – κανονιστικού πλαισίου σε θέματα κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας.
γ) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμο-
γής των πολιτικών ανάπτυξης της κοινωνικής και αλλη-
λέγγυας οικονομίας.
δ) Την επίλυση οριζόντιων θεμάτων διακυβέρνησης
στα ως άνω θέματα, σε συνεργασία και κατόπιν κατάθε-
σης προτάσεων από και προς τα Υπουργεία και τους Φο-
ρείς του Δημοσίου, καθώς επίσης και την κατάθεση προ-
τάσεων στους αρμόδιους Υπουργούς για τη βελτίωση
και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, καθώς και την προώ-
θηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών.
ε) Το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων προβολής
της κοινωνικής οικονομίας σε εθνικό επίπεδο.
στ) Το σχεδιασμό και την προώθηση εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς τους Φορείς Κοινω-
νικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και προς τη δημόσια
διοίκηση.
ΙΙ. Το Τμήμα Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και
Δικτύωσης έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α) Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών
εξελίξεων που αφορούν την κοινωνική οικονομία, συντο-
νίζει τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς, προς
το σκοπό της διαμόρφωσης των εθνικών θέσεων σε σχέ-
ση με το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία
και προς το σκοπό της υλοποίησης της στρατηγικής αυ-
τής σε εθνικό επίπεδο.
β) Τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανι-
σμούς που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της αρμοδιό-
τητάς του.
γ) Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα
ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρα-
τών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προ-
γραμμάτων – στρατηγικών σχεδίων για την κοινωνική οι-
κονομία.
δ) Τη συγκέντρωση καλών πρακτικών καινοτόμων έρ-
γων και δράσεων διεθνώς, τα οποία επικοινωνεί σε αρ-
μόδια Υπουργεία και Φορείς του Δημοσίου, καθώς και σε
Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
ε) Το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων προβο-
λής της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην
Ε.Ε. και διεθνώς.
στ) Τη διασύνδεση με φορείς κοινωνικής και αλληλέγ-
γυας οικονομίας του εξωτερικού με σκοπό την εκπόνηση
πολιτικών και παραγωγή εργαλείων για την υποστήριξη
και την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φο-
ρέων κοινωνικής οικονομίας.
ζ) Το σχεδιασμό και προώθηση δράσεων για την ανά-
πτυξη δικτυώσεων των Φορέων Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας.
ΙΙΙ. Το Τμήμα Έρευνας και Μελετών για την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία έχει τις κάτωθι αρμοδιότη-
τες:
α) Το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και παρακολούθηση ε-
ρευνητικών δραστηριοτήτων και μελετών που αφορούν
στην προώθηση και στήριξη της Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας.
β) Τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων / βι-
βλιοθήκης μελετών και ερευνών, δημόσια προσβάσιμης.
γ) Τη συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ι-
δρύματα για τη συμμετοχή και παρακολούθηση ερευνη-
τικών προγραμμάτων και μελετών.
δ) Τη δημιουργία Μητρώου ερευνητών / μελετητών σε
θέματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, κοινω-
νικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
ε) Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εφαρμογής του
εργαλείου μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου (social
auditing).
στ) Την ενσωμάτωση των διεθνών αρχών για τον κοι-
νωνικό αντίκτυπο.
ΙV. Το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α) Την παροχή πληροφοριών τύπου help desk σε πολί-
15
τες αναφορικά με τις προϋποθέσεις σύστασης και λει-
τουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, συ-
νεταιρισμών εργαζομένων, απόκτησης ιδιότητας «Φορέα
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».
β) Την παροχή πληροφοριών τύπου help desk σε πολί-
τες αναφορικά με τη λειτουργία και συμμετοχή στις υπο-
στηρικτικές δομές και στα υποστηρικτικά μέτρα.
γ) Την έγκριση σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Εργαζομένων.
δ) Την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
ε) Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποστηρικτικών μέ-
τρων για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οι-
κονομίας.
στ) Την παρακολούθηση των δράσεων που αναπτύσ-
σονται για την υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας.
V. Το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει τις κάτωθι
αρμοδιότητες:
α) την καταγραφή και παρακολούθηση της δραστηριό-
τητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας,
β) τον έλεγχο νομιμότητας των Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας κατά τη λειτουργίας τους,
αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
νόμου, η σύνταξη έκθεσης πορισμάτων ελέγχου και η
έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων,
γ) τη συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους δημόσι-
ους φορείς, για την τήρηση του πλαισίου ελέγχων των
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
δ) την εποπτεία και παρακολούθηση του Ταμείου Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
3. Για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων οργα-
νικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις του π.δ. 3528/2007.
Άρθρο 40
Στελέχωση – Σύσταση θέσεων
1. Οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας στελεχώνονται από είκοσι
επτά (27) υπαλλήλους, εκ των οποίων δύο (2) στο Γρα-
φείο Ειδικού Γραμματέα και είκοσι πέντε (25) στη Διεύ-
θυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονομίας συνιστώνται δώδεκα (12) θέσεις
τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικο-
νομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ
Διοικητικού-Λογιστικού.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα γίνει η κα-
τανομή των θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότη-
τα, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουρ-
γία της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικο-
νομίας.
3. Μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της
προηγούμενης παραγράφου και των αποφάσεων τοπο-
θέτησης Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένων Τμη-
μάτων και υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καταρ-
γούνται τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 2, καθώς και τα ε-
δάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ.
113/2014.
4. Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας στελεχώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Τα προσόντα διορι-
σμού στις παραπάνω θέσεις καθορίζονται από τις διατά-
ξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
5. Για τη στελέχωση του Γραφείου του Ειδικού Γραμ-
ματέα εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 63/2005. Με α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαβαθμίζονται οι θέ-
σεις του προηγούμενου εδαφίου και καθορίζονται τα κα-
θήκοντά τους.
6. Για τις λοιπές θέσεις προσωπικού, η Ειδική Γραμμα-
τεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δύναται
να στελεχώνεται με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρό-
ντος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και με
κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου.
Άρθρο 41
Δαπάνες
Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας βαρύνουν τον
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αναγκαίες
πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε Ειδικό Φορέα του
Προϋπολογισμού του ως άνω Υπουργείου. Κύριος διατά-
κτης των πιστώσεων ορίζεται ο Ειδικός Γραμματέας Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ο οποίος αναλαμ-
βάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις δαπα-
νών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΡΟΜΑ
Άρθρο 42
Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης
των Ρομά – Έργο
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδική Γραμμα-
τεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, υπαγόμενη απευθεί-
ας στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.
2. Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
έχει ως κύριο έργο:
α. Τη διαμόρφωση των κατευθυντηρίων γραμμών για
κάθε τομέα πολιτικής συναφούς με την κοινωνική έντα-
ξη των Ρομά και την εισήγηση των ως άνω πολιτικών
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.
β. Την άρρηκτη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουρ-
γεία, φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
και με ιδιωτικούς φορείς για το σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση των παρεμβάσεων για ζητήματα των Ρομά και
για το συντονισμό και τη διατομεακή παρακολούθηση
16
των πολιτικών για τους Ρομά, όπως πρόσβασης στην εκ-
παίδευση, στην απασχόληση, στην υγειονομική περίθαλ-
ψη και στη στέγαση.
γ. Τη σύσταση και ανάπτυξη γεωπληροφοριακού συ-
στήματος για την τεκμηρίωση, παρακολούθηση και αξιο-
λόγηση των σχετικών πολιτικών και την παράλληλη χαρ-
τογράφηση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού των
Ρομά, που διαβιεί σε καταυλισμούς και οικισμούς απο-
κομμένους από το γενικότερο αστικό ιστό.
δ. Την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήρι-
ξης προς τους εμπλεκόμενους φορείς για το σχεδιασμό
και την αξιολόγηση των σχετικών με θέματα Ρομά πα-
ρεμβάσεων και τη διενέργεια ημερίδων και εκδηλώσεων
προς τούτο.
ε. Τη διενέργεια ερευνών πεδίου και μελετών των συν-
θηκών διαβίωσης της ως άνω ευάλωτης κοινωνικής ομά-
δας και των προβλημάτων συναφών με θέματα στέγης,
εκπαίδευσης, υγείας και εργασίας.
στ. Την αναζήτηση και λήψη από οποιονδήποτε δημό-
σιο ή ιδιωτικό φορέα, που ασχολείται με θέματα των Ρο-
μά, κάθε πληροφορίας ή στοιχείου απαραίτητου για τη
διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για την ως άνω ευάλωτη
κοινωνική ομάδα.
3. Μεταφέρεται το Εθνικό Σημείο Επαφής για την
προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά από
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνι-
κής Ένταξης των Ρομά του ίδιου Υπουργείου.
Άρθρο 43
Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
1. Συνιστάται μία (1) θέση μετακλητού Ειδικού Γραμμα-
τέα με βαθμό Β΄ της κατηγορίας των ειδικών θέσεων
(άρθρο 28 του ν. 1558/1985, Α΄ 137). Ο Ειδικός Γραμμα-
τέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά διορίζεται και παύε-
ται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως.
Για το διορισμό στη θέση του Ειδικού Γραμματέα Κοι-
νωνικής Ένταξης των Ρομά απαιτούνται η κατοχή τουλά-
χιστον πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή ισότι-
μης της αλλοδαπής και εμπειρία σε θέματα των Ρομά.
Ως Ειδικός Γραμματέας δύναται να διοριστεί και δημό-
σιος υπάλληλος ή λειτουργός ή υπάλληλος οποιουδήπο-
τε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα με εμπειρία σε ζητήματα Ρομά. Στην τε-
λευταία περίπτωση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατά-
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 1558/1985.
Ως εμπειρία νοείται η άσκηση έργου, που σχετίζεται
με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
Η θητεία του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής Ένταξης
των Ρομά ορίζεται τετραετής με δυνατότητα ανανέωσης
για μία ακόμη φορά για ίσο χρονικό διάστημα.
2. Ο Ειδικός Γραμματέας προίσταται των υπηρεσιακών
μονάδων και του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας
Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, συντονίζει τη λειτουργία
τους και είναι υπεύθυνος της αποδοτικότητάς τους. Προ-
συπογράφει όλα τα διοικητικά έγγραφα, που προέρχο-
νται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσιακές μονάδες
και υπογράφονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο
για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όταν ελλείπει, α-
πουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Γενικό
Γραμματέα Πρόνοιας.
3. Ο Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρο-
μά δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας, αποτελούμε-
νες από στελέχη υπηρεσιών ή φορέων, εμπειρογνώμο-
νες και ιδιώτες για τη μελέτη συναφών με τις αρμοδιότη-
τές του θεμάτων.
Άρθρο 44
Διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας
Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
διαρθρώνεται στις κάτωθι οργανικές μονάδες:
α. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα.
β. Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθη-
σης.
γ. Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και
Εξειδίκευσης.
Άρθρο 45
Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της
Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
1. Το Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής Έ-
νταξης των Ρομά παρέχει γραμματειακή υποστήριξη και
κάθε αναγκαία στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων
του Ειδικού Γραμματέα (επιμέλεια αλληλογραφίας, τή-
ρηση πρωτοκόλλου κ.ά.).
2. Το Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολού-
θησης έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση της Ε-
θνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
β. Σχεδιάζει και αναθεωρεί την Εθνική Στρατηγική για
την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, όταν κρίνεται απαραί-
τητο, σε ετήσια βάση, όπως ορίζεται στο Πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για τις Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης
των Ρομά μέχρι το 2020, κατόπιν προηγούμενης διαβού-
λευσης με φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκ-
προσώπους της κοινωνίας των πολιτών.
γ. Καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές και θέτει προ-
τεραιότητες για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
δ. Εισηγείται προτάσεις προς τις κεντρικές, περιφερει-
ακές και τοπικές αρχές συναφείς με τη διασφάλιση και
εφαρμογή των αρχών της Εθνικής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
ε. Αξιολογεί και εγκρίνει τις προτάσεις των αρμόδιων
υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των
στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική έ-
νταξη των Ρομά.
στ. Εισηγείται τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών
μέτρων για την προώθηση των στόχων της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
ζ. Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς
και συμμετέχει στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για κάθε
ζήτημα που αφορά στην ένταξη των Ρομά.
η. Συνεργάζεται με τα Σημεία Επαφής για την Κοινωνι-
κή Ένταξη των Ρομά των Υπουργείων Εσωτερικών και
17
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εξωτερικών, των αιρετών
Περιφερειών, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής του Συ-
νηγόρου του Πολίτη.
θ. Συνεργάζεται με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, τρίτες χώρες και διεθνείς φορείς για τη διαμόρφω-
ση κοινής προσέγγισης και το συντονισμό των πολιτικών
καταπολέμησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλει-
σμού και κάθε μορφής διακρίσεων και ανισότητας στο
πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης των Ρομά.
ι. Συντάσσει τις απαιτούμενες εκθέσεις, που υποβάλ-
λονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντάσσει ετήσια έκθε-
ση πεπραγμένων της Ειδικής Γραμματείας για ζητήματα
Ρομά, η οποία υποβάλλεται από τον Ειδικό Γραμματέα
στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνι-
κής Πολιτικής (38/2.11.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβου-
λίου, Α΄ 137).
ια. Συστήνει, τηρεί, διαχειρίζεται και ενημερώνει μη-
τρώο των παρεμβάσεων, που χαράσσονται και υλοποιού-
νται.
ιβ. Αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής προς την Ευρω-
παϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της για θέματα, που
αφορούν στην κοινωνική ένταξη των Ρομά.
ιγ. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση εθνι-
κών θέσεων, καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων στα-
τιστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο διακρατικών συνεργα-
σιών.
ιδ. Ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές για την εξέ-
λιξη και έκβαση των υποθέσεων, που εκκρεμούν ενώπιον
ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων, συναφών με την
Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
ιε. Προωθεί διαδικασίες διαβούλευσης με αρμόδιους
φορείς και με εκπροσώπους της Κοινότητας των Ρομά.
3. Το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης
και Εξειδίκευσης μεριμνά για τα εξής:
α. Συλλέγει και επεξεργάζεται ποσοτικά και ποιοτικά
δεδομένα παρεμβάσεων υπέρ της κοινωνικής ένταξης
των Ρομά τόσο από υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης όσο και από ιδιωτικούς φορείς (Κοινωνικές Συ-
νεταιριστικές Επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις κ.λπ.).
β. Διενεργεί έρευνες πεδίου για τη χαρτογράφηση του
πληθυσμού και των συνθηκών διαβίωσης, τη δημοτολο-
γική τους κατάσταση, την εκπαίδευση και την πρόσβαση
στην τυπική αγορά εργασίας και απασχόληση. Καταγρά-
φει την υφιστάμενη κατάσταση, τεκμηριώνει προτεινό-
μενες πολιτικές και παρακολουθεί τη διαδικασία ένταξης
και υλοποίησης των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής
για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
γ. Έχει την ευθύνη της τήρησης, διαχείρισης και ενη-
μέρωσης των εθνικών βάσεων δεδομένων για τα ποσοτι-
κά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού των Ρο-
μά και την παρακολούθηση των παρεμβάσεων σε όλους
τους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη των Ρομά. Τα ως άνω δεδομένα προσδιορίζονται
σε στοιχεία γεωγραφικού χαρακτήρα, στοιχεία ως προς
την τυπολογία οικισμού και ως προς τα χαρακτηριστικά
των κελυφών κατοικίας, πληθυσμιακά δεδομένα ανά φύ-
λο και ηλικιακή κατηγορία, στοιχεία ως προς την οικονο-
μική κατάσταση των οικισμών των Ρομά και ως προς την
προσβασιμότητα σε εκπαιδευτικές και υγειονομικές υπο-
δομές.
δ. Καθορίζει δείκτες, βάσει στοιχείων, για την παρακο-
λούθηση της υλοποίησης και την αποτελεσματικότητα
των σχετικών παρεμβάσεων.
ε. Συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς σε εθνικό και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο για τον καθορισμό ενιαίων δεικτών.
στ. Εκπονεί σχέδια δημοσιότητας και ευαισθητοποίη-
σης για όλους τους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής, εκ-
δίδει σχετικά πρότυπα και ορίζει προδιαγραφές προς
τους φορείς υλοποίησης.
ζ. Μεριμνά για την παροχή πληροφοριών, υποδείξεων
και συμβουλών προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους φο-
ρείς και προωθεί συμμετοχικές διαδικασίες σε θέματα,
που άπτονται του αντικειμένου του.
η. Παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε
Υπουργεία και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Α΄ και Β΄ βαθμού για το σχεδιασμό παρεμβάσεων για
την κοινωνική ένταξη των Ρομά με ιδιαίτερη έμφαση
στην ενεργοποίηση των γυναικών Ρομά.
θ. Παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω υπηρεσιών
υποστήριξης (Help desk on line).
ι. Εκπονεί εργαλεία, πρότυπα επιχειρησιακά σχέδια α-
νά τομέα παρέμβασης, γενικές προδιαγραφές για οριζό-
ντιες δράσεις, οδηγούς και άλλα, σε συνεργασία με τα
αρμόδια τμήματα της Ειδικής Γραμματείας.
ια. Συνεργάζεται με φορείς διαχείρισης, υλοποίησης
και υποστήριξης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ
της ευάλωτης ομάδας των Ρομά.
ιβ. Διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις για την καταγραφή
προβλημάτων και την παροχή υποστήριξης για το σχε-
διασμό παρεμβάσεων.
Άρθρο 46
Σύσταση θέσεων
1. Συνιστώνται δώδεκα (12) οργανικές θέσεις τακτικού
(μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου) προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Κοι-
νωνικής Ένταξης των Ρομά, κατηγορίας ΠΕ με βαθμούς
Α΄-Δ΄, εκ των οποίων δύο (2) είναι θέσεις Προϊσταμέ-
νων Τμημάτων και δύο (2) αποτελούν θέσεις διοικητικών
υπαλλήλων (ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων) στο Γραφείο
του Ειδικού Γραμματέα.
2. Στα Τμήματα της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής
Ένταξης των Ρομά προΐστανται υπάλληλοι από τους α-
κόλουθους κλάδους:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθη-
σης: ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.
β. Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και
Εξειδίκευσης: ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
ή Οικονομικών Επιστημών.
3. Οι ως άνω θέσεις διακρίνονται κατά κατηγορία και
κλάδο, ως εξής:
18
4. Η Ειδική Γραμματεία για ζητήματα Ρομά στελεχώνε-
ται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Τα προσόντα διορισμού στις παρα-
πάνω θέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις του π.δ.
50/2001 (Α΄ 39).
5. Οι δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στο Γρα-
φείο του Ειδικού Γραμματέα δύναται να καλύπτονται με
απόσπαση από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα, που γίνεται με κοινή απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού (άρθρο 18 παρ. 16 του ν. 2503/1997, Α΄ 107).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαβαθμίζονται
οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου και καθορίζονται
τα καθήκοντά τους.
6. Για τις λοιπές θέσεις προσωπικού, η Ειδική Γραμμα-
τεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά δύναται να στελεχώ-
νεται με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης ε-
ντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και με κοινοποίηση
στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρμόδιο τμήμα
περί αποσπάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης.
7. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τα δύο (2) έτη συνολικά. Είναι δυνατή η παράταση
για ισόχρονο διάστημα, εφόσον η σχετική υπηρεσιακή α-
νάγκη αιτιολογείται επαρκώς. Ο χρόνος υπηρεσίας των
αποσπώμενων υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος πραγμα-
τικής δημόσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος υπηρεσίας των
προϊσταμένων των Τμημάτων της Ειδικής Γραμματείας
Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά συνυπολογίζεται ως χρό-
νος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος.
8. Το τακτικό προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας Κοι-
νωνικής Ένταξης των Ρομά υπάγεται ως προς την υπη-
ρεσιακή του κατάσταση στην κείμενη νομοθεσία περί δη-
μοσίων υπαλλήλων.
9. Οι πράξεις αποσπάσεων της παραγράφου 6 του πα-
ρόντος άρθρου διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ-
πουργού.
10. Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρο-
μά δύναται να στελεχώνεται και με μετατάξεις υπαλλή-
λων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-
σία.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται η κα-
τανομή του παραπάνω προσωπικού στις υπηρεσιακές
μονάδες της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης
των Ρομά, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτού,
καθώς και κάθε άλλο θέμα λεπτομερειακού ή τεχνικού
χαρακτήρα για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουρ-
γία της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των
Ρομά.
Άρθρο 47
Δαπάνες
Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Κοι-
νωνικής Ένταξης των Ρομά βαρύνουν τον Προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αναγκαίες πιστώσεις
εγγράφονται κάθε έτος σε Ειδικό Φορέα του Προϋπολο-
γισμού του ως άνω Υπουργείου. Κύριος διατάκτης των
πιστώσεων ορίζεται ο Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής
Ένταξης των Ρομά, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις
του τις σχετικές υποχρεώσεις δαπανών.
Άρθρο 48
Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
1. Συνιστάται Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, το οποίο
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμό-
διο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και απαρτίζε-
ται από: α) τον Ειδικό Γραμματέα Κοινωνικής Ένταξης
των Ρομά, ως Πρόεδρο, β) τους εκπροσώπους – Σημεία
Επαφής των συναρμόδιων για ζητήματα Ρομά Υπουργεί-
ων, γ) τον Συνήγορο του Πολίτη, δ) έναν εκπρόσωπο της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ε) έναν εκ-
πρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και
στ) δύο πρόσωπα, που υποδεικνύονται από τις κοινότη-
τες των Ρομά, λόγω της ιδιαίτερης γνώσης και εμπειρίας
σε θέματα κοινωνικής ένταξης. Η γραμματειακή υποστή-
ριξη του ως άνω Συμβουλίου παρέχεται από υπαλλήλους
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στην υπουργι-
κή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Η θητεία των
μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ορίζεται τε-
τραετής.
2. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων έχει ως κύριο έρ-
γο: α) την παροχή επιστημονικών στοιχείων και στήριξης
μέσω της έρευνας, ανάλυσης και συλλογής στοιχείων
και β) τη σύνταξη συστάσεων με επιδιωκόμενο σκοπό
την ανάλυση των ζητημάτων των Ρομά.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικώς οι
διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 πε-
ρί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Α΄ 45).
Άρθρο 49
Τροποποιούμενες – Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
τυχόν προβλεπόμενες αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών,
που με τον παρόντα νόμο ανατίθενται στην Ειδική Γραμ-
ματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη ή ρυθμί-
19
ζει διαφορετικά τα προβλεπόμενα με τις διατάξεις του
παρόντος θέματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 50
Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις
1. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3586/2007 (Α΄ 151) τροποποιείται ως εξής:
«2. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους,
οι Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιου-
σίας τους, έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν ή να ανα-
θέτουν σε τρίτους, τις ακόλουθες μελέτες, έργα ή εργα-
σίες:».
β. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3586/2007 (Α΄151)
τροποποιείται ως εξής:
«3. Οι Φ.Κ.Α. εκτελούν τις εργασίες αξιοποίησης και
συντήρησης της ακίνητης περιουσίας τους. Κατ’ εξαίρε-
ση δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες με εταιρείες δια-
χείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που έχουν γίνει δε-
κτές από το σύστημα επιλογής της «Εταιρείες Διαχείρι-
σης Επενδυτικών Κεφαλαίων, Ταμείων Ασφάλισης, Ανώ-
νυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»
(Ε.Δ.Ε.Κ.Τ.Α.Α.Ε.Π.Ε.Υ.), εφόσον, κατόπιν εισήγησης
της αρμόδιας υπηρεσίας, κριθεί από το Δ.Σ. τους ότι ο
Φορέας δεν διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή. Στις
συμβάσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι δια-
τάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).»
γ. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3586/2007 (Α΄151) α-
παλείφεται.
δ. Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3586/2007 (Α΄151) α-
ναριθμείται σε 7 και τροποποιείται ως εξής:
«7.α. Εντός των ορίων που προβλέπονται για τη διεξα-
γωγή πρόχειρου διαγωνισμού ανά περίπτωση κι εφόσον
η συνολική δαπάνη των εργασιών δεν υπερβαίνει το
10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, οι Φ.Κ.Α., ύ-
στερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και απόφα-
ση του οικείου Δ.Σ., μπορούν να αναθέτουν τις μελέτες,
τα έργα και τις εργασίες της παραγράφου 2 σε ιδιώτη
μηχανικό ή τεχνική εταιρία κατόπιν υπογραφής σχετικής
σύμβασης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 4412/2016
(Α΄ 147). Οι Φ.Κ.Α., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας και απόφαση του οικείου Δ.Σ., μπορούν να α-
ναθέτουν τη σύνταξη των τεχνικών περιγραφών, των με-
λετών και των τευχών δημοπράτησης σε μηχανικό ΠΕ ή
ΤΕ που υπηρετεί στο Φ.Κ.Α., χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
β. Στην περίπτωση που, εντός των ανωτέρω ορίων
(του πρόχειρου διαγωνισμού), η συνολική δαπάνη των
εργασιών υπερβαίνει το ποσοστό 10% της αντικειμενι-
κής αξίας του ακινήτου, απαιτείται επιπρόσθετα και από-
φαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία θα εγκρίνει την
απόφαση ανάθεσης του οικείου Δ.Σ..
γ. Στην περίπτωση που η συνολική δαπάνη των εργα-
σιών υπερβαίνει τα όρια του πρόχειρου διαγωνισμού ανά
περίπτωση, οι Φ.Κ.Α. δύνανται, ύστερα από εισήγηση
της αρμόδιας υπηρεσίας, απόφαση του οικείου Δ.Σ. και
έγκριση του αρμόδιου Υπουργού: i. να αναθέτουν τα α-
νωτέρω έργα και εργασίες στις Τεχνικές τους Υπηρε-
σίες, στην περίπτωση που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών, ii. να απευθύνονται σε φορείς του Δημο-
σίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που διαθέτουν
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, iii. να απευθύνονται σε
θυγατρικές Τραπεζών και iv. να απευθύνονται σε εταιρεί-
ες που συμμετέχουν στην Ε.ΔΕΚ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε εφαρ-
μογή της παραγράφου 3. Ειδικότερα, οι Φ.Κ.Α. που δια-
θέτουν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση
ανάθεσης των μελετών, έργων και εργασιών σε τρίτους
(περιπτώσεις ii, iii και iv), πρέπει να τεκμηριώνουν επαρ-
κώς την ανάθεση αυτή.
δ. Ακίνητα Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν με
απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων τους και έγκριση
του αρμόδιου Υπουργού, να εκμισθώνονται, μόνα ή κατά
ομάδες και ενός ή περισσοτέρων Φορέων, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 παράγραφοι 1 και 2, 42
έως 49 του π.δ. 715/1979. Με τις αποφάσεις των Δ.Σ.
των Φορέων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, η χρονική διάρκεια,
το ελάχιστο μίσθωμα, οι τυχόν αναγκαίες εργασίες ανα-
καίνισης, τα αποδεικτικά βιωσιμότητας της επιχείρησης,
το ύψος της εγγυήσεως, το οποίο πρέπει να είναι αντί-
στοιχο της αξίας του ακινήτου και της χρονικής διάρκει-
ας της μίσθωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ε. Για την ανάθεση μελέτης σε τρίτους, ανεξαρτήτως
ποσού, απαιτείται έγκριση της απόφασης του οικείου
Δ.Σ. από τον αρμόδιο Υπουργό.»
ε. Στο άρθρο 10 του ν. 3586/2007 (Α΄151) προστίθεται
νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και τα
άρθρα 6, 9 του ν. 3586/2007 εφαρμόζονται από όλους
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
στ. Ακίνητα που ανήκουν σε Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης μπορούν να παραχωρούνται σε Υπηρεσίες του Δη-
μοσίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα, καθώς και σε λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή
ανθρωπιστικού χαρακτήρα προς χρήση που θα εξυπηρε-
τεί δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό, καθώς και σε φορείς
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η παραχώρηση
της χρήσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που ορίζει τους όρους παραχώρησης, με-
τά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων.
Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της
παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα
προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το αντάλλαγμα,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι εργασίες διαμόρ-
φωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολεοδομι-
κών ή άλλων αδειών βαρύνουν τον φορέα προς τον ο-
ποίο γίνεται η παραχώρηση της χρήσης και μπορούν να
συμψηφίζονται με το μηνιαίο μίσθωμα κατόπιν απόφα-
σης του Δ.Σ. του φορέα που εκμισθώνει.
ζ. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ ή του Ε.Φ.Κ.Α., με-
τά την ένταξη του ΕΤΑΑ σε αυτόν, μπορεί να προκηρυ-
χθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων 40, 41 παράγραφοι 1 και 2, 42 έως 49
του π.δ. 715/1979 για την εκμίσθωση του Ξενοδοχείου
«ΕΣΠΕΡΙΑ» μετά ή άνευ του κινητού εξοπλισμού του. Ο
μη παραχωρούμενος εξοπλισμός μπορεί να διατίθεται
για κοινωφελείς σκοπούς. Στην απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΤΑΑ ή του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζεται η χρονική διάρκεια της
20
μίσθωσης, το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα, οι παρεχόμενες
εγγυήσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
η. Για τον προσδιορισμό του μισθώματος των μισθώσε-
ων των προηγούμενων παραγράφων προηγείται εκτίμηση
της μισθωτικής αξίας από νόμιμα Πιστοποιημένο Εκτιμητή
κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4152/2013,
εκ του τηρουμένου στο Υπουργείο Οικονομικών μητρώου.
2. α. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Κεφάλαιο Α-
ποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (Ε.Κ.Α.Φ.) που συστήθη-
κε με το άρθρο 10 του ν. 4109/2013 (Α΄16) καταργείται α-
πό τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
β. Τα υφιστάμενα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορ-
τωτών (Κ.Α.Φ.), τα οποία έχουν συσταθεί βάσει των διατά-
ξεων της παρ. 7 του άρθρου μόνου του
ν. 5167/1931 (Α΄ 222) (άρθρο 11 του π.δ. της 4ης Μαρτίου
1932), του άρθρου 3 του ν. 5944/1933 (Α΄ 387), του άρ-
θρου 5 του ν. 6178/1934 (Α΄ 214) και του άρθρου 6 του
ν.δ. 1254/1949 (Α΄288) καταργούνται ή διαλύονται μέχρι
τις 28.2.2017, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρ-
θρου 48 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).
γ. Οι διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 74 του
ν. 4331/2015 (Α΄ 69) ισχύουν αναλόγως για το προσωπικό
των καταργούμενων ή διαλυόμενων με την ανωτέρω πα-
ράγραφο Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών.
δ. Τα αποθεματικά κεφάλαια των καταργούμενων
Κ.Α.Φ., μετά την ολοσχερή εξόφληση των υποχρεώσεών
τους, τα εναπομείναντα αδιάθετα ποσά των μέχρι σήμερα
καταργηθέντων Κ.Α.Φ., καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα
των Κ.Α.Φ., τα οποία δεν λειτουργούν, δεν έχουν διαλυθεί
ή καταργηθεί και παραμένουν σε τραπεζικούς λογαρια-
σμούς, μεταφέρονται στο Ελληνικό Δημόσιο.
Η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργηθέντων ή
καταργούμενων Κ.Α.Φ. περιέρχεται στο Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη με την οποία μεταγράφο-
νται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθη-
κοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Οι μεταβιβά-
σεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ
του Δημοσίου, δήμων ή τρίτων.
Το αρχείο των καταργηθέντων ή καταργούμενων με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου Κ.Α.Φ. διατηρείται και φυ-
λάσσεται στις οικείες Λιμενικές Αρχές ή στις οικείες Υπη-
ρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε..
Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των διαλυόμενων-κα-
ταργούμενων Κ.Α.Φ. λύονται αζημίως το αργότερο μέχρι
τις 31.12.2016.
ε. Εκκρεμείς δίκες κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόμου δεν επηρεάζουν την κατάργηση των Κ.Α.Φ..
στ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε
θέμα αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διάλυσης-κατάρ-
γησης των Κ.Α.Φ. που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 48 του ν. 4250/2014.
ζ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταργείται.
3. Το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), όπως αυτό ι-
σχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παρ. 2 του άρθρου
8 του ν. 4237/2014 (Α΄ 36), όπως αυτή αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), με
το άρθρο 9 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) και με το άρθρο 55
του ν. 4369/2016 (Α΄33), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώ-
ματος λόγω αναπηρίας και, εφόσον εκκρεμεί στις υγειο-
νομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιό-
τητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής
τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με
το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη
λήξη του δικαιώματος, με την προϋπόθεση ότι για το δι-
καίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική
επιτροπή αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
67%. Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επι-
τροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί δεν φέρουν συντάξιμο
ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό ανα-
πηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμ-
ψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν
χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ, στην πε-
ρίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.ΔΕ..
Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επι-
δόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για
τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ, για τον ίδιο
χρόνο, παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ό-
σων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου
αυτού αρχίζει αναδρομικά από 1.7.2016 για όλα τα πρό-
σωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του και λήγει
στις 30.6.2017.»
4. α. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4331/2015
(Α΄69), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή χαρακτηρίζει, απο-
κλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), ως
χρόνιες σωματικές ή πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή
βλάβες που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνα-
τότητες για επαγγελματική απασχόληση, βάσει του Ενι-
αίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.»
β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3863/2010
(Α΄ 115), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 4 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν χαρακτηριστεί, α-
ποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α΄220),
ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες περιορισμένες
δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση αναθεω-
ρούνται κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυν-
σης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και ύστερα από γνώμη της Ειδικής Ε-
πιστημονικής Επιτροπής. Στις προκηρύξεις πλήρωσης
θέσεων που διενεργούνται με βάση το ν. 2643/1998 λαμ-
βάνονται υπόψη ως παθήσεις ή βλάβες χρόνιες και ταυ-
τόχρονα επιφέρουσες περιορισμένες δυνατότητες για ε-
παγγελματική απασχόληση, οι παθήσεις ή βλάβες που έ-
χουν λάβει τον χαρακτηρισμό αυτόν έως την ημερομηνία
έκδοσης των εν λόγω προκηρύξεων.»
5. Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 20 του
ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως ισχύει, εφαρμόζεται αναλο-
γικά και για κάθε είδους παροχή που καταβάλλεται αχρε-
ωστήτως από τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφά-
λισης εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το Ενι-
αίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).
21
Άρθρο 51
Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εποπτευόμενων Φορέων
1.α. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τίθενται σε λειτουργία τα
ακόλουθα συστήματα:
αα) Σύστημα Επιτελικής Παρακολούθησης (BI
Intelligence System) Αποτελεσματικότητας Επιχειρησια-
κής Λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας και Εποπτευόμε-
νων Φορέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αβ) Σύστημα
Ενιαίας Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Πολιτών με
την ονομασία «ΑΠΛΟ».
β. Σκοπός του συστήματος Επιτελικής Παρακολούθη-
σης Αποτελεσματικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας
είναι η επιτελική παρακολούθηση της επιχειρησιακής
λειτουργίας και απόδοσης του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέ-
σω της συγκέντρωσης, τήρησης και επεξεργασίας δεδο-
μένων, τα οποία είτε συλλέγονται πρωτογενώς (μέσω α-
πευθείας καταγραφής) είτε αντλούνται από υφιστάμενα
πληροφοριακά συστήματα, τόσο από εποπτευόμενους
φορείς του Υπουργείου, όσο και από τρίτους Φορείς (Α-
νεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοική-
σεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπηρεσίες
άλλων Υπουργείων κ.ά.).
Τα δεδομένα αυτά αφορούν ποσοτικά και ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά της ανεργίας, της απασχόλησης, της ανα-
σφάλιστης εργασίας, της απασχόλησης αλλοδαπών, των
κοινωνικών διακρίσεων, της επαγγελματικής κατάρτι-
σης, των συνταξιούχων, των ασφαλισμένων, των συντά-
ξεων, οικονομικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών φο-
ρέων και άλλα πεδία ενδιαφέροντος του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης. Το σύστημα ενημερώνεται και από άλλα συστήμα-
τα σε σχέση με δεδομένα αρμοδιότητας του Υπουργεί-
ου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με την κοι-
νωνική συνοχή και αλληλεγγύη.
Όλοι οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φο-
ρείς υποχρεούνται να συγκεντρώνουν και να στέλνουν,
ηλεκτρονικά και σε τακτική βάση, τα δεδομένα που θα
τροφοδοτούν το Σύστημα Επιτελικής Παρακολούθησης
Αποτελεσματικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας κατά
λόγο αρμοδιότητας.
γ. γα) Σκοπός του συστήματος «ΑΠΛΟ» είναι η προ-
σφορά ψηφιακών υπηρεσιών μιας στάσης προς τους συ-
ναλλασσόμενους με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γβ) Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του
ν. 3899/2010 (Α΄ 212) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.
Ε΄ του άρθρου 138 του μέρους Γ΄ του Κεφαλαίου ΙΣΤ΄
του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) έχουν ανάλογη εφαρμογή για
τις υπηρεσίες που εντάσσονται στις ψηφιακές υπηρε-
σίες του συστήματος «ΑΠΛΟ».
δ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται θέ-
ματα εφαρμογής του άρθρου αυτού, καθώς και ειδικότε-
ρα τεχνικά, οργανωτικά ή λεπτομερειακά θέματα που α-
φορούν τη συγκέντρωση, την αποστολή, την τήρηση,
την πρόσβαση και την ασφαλή διαχείριση και επεξεργα-
σία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τε-
χνικών ανωνυμοποίησης για την πλήρη παρεμπόδιση της
εξακρίβωσης της ταυτότητας των υποκειμένων των δε-
δομένων.
2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013 (Α΄ 88) προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής:
«δ) Οι δαπάνες των κλάδων «ΛΑΕΚ» και «Λογαρια-
σμός Κοινωνικής Πολιτικής» βαρύνουν για την κάλυψή
τους, τους διαχρονικά αποδιδόμενους πόρους στον
Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι δεν συνιστούν κρατική επιχορήγηση
ή χρηματοδότηση των δικαιούχων του παρόντος άρθρου
και καταβάλλονται από τα σχετικά ταμειακά διαθέσιμα,
ανεξαρτήτως εάν έχει μεταφερθεί από το ΙΚΑ ή τον ΕΦ-
ΚΑ, κατά το έτος καταβολής τους, το ποσό που αντιστοι-
χεί στις εν λόγω ενιαύσιες δαπάνες.»
3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από
πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, συνιστώνται
Τοπικά Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου υπάρχουν ιδιαί-
τερες ανάγκες διενέργειας ελέγχων της αρμοδιότητάς
του. Τα Τμήματα αυτά στελεχώνονται με μετακίνηση
προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. ή του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή
άλλων φορέων εποπτείας του Υπουργείου που κατανέ-
μεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις.
4. Οι περιπτώσεις β΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 21
του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίστανται ως εξής:
«β. δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Σώματος Ε-
πιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), με τους αναπληρωτές
τους,
η. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υ-
γείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος
αναπληρώνεται από Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας
Διεύθυνσης».
5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 2643/1998 (Α΄ 220) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Δύο υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. με βαθμό τουλάχι-
στον Γ΄ με τους αναπληρωτές τους».
6. Η περίπτωση β΄ της παρ.1 του άρθρου 10 του
ν. 2643/1998 (Α΄ 220) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφέ-
δρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπήρων
Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
με τον αναπληρωτή του, εφόσον συζητούνται θέματα α-
ναπήρων και θυμάτων πολέμου, αναπήρων πολέμου α-
μάχου πληθυσμού, αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής πε-
ριόδου, αντιστασιακών ως και των τέκνων όλων των
προαναφερθεισών κατηγοριών ή έναν ανώτερο υπάλλη-
λο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στις λοιπές πε-
ριπτώσεις, με τους αναπληρωτές τους.»
7. Όπου δεν λειτουργεί υπηρεσία του Οργανισμού Α-
πασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και δεν υ-
φίσταται προγραμματική σύμβαση περί ανάθεσης υπηρε-
σιών ανταποκριτή από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε Οργανισμούς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι σχετικές υπηρεσίες μπο-
ρούν να ανατεθούν σε Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης
22
που υπάγονται σε Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για
την ανάθεση των υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφί-
ου, συνάπτεται προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Δ..
8. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστώνται 2 (δύο) προσωποπαγείς
θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφα-
σης, ως εξής:
– Μία (1) προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΤΕ Διοικητι-
κού- Λογιστικού.
– Μία (1) προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ Διοικητι-
κών Γραμματέων.
Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα-
θορίζεται το χρονικό σημείο σύστασης των ανωτέρω θέ-
σεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι
θέσεις αυτές καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιον-
δήποτε τρόπο.
Άρθρο 52
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),
ως καθολικού διαδόχου των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης
1. α) Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγεί-
ας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 για την
εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του, όπως αυ-
τές είχαν διαμορφωθεί στις 30.4.2016, προς τα φαρμα-
κεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρε-
σιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ερ-
γαστήρια κ.λπ.) με τους οποίους έχει συνάψει σχετικές
συμβάσεις, που οφείλει ως καθολικός διάδοχος των α-
σφαλιστικών ταμείων.
β) Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ νο-
ούνται εκείνες που αφορούν τα πριν τις 31.12.2012 έτη
και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά
περίπτωση παραστατικά στοιχεία και οι οποίες δεν έ-
χουν εκκαθαριστεί.
2. Α. Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές,
προ ΦΠΑ, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υ-
πηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Διαγνωστικά Κέντρα – Εργαστήρια:
i) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000 ευρώ ποσο-
στό έκπτωσης 5%.
ii) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000 ευρώ
ποσοστό έκπτωσης 10%.
β. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Απο-
κατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης για δαπά-
νες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 10%.
γ. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί:
i) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000 ευρώ ποσο-
στό έκπτωσης 5%.
ii) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000 ευρώ
ποσοστό έκπτωσης 10%.
δ. Προμηθευτές Υγειονομικού και λοιπού υλικού ποσο-
στό έκπτωσης 25%, για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών
υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιο-
επεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά αγγει-
οπλαστικής κ.ά.).
ε. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας
(φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λ.π.) ποσοστό έκ-
πτωσης 5%
στ. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 8%.
ζ. Φαρμακεία ποσοστό 3,5%.
Β. Για τις λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που
προκύπτουν από υπόλοιπο λόγω πληρωμής προκαταβο-
λής, αυτές θα εξοφληθούν, για οφειλές μέχρι 15.000 με
έκπτωση 20% και για οφειλές πάνω από 15.000 με έκ-
πτωση 45%, επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστα-
τικού στοιχείο προ Φ.Π.Α.), του απομένοντος (μετά την
αφαίρεση της προκαταβολής) υπολοίπου.
Γ. Οι οφειλές προς ασθενείς ασφαλισμένους και οι ο-
φειλές προς τους ως άνω παρόχους που έχουν εκκαθα-
ριστεί θα εξοφληθούν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο 100%.
3. Οι οφειλές θα εξοφληθούν άμεσα με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό
έλεγχο που θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο Κλάδος Υ-
γείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εφόσον:
α) παρασχεθεί η κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτω-
ση εκ μέρους του δικαιούχου – παρόχου με την προσκό-
μιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικού τιμολογίου,
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δικαι-
ούχου – παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι απο-
δέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήπο-
τε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένων
και των τόκων υπερημερίας.
γ) προσκομισθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημε-
ρότητα (ΙΚΑ και ΕΤΑΑ/Τομείς Υγειονομικών) ή βεβαίωση
οφειλής. Στην περίπτωση που προσκομίζεται από τον
πάροχο βεβαίωσης οφειλής, θα παρακρατείται από την
αρμόδια υπηρεσία το ποσό αυτής και θα αποδίδεται στο
Δημόσιο ή στο Ασφαλιστικό Ταμείο, σύμφωνα με τις ι-
σχύουσες διατάξεις.
Η διαδικασία για την εξόφληση των ως άνω οφειλών
θα έχει ως εξής: Το ποσό που προκύπτει ως εναπομέ-
νουσα οφειλή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ύστερα από την εφαρμογή
των εκπτώσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα-
γράφου 2 του παρόντος, εξοφλείται με την έκδοση σχε-
τικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, σύμφωνα με
τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω
ποσό δύναται να καταβάλλεται στους δικαιούχους της
παραγράφου 1 ως προκαταβολή μετά την κατά νόμο α-
φαίρεση κρατήσεων ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες
που από τον λογιστικό κανονισμό των φορέων δεν προ-
βλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής. Η καταβολή αφο-
ρά στο σύνολο του πληρωτέου ποσού και γίνεται με έκ-
δοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λο-
γιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλά-
δος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τον α-
νωτέρω έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη σύμβασης, πα-
ραστατικών και η διενέργεια των κατά νόμο υπέρ τρίτων
κρατήσεων, στα δε χρηματικά εντάλματα πληρωμής επι-
συνάπτονται οι καταστάσεις των δικαιούχων, οι αριθμοί
των πράξεων προσωρινής εκκαθάρισης δαπάνης, καθώς
και η επισημειωτική πράξη για τη διενέργεια πρόχειρου
23
λογιστικού ελέγχου. Εάν, μετά τη χορήγηση της προκα-
ταβολής κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπα-
νών, από τους φορείς που διενήργησαν τον κατά περί-
πτωση πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, προκύψει οφειλόμε-
νο ποσό μικρότερο του προ καταβληθέντος, η διαφορά
παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των
προμηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση μη υπο-
βολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την
εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών. Οι οφειλές της παραγράφου 1, πλην φαρμακο-
ποιών, δύνανται να εκκαθαρίζονται, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 7 του ν. 4368/2015.
4. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
Οργανισμού που πραγματοποιείται από Φ.Κ.Α. των οποί-
ων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ. 10 του
ν. 3918/2011, όπως ισχύει, διενεργείται το αργότερο έ-
ως 30.6.2017. Σε περίπτωση παράλειψης της εξόφλησης
των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους Φ.Κ.Α. μέχρι την
ως άνω ημερομηνία και επιστροφής των αδιάθετων υπο-
λοίπων στο Γ.Λ.Κ., οι εναπομείνασες υποχρεώσεις βα-
ρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου Φ.Κ.Α..
5. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών αποσβένεται κάθε απαίτηση των δικαι-
ούχων κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος όμως διατηρεί το
δικαίωμα οριστικού ελέγχου και εκκαθάρισης των υπο-
βληθέντων λογαριασμών και καταλογισμού κάθε ποσού
που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Η αποδοχή της
ρύθμισης από τους δικαιούχους συντελείται με την υπο-
βολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαι-
ούχου – παρόχου που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρε-
σία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος
υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
6.α. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται οι
συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικα-
σία του άρθρου 100 παρ. 6 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
β. Το άρθρο 34 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), όπως ισχύει,
καταργείται.
7. α) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 για την
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ίδιων υποχρεώσεών του
με τους συμβεβλημένους και λοιπούς ιδιώτες παρόχους,
όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, και για τις οποίες έχουν
εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά
από την 1.1.2012 έως τις 31.1.2016, εφόσον οι δικαιού-
χοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, περι-
λαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, και από κάθε
ένδικο μέσο για αυτή. Για την εκκαθάριση των υποχρεώ-
σεων της παρούσας παραγράφου ακολουθείται η διαδι-
κασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, χωρίς
την εφαρμογή των προβλεπόμενων εκπτώσεων στην πα-
ράγραφο 2 του παρόντος, η οποία πρέπει να ολοκληρω-
θεί μέχρι τις 30.6.2017.
β) Η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρ-
θρου ακολουθείται και για τις περιπτώσεις που οφείλο-
νται υπόλοιπα προς εξόφληση μετά από προκαταβολή
πληρωμής, τα οποία δύναται να εξοφληθούν στο σύνολό
τους με τη διαδικασία του πρόχειρου λογιστικού ελέγ-
χου.
γ) Από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ε-
ξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπα-
χθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 παρ. 6 του
ν. 4172/2013 (Α΄167), εφόσον για αυτούς έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης έως 31.10.2016. Η δια-
δικασία εκκαθάρισης θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με
την υποβολή τελικού πορίσματος στον Οργανισμό. Συμ-
βεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία
του άρθρου 100 παρ. 6 του ν. 4173/2013 για τους οποί-
ους δεν έχει υποβληθεί ενώπιον του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως τις
31.10.2016 τελικό πόρισμα υπάγονται στη διαδικασία
του άρθρου 90 παρ. 7β εδάφιο α΄ του ν. 4368/2016
(Α΄21), έστω και αν έχει υποβληθεί έκθεση ευρημάτων.
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7β΄ του άρθρου 90
του ν. 4368/2016 καταργείται.
Άρθρο 53
Προσαρμογή ορίων ηλικίας
Όπου στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 74 του νό-
μου 3863/2010 (Α΄ 115), ως ισχύει, αναφέρεται το πλαί-
σιο ηλικίας «55 έως 64 ετών», αυτό αντικαθίσταται με
«55 έως 67 ετών».
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Άρθρο 54
Κοινόχρηστοι χώροι οικισμών τέως ΟΕΚ
1. Όταν σε Οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) οικισμών του
τέως ΟΕΚ έχουν κατασκευαστεί νόμιμα παιδικές χαρές
και οι χώροι στους οποίους βρίσκονται αυτές οι παιδικές
χαρές δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν κατά κυριό-
τητα στους οικείους κάθε φορά δήμους, χωρίς να θίγεται
η νομιμότητα της σύστασης των καθέτων ιδιοκτησιών
στα ως άνω οικοδομικά τετράγωνα, η αρμοδιότητα για
τη λειτουργία και τη συντήρηση των εν λόγω παιδικών
χαρών ανατίθεται με το παρόν στους οικείους κάθε φο-
ρά δήμους.
2. Οι δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι που περιβάλ-
λουν ή περικλείονται στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ/ΟΑΕΔ
και που δεν ανήκουν στους οικείους κάθε φορά δήμους,
παραχωρούνται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στους ανω-
τέρω δήμους.
Άρθρο 55
Απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας
για την επιδότηση ξενοδοχοϋπαλλήλων
Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1545/1985 (Α´ 91) τροπο-
ποιείται και αναδιατυπώνεται ως εξής:
«2. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να επιχορηγεί ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, εφόσον συνεχί-
ζουν την απασχόληση εργαζομένων και κατά την περίο-
δο περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται
μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται οι
δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το
ποσό της επιχορήγησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
μέρεια για την επιχορήγηση.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική
αίτηση στον Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος ανάλογα με την περιοχή
24
που λειτουργούν, τον αριθμό του προσωπικού που απα-
σχολούν, την κατηγορία στην οποία υπάγονται και άλλα
συναφή κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων και των ανα-
γκών της αγοράς εργασίας, καταρτίζει πίνακα των επι-
χειρήσεων που κρίνει ότι πρέπει να επιχορηγηθούν. Η
αρμόδια Υπηρεσία/Όργανο του Ο.Α.Ε.Δ., με βάση την α-
νωτέρω υπουργική απόφαση και ύστερα από σχετικό έ-
λεγχο προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής από-
φασης για την καταβολή της επιχορήγησης.
Το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να είναι μεγα-
λύτερο από τα ποσά των επιδομάτων ανεργίας που θα
κατέβαλλε ο Ο.Α.Ε.Δ. στους εργαζόμενους στην επιχεί-
ρηση, αν έπαυαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια
του περιορισμού ή της αναστολής της δραστηριότητας
της επιχείρησης.»
Άρθρο 56
Βελτίωση των μεθόδων ένταξης των ανέργων
στην αγορά εργασίας
Το άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α΄88) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 30
Μέτρα για την αποτελεσματικότερη ένταξη /
επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας
1. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλι-
σμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν α-
σκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγρά-
φονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.,
που προτίθενται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαί-
δευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγ-
γεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και ο
χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής
τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: α) είναι εγ-
γεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τε-
τράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρό-
γραμμα, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυ-
τού στον Ο.Α.Ε.Δ. πριν από την έναρξή του και γ) έχουν
παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το
πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρό-
γραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Κα-
τά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματι-
κής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα
ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
3. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδο-
τούμενοι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα
προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτι-
σης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν
οι προϋποθέσεις λήψης και των δύο επιδοτήσεων δικαι-
ούνται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας, εφόσον
τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α΄, β΄ και γ΄ της
προηγούμενης παραγράφου.
4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 1545/1985 (Α΄91) καταργείται.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρό-
ταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορί-
ζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ανέργων
που εγγράφονται στα μητρώα του Οργανισμού και κάθε
άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρ-
θρου.»
Άρθρο 57
Μεταβατική διάταξη
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., που
συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελ-
ματικής κατάρτισης πριν από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόμου, διατηρούν συνυπολογιζόμενο τον χρόνο
παρακολούθησης όλων των ως άνω προγραμμάτων στο
χρόνο ανεργίας τους και κρατούν τυχόν ποσό επιδόμα-
τος ανεργίας που τους καταβλήθηκε κατά τη χρονικό πε-
ρίοδο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων, ε-
φόσον εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του παρόντος δηλώσουν στον Ο.Α.Ε.Δ. τα πλήρη στοι-
χεία όλων των προγραμμάτων που έχουν παρακολουθή-
σει.
Άρθρο 58
Ερμηνευτική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 67
του ν. 3518/2006 (Α΄ 272)
Η αληθής έννοια των διατάξεων της παραγράφου 4
του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 είναι ότι οι εκπαιδευτι-
κοί που προσλαμβάνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ως προσωρι-
νοί αναπληρωτές από τους ίδιους πίνακες, από τους ο-
ποίους προσλαμβάνονται οι ωρομίσθιοι της παραγράφου
2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (Α΄189), όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2643/1998 (Α΄220)
και ισχύει, όσον αφορά την πρόσληψή τους διέπονται α-
πό το ίδιο νομικό καθεστώς, το οποίο διέπει τους ως άνω
ωρομίσθιους.
Άρθρο 59
Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των δικαιωμάτων
στα ακίνητα που ανήκουν στον
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4223/2013 (Α΄287), μετά τη φράση «στο Ταμείο Αξιο-
ποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)» προστίθεται η φράση: «και στον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)».
2. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Ιανου-
αρίου 2016.
Άρθρο 60
Η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ των Κέντρων Κοινωνι-
κής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και
του υπηρετούντος σε αυτά επικουρικού προσωπικού,
που έχει λήξει από 1.8.2016 ή/και λήγει από τις
30.9.2016 και μετά, παρατείνεται μέχρι τις 30.9.2017, ε-
φόσον υφίστανται εξαιρετικές ανάγκες και υπό τον όρο
της κάλυψης της ως άνω δαπάνης από τους οικείους
προϋπολογισμούς των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.
Άρθρο 61
Η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. α. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως καθολικός διάδοχος των κλά-
δων Υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν
σε αυτόν, υποχρεούται να καταβάλλει στο ΕΚΑΒ τις δα-
πάνες μεταφοράς των βαρέως ασθενών δικαιούχων πε-
ρίθαλψης από αυτόν, που μεταφέρονται με αεροπορικό ή
25
πλωτό μέσο και συγκεκριμένα για τις μεταφορές: α) των
δικαιούχων περίθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και β) των ανασφαλί-
στων και οικονομικά αδυνάτων.
Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται και στις περιπτώσεις
εκείνες που η μεταφορά για οποιονδήποτε λόγο δεν
πραγματοποιήθηκε, υπήρξε όμως κινητοποίηση μέσων
και προσωπικού.
β. Ειδικά, οι δαπάνες μεταφοράς αλλοδαπών καταβάλ-
λονται από τους ίδιους και σε περίπτωση αδυναμίας κα-
ταβολής εκ μέρους τους, αυτές καταβάλλονται από τους
ασφαλιστικούς τους φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) μέ-
σω των πρεσβειών των κρατών προέλευσής τους, εκτός
εάν ρυθμίζονται διαφορετικά από διακρατικές συμφω-
νίες ή προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για τους οποίους ισχύει η σχετική με το θέμα αυ-
τό κοινοτική νομοθεσία.
γ. Στο Ε.Κ.Α.Β. παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμ-
βάσεων με αεροπορικές ή άλλες εταιρείες μεταφορών
για μίσθωση μέσων, ύστερα από έγκριση του Υπουργού
Υγείας, στην περίπτωση που τα δικά του μέσα δεν επαρ-
κούν για την κάλυψη των αναγκών του.
δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως καθολικός διάδοχος των ενταχθέ-
ντων κλάδων υγείας αποζημιώνει ετησίως το Ε.Κ.Α.Β. με
ποσοστό έως 0,86% επί του συνόλου των κατ’ έτος δα-
πανών υγείας (πλην φαρμακευτικής δαπάνης), για κάλυ-
ψη δαπανών για αερομεταφορές και πλωτές μεταφορές
βαρέως ασθενών δικαιούχων περίθαλψης από τον Οργα-
νισμό, εφόσον προσκομιστούν στον Οργανισμό τα προ-
βλεπόμενα από την παράγραφο Η΄ της υπ’ αριθμ.
Υ4β/οικ.9239/Β727/1994 υπουργικής απόφασης δικαιο-
λογητικά. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0674 του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Η ως άνω αποζημίωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτει και
την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων από 1.1.2012 οφειλών
του Ε.Κ.Α.Β. για αερομεταφορές ασθενών, η οποία και
θα γίνεται βάσει του ως άνω ετήσιου ορίου του 0,86%.»
Άρθρο 62
Η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ΄
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) παρατείνεται μέ-
χρι την 30ή Ιουνίου του έτους 2017. Η παρούσα διάταξη
ισχύει από 1.10.2016.
Άρθρo 63
1. Οι κεντρικές, οι αποκεντρωμένες και όλες εν γένει
οι υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και τα νομικά πρό-
σωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νομικά πρόσωπα ι-
διωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύονται από τα Υ-
πουργεία, με απόφαση του αρμόδιου μονομελούς ή συλ-
λογικού οργάνου της Διοίκησής τους, δύνανται για τις α-
νάγκες καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης τους και
του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για τις ανά-
γκες εστίασης, σίτισης και φύλαξής τους, να συνάπτουν
ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό
τους και συντρέχουν απρόβλεπτες ή επείγουσες περι-
στάσεις. Ως τέτοιες θεωρούνται ενδεικτικώς: α) νομικό ή
πραγματικό κώλυμα απρόσκοπτης παροχής των υπηρε-
σιών αυτών από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αποδέκτη των υπηρε-
σιών αυτών, β) εξοικονόμηση δημοσιονομικής ωφέλειας
που επιτυγχάνεται με τη σύναψη των συμβάσεων εργα-
σίας του παρόντος σε σύγκριση με άλλα μέσα. Για τη
συνδρομή της απρόβλεπτης ή επείγουσας περίστασης α-
παιτείται αιτιολογημένη κρίση των παραπάνω φορέων.
Οι ως άνω συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση κάθε άλ-
λης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. Οι εξαιρετικές
ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμο-
στούν μέχρι 31.12.2018.
2. Ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια των συμβά-
σεων εφαρμόζονται τα άρθρα 5, 6 και 7 του π.δ.
164/2004 (Α΄ 135) και απαγορεύεται η μετατροπή τους
σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το κόστος σύναψης των
συμβάσεων αυτών βαρύνει και εκκαθαρίζεται σε βάρος
των πιστώσεων των προϋπολογισμών των φορέων της
παραγράφου 1 του παρόντος και πρέπει να βρίσκεται ε-
ντός των ορίων των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού τους, όπως αυτές έχουν εκτι-
μηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας, σίτι-
σης και φύλαξης.
3. Για την επιλογή των προσώπων αυτών καταρτίζεται
προσωρινός πίνακας κατάταξης, κατ’ εφαρμογή των πα-
ραγράφων 6, 7, 8, 9, 10, 10Α, 11Α, 11Β και 12 του άρ-
θρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28) και των κατ’ εξουσιοδό-
τηση κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν από μη αμει-
βόμενη τριμελή επιτροπή που συγκροτείται ειδικά για το
σκοπό αυτόν. από τους φορείς της παραγράφου 1, με α-
πόφαση του οικείου μονομελούς ή συλλογικού οργάνου
Διοίκησής τους, τηρούμενων των διατάξεων των παρα-
γράφων 5 και 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28).
Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 11Α του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994 (Α΄28), χρόνος ανεργίας μοριοδοτείται με
διακόσιες (200) μονάδες για τέσσερις (4) μήνες ανερ-
γίας και με πενήντα (50) μονάδες ανά μήνα ανεργίας ά-
νω των τεσσάρων (4) μηνών, με ανώτατο όριο τους έξι
(6) μήνες, συναφής εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό
τομέα μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα, για
συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες και
συναφής εργασιακή εμπειρία κτηθείσα σε κτίρια ή υπη-
ρεσίες του δημόσιου τομέα μοριοδοτείται με οκτώ (8)
μονάδες ανά μήνα, για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν
είκοσι (120) μήνες. Με πράξη του αρμόδιου οργάνου δι-
οίκησης των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, κυρώνονται οι προαναφερόμενοι προσωρινοί πί-
νακες κατάταξης και αποστέλλονται προς το ΑΣΕΠ ε-
ντός πέντε (5) ημερών από τη σύνταξή τους.
4. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημε-
ρών από την άσκηση της ένστασης του δεύτερου εδαφί-
ου της παραγράφου 11Β του άρθρου 21 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), ή αυτεπαγγέλτως εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσιοποίηση ή απο-
στολή των πινάκων, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί
των πράξεων της παραγράφου 3 και εκδίδει σχετική α-
πόφαση, την οποία και κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο
και στο φορέα, τηρουμένων των διατάξεων της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και
των παραγράφων 13 και 20 του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης δύνανται να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμο-
γής των προηγούμενων παραγράφων.
26
6. Δαπάνες που έχουν προκύψει έως τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου, από την εφαρμογή του άρθρου 97
του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), του άρθρου 72 του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33) ή του άρθρου 44 του ν. 4403/2016
(Α΄125) ή του άρθρου 81 του ν. 4413/2016 (A΄148) θεω-
ρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πι-
στώσεων των προϋπολογισμών των αρμόδιων φορέων.
7. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγρά-
φων 1 και 2, οι αρμόδιοι φορείς της παραγράφου 1 δύνα-
νται να συνάψουν συμβάσεις εργασίας με τα επιλεγέντα
πρόσωπα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 97 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21) ή του άρθρου 72 του ν. 4369/2016
(Α΄ 33) ή του άρθρου 44 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) ή του
άρθρου 81 του v. 4413/2016 (Α΄ 148). Οι ως άνω συμβά-
σεις συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης νόμου. Με απόφαση του κατά περίπτω-
ση αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να ρυθμίζονται οι λε-
πτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
8. Η περίπτωση 2 της παρ. 1 του άρθρου 377 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), καταργείται από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της.
Άρθρο 64
Ένταξη μακροχρόνια ανέργων
σε προγράμματα απασχόλησης
1. Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Του-
ρισμού, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είναι δυνατή η ένταξη
μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του
Ο.Α.Ε.Δ., σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δη-
μόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 51
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και εξειδικεύονται
τα παρακάτω:
α) οι φορείς υποδοχής τους,
β) τα κριτήρια επιλογής και ένταξής τους σε αυτά,
γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη
της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων συμμετο-
χής των υποψηφίων,
δ) η διαδικασία ένταξης, η διάρκεια και οι όροι απα-
σχόλησης,
ε) η χρηματοδότηση των προγραμμάτων και οι αμοιβές
όσων ενταχθούν σε αυτά,
στ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία για την ανα-
στολή ή τη διακοπή της απασχόλησης ανέργου ή και του
προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την υλοποίησή του.
2. Στους εντασσόμενους στα ειδικά προγράμματα α-
πασχόλησης της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμό-
ζεται η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28).
3. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των προγραμ-
μάτων του παρόντος άρθρου είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος
εκδίδει δημόσια πρόσκληση για κάθε πρόγραμμα, όπου
εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους.
4. Για τα παραπάνω προγράμματα είναι δυνατή η επι-
χορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ. από πόρους του Π.Δ.Ε. (εθνικού
και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) ή του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά
αντίστοιχης πίστωσης.
5. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικει-
μενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει τη νομιμότη-
τα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων. Αν κατά τον
έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει
των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πί-
νακα Κατάταξης, η ένταξή του ανακαλείται υποχρεωτι-
κά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα υπο-
δοχής.
Άρθρο 65
Αναστολή καταβολής δόσεων δανείων
τέως O.E.K. από ανέργους
1. Δανειολήπτης του τέως Ο.Ε.Κ., στον οποίο έχει χο-
ρηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφά-
λαιο του τέως Ο.Ε.Κ. για αποπεράτωση, επέκταση, ανα-
μόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή έχει
παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, μπορεί
με αίτησή του προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργα-
τικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) να ζητήσει την αναστολή για
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών της πληρωμής των
μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου, με αντίστοιχη
άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δό-
σεων αυτών, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της
είναι τουλάχιστον από τετραμήνου εγγεγραμμένος στο
μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, ή
μακροχρόνια άνεργος.
2. Ένα μήνα πριν από τη λήξη του παραπάνω δωδεκά-
μηνου, ο δικαιούχος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει
δωδεκάμηνη παράταση της αναστολής που του χορηγή-
θηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον κατά
την ημερομηνία υποβολής της είναι εγγεγραμμένος στο
μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος τουλάχιστον για τέσ-
σερις (4) μήνες ή συνεχίζει να είναι μακροχρόνια άνερ-
γος.
3. Τυχόν προηγούμενες της αναστολής ληξιπρόθε-
σμες δόσεις δανείου του δανειολήπτη του τέως Ο.Ε.Κ.,
που έχει υπαχθεί στην αναστολή των προηγουμένων πα-
ραγράφων, θεωρούνται ως μέρος του άληκτου κεφαλαί-
ου του δανείου του, χωρίς προσαύξηση για το χρονικό
διάστημα της αναστολής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδί-
δεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εξειδικεύο-
νται οι αναγκαίοι όροι και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια
για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 66
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων προς τον τέως Ο.Ε.Κ.
1. Δικαιούχος του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοι-
κίας (Ο.Ε.Κ.), στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλει-
στικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του άλλοτε Ο.Ε.Κ.
για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, α-
γορά ή ανέγερση κατοικίας ή έχει παραχωρηθεί κατοικία
ή αγορασμένο διαμέρισμα και είναι εγγεγραμμένος στο
μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, ή
μακροχρόνια άνεργος, μπορεί με αίτησή του προς τον
Ο.Α.Ε.Δ. να ζητήσει:
α) Την εξόφληση μέρους ή ολόκληρου του ποσού της
οφειλής του, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού
έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, καθώς και των παντός εί-
27
δους επιβαρύνσεων, είτε εφάπαξ με ποσοστό έκπτωσης
80% επί των επιβαρύνσεων, είτε σε ισόποσες μηνιαίες
δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσε-
ων. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότε-
ρος από έξι (6) και μεγαλύτερος από είκοσι τέσσερις
(24) και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερο των εκατό (100) ευρώ. Η έκπτωση για τμηματική
καταβολή χορηγείται με την έγκριση της ρύθμισης. Μη
καταβολή δόσης επιτρέπεται μόνο τέσσερις (4) μη συνε-
χόμενες φορές ή τρεις (3) συνεχόμενες φορές και επι-
μηκύνει κατ’ αντίστοιχο αριθμό μηνών τη ρύθμιση. Κάθε
άλλη παράβαση όρου της ρύθμισης συνεπάγεται την έκ-
πτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση και την αναβίωση
της οφειλής στην προ της ρύθμισης κατάσταση, άνευ εκ-
πτώσεων, αφού αφαιρεθούν τα έναντι της ακυρωθείσας
ρύθμισης καταβληθέντα ποσά. Το άληκτο ποσό της οφει-
λής αποπληρώνεται κατά τα προβλεπόμενα στην αρχική
σύμβαση που έχει υπογράφει.
β) Την εφάπαξ εξόφληση των ετήσιων δόσεων με πο-
σοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το πρώτο
έτος προεξόφλησης, αυξανόμενο κατά 3% για κάθε επό-
μενο έτος προεξόφλησης, εφόσον η οφειλή του είναι ε-
νήμερη ή έχει γίνει ρύθμιση εφάπαξ καταβολής στη ληξι-
πρόθεσμη οφειλή. Ως ετήσια δόση θεωρείται το ποσό
που προκύπτει στο τέλος του έτους, μετά την άθροιση
των επιμέρους δόσεων.
2. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου
1 υποβάλλεται μέχρι και τις 31.3.2017. Χρόνος υπολογι-
σμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των παντός εί-
δους επιβαρύνσεων για υπαγωγή στις προαναφερόμε-
νες ρυθμίσεις ορίζεται ο χρόνος υποβολής της αίτησης.
Οι παντός είδους επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν τους τό-
κους υπερημερίας, τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις,
τις λοιπές επιβαρύνσεις, τα πρόστιμα και τα λοιπά έξο-
δα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδί-
δεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εξειδικεύο-
νται οι αναγκαίοι όροι και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια
για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 67
Παρατείνεται αυτοδικαίως έως 31.12.2017, η υπ’ α-
ριθμ. πρωτ. 21/2013 διοικητική σύμβαση που αφορά στο
έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου
(S.L.A.) Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του
ΟΠΣ-ΙΚΑ, των παρεχόμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
μέσω διαδικτύου προς τους πολίτες και φορείς, καθώς
και παροχή υπηρεσιών συναφών έργων». Η σύμβαση λή-
γει αυτοδικαίως και πριν το πέρας της προθεσμίας του
προηγούμενου εδαφίου, τη δήλη ημέρα κατά την οποία
θα υπάρξει κατακύρωση του ιδίου αντικειμένου στο πλαί-
σιο της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας στον ΕΦΚΑ, ως
καθολικό διάδοχο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Άρθρο 68
Έκτακτη επιχορήγηση πιστοποιημένων φορέων
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
1. Οι Περιφέρειες δύνανται να επιχορηγούν αποκλει-
στικά εντός του έτους 2016, ειδικώς πιστοποιημένους
φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
(άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), που επιχορη-
γήθηκαν μέσω των οικείων Περιφερειών από τις πιστώ-
σεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2291) το
έτος 2015, υπό τον όρο της τήρησης του συνολικού ανώ-
τατου ορίου των ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων ανά
Περιφέρεια.
2. Το συνολικό ποσό της έκτακτης επιχορήγησης της
προηγούμενης παραγράφου δεν επιτρέπεται να υπερ-
βαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής επιχο-
ρήγησης, που κατανεμήθηκε από τις πιστώσεις του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης για το έτος 2015 προς την οικεία Πε-
ριφέρεια.
3. Η επιχορήγηση του παρόντος άρθρου παρέχεται,
σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που
ισχύει και εφαρμόζεται για την επιχορήγηση των ειδικώς
πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοι-
νωνικής Φροντίδας από τις πιστώσεις του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης. Απαιτούνται, επιπλέον, η σύνταξη και η υποβο-
λή ισολογισμού, όπως διαλαμβάνεται στις διατάξεις του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251), ελεγμένου από ορκωτό ελεγκτή.
Άρθρο 69
Παράταση Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
1. α. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπί-
τι», που παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 49 του
ν. 4351/2015 (Α΄ 164) μέχρι 31.12.2016, καθώς και οι
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολού-
μενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, που πα-
ρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα,παρατείνονται
από τη λήξη τους μέχρι 31.12.2017. Οι συμβάσεις των α-
πασχολούμενων του Προγράμματος σε καμία περίπτωση
δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια
της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28).
β. Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίη-
σης του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρο-
νικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2017, μεταφέ-
ρονται πόροι από: α) το λογαριασμό της Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης συνταξιούχων, που τηρείται στο Ασφαλιστικό
Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), μέχρι του ύ-
ψους των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ, β)
τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
ειδικότερα τον Ειδικό Φορέα 33 – 220 μέχρι του ύψους
των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, γ) την ειδική
εισφορά ασφαλισμένων, που θεσμοθετήθηκε με το άρ-
θρο 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) για τη χρηματοδότηση
του Προγράμματος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιού-
χων» (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), μέχρι του ύψους των δεκατεσσάρων
εκατομμυρίων (14.000.000) ευρώ και δ) τον τακτικό προ-
ϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, μέχρι του ύψους του ενός εκατομμυ-
ρίου (1.000.000) ευρώ.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
προσδιορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των μεταβιβαζό-
μενων πόρων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η
διαχείριση των πόρων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίη-
σης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική
σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Ερ-
28
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του
Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρείας Το-
πικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (E.E.T.A.A.
Α.Ε.).
2. Στο τέλος του εδαφίου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64
του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), όπως προστέθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 49 του ν. 4351/2015 (Α΄164), προστίθεται
νέο εδάφιο, ως ακολούθως:
«Το παραπάνω ποσό καλύπτει και την απαιτούμενη δα-
πάνη για την ολοκλήρωση του Προγράμματος της περιό-
δου 1.10.2013 έως 30.9.2014 (άρθρο 127 του
ν. 4199/2013 (Α΄ 216).»
Άρθρο 70
Εξαίρεση των δικαιούχων «επιταγής επανένταξης
στην αγορά εργασίας» από το πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 3986/2011
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του
ν. 3845/2010 (Α΄65) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο δικαιούχος «επιταγής επανένταξης στην αγορά ερ-
γασίας» εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου
39 παρ. 1 του ν. 3986/2011 (Α΄152) για όσο χρόνο αυτός
απασχολείται δυνάμει της ως άνω επιταγής.»
Άρθρο 71
Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
συντάσσει ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό και απο-
λογισμό εκτέλεσης αυτού, καθώς και ισολογισμό ή/και
Οικονομική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), τους οποίους υπο-
βάλλει στο Τμήμα Μητρώου.
Άρθρο 72
Τροποποίηση του ν. 4172/2013
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Α΄167)
προστίθεται περίπτωση θ΄, ως εξής:
«θ) Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το ο-
ποίο καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονομίας στους εργαζομένούς τους.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά, για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται ποσοστό
έως 35% των κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό κατα-
βάλλεται στους εργαζομένούς τους.»
Άρθρο 73
Τροποποίηση του ν. 3986/2011
1. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται περίπτωση ε΄, ως
εξής:
«ε) Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, σε πεντακόσια
(500) ευρώ ετησίως.»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Επίσης, εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιρι-
στικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφό-
σον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έ-
ναρξη εργασιών τους.»
Άρθρο 74
1. Τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργα-
σίας ΙΔΟΧ το οποίο θα απασχοληθεί στην υλοποίηση των
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων: «Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων»,
της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, και
η βαθμολόγησή τους, έχουν ως εξής:
1) Χρόνος Συνεχόμενης Ανεργίας: 100 μόρια για τους
πρώτους 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες επιπλέον ανά
μήνα ανεργίας από τον 5° μήνα μέχρι τους 12 μήνες.
2) Ανήλικα ή Ενήλικα Προστατευόμενα κατά το νόμο
Τέκνα: 20 μόρια για κάθε τέκνο.
3) Ιδιότητα Άγαμου, Διαζευγμένου ή Εν Χηρεία Γονέα
(εφόσον έχει την επιμέλεια τέκνων): 25 μονάδες επιπλέ-
ον εκείνων για τα προστατευόμενα τέκνα του.
4) Αναπηρία του αιτούντος: από 50% και πάνω: 80 μό-
ρια.
5) Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία που προκύπτει
από απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και
δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική έ-
νταξη: 15 μόρια ανά μήνα απασχόλησης και έως 40 μή-
νες.
2. Ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται:
1) Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
i. Είναι ανήλικα έως 18 ετών ή,
ii. είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή
σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κα-
τάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή,
iii. είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα
στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρα-
τιωτική θητεία τους.
Τα τέκνα των περιπτώσεων ii) και ίίί) δεν θεωρούνται
προστατευόμενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό τους ει-
σόδημα υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.
2) Τα τέκνα, άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία ανεξαρ-
τήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπη-
ρίας τουλάχιστον 67% εφόσον το προσωπικό τους ετή-
σιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ.
Τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγούνται λόγω
αναπηρίας (προνοιακά, απολύτου αναπηρίας, ανικανότη-
τας, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατρο-
φικό επίδομα), δεν συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδη-
μα.
3. Οι διαδικασίες ένταξης ή υλοποίησης δράσεων ή
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο
των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, εξακολουθούν να ισχύ-
ουν εφόσον συμφωνούν με τα προβλεπόμενα στην πα-
ρούσα διάταξη.
29
Άρθρο 75
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία
της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
30
Αθήνα, 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting